Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

13.02.2007

9/8 –

 

 

  

 

 

                        Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Nr.161/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie 2007.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumi nr.31).

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                                        otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par privatizācijas sertifikātiem.”

(nr. 161/Lp9)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.31)

 

 

Likumprojekta redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81. panta kārtībā.

Pirmā lasījuma redakcija.

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

( 3 )

Komisijas atzinums

  Komisijas atbalstītā redakcija

Par privatizācijas sertifikātiem

Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

 

 

 

Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

 

Izdarīt likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Privatizācijas sertifikātu konta atvēršanas kārtība

(1) Privatizācijas konta atvēršanas maksu un kārtību nosaka Ministru kabinets. Pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, valsts apgādībā vai invalīdu, pensionāru, politiski represēto personu apgādībā esošās personas un nepilngadīgās personas, kurām ir piešķirta pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, šo maksu var nokārtot sertifikātos.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas iedzīvotājam piešķirtie sertifikāti tiek ieskaitīti privatizācijas sertifikātu kontā un atspoguļoti to īpašniekam izsniegtajā sertifikātu grāmatiņā. Privatizācijas sertifikātu kontu var papildināt ar mantotiem, pirktiem, dāvinātiem vai papildus piešķirtiem sertifikātiem.

 

 

 

 

 

(3) Juridisko personu nopirktie sertifikāti tiek ieskaitīti šo juridisko personu privatizācijas sertifikātu kontos, kuru atvēršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(4) Personas un institūcijas, kurām izsniedzamas ziņas par privatizācijas sertifikātu kontu, kā arī kārtību, kādā uzliekams arests privatizācijas sertifikātu kontam, nosaka Kredītiestāžu likums.

 

 

 

 

 

(5) Akciju sabiedrībai "Latvijas Krājbanka", Latvijas Hipotēku un zemes bankai un citām Ministru kabineta noteiktajām kredītiestādēm un institūcijām jāseko, lai katrai personai, kurai ir sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un sertifikāti politiski represētai personai, būtu tikai viens privatizācijas sertifikātu konts, kā arī jākontrolē piešķirto, apgrozībā esošo un dzēsto sertifikātu daudzums.

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 4.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

1. Papildināt 4.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

“(51) Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, nosaka Ministru kabinets.”

(6) Atverot privatizācijas sertifikātu kontu, sertifikātu pretendentam bankā jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un noteikta parauga dokuments sertifikātu saņemšanai, bet sertifikātu mantošanas gadījumā - arī radniecību apliecinoši dokumenti, spēkā stājies testaments vai tiesas spriedums par apstiprināšanu mantojuma tiesībās.

 

 

 

 

 

(7) To sertifikātu pretendentu intereses, kuri ir nepilngadīgi vai kuru rīcībspēja ir ierobežota, sertifikātu saņemšanas un izmantošanas procedūrās pārstāv viņu aizgādņi vai aizbildņi saskaņā ar likumiem. Katram Latvijas iedzīvotājam, kurš ir nepilngadīgs vai kura rīcībspēja ir ierobežota, jāatver savs privatizācijas konts.

 

 

 

 

 

(8) Sertifikātu piešķiršanu un privatizācijas kontu atvēršanu organizē un nodrošina pagasta, rajona padome vai pilsētas dome.

 

 

 

 

 

(9) Personām, kas pretendē uz sertifikātiem par Latvijā nodzīvoto laiku, ir tiesības iesniegt deklarāciju šo sertifikātu saņemšanai un atvērt šo privatizācijas sertifikātu kontu Ministru kabineta noteiktajos termiņos.

 

 

 

 

 

(10) Ja sertifikātu pretendentam pēc viņa pieprasījuma atkārtoti piešķir sertifikātus par Latvijā nodzīvoto laiku vai sertifikātus politiski represētai personai, vai īpašuma kompensācijas sertifikātus par vienu un to pašu īpašumu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek anulēts divkāršs atkārtoti piešķirto attiecīgā veida sertifikātu skaits.

 

 

 

 

 

(11) Ja sertifikātu pretendents pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikātu piešķiršanu iesniedz papildu dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt papildu sertifikātus, tos ieskaita pretendenta privatizācijas sertifikātu kontā.

 

 

 

 

 

(12) Ja tiek pārdoti, mantoti vai dāvināti īpašuma kompensācijas sertifikāti, to statuss nemainās un šo sertifikātu ieguvēju privatizācijas sertifikātu kontos un sertifikātu grāmatiņās jābūt atzīmei par šo statusu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, kas stājas spēkā no 20.07.99.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nodaļa
Sertifikātu izmantošana

17.pants. Sertifikātu izmantošanas veidi

(1) Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību īpašuma objektiem - zemi, namīpašumiem, dzīvokļiem. Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem arī samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem vai to kapitāla daļām (akcijām, pajām, daļām), ja apstiprinātajos konkrēto objektu privatizācijas noteikumos (projektā) nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(2) Sertifikātu īpašniekiem, kuri ir kapitālsabiedrības dalībnieki, ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodot vai pārdot savus sertifikātus šai kapitālsabiedrībai, lai kapitālsabiedrība par tiem pirktu privatizējamo valsts vai pašvaldību mantu. Ja kapitālsabiedrības dalībnieki savus sertifikātus nodevuši šai sabiedrībai, lai kapitālsabiedrība par tiem pirktu privatizējamo valsts vai pašvaldību mantu, tad par šiem sertifikātiem privatizācijas rezultātā iegūtā manta jāiegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar likumu par attiecīgo kapitālsabiedrības veidu. Pēc pamatkapitāla palielināšanas katrs sertifikātu īpašnieks iegūst nodoto sertifikātu nominālvērtībai atbilstošu kapitāla daļu un balsu skaitu. Sertifikātus nevar ieguldīt kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sertifikātu tirgus starpnieku darbību.

2. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci). Licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

2. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci). Licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

(4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības par atļauju (licenci) maksā Ministru kabineta noteikumos paredzēto nodevu.

 

 

 

 

 

(5) Līgumā ar starpniecības sabiedrību, kā arī kopīgo ieguldījumu fonda ieguldījuma līgumā jāparedz, ka starpniecības sabiedrības vai kopīgo ieguldījumu fonda likvidēšanas gadījumā sertifikātu ieguldītājiem tiks atlīdzināta par viņu ieguldītajiem sertifikātiem iegūtajai kapitāla (fonda) daļai atbilstoša likvidējamās kapitālsabiedrības vai kopīgo ieguldījumu fonda mantas vērtības daļa.

 

 

 

 

 

(6) Sertifikātus var ieguldīt pensiju fondos un citos sociālās apdrošināšanas fondos, saņemot no šiem fondiem ienākumus saskaņā ar līgumu. Šo fondu darbību nosaka Ministru kabineta apstiprināti noteikumi.

 

 

 

 

 

(7) Sertifikātus var pieņemt samaksai par nekustamo īpašumu, ko pārdod kapitālsabiedrības, kuros valsts un pašvaldību daļa pamatkapitālā vai balsu skaits dalībnieku pilnsapulcē ir mazāks par 25%. Iegūtos sertifikātus šīm kapitālsabiedrībām ir tiesības izlietot valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijā.

 

 

 

 

 

(8) Šā likuma 9.panta piektajā daļā minētos sertifikātus pēc politiski represēto personu pieprasījuma ieskaita īpašā fondā, kura darbību un sertifikātu dzēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, 01.11.2001. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Noteikt, ka sertifikātu tirgus cena ir starpniecības uzņēmumu rīkotajās izsolēs un biržā noslēgto pirkuma līgumu vidējā cena pēdējo desmit dienu laikā. Šo cenu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē Ekonomikas ministrija.

 

 

 

 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992., 46.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 11.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotos Ministru kabineta noteikumus nr.179 "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 19.nr.).

 

 

 

 

 

3. Noteikt, ka līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai statūtsabiedrību pamatkapitālā ieguldītie sertifikāti jāizlieto valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā ne vēlāk kā gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas. Līdz šim termiņam privatizācijā neizmantoto sertifikātu ieguldījumu statūtsabiedrības pamatkapitālā novērtē atbilstoši vidējai tirgus cenai Latvijā sertifikātu ieguldīšanas brīdī, ja nepieciešams, likumā paredzētajā kārtībā izdarot attiecīgus grozījumus statūtsabiedrību pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

4. Normatīvos aktus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šā likuma izpildi, Ministru kabinets izstrādā līdz 1995.gada 1.maijam. Līdz jaunu Ministru kabineta normatīvo aktu pieņemšanai piemērojami līdzšinējie normatīvie akti, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas kārtību, nosaka nepieciešamos pasākumus privatizācijas procesa paātrināšanai un konkrētus termiņus to veikšanai.

 

 

 

 

 

(2000.gada 16.novembra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Šā likuma normas piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā: 

"7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.martam izdod noteikumus, kuros reglamentē:

7.1. šā likuma 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

7.2. šā likuma 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību.

1

 

 

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

 

Aizstāt pārejas noteikumu 7. punktā vārdus „31. martam” ar vārdiem „30. aprīlim”

 

Juridiskais birojs

 

Precizēt pārejas noteikumu 7.punktā apakšpunktu numerāciju, aizstājot skaitli “7.1” ar skaitli “1)” un skaitli “7.2” ar skaitli “2)”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā: 

“7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.aprīlim izdod noteikumus, kuros reglamentē:

1) šā likuma 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

2) šā likuma 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību.

 

8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 "Privatizācijas sertifikātu izmanto­šanas noteikumi" un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 "Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizā­cijas sertifikātiem", ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 “Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 “Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem”, ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

3

Juridiskais birojs.

 

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”.

Atbalstīts

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.31 “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).