Grōzījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

 

 

 

2007.gada 8.janvārī                                                                              Noteikumi Nr.31

Rīgā                                                                                                     (prot. Nr.2   7.§)

 

Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(51) Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, nosaka Ministru kabinets."

 

2. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci). Licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.martam izdod noteikumus, kuros reglamentē:

7.1. šā likuma 4.panta 5.daļā minēto privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksas par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

7.2. šā likuma 17.panta trešajā daļā minēto licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību.

 

8. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemēro Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210 "Privatizācijas sertifikātu izmanto­šanas noteikumi" un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumus Nr.253 "Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizā­cijas sertifikātiem", ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                       J.Strods


 

Ministru kabineta noteikumu projekta

"Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Normatīvā akta projektu nepieciešams virzīt Satversmes 81.panta kārtībā, jo:

1. Saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 1.panta 2.punktu un 4.panta piekto daļu akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", Latvijas Hipotēku un zemes banka un citas Ministru kabineta noteiktās kredītiestādes (turpmāk – bankas) veic valsts pārvaldes uzdevumu – privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, sertifikātu ieskaitīšanu kontā un to dzēšanu. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otrajai daļai bankām valsts pārvaldes uzdevums ir deleģēts ar likumu.

Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumu Nr.210 "Privati­zācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 2.punkts nosaka, ka banku iestādes saskaņo ar Ekonomikas ministriju savus iekšējos noteikumus (instrukcijas), kuri reglamentē kontu atvēršanu un darījumus ar sertifikātiem, kā arī ar fizisko personu kontiem saistīto pakalpojumu tarifus, un sniedz ministrijai pārskatus par kontu atvēršanu, sertifikātu izmantošanu, apgrozību un dzēšanu. Kontu numuru piešķiršanas kārtību nosaka Ekonomikas ministrija.

Saskaņā ar Administratīvā procesa spēkā stāšanās likuma 17.panta otro daļu, ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī.

Ņemot vērā minēto un to, ka šo funkciju izpilde ir saistīta ar valsts izdotu vērtspapīru (privatizācijas sertifikātu) izdošanu un izmantošanu, ir nepieciešams noteikt Ministru kabinetam deleģē­jumu noteikt kārtību bankām valsts pārvaldes funkciju (privatizācijas sertifikātu konta apkalpošana, sertifikātu ieskaitīšana kontā un to dzēšana) izpildē.

2. Atbilstoši likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta trešajai daļai sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sertifikātu tirgus starpnieku darbību.

Ņemot vērā minēto un to, ka pakalpojumu sniegšana saistīta ar vērtspapīriem, nepieciešams precizēt Ministru kabinetam deleģē­jumu noteikt kārtību par licenču izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu starpnie­cības pakalpojumu sniedzējiem ar privatizācijas sertifikātiem, kā arī starpnieku pienākumus un darbības uzraudzību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"":

1. Paredz Ministru kabinetam deleģējumu noteikt privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību un kārtību, kādā snie­dzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksājumiem par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu.

2. Precizē 17.panta trešajā daļā doto deleģējumu Ministru kabi­netam, nosakot, ka Ministru kabinets nosaka kārtību par licenču izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ar privatizācijas sertifikātiem, kā arī starpnieku pienākumus un darbības uzraudzību.

3. Cita informācija

Noteikumu projekts tiek virzīts vienotā paketē ar šādiem Satversmes 81.panta kārtībā virzītiem Ministru kabineta noteikumu projektiem: "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"", "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"", "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeig­šanu lauku apvidos"", "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās"" un "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā".

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdar­bības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar


 

5. Cita informācija

Tiek nodrošināta privātpersonām (kredītiestādēm) deleģēto valsts pārvaldes funkciju (privatizācijas sertifikātu konta apkalpošana, sertifikātu ieskaitīšana kontā un to dzēšana) un licencēto kapitālsabiedrību sniegto starpniecības pakalpojumu ar privatizācijas sertifikātiem kvalitatīva izpilde.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme
uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ministru kabinetam līdz 2007.gada 31.martam jāpieņem:

1) Ministru kabineta noteikumi par pri­vatizācijas sertifikātu kontu apkalpoša­nas kārtību un kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu un sertifi­kātu izmantošanu, kā arī tarifa daļu, ko saņem banka no maksājumiem par priva­tizācijas sertifikātu konta apkalpošanu;

2) Ministru kabineta noteikumi par licenču izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ar privatizācijas sertifikā­tiem, kā arī starpnieku pienākumus un darbības uzraudzību.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                                                                                                                                                                             1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsul­tantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 


 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodro­šināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiā­lajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

Ministru prezidents

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Kalvītis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

J.Dzanuškāns

 

04.01.2007.

1119

Lore

7013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv