Iesniedz Tautsaimniecības komisija

13.02.2007

9/8 –

 

 

  

 

 

                        Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr.160/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie 2007.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumi nr.30).

Minētajā likumprojektā kā priekšlikums iekļauts likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr.152/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie 2006.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi nr.1068).

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                               otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

                                               

 

 

 


 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

(reģ. Nr. 160/Lp9)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.30)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

(MK noteikumi nr.1068 un nr.30)

Pirmā lasījuma redakcija.

Nr.

Priekšlikumi

(12)

 

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Likuma darbības jomas

(1) Valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas jomā likums nosaka:

 

 

 

 

 

1) termiņu, līdz kuram persona var iesniegt privatizācijas ierosinājumu;

 

 

 

 

 

2) privatizācijas ierosinājuma iesniegšanas un reģistrācijas kārtību;

 

 

 

 

 

3) kārtību, kādā pieņemams lēmums par valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai;

 

 

 

 

 

4) apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas kārtību un privatizācijas nosacījumus;

 

 

 

 

 

5) kārtību, kādā privatizējams apbūvēts zemesgabals, ja pēc privatizācijas ierosinājuma saņemšanas mainījies ēkas (būves) īpašnieks, izveidojies ēku (būvju) kopīpašums vai notikusi ēku (būvju) sadalīšana patstāvīgos īpašuma objektos;

 

 

 

 

 

6) norēķinu kārtību;

 

 

 

 

 

7) kārtību, kādā pieņemams lēmums par privatizācijas izbeigšanu;

 

 

 

 

 

8) turpmāko rīcību ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām;

 

 

 

 

 

9) turpmāko rīcību ar valsts vai pašvaldību īpašuma objektiem, apbūvētiem un neapbūvētiem zemesgabaliem;

 

 

 

 

 

10) rīcību ar tautsaimniecībai svarīgiem objektiem.

 

 

 

 

 

(2) Valstij vai pašvaldībai piederoša zemesgabala atsavināšanas jomā likums nosaka:

 

 

 

 

 

1) termiņu, līdz kuram persona var iesniegt atsavināšanas ierosinājumu, lai kā maksāšanas līdzekli par atsavināmo apbūvētu zemesgabalu varētu izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus;

 

 

 

 

 

2) atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanas un reģistrācijas kārtību;

 

 

 

 

 

3) kārtību, kādā pieņemams lēmums par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai;

 

 

 

 

 

4) apbūvēta zemesgabala atsavināšanas kārtību un atsavināšanas nosacījumus;

 

 

 

 

 

5) norēķinu kārtību;

 

 

 

 

 

6) rīcību ar neapbūvētiem zemesgabaliem.

 

 

 

 

 

(3) Zemes reformas pabeigšanas jomā likums nosaka:

 

 

 

 

 

1) termiņu, līdz kuram persona var iesniegt pastāvīgā lietošanā piešķirtās lauku apvidus zemes izpirkšanas ierosinājumu;

 

 

 

 

 

2) lietošanā piešķirtās pilsētu zemes un lauku apvidus zemes izpirkšanas reģistra veidošanas kārtību;

 

 

 

 

 

3) turpmāko rīcību ar attiecīgajā reģistrā neiekļauto vai reģistrā iekļauto, bet neizpirkto pilsētas un lauku apvidus zemi.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 3.panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) termiņu, kad saskaņā ar likumu izbeidzas pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesības pilsētās un lauku apvidos."

 

 

 

1. Papildināt 3.panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) termiņu, kad saskaņā ar likumu izbeidzas pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesības pilsētās un lauku apvidos.”

(4) Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un izmantošanas jomā likums nosaka:

 

 

 

 

 

1) kārtību, kādā izbeidzama privatizācijas sertifikātu piešķiršana un dzēšana;

 

 

 

 

 

2) privatizācijas sertifikātu izmantošanas nosacījumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Tiesiskais regulējums

(1) Valsts vai pašvaldības īpašuma objektu un valstij vai pašvaldībai piederošu vai piekrītošu apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu nodod privatizācijai un privatizē saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(2) Valstij vai pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu nodod atsavināšanai un atsavina saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(3) Lietošanā esošās pilsētu zemes un lauku apvidus zemes izpirkšana notiek likumos “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” un “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredzētajā kārtībā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(4) Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” paredzētajā kārtībā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 4.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes lietošanu pilsētās un lauku apvidos regulē likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", ja šajā likumā nav noteikts citādi."

 

 

 

2. Papildināt 4.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes lietošanu pilsētās un lauku apvidos regulē likums “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

 

 

 

 

 

 

8.pants. Apbūvēta zemesgabala cena

(1) Apbūvēta zemesgabala cenu nosaka privatizāciju veicošā institūcija, un tā ir vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto konkrētā apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu.

3. Papildināt 8.panta pirmo daļu aiz vārdiem "apbūvēta zemesgabala" ar vārdiem "(atsevišķs apbūvēts zemesgabals un apbūvēts zemesgabals kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu)".

 

1

Frakcija “Jaunais laiks”

Izteikt likuma 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Atsevišķi apbūvēta zemesgabala cenu nosaka privatizāciju veicošā institūcija, un tā ir vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto konkrētā apbūvētā zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu.”

Neatbalstīts

 

Redakc. precizēts

3. Papildināt 8.panta pirmo daļu pēc vārdiem “Apbūvēta zemesgabala” ar vārdiem “(atsevišķs apbūvēts zemesgabals un apbūvēts zemesgabals kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu)”.

 

 

 

2

Frakcija “Jaunais laiks”

Papildināt likuma 8.pantu ar 11.daļu šādā redakcijā:

„(11) Apbūvēta zemes gabala, kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, vērtību nosaka privatizāciju veicošā institūcija un tā ir vienāda ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību kopējā īpašuma objekta tirgus vērtības ietvaros, izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu.”

Neatbalstīts

 

(2) Valsts zemes dienests apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par zemes vērtēšanu privatizācijas vajadzībām, ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem, zemesgabalu pirkuma cenu, nomas maksu un citu ar nekustamā īpašuma tirgu saistīto informāciju (kas aktualizēta atbilstoši pēdējo sešu mēnešu pārskata periodam) attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

 

 

 

 

 

(3) Ja Valsts zemes dienesta noteiktā apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām ir zemāka par zemes kadastrālo vērtību, privatizāciju veicošās institūcijas noteiktā apbūvēta zemesgabala cena ir vienāda ar zemes kadastrālo vērtību.

 

 

 

 

 

 

 

3

Frakcija “Jaunais laiks”

Papildināt likuma 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja apbūvēta zemes gabala, kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus vērtība ir zemāka par kadastrālo vērtību, tad privatizāciju veicošās institūcijas noteiktā apbūvēta zemesgabala cena ir vienāda ar kadastrālo vērtību.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Turpmākā rīcība ar citiem valsts vai pašvaldības īpašuma objektiem, apbūvētiem un neapbūvētiem zemesgabaliem

(1) Valsts vai pašvaldības īpašuma objekti, izņemot šā likuma 15.pantā minētos, kā arī apbūvēti un neapbūvēti zemesgabali, par kuriem līdz pabeigšanas datumam ir saņemts privatizācijas ierosinājums, bet Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) atbilstoši šā likuma 6.panta trešajai daļai pieņem pamatotu lēmumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, turpmāk nav privatizējami saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, bet var tikt nodoti atsavināšanai saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu ne agrāk kā trīs gadus pēc tam, kad pieņemts lēmums par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "kad pieņemts lēmums par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu" ar vārdiem "izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus";

 

 

 

Redakc. precizēts

4. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “kad pieņemts lēmums par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu” ar vārdiem “izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus”;

(2) Valsts vai pašvaldības īpašuma objekti, izņemot šā likuma 15.pantā minētos, kā arī apbūvēti un neapbūvēti zemesgabali, par kuriem līdz pabeigšanas datumam nav saņemts privatizācijas ierosinājums vai pēc pabeigšanas datuma saskaņā ar šā likuma 14.pantu ir izbeigta privatizācija, vai kurus Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) saskaņā ar šā likuma 6.panta astoto daļu nav nodevusi privatizācijai, turpmāk var tikt atsavināti Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nepiemēro, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) atbilstoši šā likuma 6.panta trešajai daļai pieņem pamatotu lēmumu par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, jo attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams:

1) valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai un tas tiks ieguldīts lēmumā par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu minētajā kapitālsabiedrībā;

2) valsts pārvaldes funkciju veikšanai un tas šo funkciju veikšanai tiks mainīts pret lēmumā par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu minēto citai personai piederošo nekustamo īpašumu;

3) valsts pārvaldes funkciju veikšanai un tas šo funkciju veikšanai tiks nodots bez atlīdzības attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašumā."

 

 

Redakc. precizēts

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nepiemēro, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) atbilstoši šā likuma 6.panta trešajai daļai pieņem pamatotu lēmumu par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, jo attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams:

1) valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai un tas tiks ieguldīts lēmumā par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu minētajā kapitālsabiedrībā;

2) valsts pārvaldes funkciju veikšanai un tāpēc tiks mainīts pret lēmumā par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu minēto citai personai piederošu nekustamo īpašumu;

3) valsts pārvaldes funkciju veikšanai un tāpēc tiks nodots bez atlīdzības attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašumā.”

 

 

 

 

 

 

IV nodaļa
Lauku un pilsētas zemes izpirkšanas kārtība, reģistri
un rīcība ar neizpirkto zemi

23.pants. Lauku zemes izpirkšanas kārtība un reģistrs

(1) Lauku apvidus zemes pastāvīgie lietotāji līdz pabeigšanas datumam iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai zemes izpirkšanas pieprasījumus. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa pārbauda zemes pieprasītāja tiesības iegūt zemi īpašumā un divu nedēļu laikā paziņo viņam par tiesībām zemi izpirkt vai par atteikumu iegūt zemi īpašumā. Ja zemes pieprasītājam ir tiesības zemi izpirkt, Valsts zemes dienests iekļauj šo zemes izpirkšanas pieprasījumu tā izveidotajā Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Šajā reģistrā reģistrētie zemes pieprasītāji līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai Valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistrā reģistrētu zemes robežu plānu vai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apliecinājumu par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas (32.pants).

 

 

 

 

 

(2) Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ierakstāmās ziņas ir publiski pieejamas, izņemot tās ziņas, kuras saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu nav izpaužamas trešajai personai.

 

 

 

 

 

(3) Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5.  23.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Lauku zemes izpirkšanas pieprasījumu iesniegšanas kārtību, šo pieprasījumu un izpērkamo zemes vienību iekļaušanas kārtību Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputāti A.Seile, G.Laicāns

Izteikt 23.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ierakstāmo pieprasījumu un izpērkamo zemes vienību iekļaušanas kārtību Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un šī reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 23.panta 3.daļu šādā redakcijā: 

“(3) Lauku zemes izpirkšanas pieprasījumu izskatīšanas kārtību, šo pieprasījumu un izpērkamo zemes vienību iekļaušanas kārtību Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakc. precizējot.

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  23.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Kārtību, kādā izskatāmi lauku zemes izpirkšanas pieprasījumi, un kārtību, kādā šie pieprasījumi un izpērkamās zemes vienības iekļaujamas Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un šā reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Ja lēmumā par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā norādītā vai kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz to platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks ir tiesīgs izpirkt reformas likumos noteiktajā kārtībā zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, zemes izpirkšanas pieprasījumu neiekļaujot Lauku zemes izpirkšanas reģistrā."

 

 

Redakc. precizēts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

“(4) Ja lēmumā par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā norādītā vai kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz to platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks ir tiesīgs izpirkt zemes reformas likumos noteiktajā kārtībā zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, zemes izpirkšanas pieprasījumu neiekļaujot Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.”

 

 

 

 

 

 

25.pants. Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi

(1) Juridiskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, vai fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja:

 

 

 

 

 

1) zemes pastāvīgais lietotājs līdz pabeigšanas datumam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā;

 

 

 

 

 

2) līdz 2008.gada 1.septembrim zemes pieprasītājs nav iesniedzis Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai Valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistrā reģistrētu zemes robežu plānu vai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apliecinājumu par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas (32.pants).

 

 

 

 

 

(2) Zemes pastāvīgais lietotājs, kuram zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi, kura atrodas valsts vai pašvaldības īpašumā, bet gadījumā, ja valsts vai pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, — attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Zemes nomas līguma termiņš ir ne mazāks kā 10 gadi, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt nomas līgumu uz īsāku termiņu. Zemes nomas līgums tiek pagarināts uz nākamajiem termiņiem, ja to vēlas zemes nomnieks. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

6. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Zemes pastāvīgais lietotājs, kuram zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā."

6

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

Atbalstīts.

 

(3) Ja zemes pastāvīgais lietotājs nevēlas slēgt zemes nomas līgumu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, zemes īpašniekam ir tiesības šo zemi iznomāt vai atsavināt, ievērojot šā likuma 22.panta noteikumus, izņemot gadījumu:

 

 

 

 

 

1) ja uz šo zemi likumā noteiktajā termiņā bija pieteicies bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks, kurš par šo zemi nav saņēmis kompensāciju vai līdzvērtīgu zemi citā vietā un kurš līdz pabeigšanas datumam rakstveidā apliecinājis vēlmi atjaunot īpašuma tiesības uz attiecīgo zemi;

 

 

 

 

 

2) kas minēts šā panta ceturtajā daļā.

 

 

 

 

 

(4) Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.

 

 

 

 

 

(5) Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības.

 

 

 

 

 

(6) Zemes lietotājs nomas maksu maksā par visu lietošanā piešķirto zemi, ja viņš līdz zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienai:

 

 

 

 

 

1) nav noslēdzis zemes nomas līgumu par nomas tiesībām uz daļu no viņa lietošanā bijušās zemes;

 

 

 

 

 

2) rakstveidā nav atteicies no zemes lietošanas tiesībām.

 

 

 

 

 

(7) Ministru kabinets apstiprina lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu un nosaka zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, par pamatu ņemot lauku apvidus zemes kadastrālo vērtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.pants. Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas izbeigšana

(1) Pieteikumus par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem”, kā arī attiecīgos īpašuma un mantošanas tiesības apstiprinošos dokumentus persona var iesniegt attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām līdz 2006.gada 28.aprīlim, izņemot personas, kuras politiski represētās personas statusu ieguvušas pēc šā datuma.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais termiņš neattiecas uz privatizācijas sertifikātu piešķiršanu par Latvijā nodzīvoto laiku un darbībām, kurām saskaņā ar citiem likumiem termiņi ir noilguši pirms 2006.gada 28.aprīļa.

 

 

 

 

 

(3) Valsts vai pašvaldību institūcijas visus pieteikumus par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem” izskata un attiecīgos lēmumus pieņem divu mēnešu laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam.

 

 

 

 

 

(4) Persona saskaņā ar likuma “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” 9.pantu var iesniegt tiesā prasību par kompensācijas piešķiršanu līdz 2006.gada 28.februārim, ja nav iestājies Civillikumā noteiktais prasības noilguma termiņš.

 

 

 

 

 

(5) Līdz 2005.gada 30.septembrim piešķirtos privatizācijas sertifikātus likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” noteiktajā kārtībā ieskaita privatizācijas sertifikātu kontā, ja konta atvēršanai vai papildus piešķirto privatizācijas sertifikātu ieskaitīšanai nepieciešamie dokumenti iesniegti attiecīgajai kredītiestādei līdz 2006.gada 31.martam. Pēc 2005.gada 30.septembra piešķirtos privatizācijas sertifikātus ieskaita privatizācijas sertifikātu kontā, ja šo sertifikātu saņēmējs sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu ir iesniedzis attiecīgajai kredītiestādei konta atvēršanai vai papildus piešķirto privatizācijas sertifikātu ieskaitīšanai nepieciešamos dokumentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.pants. Norēķini par izpērkamo zemi

(1) Persona, kas ir tiesīga saskaņā ar šo likumu, likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likumu “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” iegūt zemi īpašumā, ir tiesīga kā maksāšanas līdzekli izmantot privatizācijas sertifikātus šajā likumā un zemes reformas likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā persona, izpērkot lauku apvidus zemi vai pilsētas zemi, ir tiesīga pirms zemesgabala izpirkšanas līguma slēgšanas veikt priekšapmaksu privatizācijas sertifikātos atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai (turpmāk — priekšapmaksa).

 

 

 

 

 

(3) Ja dienā, kad pieņemts lēmums par zemes nodošanu īpašumā par maksu, tā zemesgabala kadastrālā vērtība, par kuru veikta priekšapmaksa, zemes masveida kadastrālo vērtēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir mainījusies un no jauna noteiktā zemesgabala kadastrālā vērtība ir mazāka par kadastrālo vērtību, par kuru veikta priekšapmaksa, vērtības starpība privatizācijas sertifikātos tiek pārskaitīta atpakaļ.

 

 

 

 

 

(4) Ja dienā, kad pieņemts lēmums par zemes nodošanu īpašumā par maksu, tā zemesgabala kadastrālā vērtība, par kuru veikta priekšapmaksa, zemes masveida kadastrālo vērtēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir mainījusies un no jauna noteiktā zemesgabala kadastrālā vērtība ir lielāka par kadastrālo vērtību, par kuru veikta priekšapmaksa, personai jāsamaksā vērtības starpība privatizācijas sertifikātos vai naudā.

 

 

 

 

 

(5) Pēc tās personas rakstveida pieprasījuma, kurai ir izpirkuma tiesības, attiecīgās pilsētas (novada) dome par pilsētas zemi vai Valsts zemes dienests par lauku apvidus zemi izsniedz izziņu, kurā norāda:

 

 

 

 

 

1) ziņas par zemesgabalu, kura izpirkuma tiesības ir personai;

 

 

 

 

 

2) zemesgabala kadastrālo vērtību;

 

 

 

 

 

3) konta numuru, kurā pārskaitāmi privatizācijas sertifikāti.

 

 

 

 

 

(6) Veicot priekšapmaksu, privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevumā jābūt norādei par priekšapmaksu.

 

 

 

 

 

(7) Priekšapmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

7. Izteikt 32.panta septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Priekšapmaksas kārtību un lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas līgumu slēgšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

6. Izteikt 32.panta septīto daļu šādā redakcijā: 

“(7) Priekšapmaksas kārtību un lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas līgumu slēgšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 8.panta noteikumi par cenas noteikšanas kārtību un 13.panta otrās daļas noteikums par procentu piemērošanu atliktā maksājuma (nomaksas) gadījumā nav piemērojams, ja iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

 

 

 

 

 

1) valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīti personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona privatizācijas noteikumos paredzētajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai apliecinājumu, ka piekrīt privatizēt valsts īpašuma objektu saskaņā ar šiem privatizācijas noteikumiem;

 

 

 

 

 

2) paziņojums par valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumu apstiprināšanu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai publicēts likumā noteiktajā kārtībā un privatizācijas subjekts privatizācijas noteikumos paredzētajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai apliecinājumu, ka vēlas privatizēt objektu saskaņā ar šiem privatizācijas noteikumiem;

 

 

 

 

 

3) piedāvājums noslēgt privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta pirkuma līgumu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīts personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona likumā noteiktajā termiņā iesniedz pašvaldībai apliecinājumu, ka piekrīt noslēgt šo līgumu ar nosacījumiem, kādi paredzēti apstiprinātajā pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektā;

 

 

 

 

 

4) līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai likumā noteiktajā kārtībā publicēts paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekta apstiprināšanu;

 

 

 

 

 

5) līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai likumā noteiktajā kārtībā publicēts paziņojums par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un privatizācijas subjekts šajā paziņojumā noteiktajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai apliecinājumu, ka vēlas privatizēt zemesgabalu saskaņā ar šiem privatizācijas noteikumiem;

 

 

 

 

 

6) privatizējamā apbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala privatizācijas noteikumi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīti personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona likumā noteiktajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai privatizācijas noteikumos pieprasītos dokumentus un ziņas.

 

 

 

 

 

2. Šā likuma 8.panta noteikumi par cenas noteikšanas kārtību un 20.panta astotās daļas noteikums par procentu piemērošanu atliktā maksājuma (nomaksas) gadījumā nav piemērojams, ja apbūvēta zemesgabala atsavināšanas noteikumi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīti personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona atsavināšanas noteikumos paredzētajā termiņā iesniedz atsavināšanu veicošajai institūcijai apliecinājumu, ka piekrīt pirkt apbūvēto zemesgabalu saskaņā ar šiem atsavināšanas noteikumiem.

 

 

 

 

 

3. Līdz pabeigšanas datumam nomnieks ir tiesīgs šajā likumā paredzētajā kārtībā iesniegt attiecīgi privatizāciju veicošajai institūcijai vai atsavināšanu veicošajai institūcijai tāda neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājumu vai atsavināšanas ierosinājumu, kurš ir iznomāts līdz šā likuma pieņemšanas dienai un kura:

 

 

 

 

 

1) nomas termiņš ir vismaz 10 gadi;

 

 

 

 

 

2) nomas līgums ir nostiprināts zemesgrāmatā;

 

 

 

 

 

3) nomas līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības būvēt uz iznomātā zemesgabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus.

 

 

 

 

 

4. Pārejas noteikumu 3.punktā minēto zemesgabalu privatizē vai atsavina saskaņā ar šā likuma noteikumiem par apbūvēta zemesgabala privatizāciju vai atsavināšanu, ja ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim zemesgrāmatā tiek nostiprinātas nomnieka īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala.

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kas nosaka šā likuma:

 

 

 

 

 

1) 5.panta devītajā daļā minētā Privatizācijas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas;

 

 

 

 

 

2) 18.panta septītajā daļā minētā Atsavināšanas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas;

 

 

 

 

 

3) 23.panta trešajā daļā minētā Lauku zemes izpirkšanas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas;

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 3.apakšpunktu;

 

 

 

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 3.apakšpunktu;

4) 24.panta trešajā daļā minētā Pilsētu zemes izpirkšanas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas.

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā: 

"5.1 Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.martam izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 23.panta trešajā daļā minēto lauku zemes izpirkšanas pieprasījumu iesniegšanas kārtību, šo pieprasījumu un izpērkamo zemes vienību iekļaušanas kārtību Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra uzturēšanas kārtību.";

7

 

 

 

 

 

8

Atbildīgā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 5.1punktā vārdus “31.martam” ar vārdiem “30.aprīlim”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 5.1punktā vārdus “iesniegšanas kārtību” ar vārdiem “izskatīšanas kārtību”.

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakc. precizējot.

 

Redakc. precizēts punkta teksts

papildināt pārejas noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā: 

“5.1 Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.aprīlim izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 23.panta trešajā daļā minēto kārtību, kādā izskatāmi lauku zemes izpirkšanas pieprasījumi, un kārtību, kādā šie pieprasījumi un izpērkamās zemes vienības iekļaujamas Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un šā reģistra uzturēšanas kārtību.”;

6. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 32.panta septītajā daļā minētās priekšapmaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā saskaņā ar šā likuma 23.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu iesniedzams apliecinājums par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas.

aizstāt 6.punktā vārdus un skaitļus "ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 32.panta septītajā daļā minētās priekšapmaksas kārtību" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2007.gada 31.martam izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 32.panta septītajā daļā minētās priekšapmaksas kārtību un lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas līgumu slēgšanas kārtību";

9

Atbildīgā komisija

Aizstāt 1.lasījuma redakcijā attiecībā uz pārejas noteikumu 6.punktu vārdus “31.martam” ar vārdiem “30.aprīlim”.

Atbalstīts.

aizstāt 6.punktā vārdus un skaitļus “ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 32.panta septītajā daļā minētās priekšapmaksas kārtību” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2007.gada 30.aprīlim izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 32.panta septītajā daļā minētās priekšapmaksas kārtību un lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas līgumu slēgšanas kārtību”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā: 

“6.1 Līdz šā likuma pārejas noteikumu 5.1 un 6.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.641 “Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumi Nr.418 “Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos” un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.701 “Kārtība, kādā veicama priekšapmaksa un iesniedzams apliecinājums par priekšapmaksu, izpērkot pilsētas zemi”, ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.”;

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā: 

“6.1 Līdz šā likuma pārejas noteikumu 5.1 un 6.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.641 “Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumi Nr.418 “Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos” un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.701 “Kārtība, kādā veicama priekšapmaksa un iesniedzams apliecinājums par priekšapmaksu, izpērkot pilsētas zemi”, ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.”;

7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.septembrim izanalizē situāciju, kāda ir sertifikātu izmantošanā, un situāciju attiecībā uz pastāvīgajā lietošanā nodotajām, bet neiemērītajām zemēm un sniedz par to ziņojumu Saeimai.

 

 

 

 

 

8. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos noteikumus par zemes vērtēšanu privatizācijas vajadzībām.

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kuros paredz:

 

 

 

 

 

1) kārtību, kādā aprēķināma šā likuma 9.panta septītajā daļā un 20.panta devītajā daļā minētā apbūvēta zemesgabala nomas maksa;

 

 

 

 

 

2) kārtību, kādā aprēķināma šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētā neapbūvēta zemesgabala nomas maksa;

 

 

 

 

 

3) šā likuma 25.panta septītajā daļā minētās neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību, nomas līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī apstiprina lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu;

 

 

 

 

 

4) šā likuma 26.panta ceturtajā daļā minētās neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību, nomas līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī apstiprina pilsētas zemes nomas tipveida līgumu.

 

 

 

 

 

10. Šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 7.panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, skaitāms nevis no ierosinājuma iesniegšanas dienas, bet no dienas, kad attiecīgais privatizācijas ierosinājums reģistrēts Privatizācijas reģistrā.

 

 

 

 

 

11. Šā likuma 19.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš par tiem atsavināšanas ierosinājumiem, kuri saņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, skaitāms nevis no ierosinājuma iesniegšanas dienas, bet no dienas, kad attiecīgais atsavināšanas ierosinājums reģistrēts Atsavināšanas reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Likumprojekts Nr.152/Lp9

(Ministru kabinets)

Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem divpadsmit mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kas saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija līdz 31.augustam.”

Atbalstīts, redakc. precizējot.

papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā: 

“12. Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 12 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija līdz 31.augustam.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā: 

"13. Uz valsts vārda Privatizācijas aģentūras personā zemesgrāmatā var tikt ierakstīti privatizācijai nodoti valsts īpašuma objekti, kā arī valstij piekrītoši vai piederoši neapbūvēti un apbūvēti zemesgabali."

 

 

 

13. Uz valsts vārda Privatizācijas aģentūras personā zemesgrāmatā var tikt ierakstīti privatizācijai nodoti valsts īpašuma objekti, kā arī valstij piekrītoši vai piederoši neapbūvēti un apbūvēti zemesgabali.”

 

 

11

Deputāts V.Stepaņenko

Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

„14. Ja noteiktajos termiņos apbūvēta zemesgabala ēku (būvju) īpašnieks, kurš iesniedzis privatizācijas ierosinājumu, neiesniedz visus privatizācijai nepieciešamos dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, tad izbeidz privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu un nosūta attiecīgu informāciju privatizācijas ierosinājuma iesniedzējam. Turpmāk apbūves īpašnieks var iesniegt atsavināšanas ierosinājumu atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.”

Neatbalstīts

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.1068 “Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.30 “Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).”

Atbalstīts.

Pārejas noteikums

 

  Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.1068 “Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.30 “Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).