"Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"

 

 

2007.gada 8.janvārī                                                                              Noteikumi Nr.26

Rīgā                                                                                                     (prot. Nr.2   2.§)

 

Grozījumi likumā

"Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 24.nr.; 2006, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma normas piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi."

 

2. Papildināt 33.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"Šā panta pirmās daļas 10.punktā minētajā gadījumā vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajā daļā vai 26.panta pirmajā daļā minētajā attiecīgajā datumā."

 

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                              G.Bērziņš


Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Noteikumu projekts tiek virzīts Satversmes 81.panta kārtībā, lai nodrošinātu likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" (turpmāk – Likums) atbilstību Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumam.

Noteikumu projekts tiek virzīts vienotā paketē ar šādiem Satversmes 81.panta kārtībā virzītiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:  "Grozījumi likumā "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums"", "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"", "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"", "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" un "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"".

Noteikumu projekts paredz precizēt Likuma normas par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, jo Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteikti papildu zemes lietošanas tiesību izbeigšanas nosacījumi

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Noteikumu projekts paredz papildināt Likuma 1.pantu ar otro daļu, kas noteiks, ka šā likuma normas piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi, kā arī papildināt 33.pantu ar 2.daļu, kas noteiks, ka šā panta pirmās daļas 10.punktā minētajā gadījumā vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāju tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajā daļā vai 26.panta pirmajā daļā minētajā attiecīgajā datumā.

Pieņemot noteikumu projektu, tiks pilnībā atrisināta anotācijas I sadaļas 1.punktā norādīta problēma – Likuma normas tiks saskaņotas ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, kurā noteikti papildu zemes lietošanas tiesību izbeigšanas nosacījumi

3. Cita informācija

Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Noteikumu projekta pieņemšana labvēlīgi ietekmēs makroekonomisko vidi, veicinot zemes reformas pabeigšanu

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Noteikumu projekta pieņemšana atvieglos administratīvās procedūras, skaidri definējot Likuma piemērošanas ietvarus gadījumos, kad attiecīgos jautājums skar arī Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

3. Sociālo seku izvērtējums

Noteikumu projekta pieņemšana labvēlīgi ietekmēs sociālo vidi, precizējot, kad Likuma izpratnē izbeidzas zemes lietotāju tiesības lietot viņiem piešķirto zemi

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2007.

2008.

2009.

2010.

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                           

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr. )

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs"

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process

4. Cita informācija

Nav

 

 

Ministru prezidents                                                                          A.Kalvītis

 

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Kalvītis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

J.Dzanuškāns

 

 

08.01.2007.

888

O. Geitus-Eitvina

7038601, olga.geitus-etvina@vzd.gov.lv