Grozījums likumā “Par arhīviem”

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 28.decembrī                                                                        Noteikumi Nr.1075

Rīgā                                                                                                     (prot. Nr.69  30.§)

 

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

1. Izdarīt Teritorijas plānošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6., 10.nr.; 2004, 18.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt likumu ar 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Nelikumīgu pašvaldības saistošo noteikumu apturēšana

(1) Nelikumīgus domes (padomes) izdotos saistošos noteikumus vai to atsevišķu punktu darbību, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai detālplānojums, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai detālplānojums, kādā to daļā, tad rīkojumā norāda, kuri teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti un grafiskās daļas sadaļas ir atceļamas kā nelikumīgas, un apturētajā daļā nosaka teritorijas iepriekšējo izmantošanu.";

 

1.2. aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā skaitļus un vārdus "2006.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 31.decembrim".

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.decembri.

 

 

Ministru prezidenta vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                   A.Štokenbergs

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs

Eiropas Savienības līdzekļu

apguves lietās                                                                                 N.Broks


Ministru kabineta noteikumu projekta

„Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1.      Šobrīd vienīgā norma, kas regulē pašvaldību nelikumīgu saistošo noteikumu apturēšanu ir likuma „Par pašvaldībām” 49.pants, kas attiecas uz jebkuru saistošo noteikumu apturēšanu.

Pašvaldību saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprina teritorijas plānojumus un detālplānojumus, sagatavošanu regulē Teritorijas plānošanas likums un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības plānošanas noteikumi”, kas cita starp detalizēti nosaka teritorijas plānojumu un detālplānojumu saistošās daļas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas) izstrādāšanas nosacījumus. Līdz ar to saistošajos noteikumos, ar kuriem apstiprināts pašvaldības teritorijas plānojums vai detālplānojums, par tiesību normu uzskatāmi gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, gan arī kartogrāfiskais materiāls.

Ņemot vērā šo saistošo noteikumu īpatnējo dabu, ir nepieciešams noteikt regulējumu, kas atļautu apturēt ne tikai nelikumīgu teritorijas plānojumu vai detālplānojumu kopumā, bet arī atsevišķas tā daļas, turklāt apturēt arī šādu saistošo noteikumu atsevišķas grafiskās daļas sadaļas.

Šāda regulējuma neatliekamas noteikšanas nepieciešamība nosacīta ar to, ka, pārraugot pašvaldību darbības likumību teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrādē un konstatējot atsevišķus pārkāpumus teritorijas plānojumu vai detālplānojumu izstrādē nereti ir nepieciešams apturēt šādus saistošos noteikumus tikai daļā, kā arī attiecībā uz atsevišķu teritoriju plānoto izmantošanu. Apturot šādus saistošos noteikumus kopumā, kur tas likumīgi būtu nepieciešams tikai daļā, nepamatoti var tikt aizskartas pašvaldību iedzīvotāju intereses. Līdz ar to šādos gadījumos ministrija, izvērtējot pašvaldību izstrādātos teritorijas plānojumus un detālplānojumus, lai nodrošinātu teritorijas plānojuma vai detālplānojuma likumību, var apturēt šādus saistošos noteikumus kopumā vai arī sniegt atzinumu, pieprasot pieļautās nelikumības novērst. Pēdējā minētā gadījumā pašvaldību pārraudzība teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrādē kļūst neefektīva, jo pēc būtības daļā nelikumīgs ārējs normatīvs akts ir spēkā esošs un var tikt piemērots, neskatoties uz ministrijas atzinumā norādītajām nelikumībām plānojuma izstrādē.

Ņemot vērā daudzskaitlīgos gadījumus, kad pašvaldības pārkāpj normatīvo aktu prasības teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrādē, likumprojektā piedāvātais risinājums veicinās efektīvu pašvaldību pārraudzību teritorijas plānošanas jomā, kā arī veicinās to, ka līdz 2007.gada 31.decembrim, neskatoties uz pieļautiem pārkāpumiem teritorijas plānojumu izstrādē, visām vietējām pašvaldībām būs spēkā esoši teritorijas plānojumi (atsevišķām pašvaldībām teritorijas plānojumi būs spēkā daļā).

2.      Teritorijas plānošanas likuma Pārējās noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka likuma 6.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos teritorijas plānojumus izstrādā un apstiprina līdz 2006.gada 31.decembrim.

Uz 2006.gada 6.decembri atbilstoši normatīvo aktu prasībām apstiprināti un spēkā esoši ir 275 teritorijas plānojumi, tai skaitā, 253 vietējās pašvaldības teritorijas plānojums (6 republikas pilsētām) un 16 rajona pašvaldības plānojumi. 25 vietējo pašvaldību un 2 rajona pašvaldību (Alūksnes un Krāslavas rajons) teritorijas plānojumi, kas ir izstrādāti, nav juridiski saistoši, jo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam plānojums nav pieņemts kā pašvaldības saistošie noteikumi, vai arī, kā pašvaldības saistošie noteikumi izdoti tikai apbūves noteikumi. Savukārt izstrādes stadijā uz 2006.gada 6.decembri ir 256 teritorijas plānojumi, tai skaitā, 243 vietējo pašvaldību teritorijas plānojumi, 8 rajona teritorijas plānojumi un 5 plānošanas reģiona teritorijas plānojumi.

Minētie dati liecina par to, ka liela daļa teritorijas plānojumu netiks apstiprināti līdz 2006.gada 31.decembrim. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams pagarināt šo termiņu uz vienu gadu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

1.                  Noteikumu projekts paredz papildināt Teritorijas plānošanas likumu ar 7.1pantu, izsakot to šādā redakcijā:

„(1) Nelikumīgus pašvaldības saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai detālplānojums, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur ar motivētu rīkojumu likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
(2) Ja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai detālplānojums, kādā to daļā, tad rīkojumā norāda, kuri teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti un grafiskās daļas sadaļas ir atceļamas kā nelikumīgas, un apturētajā daļā nosaka teritorijas iepriekšējo izmantošanu."

2.                  Noteikumu projekts paredz pagarināt teritorijas plānojumu izstrādāšanas un apstiprināšanas termiņu līdz 2007.gada 31.decembrim

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Noteikumu projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Noteikumu projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā

ietekme

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

Noteikumu projekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Būvniecības likumā”, kurā paredzēts papildināt Būvniecības likuma Pārējas noteikumus ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka pēc 2007.gada 31.decembra būvniecība ir aizliegta, ja vietējai pašvaldībai nav spēkā esošs teritorijas plānojums.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Noteikumu projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Noteikumu projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Noteikumu projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Informēšanas pasākumi nav veikti

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Informēšanas pasākumi nav veikti

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Noteikumu projekts šo jomu neskar

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc Ministru kabineta noteikumu projekta apstiprināšanas, tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Noteikumu projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Nav

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                                     A.Štokenbergs

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretārs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta direktora vietnieks -

atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Štokenbergs

J.Straujuma

I.Bagatska

A.Vectēva

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2007. 13:53

1207

M.Gorškova

7770465, margarita.gorskova@raplm.gov.lv