Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

 

 

2006.gada 28.decembrī                                                                      Noteikumi Nr.1068

Rīgā                                                                                                     (prot. Nr.69  23.§)

 

Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) grozījumu un papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12. Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem divpadsmit mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kas saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija līdz 31.augustam."

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                   A.Štokenbergs

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                       J.Strods

 

 

Ministru kabineta noteikuma projekta “Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) 5.panta pirmo daļu, Valsts vai pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums) 12.panta pirmajā un otrajā daļā vai 31.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā un valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājumu likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 65.pantā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt līdz 2006.gada 31.augustam.

Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 5.panta trešajai, piektajai un sestajai daļai:

1) valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vestajā privatizācijas ierosinājuma reģistrā ir reģistrēti 1492 privatizācijas ierosinājumu, tai skaitā pēc 2006.gada 1.jūlija 1102 privatizācijas ierosinājumu;

2) Jūrmalas pilsētas domes vestajā privatizācijas ierosinājuma reģistrā ir reģistrēti 745 pašvaldības privatizācijas ierosinājumi, tajā skaitā pēc 2006.gada 1.jūlija 540 privatizācijas ierosinājumu;

3) Rīgas pilsētas domes vestajā privatizācijas ierosinājuma reģistrā reģistrēti 10470 privatizācijas ierosinājumi, tajā skaitā pēc 2006.gada 1.jūlija 8110 privatizācijas ierosinājumu;

Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu, Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) Privatizācijas likuma 12.panta ceturtajā daļā, 31.panta trešajā daļā un 66.pantā minēto lēmumu par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem četru mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas.

Noteiktajā termiņā nav izskatīts un pieņemts attiecīgs lēmums par iesniegtajiem privatizācijas ierosinājumiem: 1) Ministru kabinets par 879 privatizācijas ierosinājumiem; 2) Rīgas pilsētas dome par 9776 privatizācijas ierosinājumiem; 3) Jūrmalas pilsētas dome par 444 privatizācijas ierosinājumiem.

Privatizācijas ierosinājuma izskatīšanā pastāv virkne objektīvu problēmu, kas traucē ievērot likumā noteikto termiņu, t.sk.:

1. Liels skaits iesniegto privatizācijas ierosinājumu augusta un jūlija mēnesī;

2. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 43.panta ceturto daļu un 56.panta otro daļu un likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8.panta pirmo daļu, privatizācijas ierosinājuma reģistrā 2006.gadā 31.augustā ir reģistrēti privatizācijas ierosinājumi, ko faktiski institūcijas ir saņēmušas pēc minētā datuma, t.i. Jūrmalas pilsētas pašvaldība – 48 privatizācijas ierosinājuma, Rīgas pilsētas pašvaldības – 2660 privatizācijas ierosinājuma un valsts – 427 privatizācijas ierosinājumi.

3. no valsts un pašvaldību institūcijām ir laikietilpīgi saņemt pieprasītās izziņas, piemēram, par īpašuma sastāvu, izmantošanas mērķi vai nekustamā īpašuma dalīšanu;

4. trūkst dokumentu par valsts īpašuma sastāvā esošo ēku piederību;

5. nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvokļi, valsts meža zeme vai zeme, kas atrodas aizsargjoslā;

6. jāidentificē privatizācijas ierosinājuma minētais valsts īpašums, t.sk. jāpieprasa no iesniedzēja papildus informācija;

Ņemot vērā, ka jautājuma risināšanu nav iespējams atlikt, jo radušos faktisko apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt likumā noteiktā termiņa ievērošanu privatizācijas ierosinājumu izskatīšanā, Ministru kabinetam Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā ir jāpieņem grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Noteikuma projekts paredz papildināt Privatizācijas pabeigšanas likumu ar pārejas noteikuma 12.punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem divpadsmit mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kas saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija līdz 31.augustam."

3. Cita informācija  

Nav citas informācijas

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu   

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

 

 Nav ietekmes uz valsts budžetu

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

3. Finansiālā ietekme 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

6. Cita informācija 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav nepieciešams izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos.

2. Cita informācija 

 Nav

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

  

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

  

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

5. Cita informācija  

 Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Nav

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Nav

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

Rīgas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas dome ir informējusi par stāvokli šo institūciju vesto privatizācijas ierosinājumu reģistrā reģistrēto privatizācijas ierosinājumu izskatīšanā un problēmām. Minētās pilsētas pašvaldības atbalsta ietverto Privatizācijas pabeigšanas likumā normu par termiņa pagarināšanu privatizācijas ierosinājuma izskatīšanā.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija  

 Nav

 

Ekonomikas ministrs                                                                                               J.Strods

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

K.Gerhards

Dž.Innusa

I.Vanaga

K.Lore

 

 

02.01.2007 14:35

1091

Lore

7013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv