Juridiskā komisijas pirms otrā lasījuma

 

 

2007. gada ___ aprīlī

Nr. 9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (nr.148/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                               otrais lasījums

 

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(nr.148/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(8)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

37.pants. Administratīvā soda uzlikšanas termiņi

Administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, – četru mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas.

Ja saņemts atteikums ierosināt krimināllietu vai krimināllieta izbeigta, bet pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikumu ierosināt krimināllietu vai par tās izbeigšanu.

Šajā pantā minētie termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad piemēro konfiskāciju muitas noteikumu pārkāpumu lietās.

Administratīvo sodu par šā kodeksa divpadsmitajā "c" nodaļā un 159.7, 159.8 un 159.9 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

 1. Izteikt 37.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Administratīvo sodu par šā kodeksa 47., 48., 51.–53., 53.2–68., 71., 72.–74.1, 75.panta pirmajā daļā, 75.1–88.1, 88.4–88.7 pantā, divpadsmitajā "c" nodaļā un 204.7–204.11 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas."

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Bērziņš

Izteikt 37. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Administratīvo sodu par šā kodeksa 47., 48., 51.–53., 53.2–68., 71., 72.–74.1, 75.panta pirmajā daļā, 75.1–88.1, 88.4–88.7 pantā, divpadsmitajā „c” nodaļā, 159.7, 159.8, 159.9, un 204.7–204.11 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.”.

 

 

 

 

 

atbalstīts

1. Izteikt 37. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Administratīvo sodu par šā kodeksa 47., 48., 51.–53., 53.2–68., 71., 72.–74.1 pantā, 75.panta pirmajā daļā, 75.1–88.1, 88.4–88.7 pantā, divpadsmitajā „c” nodaļā, 159.7, 159.8, 159.9 un 204.7–204.11 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.”

 

 

2. Papildināt kodeksu ar 39.pantu šādā redakcijā: 

"39.pants. Pienākums segt izņemtās mantas un dokumentu glabā­šanas izdevumus

Persona, par kuru pieņemts lēmums administratīvā pārkāpuma lietā un kurai uzlikts administratīvais sods, Ministru kabineta noteiktā kārtībā sedz izde­vumus, kas radušies ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā un glabāšanu.

Izlemjot jautājumu par administratīvā soda uzlikšanu, iestāde normatī­vajos aktos par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem noteiktajā kārtībā nosaka izdevumu apmēru, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem." 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskā komisija

Papildināt 39.panta nosaukumu aiz vārda ‘’glabāšanu’’ ar vārdiem ‘’un iznīcināšanas’’.

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

 

39.1 panta pirmajā daļā papildināt aiz vārdiem „un glabāšanu” ar vārdiem „kā arī iznīcināšanu un realizāciju” .

 

Juridiskā komisija

39.1 panta pirmajā daļā papildināt aiz vārdiem „un glabāšanu” ar vārdiem „kā arī iznīcināšanu” .

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

papildināt otrajā daļā aiz vārda „iestāde” ar vārdiem „un tiesa”;

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(Juridiskās kom. priekšlikumā nr.4)

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

2. Papildināt kodeksu ar 39.pantu šādā redakcijā: 

"39.pants. Pienākums segt izņemtās mantas un dokumentu glabā­šanas un iznīcināšanas izdevumus

Persona, par kuru pieņemts lēmums administratīvā pārkāpuma lietā un kurai uzlikts administratīvais sods, Ministru kabineta noteiktā kārtībā sedz izde­vumus, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā un glabāšanu, kā arī iznīcināšanu.

Izlemjot jautājumu par administratīvā soda uzlikšanu, iestāde un tiesa normatī­vajos aktos par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem noteiktajā kārtībā nosaka izdevumu apmēru, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem." 

204.8 pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu fiziskās personas datu subjektam, ja fiziskās personas dati iegūti no datu subjekta, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu fiziskās personas datu subjektam, ievācot vai pirmo reizi izpaužot šādus fiziskās personas datus trešajām personām, ja fiziskās personas dati nav iegūti no datu subjekta, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

3. Izteikt 204.8 pantu šādā redakcijā:

 

"204.pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu datu subjektam –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

 

 

3. Izteikt 204.8 pantu šādā redakcijā:

"204.pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu datu subjektam –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem."

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana un uzglabāšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti aizturēšanas, personas vai mantu apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas vai Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas vai Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors un viņa pilnvarotas personas. Izņemtās mantas un dokumentus līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā [ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz piemērotā naudas soda izpildei], institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja izņemtās mantas ātri bojājas un tās nevar nodot glabāšanā vai arī to ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības izņemt attiecīgās mantas, tās nodod realizācijai vai iznīcināšanai. Kārtību, kādā institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par mantu nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai un kādā veicama šo mantu realizācija vai iznīcināšana, nosaka Ministru kabinets.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

[Ceturtā – sestā daļa]. (Izslēgtas ar 2003.gada 16.oktobra likumu)

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

 

257.pantā:

izslēgt pirmajā daļā tekstu ”[ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz piemērotā naudas soda izpildei]”;

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

„Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu), izņemtā transportlīdzekļa turētājam, īpašniekam vai īpašnieka pilnvarotai personai ir tiesības saņemt izņemto mantu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā mēneša laikā pēc šā kodeksa 274.pantā minētā lēmuma pieņemšanas. Pēc minētā termiņa notecējuma izņemtās mantas nodod realizācijai vai iznīcināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

274.pants. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā

Izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu šajā lietā.

Lēmumā norāda:

1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kura pieņēmusi lēmumu;

2) lēmuma numuru, kura pirmie trīs simboli ir institūcijas trīsciparu kods, ko piešķir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

3) lietas izskatīšanas datumu;

4) ziņas par personu, uz kuru attiecas izskatāmā lieta;

5) lietas izskatīšanā konstatētos apstākļus un tos apstākļus, kuri mīkstina vai pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu;

6) protokola par administratīvo pārkāpumu numuru;

7) normatīvo aktu, kas paredz atbildību par attiecīgo administratīvo pārkāpumu;

8) lietā pieņemto lēmumu.

Ja, izlemjot jautājumu par soda piemērošanu par administratīvo pārkāpumu, institūcijas (amatpersonas), kas norādīti šā kodeksa 205.panta 1.–5.punktā, vienlaikus izlemj jautājumu par vainīgās personas nodarītā mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu, lietā pieņemtajā lēmumā tiek norādīts piedzenamā zaudējuma apmērs, kā arī tā atlīdzināšanas termiņš un kārtība.

Lietā pieņemtajā lēmumā jāizlemj jautājums par izņemtajām mantām un dokumentiem.

Koleģiālās institūcijas lēmumu pieņem ar koleģiālās institūcijas locekļu, kas piedalās sēdē, vienkāršu balsu vairākumu.

Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paraksta amatpersona, kas izskatījusi lietu, bet koleģiālās institūcijas lēmumu – priekšsēdētājs un sekretārs.

Likumdošanā paredzētajos gadījumos par soda uzlikšanu izdara attiecīgu ierakstu protokolā par administratīvo pārkāpumu vai lēmumu noformē citā noteiktā veidā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 274.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

"Lēmumā nosaka ar izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā un glabāšanu saistīto izdevumu apmēru."

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Izteikt 274.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Lietā pieņemtajā lēmumā izlemj jautājumu par izņemtajām mantām un dokumentiem, kā arī nosaka personas pienākumu segt izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm. Lēmumā nosaka ar izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu un realizāciju, kā arī ar alkohola koncentrācijas vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu izdevumu apmēru.’’

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 274.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’Lietā pieņemtajā lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu izlemj jautājumu par izņemtajām mantām un dokumentiem, kā arī nosaka personas pienākumu segt izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm. Lēmumā nosaka ar izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar alkohola koncentrācijas vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu izdevumu apmēru.

 

Daļēji atbalstīts

(Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

4. Izteikt 274.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

‘’Lietā pieņemtajā lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu izlemj jautājumu par izņemtajām mantām un dokumentiem, kā arī nosaka personas pienākumu segt izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm. Lēmumā nosaka ar izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar alkohola koncentrācijas vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu izdevumu apmēru.’’

Pārejas noteikumi

(2003.gada 11.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 2004.gada 9.septembra likumu)

 

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem". 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(2004.gada 9.septembra likuma redakcijā) 

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

(2004.gada 22.decembra likuma redakcijā) 

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

(2005.gada 22.decembra likuma redakcijā) 

5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(2006.gada 22.jūnija likuma redakcijā) 

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

(2006.gada 22.jūnija likuma redakcijā) 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā: 

"7. Kodeksa 39.pants un grozījums 274.panta ceturtajā daļā attiecībā uz izdevumu apmēra noteikšanu administratīvā pārkāpuma lietas lēmumā, kas saistīti ar izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā un glabāšanu, stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā."

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 "7. Kodeksa 39.pants un grozījums 274.panta ceturtajā daļā attiecībā uz to izdevumu apmēra noteikšanu administratīvā pārkāpuma lietas lēmumā, kuri saistīti ar izņemto mantu un dokumentu nodošanu glabāšanā un glabāšanu, stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā."

 

 

Juridiskās komisijas konsultante D.Saleniece