Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 15.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 5.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) vienu tiesībsarga izvirzīto pārstāvi;".

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs

G.Bērziņš


 

Likumprojekta ‘’Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā’’

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēka genoma izpētes likuma 5.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka Genoma izpētes padomē iekļauj tajā skaitā ‘’vienu Valsts cilvēktiesību biroja izvirzīto pārstāvi’’.

Tiesībsarga likums, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī, nosaka, ka Tiesībsarga birojs ir Valsts cilvēktiesību biroja tiesību un saistību pārņēmējs.

Tiesībsarga likuma Pārejas noteikumu 5.punkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim  izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamiem grozījumiem likumos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Likumprojekts nosaka, ka Genoma izpētes padomē ar 2007.gada 1.janvāri iekļauj Tiesībsarga biroja izvirzīto pārstāvi.

 

3. Cita informācija

 

 

Projektā iekļauta norma, ka likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī, jo Tiesībsarga likums stājas spēkā  2007.gada 1.janvārī un ar šo datumu Tiesībsarga birojs pārņem Valsts cilvēktiesību biroja tiesības un saistības. Likuma spēkā stāšanās dienas norāde ir būtiska, ja likuma ‘’Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā’’ spēkā stāšanās bez norādes nesakrīt ar Tiesībsarga likuma spēkā stāšanās dienu. Ja likums ‘’Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā’’ stājas spēkā pirms 2007.gada 1.janvāra, tad šajos likumos nesakritīs  minēto institūciju nosaukumi.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

nav

 

nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Normatīvie akti papildus nav jāizdod

 

2. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Nav veiktas

5. Cita informācija

 

 

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un Normatīvo aktu informatīvajā sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

 

nav

 

Veselības ministrs                                                                                  G.Bērziņš

 

Veselības

ministrs

Valsts sekretāra v.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā dienesta vadītāja

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

L.Ruškule

M.Petroviča

A.Jurševica

I.Brūvere

 

 

 

06.11.2006  14:48

697

I.Brūvere,

7876061, Ieva.Bruvere@vm.gov.lv