Likumprojekts „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

 

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta 29.punktā vārdus "kompetenta institūcija" ar vārdiem "Valsts policija".

 

2.  3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem" ar vārdiem "nepilsoņiem un ārzemniekiem";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir šā likuma pirmajā daļā minētajām personām, kā arī 13.panta pirmās daļas 7.punktā minētajam cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis. Attiecīgos pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuris, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, var saņemt laikā, kamēr tiek izskatīts viņa iesniegums par nogaidīšanas perioda piešķiršanu, nogaidīšanas periodā, kā arī laikā līdz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma pieņemšanai par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu un izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā."

 

3. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm."

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta

„Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 06.augustā spēkā stājās Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (turpmāk – direktīva).

Direktīvas regulējums ir piemērojams tādam trešās valsts piederīgajam, kas nav Eiropas Savienības pilsonis un, kas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri (turpmāk – cilvēku tirdzniecības upuris).

Dalībvalstīm jānodrošina, ka attiecīgajam cilvēku tirdzniecības upurim tiek piešķirts nogaidīšanas periods, kas ļauj viņam atgūties un izbēgt no nodarījumus izdarījušo personu ietekmes, lai viņš varētu pieņemt lēmumu sadarboties vai nesadarboties ar kompetentajām iestādēm.

Direktīvas 7.pants nosaka režīmu pirms uzturēšanas atļaujas izdošanas jeb paredz trešo valstu piederīga, kas ir atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, tiesības nogaidīšanas perioda laikā, proti, tiesības uz drošu izmitināšanu, neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī psihologa, jurista, tulka palīdzību utt.

Direktīvas III nodaļa paredz nosacījumus, kādus piemēro cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas (pēc nogaidīšanas perioda beigām).

Minētās direktīvas ieviešanas termiņš ir 2006.gada 06.augusts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmā daļa paredz, ka „Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.”

Ņemot vērā to, ka direktīva paredz pienākumu dalībvalstīm nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem gan nogaidīšanas perioda laikā, gan izsniegtās termiņuzturēšanas atļaujas derīguma termiņa laikā, ir nepieciešams veikt attiecīgos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz novērst spēkā esošajā likumā lietotās terminoloģijas neprecizitātes.

Normatīvā akta projekts paredz novērst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmās daļas neatbilstību direktīvas tiesību normu prasībām. Normatīvā akta projekts nosaka, ka tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju atbilstoši šā likuma 13.panta pirmās daļas 7.punktam cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, un kas piekritis sadarboties ar izmeklēšanas iestādi vai procesa virzītāju, laikā, kad tiek izskatīts tā iesniegums par nogaidīšanas perioda piešķiršanu, nogaidīšanas perioda laikā, kā arī laikā līdz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu un izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskarII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta regulējums kalpos par motivāciju ārzemniekiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi un kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ir atzīti par cilvēku tirdzniecības upuriem, atrodoties Latvijas Republikas teritorijā, sadarboties ar kompetentajām iestādēm.

Tādējādi tiek veicināta cīņa ar tādu noziedzīga nodarījuma veidu kā cilvēku tirdzniecība.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

2006

2007

2008

2009

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Ar normatīvā akta projektu saistītie normatīvo aktu projekti:

1) Vienlaikus ar šo normatīvā akta projektu Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts „Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā”, kura mērķis ir veicināt cīņu pret cilvēku tirdzniecību, nosakot nogaidīšanas perioda piešķiršanas un pārtraukšanas nosacījumus cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, kā arī tā uzturēšanās Latvijas Republikā nosacījumus.

 

2) Ministru kabineta 2006. gada 03. oktobra noteikumi Nr. 813 „Uzturēšanās atļauju noteikumi” ir cieši saistīti ar izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā”, jo to 58.punkts paredz, ka „Ja ārzemnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri - uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai kompetenta valsts iestāde uzrāda viņa derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3.apakšpunktā norādītos dokumentus, kā arī kompetentas iestādes lēmumu par ārzemnieka atzīšanu par cilvēku tirdzniecības upuri un atzinumu par nepieciešamību saņemt uzturēšanās atļauju.”

Tādējādi tiek nodrošināta Valsts policijas un prokuratūras iespēja pieprasīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei izsniegt cilvēku tirdzniecības upurim, kas ir piekritis sadarboties ar kompetentajām valsts iestādēm, termiņuzturēšanās atļauju.

 

3) Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” nosaka kārtību, kādā persona, kurai ar noziedzīgu nodarīju­mu (cilvēku tirdzniecību) radīts kaitējums – morāls aizskārums vai fiziskas ciešanas – un kura uzskatāma par cilvēku tirdzniecības upuri (turpmāk – persona), saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – pakalpojumi), kritērijus personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri.

Minēto Ministru kabineta noteikumu 5.2.apakšpunkts nosaka, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir, pamatojoties ne tikai uz personas, tā likumiskā pārstāvja rakstiskā iesnieguma pamata, vai kriminālprocesa virzītāja lēmuma, ar kuru persona atzīta par cietušo krimināllietā par cilvēku tirdzniecību, vai tiesībaizsardzības institūcijas izsniegtās izziņas, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā ārvalstī, pamata, bet arī uz pakalpojumu sniedzēja izsniegtā personas novērtēšanas protokola, ar kuru tas noteicis personu par atbilstošu cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, pamata.

 

4) 2006.gada 13.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 20.janvāra noteikumos Nr.44 “Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem””.

Saskaņā ar veicamajiem grozījumiem tiek noteikts, ka „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz darba atļauju (bez darba devēja darba izsaukuma apstiprināšanas aģentūras filiālē) atbilstoši termiņuzturēšanās atļaujā minētajam termiņam ārzemniekam, kurš ir atzīts Latvijā par cilvēku tirdzniecības upuri. Tādējādi tiek ieviestas direktīvas 11.panta prasības.

 

5) Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā” paredz noteikt, ka ārzemniekam, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, un kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, kā arī tā pavadībā esošajam nepilngadīgajam bērnam ir tiesības uzturēties Latvijas Republikā bez vīzas vai uzturēšanas atļaujas līdz beidzies vai pārtraukts saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktais nogaidīšanas periods vai līdz lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu stāšanās spēkā.

Likumprojekts nosaka termiņuzturēšanas atļaujas, kas tiek izsniegta cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, kā arī tā pavadībā esošajam nepilngadīgajam bērnam, derīguma termiņu, tas ir, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

Lai nodrošinātu nacionālo normatīvo aktu atbilstību direktīvas 2004/81/EK prasībām, tika izstrādāti arī citi normatīvo aktu projekti:

1) Likumprojekts „Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā”(VSS- 1086);

2) Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā” (VSS- 1087);

3) Ministru kabineta noteikumu „Uzturēšanās atļauju noteikumi” projekts (VSS- 226). Minētie Ministru kabineta noteikumi tika publicēti Latvijas Vēstnesī 2006. gada 26. oktobrī Nr.171 (3539).;

4) Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”” projekts (VSS-1001);

5) Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.882 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” (VSS-1013 ).

Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” tika publicēti Latvijas Vēstnesī 2006. gada 03. novembrī Nr.176 (3544).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts atbilst saistībām pret Eiropas Padomes Konvencijai par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

2.

7., 9., 10., 11., 12.

Atbilst

Saskaņā ar likumprojektu „Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā” ”(VSS-1086) 7.pantu, Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, nodrošina cilvēku tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, kā arī tā pavadībā esošajam nepilngadīgajam bērnam, drošu patvērumu un izmitināšanu, pirmo palīdzību, psihologa, jurista, veselības aprūpes un citu speciālistu konsultācijas, iespēju saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī iespēju iesaistīties apmācībās un izglītības programmās.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts elektroniski tika saskaņots ar sabiedrisko organizāciju „Resursu centrs sievietēm „Marta””.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Sabiedriskās organizācija „Resursu centrs sievietēm „Marta”” atbalsta izstrādāto normatīvā akta projektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informācija par izstrādāto normatīvā akta projektu ar to saistītajiem normatīvo aktu projektiem tika ievietota Iekšlietu ministrijas interneta mājaslapā, kā arī uz jaunizveidotā interneta portāla: http://www.cilvektirdznieciba.lv/index.php?id=558&level=0&cid=40

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Dalība Komisijas Kontaktkomitejas 2006.gada 05.maijā organizētajā sanāksmē, kuras laikā dalībvalstis sniedza informāciju par direktīvas ieviešanas rezultātiem un gaitu.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvo aktu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to normatīvo aktu informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                        I.Godmanis

 

 

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

D.Trofimovs

 

 

 

 

 

 

15.11.2006; 19:20

vārdu skaits: 1742

D.Trofimovs, 7219420

dmitrijs.trofimovs@iem.gov.lv