Riga

Projekts

 

 

Grozījums Jūras kodeksā

 

 

Izdarīt Jūras kodeksā šādu grozījumu:

 

Papildināt Jūras kodeksu ar jaunu 301.1 pantu šādā redakcijā:

 

“301.1 pants. Jūrnieku izdienas pensijas.

Jūrniekiem ir tiesības uz izdienas pensijām. Izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī jūrnieku amatu sarakstus, kam ir tiesības uz izdienas pensiju, nosaka speciāls likums”.


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA

SĒDES  PROTOKOLA IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.65

2006.gada  5.decembrī

 

 

22.§

 

Priekšlikumi par likumprojektiem, kuru izskatīšana

būtu turpināma 9.Saeimā

SAN-3229

___________________________________________________

(A.Kalvītis)

 

1. Ministru kabinets lūdz 9.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 8.Saeimas laikā:

 

Nr.

p.k.

Likum­projektu reģistra numurs

Likumprojekta nosaukums

1.

53

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.653)

2.

54

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.654)

3.

1137

Pacientu tiesību likums

4.

1143

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

5.

1221

Grozījumi Krimināllikumā

6.

1235

Dzīvokļa īpašumu likums

7.

1277

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

8.

1446

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu"

9.

1521

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu


 

10.

1558

Grozījumi Dzelzceļa likumā

11.

1559

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

12.

1560

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

13.

1561

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

14.

1562

Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

15.

1601

Koncesiju likums

16.

1619

Jaunatnes likums

17.

1646

Grozījumi Repatriācijas likumā

18.

1655

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

19.

1656

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

20.

1658

Grozījums Krimināllikumā

21.

1659

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

22.

1660

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

23.

1684

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

24.

1689

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

25.

1690

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums

26.

1691

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums

27.

1692

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

28.

1693

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

29.

1698

Grozījumi Civillikumā

30.

1701

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

31.

1709

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

32.

1710

Grozījumi Civilprocesa likumā

33.

1711

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

34.

1712

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

35.

1713

Grozījumi Autortiesību likumā

36.

1714

Grozījumi Dizainparaugu likumā

37.

1717

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

38.

1718

Grozījumi Krimināllikumā

39.

1725

Grozījums Civillikumā

40.

1733

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

41.

1743

Grozījumi Bezvalstnieku likumā

42.

1761

Grozījums Jūras kodeksā

43.

1775

Patentu likums

44.

1785

Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums

45.

1792

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

46.

1796

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

47.

1799

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

48.

1800

Grozījumi Prokuratūras likumā

49.

1802

Grozījums Zemesgrāmatu likumā

50.

1810

Tiesu iekārtas likums

51.

1812

Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums

52.

1817

Maksātnespējas likums

53.

1819

Grozījumi Krimināllikumā

54.

1820

Grozījumi Civilprocesa likumā

55.

1821

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

56.< o:p>

1822

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

57.

1826

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

58.

1830

Priekšlikumu un sūdzību likums

59.

1872

Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums

60.

1898

Grozījumi Militārā dienesta likumā

61.

1899

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

62.

1901

Grozījumi Krimināllikumā

63.

1906

Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā

64.

1913

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai

65.

1916

Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu

66.

1917

Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu

67.

1919

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

68.

1920

Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kontonū 2000.gada 23.jūnijā

69.

1921

Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa


 

70.

1922

Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu

71.

1923

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

72.

1926

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

73.

1927

Grozījums Autopārvadājumu likumā

74.

1928

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

75.

1931

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

 

2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

direktora vietniece tiesību aktu lietās                            E.Ektermane