Riga

Likumprojekts

 

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes
vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 15.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Par vēlētāju apvienības darbības likumību atbild pirmais kandidātu saraksta parakstītājs."

 

2. 51.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus regulē īpašs likums.";

 

izslēgt otro daļu.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis


Likumprojekta

"Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes

vēlēšanu likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma Pārejas noteikumu 10.punktu, Ministru kabinetam jāiesniedz Saeimai likumprojekti par grozījumiem, kas nepieciešami attiecīgajos likumos, lai nodrošinātu šā likuma 51.panta noteikumu izpildi. Minētā likuma 51.pants nosaka vēlētāju apvienību vispārīgus finansēšanas ierobežojumus.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumus regulē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, kas detalizēti nosaka politisko organizāciju (partiju) un valsts institūciju tiesības un pienākumus politisko organizāciju (pa rtiju) finansēšanā. Savukārt vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumi šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek regulēti ļoti minimāli. Minētais rada nevienlīdzību starp politiskajām organizācijām (partijām) un vēlētāju apvienībām pašvaldību vēlēšanās.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Patreiz ir izstrādāts Vēlētāju apvienību finansēšanas likums, kas noteiks vēlētāju apvienību finansēšanas un atskaitīšanās par saņemto un izlietoto finansējumu kārtību, kā arī noteikta kompetentā valsts institūcija minētās jomas kontrolē. Ņemot vērā minēto ar šo likumprojektu no Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma tiek svītroti nosacījumi par vēlētāju apvienību finansēšanu, vienlaicīgi nosakot, ka vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus nosaka īpašs likums. Tas nepieciešams, lai likumi būtu saskaņoti savā starpā, jo Vēlētāju apvienību finansēšanas likumā finansēšanas nosacījumi detalizēti tiks atrunāti.

Likumprojektā tiek noteikts, ka par vēlētāju apvienības darbības likumību atbild persona, kas kandidātu sarakstā minēta kā pirmā, lai tiktu noteikta viena konkrēta atbildīgā persona par likumā, tai skaitā arī par Vēlētāju apvienību finansēšanas likumā noteikto pienākumu izpildi.

Likuma spēkā stāšanā paredzēta vienlaicīgi ar Vēlētāju apvienību finansēšanas likuma spēkā stāšanos, tas ir ar 2008.gada 1.janvāri, jo nākamās pašvaldību vēlēšanas paredzētas 2009.gadā.


 

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

-

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006

2007

2008

2009

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.


 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta notei kumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Sagatavots Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojekts.

Sagatavots likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā", kas paredz noteikt atbildību par finansēšanas nosacījumu pārkāpšanu, kā arī sagatavots likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā", kas paredz noteikt biroja kompetenci vēlētāju apvienību finansiālās darbības kontrolē.

 


 

2. Cita informācija

Likumprojekts izskatāms vienlaicīgi ar likumprojektu "Vēlētāju apvienību finansēšanas likums", "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā", "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un "Grozījumi Krimināllikumā".

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri


 

Likumprojekta 1. un 2.pants

Latvijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai Pievienošanās akta 6.pantam

Atbilst

-

 

5. Cita informācija

-

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikuša ar Latvijas Pašvaldību savienību (vecākais padomnieks M.Pūķis).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Kopumā atbalsta likumprojektā paredzētos risinājumus.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

-

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, tiek paplašinātas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja funkcijas.

Likumprojekta izpilde iespējama ir uzreiz pēc tā pieņemšanas, pārejas laiks nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".


 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

 

 

Ministru prezidents                        A.Kalvītis

 

 

 

KNAB priekšnieks

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Loskutovs

V.Zeppa-Priedīte

I.Čodare

A.Vilks

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2005. 14:13

944

I.Jaunskunga

Tālr. 7356147,

Inga.Jaunskunga@knab.gov.lv

 


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA

SĒDES  PROTOKOLA IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.65

2006.gada  5.decembrī

 

 

22.§

 

Priekšlikumi par likumprojektiem, kuru izskatīšana

būtu turpināma 9.Saeimā

SAN-3229

___________________________________________________

(A.Kalvītis)

 

1. Ministru kabinets lūdz 9.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 8.Saeimas laikā:

 

Nr.

p.k.

Likum­projektu reģistra numurs

Likumprojekta nosaukums

1.

53

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.653)

2.

54

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.654)

3.

1137

Pacientu tiesību likums

4.

1143

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

5.

1221

Grozījumi Krimināllikumā

6.

1235

Dzīvokļa īpašumu likums

7.

1277

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

8.

1446

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu"

9.

1521

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu


 

10.

1558

Grozījumi Dzelzceļa likumā

11.

1559

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

12.

1560

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

13.

1561

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

14.

1562

Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

15.

1601

Koncesiju likums

16.

1619

Jaunatnes likums

17.

1646

Grozījumi Repatriācijas likumā

18.

1655

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

19.

1656

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

20.

1658

Grozījums Krimināllikumā

21.

1659

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

22.

1660

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

23.

1684

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

24.

1689

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

25.

1690

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums

26.

1691

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums

27.

1692

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

28.

1693

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

29.

1698

Grozījumi Civillikumā

30.

1701

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

31.

1709

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

32.

1710

Grozījumi Civilprocesa likumā

33.

1711

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

34.

1712

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

35.

1713

Grozījumi Autortiesību likumā

36.

1714

Grozījumi Dizainparaugu likumā

37.

1717

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

38.

1718

Grozījumi Krimināllikumā

39.

1725

Grozījums Civillikumā

40.

1733

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

41.

1743

Grozījumi Bezvalstnieku likumā

42.

1761

Grozījums Jūras kodeksā

43.

1775

Patentu likums

44.

1785

Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums

45.

1792

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

46.

1796

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

47.

1799

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

48.

1800

Grozījumi Prokuratūras likumā

49.

1802

Grozījums Zemesgrāmatu likumā

50.

1810

Tiesu iekārtas likums

51.

1812

Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums

52.

1817

Maksātnespējas likums

53.

1819

Grozījumi Krimināllikumā

54.

1820

Grozījumi Civilprocesa likumā

55.

1821

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

56.

1822

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

57.

1826

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

58.

1830

Priekšlikumu un sūdzību likums

59.

1872

Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums

60.

1898

Grozījumi Militārā dienesta likumā

61.

1899

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

62.

1901

Grozījumi Krimināllikumā

63.

1906

Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā

64.

1913

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai

65.

1916

Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu

66.

1917

Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu

67.

1919

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

68.

1920

Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kontonū 2000.gada 23.jūnijā

69.

1921

Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa


 

70.

1922

Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu

71.

1923

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

72.

1926

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

73.

1927

Grozījums Autopārvadājumu likumā

74.

1928

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

75.

1931

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

 

2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

 

 

 

Ministru prezidents                        A.Kalvītis

 

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

direktora vietniece tiesību aktu lietās                        E.Ektermane