Riga

Likumprojekts

 

Grozījums Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 169.1, 169.2 un 169.3 pantu šādā redakcijā:

 

"169.1 pants. Nelikumīga piekrišanas pieprasīšana nepilngadīgā adopcijai

 

(1) Par piekrišanas pieprasīšanu nepilngadīgā adopcijai no nepilngadīgā mātes, tēva vai aizbildņa personīgi vai ar starpnieku, ja piekrišana nepilngadīgā adopcijai ir dota mantkārīgā nolūkā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trīs līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.

 

169.pants. Starpniecība nelikumīgā piekrišanas pieprasīšanā un došanā  nepilngadīgā adopcijai

 

(1) Par starpniecību nelikumīgā piekrišanas pieprasīšanā vai došanā  nepilngadīgā adopcijai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu.

 

169.pants. Nelikumīga piekrišanas došana nepilngadīgā adopcijai

 

Par piekrišanas došanu nepilngadīgā adopcijai mantkārīgā nolūkā, ja to izdarījusi nepilngadīgā māte, tēvs vai aizbildnis, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar pie spiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  Krimināllikuma 154.2pants paredz kriminālatbildību par cilvēku tirdzniecību, ja ir konstatējams ekspluatācijas nolūks. Tomēr ne vienmēr attiecībā uz bērniem ir konstatējams šāds nolūks. Var būt iespējamas situācijas, kad bērns mantkārīgā nolūkā tiek nodots citām personām adopcijai.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts paredz papildināt Krimināllikumu ar 169.1, 169.2 un 169.3pantu, lai par noziedzīgu nodarījumu atzītu:

 1) nelikumīgas piekrišanas pieprasīšanu no nepilngadīgā mātes, tēva vai aizbildņa personīgi vai ar starpnieku, kā rezultātā ir dota piekrišana nepilngadīgā adopcijai mantkārīgā nolūkā, 

2) nelikumīgas piekrišanas došanu nepilngadīgā adopcijai mantkārīgā nolūkā, ja to izdarījusi nepilngadīgā māte, tēvs vai aizbildnis, un

3) starpniecību šādas piekrišanas pieprasīšanā vai došanā.

 

 

Nav

 

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojektā „Grozījumi Krimināllikumā” iekļautajām normām būs ne tikai soda funkcija, bet arī preventīva nozīme, proti, informācija par iespējamo sodu par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem atturēs no noziedzīgas attieksmes pret bērniem.

 

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Nav

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads 2005

2006

2007

2008

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Cita informācija 

 Nav

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Nav

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.      Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek izveidotas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija par likumprojektu tiks ievietota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas interneta mājas lapā www.bm.gov.lv un tiks publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

 Nav

 

 

 

 

15.04.2005. 10:05

719

Ābele

7356493, Dace.Abele@bm.gov.lv

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāres p.i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Liepa

N.Abagjana

M.Dzērve

D.Ābele

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA

SĒDES  PROTOKOLA IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.65

2006.gada  5.decembrī

 

 

22.§

 

Priekšlikumi par likumprojektiem, kuru izskatīšana

būtu turpināma 9.Saeimā

SAN-3229

___________________________________________________

(A.Kalvītis)

 

1. Ministru kabinets lūdz 9.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 8.Saeimas laikā:

 

Nr.

p.k.

Likum­projektu reģistra numurs

Likumprojekta nosaukums

1.

53

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.653)

2.

54

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.654)

3.

1137

Pacientu tiesību likums

4.

1143

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

5.

1221

Grozījumi Krimināllikumā

6.

1235

Dzīvokļa īpašumu likums

7.

1277

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

8.

1446

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu"

9.

1521

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu


 

10.

1558

Grozījumi Dzelzceļa likumā

11.

1559

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

12.

1560

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

13.

1561

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

14.

1562

Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

15.

1601

Koncesiju likums

16.

1619

Jaunatnes likums

17.

1646

Grozījumi Repatriācijas likumā

18.

1655

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

19.

1656

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

20.

1658

Grozījums Krimināllikumā

21.

1659

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

22.

1660

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

23.

1684

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

24.

1689

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

25.

1690

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums

26.

1691

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums

27.

1692

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

28.

1693

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

29.

1698

Grozījumi Civillikumā

30.

1701

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

31.

1709

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

32.

1710

Grozījumi Civilprocesa likumā

33.

1711

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

34.

1712

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

35.

1713

Grozījumi Autortiesību likumā

36.

1714

Grozījumi Dizainparaugu likumā

37.

1717

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

38.

1718

Grozījumi Krimināllikumā

39.

1725

Grozījums Civillikumā

40.

1733

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

41.

1743

Grozījumi Bezvalstnieku likumā

42.

1761

Grozījums Jūras kodeksā

43.

1775

Patentu likums

44.

1785

Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums

45.

1792

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

46.

1796

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

47.

1799

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

48.

1800

Grozījumi Prokuratūras likumā

49.

1802

Grozījums Zemesgrāmatu likumā

50.

1810

Tiesu iekārtas likums

51.

1812

Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums

52.

1817

Maksātnespējas likums

53.

1819

Grozījumi Krimināllikumā

54.

1820

Grozījumi Civilprocesa likumā

55.

1821

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

56.

1822

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

57.

1826

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

58.

1830

Priekšlikumu un sūdzību likums

59.

1872

Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums

60.

1898

Grozījumi Militārā dienesta likumā

61.

1899

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

62.

1901

Grozījumi Krimināllikumā

63.

1906

Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā

64.

1913

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai

65.

1916

Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu

66.

1917

Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu

67.

1919

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

68.

1920

Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kontonū 2000.gada 23.jūnijā

69.

1921

Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa


 

70.

1922

Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu

71.

1923

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

72.

1926

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

73.

1927

Grozījums Autopārvadājumu likumā

74.

1928

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

75.

1931

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

 

2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

 

 

 

Ministru prezidents                        A.Kalvītis

 

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

direktora vietniece tiesību aktu lietās                        E.Ektermane