Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

Anotācija

Nolīgums latviešu valodā

Nolīgums angļu valodā

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

 

1.pants. 2006.gada 4.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 21.pantu reģistrē Nolīgumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

 

4.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 23.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


Likumprojekta

„Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”

anotācija

 

I.                    Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

     2006.gada 19.aprīlī tika parafēts Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk – nolīgums). Parafējot nolīgumu tika panākta vienošanās uzsākt regulārus pārvadājumus jau pirms nolīguma parakstīšanas. Pašlaik regulārus lidojumus uz Baku veic Latvijas aviokompānija „Airbaltic”. Azerbaidžānas puses aviokompānija vēl nav uzsākusi regulārus lidojumus.

    Nolīgums tiek slēgts starp Latvijas Republikas valdību un Azerbaidžānas Republikas valdību, bet nolīguma izpildītājas ir Latvijas un Azerbaidžānas augstākās aviācijas institūcijas. Latvijas gadījumā tā ir Satiksmes ministrija, bet Azerbaidžānas gadījumā – valsts uzņēmums “Azerbaijan Hava Yollari”, kas apvieno Azerbaidžānas aviācijas pārvaldi un valsts uzņēmumu.

 

 

2. Likumprojekta būtība

        Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, lai pieņemtu un apstiprinātu Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Šā nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulāru gaisa pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Azerbaidžānu.

        Nolīgums nosaka Latvijas un Azerbaidžānas aviokompāniju tiesības, atrunā regulāro gaisa pārvadājumu uzsākšanas nosacījumus un darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu aviokompānijām, veicot regulāros pasažieru un kravu gaisa pārvadājumus starp Latviju un Azerbaidžānu.

         Nolīgums paredz pasažieru un kravu gaisa pārvadājumu veikšanas vispārējos principus, nodokļu un nodevu piemērošanu, abpusēju licenču un sertifikātu atzīšanu, strīdu izšķiršanu un citus ar regulāras gaisa satiksmes veikšanu saistītus jautājumus.

 

3.Cita informācija

Nav citas informācijas

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ar šo likumprojektu apstiprināmais nolīgums nosaka administratīvās procedūras, kuras jāveic uzsākot regulārus gaisa pārvadājumus un šo pārvadājumu veikšanas laikā. Lidojumiem bez nolīguma ir pagaidu raksturs. Ja nolīgums netiks noslēgts, nebūs lidojumu un ietekme uz uzņēmējdarbību būs negatīva.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

 

Nav citas informācijas

 

Nav citas informācijas

 

Nav citas informācijas

 

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Sakarā ar likumprojekta pieņemšanu papildus normatīvie akti nav jāizdod.

         

2.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

< /tr>

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likums

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 70.pants.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nolīgumā ņemtas vērā saistības, kas jāievēro Latvijas Republikai un Azerbaidžānas Republikai kā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dalībvalstīm.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nolīgumā ņemtas vērā saistības, kas jāievēro Latvijas Republikai un Azerbaidžānas Republikai kā 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju dalībvalstīm.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5.Cita informācija

Eiropas Komisijai rakstveidā tika paziņots gan par sarunu ar Azerbaidžānu par gaisa satiksmes nolīgumu uzsākšanu, gan par šo sarunu iznākumu. Komisijai tika iesniegts parafētā Nolīguma teksts izvērtēšanai un Komisija ir atbalstījusi Nolīguma parakstīšanu bez iebildumiem.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.      

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.      

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Plašākas sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.      

5.Cita informācija

Latvijas puses delegācijas sastāvā tika iekļauts Airbaltic pārstāvis, kas piedalījās sarunās ar Azerbaidžānas delegāciju un izteica Airbaltic viedokli par nolīguma projekta redakciju.

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumam stājoties spēkā, nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par likuma ieviešanu

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz normas, kas varētu ierobežot indivīda tiesības.

4.Cita informācija

Nav citas informācijas.        

 

 

Satiksmes ministrs                                                                      A.Šlesers                                

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

J.Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

Ī.Kalniņa

A.Muižnieks

 

15.11.2006. 14:40

911

I.Boļšija

7028257, Ilze.Bolsija@sam.gov.lv


Latvijas Republikas valdības

un

Azerbaidžānas Republikas valdības

NOLĪGUMS

par gaisa satiksmi

 

 

Latvijas Republikas valdība un Azerbaidžānas Republikas valdība, turpmāk dēvētas par “Līgumslēdzējām Pusēm”,

 

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces,

 

vēloties noslēgt nolīgumu par regulāru gaisa satiksmi starp to attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām, kas, balstoties uz savstarpīguma principa, atbilstu minētajai Konvencijai un to papildinātu,

 

ir vienojušās par sekojošo:

           

 

1.pants

DEFINĪCIJAS

 

1.   Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, un visus tās pielikumus, kas pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu, kā arī pielikumu vai Konvencijas grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šīs Konvencijas 90. un 94.pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi kļuvuši saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm vai tās šos pielikumus un grozījumus ratificējušas;

b)    termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju un attiecībā uz Azerbaidžānas Republiku – valsts uzņēmumu “Azerbaijan Hava Yollari”, vai abos gadījumos – jebkuru personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt minēto aviācijas institūciju funkcijas;

c) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kura ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 4.pantu;

d)    terminam "teritorija" attiecībā uz Līgumslēdzējām Pusēm ir Konvencijas 2.pantā noteiktā nozīme;

 

e)    terminiem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā noteiktā nozīme;

f)     termins "tarifs" nozīmē cenu, kas tiek noteikta par pasažieru, bagāžas vai kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu, ieskaitot jebkurus nozīmīgus papildu labumus, kas tiek sniegti vai kuri ir pieejami saistībā ar šiem pārvadājumiem, un komisijas naudu, kura tiek maksāta par personu pārvadāšanas biļešu pārdošanu, vai par attiecīgiem darījumiem, kas saistīti ar kravu pārvadāšanu. Tas ietver arī apstākļus, kuri nosaka maksas par pārvadāšanu vai komisijas naudas piemērošanu;

g)    termins "pielikums" nozīmē šā Nolīguma pielikumu vai tā grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šā Nolīguma 20.pantu. Pielikums veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un, ja nav paredzēts citādi, visas atsauces uz šo Nolīgumu ietver sevī atsauces arī uz pielikumu.

 

2.   Šā Nolīguma pantu nosaukumi ir paredzēti vienīgi izziņas nolūkiem.

 

3.  Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas piederīgajiem nozīmē atsauces uz Eiropas Kopienas dalībvalsts piederīgajiem. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas aviokompāniju vai aviokompānijām nozīmē atsauces uz Latvijas Republikas nozīmētu aviokompāniju vai aviokompānijām.

 

4. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Azerbaidžānas Republikas aviokompāniju vai aviokompānijām nozīmē atsauces uz Azerbaidžānas Republikas nozīmētu aviokompāniju vai aviokompānijām.

 

2.pants

PĀRVADĀJUMU TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

 

1.  Lai veiktu starptautisko gaisa satiksmi, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šādas tiesības:

a)    tiesības bez apstāšanās lidot pāri savas valsts  teritorijai;

b)    tiesības apstāties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos.

 

2. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā paredzētās tiesības veikt starptautisko gaisa satiksmi maršrutos, kas noteikti šā Nolīguma pielikumā. Šāda satiksme un maršruti turpmāk attiecīgi tiek  dēvēti  par  "Nolīgumā paredzēto satiksmi"  un  "noteiktajiem maršrutiem".

 

 

 

Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, papildus šā panta 1.punktā minētajām tiesībām katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām otra Līgumslēdzēja Puse piešķir tiesības apstāties savas valsts teritorijā maršruta punktos, kas noteikti pielikumā, lai, pamatojoties uz komerciāliem nosacījumiem, kombinēti vai atsevišķi uzņemtu un (vai) izsēdinātu starptautiskās satiksmes pasažierus, iekrautu un (vai) izkrautu bagāžu, kravu un pastu.

 

3.  Nekas šā panta 2.punktā nevar tikt iztulkots kā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas tiesības uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā pasažierus, kravu un pastu, lai tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata nogādātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā (kabotāža).

 

4.  Ja bruņota konflikta, politisko nemieru vai notikumu, vai citu īpašu un neparastu apstākļu dēļ vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nav spējīga veikt lidojumus savā parastajā maršrutā, tad otra Līgumslēdzēja Puse pieliek visas pūles, lai sekmētu šādas gaisa satiksmes nepārtrauktību, attiecīgi īslaicīgi pārkārtojot maršrutus.

 

3.pants

SERTIFIKĀTU UN LICENČU ATZĪŠANA

 

1.  Lidojumu drošības apliecības, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai par derīgām atzinusi viena Līgumslēdzēja Puse, to derīguma termiņa ietvaros par derīgām atzīst arī otra Līgumslēdzēja Puse, ja prasības, saskaņā ar kurām šīs apliecības vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst Konvencijas noteiktajiem minimālajiem standartiem vai ir augstākas par tiem.

 

2.  Tomēr katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par derīgām kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem lidojumiem virs tās teritorijas izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse vai jebkura cita valsts.

 

4.pants

AVIOKOMPĀNIJU NOZĪMĒŠANA UN

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA

 

1.  Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas.

 

 

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atsaukt vai grozīt šo nozīmējumu, par to rakstiski paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei.

 

3.  Šādu nozīmējumu saņemot, otra Līgumslēdzēja Puse piešķir atļaujas, ievērojot vismazāko kavēšanās laiku procedūras dēļ, ar šādiem nosacījumiem:

a)  gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republika:

i)     tā ir reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un tai ir derīga licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem; un

ii)    aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli veic un uztur Eiropas Kopienas dalībvalsts, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, un nozīmējumā ir skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija;

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Azerbaidžānas Republikas valdība:

i)     tā ir reģistrēta Azerbaidžānas Republikas teritorijā un tā ir licencēta saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas tiesību aktiem; un

ii)    aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli veic un uztur Azerbaidžānas Republika, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, un nozīmējumā ir skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija;

c)    vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas ir tiesīgas pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pierāda, ka tā spēj pildīt likumus un citus normatīvos aktus, kurus saskaņā ar Konvencijas prasībām šīs institūcijas parasti un pieņemami piemēro starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem.

 

4.  Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija, ja tā ir izpildījusi visus šā Nolīguma noteikumus, tajā skaitā noteikumus, kas attiecas uz tarifiem, jebkurā laikā drīkst uzsākt šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi.

 

         5.pants

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS ATTEIKUMS,

TĀS ATCELŠANA VAI APTURĒŠANA

 

1.  Ikviena Līgumslēdzēja Puse var atsaukt, apturēt vai ierobežot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārvadājumu atļauju vai tehniskās atļaujas, ja:

 

 

a) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republika:

i)     tā nav reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu vai tai nav derīgas licences par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem; vai

ii)    aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli neveic un neuztur Eiropas Kopienas dalībvalsts, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, vai nozīmējumā nav skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija;

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Azerbaidžānas Republika:

i)     tā nav reģistrēta Azerbaidžānas Republikas teritorijā vai nav licencēta saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas tiesību aktiem; vai

ii)    aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli neveic un neuztur Azerbaidžānas Republika, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, vai nozīmējumā nav skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija;

c)    ja šī aviokompānija nespēj izpildīt Līgumslēdzējas Puses, kas piešķīrusi šīs tiesības, likumus un citus normatīvos aktus, vai

d)    ja aviokompānija jebkādā citā veidā nespēj veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi saskaņā ar šajā Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem,

e)    ja otra Līgumslēdzēja Puse nespēj izpildīt vai piemērot aviācijas drošības un lidojumu drošības standartus saskaņā ar šā Nolīguma 15. un 16.pantu.

           

2.  Ja nav nepieciešama šā panta 1.punktā minētā atļaujas tūlītēja atcelšana, apturēšana vai saistību izpildes pieprasīšana, lai novērstu turpmāku likumu un (vai) noteikumu pārkāpšanu, šīs tiesības izmanto tikai pēc konsultācijām ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums pēc konsultācijām.

 

6.pants

NEDISKRIMINĒJOŠI MAKSĀJUMI

 

1. Maksājumi, kurus par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzliek otras Līgumslēdzējas Puses jebkuras nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, nav augstāki par maksājumiem, kurus uzliek savas valsts kuģim, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

 

 

2.  Maksājumi par lidostu vai jebkuru citu aviācijas pakalpojumu un iekārtu izmantošanu, kā arī jebkura cita maksa, kas tiek uzlikta sakarā ar starptautiskās gaisa satiksmes veikšanu, tiek noteikta pamatojoties uz izmaksām, par ko var tikt pieprasīti attiecīgi pierādījumi. Tas attiecas arī uz pasažieru, bagāžas un kravas apkalpošanu, kā arī uz gaisa kuģu apkalpošanu lidostās, kurās ir tikai viens minēto pakalpojumu sniedzējs.

 

3.  Maksājumus nosaka un tos maksā vietējā valūtā.

 

 

7.pants

ATBRĪVOŠANA NO MUITAS UN CITĀM NODEVĀM

 

1.  Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, kas veic starptautisko gaisa satiksmi, kā arī tā parastais aprīkojums, rezerves daļas, degvielas un smērvielu krājumi, citi gaisa kuģa krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas šajā gaisa kuģī, tam ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no visām muitas nodevām, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, ja šis aprīkojums, rezerves daļas un krājumi paliek gaisa kuģī līdz to izvešanai vai izmantošanai šajā gaisa kuģī, lidojot pāri minētajai teritorijai.

 

2.  No šā panta 1.punktā minētajām nodevām un maksājumiem, izņemot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, atbrīvo arī:

a)    gaisa kuģa krājumus, kas pieņemamā daudzumā uzņemti gaisa kuģī vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izmantošanai izlidojošā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģī;

b) rezerves daļas, ieskaitot dzinējus, kas ievesti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģa tehnisko apkopi vai remontu;

c) degvielu, smērvielas un nepieciešamos tehniskos krājumus, kas ievesti vai piegādāti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai tos izmantotu otras Līgumslēdzējas Puses starptautiskās satiksmes gaisa kuģī, pat ja šie krājumi tiek izmantoti, lidojot virs tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

 

3.  Šā panta 2.punktā minētos materiālus var pieprasīt uzglabāt muitas uzraudzībā vai kontrolē.

 

 

4.  Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli, krājumi un rezerves daļas, kuras parasti paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, var tikt izkrautas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vienīgi ar šīs Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu. Šajā gadījumā tās var novietot minēto institūciju uzraudzībā uz laiku, kamēr tās tiek izvestas vai citādi izvietotas saskaņā ar muitas noteikumiem.

 

5.  Gaisa kuģim nepieciešamie dokumenti, piemēram, lidojumu saraksti, biļetes un pavadzīmes, kuras paredzējusi izmantot vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija un kuras tiek ievestas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, šajā teritorijā tiek atbrīvotas no muitas nodevām un citiem līdzīgiem maksājumiem.

 

6.  Bagāža un krava, kas tiešajā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, tiek atbrīvota no muitas nodevām un citiem līdzīgiem maksājumiem, izņemot maksu par pakalpojumiem, kas tiek sniegti, ierodoties šajā teritorijā vai to atstājot.

 

7. Nekas šā Nolīguma nosacījumos neliedz Latvijas Republikai bez diskriminācijas ieviest nodokļus, nodevas, maksājumus vai maksu par degvielu, ko tās teritorijā piegādā izmantošanai Azerbaidžānas Republikas nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, kas darbojas maršrutā starp kādu punktu Latvijas Republikas teritorijā un citu punktu Latvijas Republikas teritorijā vai citas Eiropas Kopienas dalībvalsts teritorijā.

 

8.  Nekas šā Nolīguma nosacījumos neliedz Azerbaidžānas Republikai bez diskriminācijas ieviest nodokļus, nodevas, maksājumus vai maksu par degvielu, ko tās teritorijā piegādā izmantošanai Latvijas Republikas nozīmētās Eiropas Kopienas dalībvalsts aviokompānijas gaisa kuģī, kas darbojas maršrutā starp kādu punktu Azerbaidžānas Republikas teritorijā un citu punktu Azerbaidžānas Republikas teritorijā vai citas Eiropas Kopienas dalībvalsts teritorijā.

 

 

8.pants

KAPACITĀTES NOTEIKUMI

 

1.  Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt Nolīgumā paredzēto gaisa satiksmi jebkurā šā Nolīguma pielikumā noteiktajā maršrutā.

 

 

 

 

 

2. Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas ievēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kuru tās veic tajos pašos maršrutos vai jebkurā šo maršrutu daļā.

 

3. Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, Līgumslēdzēju Pušu nozīmēto aviokompāniju galvenais mērķis ir, ievērojot saprātīgu gaisa kuģa noslodzes faktoru, nodrošināt kapacitāti, kas atbilstu esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru un kravas, ieskaitot pastu, pārvadājumiem uz aviokompāniju vai aviokompānijas nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās.

 

4. Veicot Nolīgumā paredzēto starptautisko gaisa satiksmi uz trešajām valstīm un no tām, tiesības Nolīguma pielikumā paredzēto maršrutu punktā vai punktos gaisa kuģī uzņemt vai no tā izsēdināt pasažierus, iekraut vai izkraut kravu var tikt izmantotas saskaņā ar starptautiskās gaisa satiksmes attīstības pamatprincipiem un tās ir atkarīgas no pamatprincipa, kas nosaka, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a)    pieprasījumu pēc pārvadājumiem starp valsti, kur ir pārvadājumu sākuma punkts, un valstīm, kur ir to galapunkts;

b)    pieprasījumu pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem; un

c)    pieprasījumu pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru aviokompānija veic satiksmi, ja ir ņemta vērā vietējā un reģionālā gaisa satiksme.

 

9.pants

SATIKSMES PROGRAMMU APSTIPRINĀŠANA

 

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas savu satiksmes programmu (vasaras un ziemas periodu satiksmei) iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas. Programmā ietver lidojumu sarakstus, nosaka satiksmes biežumu un izmantojamo gaisa kuģu tipus. Aviācijas institūcijas savu lēmumu par šo iesniegto satiksmes programmu paziņo divdesmit (20) dienu laikā pēc dienas, kad aviokompānija iesniegusi savu programmu apstiprināšanai.

 

2.  Visus satiksmes programmas grozījumus, kā arī lūgumus atļaut veikt papildu lidojumus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Minētās aviācijas institūcijas šos lūgumus par grozījumiem vai papildu lidojumiem izskata nekavējoties.

 

 

10.pants

INFORMĀCIJA UN STATISTIKA

 

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma iesniedz tām tādu informāciju un statistikas datus par savas nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju veikto satiksmi uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un no tās, kādus tām parasti sagatavo un iesniedz attiecīgās valsts aviokompānijas. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas vēlas saņemt jebkādus papildu statistikas datus, pēc to pieprasījuma abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas šo jautājumu apspriež savstarpējās sarunās un par to vienojas.

 

11.pants

TARIFI

 

1. Jebkuras Nolīgumā paredzētās satiksmes tarifus nosaka pamatotā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot visiem būtiskajiem faktoriem, to skaitā pārvadājumu izmaksām, pieņemamai peļņai, pārvadājumu raksturojumam (piemēram, ātrumam un ērtībām), lietotāju interesēm un citu aviokompāniju tarifiem jebkurā noteiktā maršruta posmā. Šos tarifus nosaka šajā pantā paredzētajā kārtībā.

 

2.  Katru tarifu ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas (vai īsākā laika posmā, ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas par to vienojušās) pirms paredzētās tā ieviešanas dienas iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

 

3.  Katru paredzēto tarifu otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var apstiprināt jebkurā laikā. Ja šāda apstiprinājuma nav, tas tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas divdesmit (20) dienu laikā pēc paredzētā tarifa iesniegšanas nav saņēmušas otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju rakstisku paziņojumu par tā noraidījumu. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas tomēr iesniedz šādu rakstisku paziņojumu par noraidījumu, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var lūgt, lai tarifu pēc savstarpējas vienošanās mēģinātu noteikt abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

 

4.  Ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nespēj noteikt tarifu saskaņā ar šā panta 3.punkta noteikumiem, strīdu pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma izšķir saskaņā ar šā Nolīguma 19.panta noteikumiem.

 

 

 

 

5.  Katrs tarifs, kas noteikts saskaņā ar šā panta prasībām, ir spēkā līdz dienai, kad tas tiek aizstāts ar jaunu tarifu, kas noteikts saskaņā ar šā panta prasībām. Ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nav vienojušās citādi, tarifa darbības termiņu saskaņā ar šo punktu drīkst pagarināt ne ilgāk par divpadsmit (12) mēnešiem no dienas, kurā tā termiņš izbeigtos.

 

6.  Neskatoties uz 11.pantā noteikto, tarifi, kas jāmaksā Azerbaidžānas Republikas nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām par pārvadāšanu tikai Eiropas Kopienā, tiek aprēķināti, pamatojoties uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem.

 

12.pants

TAISNĪGA KONKURENCE

 

1.  Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijam ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt šajā Nolīgumā paredzēto starptautisko gaisa satiksmi.

 

2. Nepieciešamības gadījumā katra Līgumslēdzēja Puse veic visus attiecīgos tās jurisdikcijā esošos pasākumus, lai novērstu visu veidu diskrimināciju vai negodīgu konkurenci, kas nelabvēlīgi ietekmē otras Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju konkurētspēju.

 

13.pants

KOMERCDARBĪBA

 

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā saskaņā ar tās likumiem un citiem normatīvajiem aktiem uzturēt birojus un administratīvo, komerciālo un tehnisko personālu, kas nepieciešams attiecīgajai nozīmētajai aviokompānijai.

 

2. Šā panta 1.punktā minētās katras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izveidot birojus un nodarbināt personālu tiek izmantotas saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā tiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē ārvalstnieku ierašanos šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un uzturēšanos tajā. Personālam, kas saskaņā ar šā panta 1.punktu tiek nodarbināts birojos, pēc pieprasījuma un neņemot vērā situāciju darba tirgū un šā tirgus attīstību, tiek izsniegtas darba atļaujas.

 

 

 

3. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības, izmantojot savus transporta dokumentus, abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās tieši vai ar aģentu starpniecību par attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts valūtu vai jebkuru brīvi konvertējamu valūtu pārdot gaisa satiksmes pakalpojumus. Katra Līgumslēdzēja Puse neierobežo otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju tiesības pārdot gaisa satiksmes pakalpojumus un jebkuras personas tiesības tos pirkt.

 

14.pants

NAUDAS LĪDZEKĻU APLIKŠANA AR NODOKĻIEM UN PĀRSŪTĪŠANA

 

1. Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas ienākumi no starptautiskās satiksmes tiek aplikti ar nodokļiem tikai šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

 

2. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības brīvi pārsūtīt pēc norēķināšanās pārdošanas teritorijā atlikušos ienākumus.

 

3. Šos pārsūtījumus veic brīvi konvertējamā valūtā pēc oficiālā valūtas maiņas kursa un, izņemot parastos maksājumus par bankas pakalpojumiem un bankas procedūras, par tiem nepieprasa maksu, tos neierobežo, neapliek ar nodokļiem un neaizkavē.

  

4. Ja starp Līgumslēdzējām Pusēm ir noslēgts īpašs līgums par izvairīšanos no ienākumu un kapitāla dubultas aplikšanas ar nodokli, noteicošais ir šis minētais līgums.

 

15.pants

AVIĀCIJAS DROŠĪBA

 

1. Saskaņā ar starptautisko tiesību normām un no tām izrietošajām tiesībām un pienākumiem Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa ir to savstarpējais pienākums aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem. Neierobežojot starptautisko tiesību normu un no tām izrietošo tiesību un pienākumu vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada 14.septembrī Tokijā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970.gada16. decembrī Hāgā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām,  kas  apdraud civilās aviācijas  drošību,  kura  parakstīta  1971.gada 23.septembrī

 

 

 

Monreālā un Protokolu par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīts 1988.gada 24.februārī Monreālā, vai jebkuru citu aviācijas drošības konvenciju, kuru abas Līgumslēdzējas Puses apņemsies ievērot.

 

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citas pret gaisa kuģiem, to pasažieriem un apkalpēm, lidostām un aeronavigācijas iekārtām vērstas nelikumīgas darbības un jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

 

3. Savstarpējās attiecībās Līgumslēdzējas Puses rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem un tehniskajām prasībām, kuras noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kuras kā pielikumi pievienotas Konvencijai, ciktāl šie drošības noteikumi un prasības ir piemērojamas Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai visi to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darbības vieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir to valsts teritorijā, darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

 

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka minētajiem gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot šā panta 3.punktā paredzētos aviācijas drošības noteikumus un prasības, ko pieprasa ievērot viena Līgumslēdzēja Puse, tās valsts teritorijā ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģiem, tiem atstājot šo teritoriju vai uzturoties tajā. Piemērojamo likumu ietvaros katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai tās valsts teritorijā tiktu veikti atbilstoši pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpes, pasažieriem klātesošās bagāžas, bagāžas, kravas un gaisa kuģa krājumu pārbaudei pirms iekāpšanas vai iekraušanas gaisa kuģī vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtē jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu īpašus draudus.

 

5.  Nelikumīga gaisa kuģa sagrābšanas incidenta vai tā draudu gadījumā, kā arī tad, ja tiek veiktas citas nelikumīgas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses viena otrai sniedz palīdzību, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus nepieciešamos pasākumus, lai ātri un droši izbeigtu šo incidentu vai novērstu tā draudus.

 

6. Ja viena Līgumslēdzēja Puse pārkāpj šajā pantā noteiktās aviācijas drošības prasības, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas   konsultācijas   ar   šīs   Līgumslēdzējas   Puses  aviācijas   institūcijām.

 

 

Ja viena mēneša laikā pēc konsultāciju pieprasīšanas netiek panākta pieņemama vienošanās, minētās Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas var tikt apturētas, atceltas, ierobežotas vai arī var tikt pieprasīta noteiktu nosacījumu izpilde. Īpašas nepieciešamības gadījumā katra Līgumslēdzēja Puse var veikt pagaidu darbības pirms viena mēneša termiņa beigām.

 

 

16.pants

LIDOJUMU DROŠĪBA

 

1.  Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par otras Līgumslēdzējas Puses pieņemtajiem lidojumu drošības standartiem visās jomās, kas attiecas uz apkalpi, gaisa kuģi vai tā izmantošanu. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

 

2.  Ja pēc minētajām konsultācijām viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse kādā no jomām neefektīvi ievēro un nepilda spēkā esošos lidojumu drošības standartus, kas izstrādāti atbilstoši vismaz minimālajiem Konvencijā noteiktajiem standartiem, tā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūto informāciju un pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šiem minimālajiem standartiem, un šī otra Līgumslēdzēja Puse veic nepieciešamos pasākumus. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neveic nepieciešamos pasākumus piecpadsmit (15) dienu laikā vai ilgākā laika periodā, ja par to panākta vienošanās, tiek piemēroti šā Nolīguma 4.panta noteikumi.

 

3.  Neskatoties uz Konvencijas 33.pantā noteiktajiem pienākumiem, katru gaisa kuģi, kas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām pieder vai tiek izmantots saskaņā ar īres līgumu, un ar kuru tiek veikta satiksme uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, laikā, kad tas atrodas šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, no iekšpuses un ārpuses var pārbaudīt tās pilnvaroti pārstāvji, lai konstatētu gaisa kuģa un tā apkalpes dokumentu derīgumu un saskatāmo gaisa kuģa un tā aprīkojuma stāvokli (šajā pantā - “gaisa kuģa pārbaude”), ja vien šī pārbaude neizraisa nepamatotu aizkavēšanos.

 

4.  Ja gaisa kuģa pārbaudes vai pārbaužu sērijas rezultātā rodas:

a)    pamatotas aizdomas, ka gaisa kuģis vai šā gaisa kuģa izmantošana neatbilst attiecīgajā laika posmā Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem, vai

 

 

 

b) pamatotas aizdomas, ka nepieciešama efektīva apkope un Konvencijā noteikto un spēkā esošo lidojumu drošības standartu izpilde,

Līgumslēdzēja Puse, kas veikusi pārbaudi, atbilstoši Konvencijas 33.panta noteikumiem var secināt, ka prasības, saskaņā ar kurām apliecība un licences par gaisa kuģi vai tā apkalpi izsniegtas vai atzītas par derīgām, vai prasības, saskaņā ar kurām gaisa kuģis veic lidojumus, neatbilst vai ir zemākas par Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem.

 

            5. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārstāvji aizliedz piekļūt gaisa kuģim, kuru šī aviokompānija vai aviokompānijas izmanto vai kurš tiek izmantots tās vārdā, lai veiktu pārbaudi saskaņā ar šā panta 3.punkta noteikumiem, otra Līgumslēdzēja Puse var konstatēt, ka tas izraisa nopietnas aizdomas par šā panta 4.punktā minētajiem pārkāpumiem, un izdarīt minētajā punktā noteiktos secinājumus.

 

6.  Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt vai mainīt otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas, ja tā pēc gaisa kuģa pārbaudes, gaisa kuģa pārbaužu sērijas, aizlieguma veikt gaisa kuģa pārbaudi, konsultācijām vai citādi konstatē, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu aviokompānijas veiktās satiksmes drošību.

 

            7.  Katra Līgumslēdzēja Puse pārtrauc veikt pasākumus, kas noteikti šā panta 2. vai 6.punktā, ja ir novērsts to iemesls.

 

17.pants

LIKUMU UN CITU NORMATĪVO AKTU PIEMĒROŠANA

 

1.  Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un citus normatīvos aktus, kuri regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos tās valsts teritorijā, šīs teritorijas atstāšanu vai šā gaisa kuģa izmantošanu un navigāciju minētajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām.

 

2.  Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un citus normatīvos aktus, kuri regulē pasažieru, apkalpju, kravas vai pasta ierašanos šīs valsts teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, ieceļošanas, aizceļošanas, emigrācijas, imigrācijas, muitas, valūtas, veselības un karantīnas formalitātes, un kuri tiek piemēroti pasažieriem, apkalpēm, kravai vai pastam, ierodoties tās teritorijā, uzturoties tajā vai to atstājot, piemēro arī pasažieriem, apkalpēm, kravai un pastam, kas tiek pārvadāti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģos, tiem atrodoties minētajā teritorijā.

 

 

3.  Pasažieri, bagāža un krava, kas tiešā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, izņemot drošības pasākumus, kas paredzēti vardarbības un gaisa pirātisma, kā arī narkotisko vielu kontrabandas novēršanai, tiek pakļauti tikai atvieglotai kontrolei.

 

4.  Ja atvestais pasažieris nepilda likumus un citus normatīvos aktus, kas regulē ieceļošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, attiecīgā aviokompānija par saviem līdzekļiem nogādā viņu atpakaļ.

 

18.pants

KONSULTĀCIJAS

 

Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski konsultē viena otru, lai nodrošinātu šā Nolīguma un tā pielikuma noteikumu izpildi un apmierinošu ievērošanu.

 

19.pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

 

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šā Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses vispirms to cenšas nokārtot sarunu ceļā.

 

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nevar strīdu nokārtot sarunu ceļā, tās pēc savstarpējas vienošanās var nodot strīdu izšķiršanai kādai personai vai institūcijai; ja tās nespēj vienoties, strīdu pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma iesniedz izšķiršanai triju tiesnešu šķīrējtiesā, kurai katra Līgumslēdzēja Puse apstiprina vienu tiesnesi un trešo tiesnesi ieceļ šie abi jau apstiprinātie tiesneši. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi apstiprina sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad diplomātiskā ceļā ir saņēmusi otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā, un trešais tiesnesis tiek iecelts nākamo sešdesmit (60) dienu laikā.

Ja viena Līgumslēdzēja Puse noteiktajā laikā neapstiprina savu tiesnesi, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidents pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma var iecelt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus. Jebkurā gadījumā trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis un veic šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus. Šķīrējtiesa pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Visos pārējos jautājumos šķīrējtiesa pati nosaka savas darbības procedūru.

 

3.  Līgumslēdzējas Puses apņemas pildīt jebkurus lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2.punktu.

 

 

4.  Ja viena Līgumslēdzēja Puse nepilda lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 2.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai atsaukt tiesības vai priekšrocības, kas saskaņā ar šo Nolīgumu piešķirtas saistības nepildošajai Līgumslēdzējai Pusei.

 

5.  Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava šķīrējtiesneša izdevumus un maksā viņam atlīdzību; naudas summas, kuras veido atlīdzība trešajam tiesnesim un ar trešā tiesneša un šķīrējtiesas darbību saistītie izdevumi, vienlīdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas Puses.

 

20.pants

GROZĪJUMI

 

1.  Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu šā Nolīguma noteikumu, tajā skaitā pielikumu, tā grozījumus var veikt pēc konsultācijām saskaņā ar šā Nolīguma 18.pantu.

 

2.  Šo Nolīgumu var grozīt un papildināt ar abu Līgumslēdzēju Pušu piekrišanu. Šādus grozījumus vai papildinājumus var veikt atsevišķu protokolu veidā, kuri veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā saskaņā ar šā Nolīguma 23.pantu.

 

3.  Ja grozījumi attiecas tikai uz šā Nolīguma pielikumu, par tiem var vienoties abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas un tie stājas spēkā no dienas, kad šīs aviācijas institūcijas par tiem ir vienojušās.

 

21.pants

REĢISTRĒŠANA STARPTAUTISKAJĀ CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJĀ

 

Šis Nolīgums un tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

 

22.pants

NOLĪGUMA IZBEIGŠANA

 

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstveidā paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par tās lēmumu izbeigt šo Nolīgumu. Šo paziņojumu vienlaikus nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šis Nolīgums tiek pārtraukts pusnaktī (pēc tās Līgumslēdzējas Puses vietējā laika, kura ir saņēmusi  paziņojumu) 12 mēnešus  pēc  dienas, kad  otra  Līgumslēdzēja    Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien minētais paziņojums nav atcelts ar vienošanos  pirms  šā  perioda  beigām.  Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapliecina,

 

 

ka tā saņēmusi paziņojumu, šo paziņojumu uzskata par saņemtu 14 dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

 

 

23.pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ

 

Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad saņemta pēdējā no abu Līgumslēdzēju Pušu notām, ar kurām tās viena otrai diplomātiskā ceļā paziņo, ka ir izpildītas visas attiecīgās iekšējās prasības, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā.

 

 

Parakstīts Rīgā, 2006.gada 4.oktobrī divos oriģināleksemplāros latviešu, azerbaidžāņu un angļu valodā. Visi teksti ir vienlīdz autentiski. Strīda gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā:

 

 

 

_______________________

 

Azerbaidžānas Republikas

valdības vārdā:

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas valdības un

Azerbaidžānas Republikas valdības

Nolīguma par gaisa satiksmi

PIELIKUMS

 

 

MARŠRUTU SARAKSTS

 

 

1.            Maršruti, kuros pārvadājumus veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

 

No

Starppunkti

Uz

Punkti aiz Azerbaidžānas

 

Punkti Latvijā

Jebkuri punkti

Punkti Azerbaidžānā

Jebkuri punkti

Jebkuri punkti

Jebkuri punkti

 

PIEZĪMES:

1. Starppunkti var tikt izlaisti jebkurā lidojumā ar nosacījumu, ka lidojums sākas vai beidzas Latvijas Republikā.

2. Starppunktos vai punktos aiz Azerbaidžānas Republikas robežām nedrīkst uzņemt pasažierus, kravu, bagāžu vai pastu, vai otrādi, izņemot, ja laiku pa laikam par to var tikt panākta vienošanās starp Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām. Šis ierobežojums attiecas arī uz visu satiksmi, kurā notiek apstāšanās ceļā.

 

2.  Maršruti, kuros pārvadājumus veic Azerbaidžānas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

 

No

Starppunkti

Uz

Punkti aiz Latvijas

 

Punkti Azerbaidžānā

Jebkuri punkti

Punkti Latvijā

Jebkuri punkti

Jebkuri punkti

Jebkuri punkti

 

PIEZĪMES:

1. Starppunkti var tikt izlaisti jebkurā lidojumā ar nosacījumu, ka lidojums sākas vai beidzas Azerbaidžānas Republikā.

2. Starppunktos vai punktos aiz Latvijas Republikas robežām nedrīkst uzņemt pasažierus, kravu, bagāžu vai pastu, vai otrādi, izņemot, ja laiku pa laikam par to var tikt panākta vienošanās starp Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām. Šis ierobežojums attiecas arī uz visu satiksmi, kurā notiek apstāšanās ceļā.  

 

15.09.2006 15:00

4579

I.Boļšija

7028257, Ilze.Bolsija@sam.gov.lv

 


 

AIR SERVICES AGREEMENT

 

between

the Government of the Republic of Latvia

and

the Government of the Republic of Azerbaijan

 

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Contracting Parties";

 

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

 

Desiring to conclude an Agreement in conformity with and supplementary to the said Convention for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories based on the principle of reciprocity,

 

Have agreed as follows:

 

Article 1

Definitions

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

a) the term "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes and Convention adopted under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties;

 

b) the term "aeronautical authorities" means, in the case of the Republic of Latvia, the Ministry of Transport, and in the case of the Republic of Azerbaijan, the State Concern “Azerbaijan Hava Yollari”, or, in both cases, any other person or body authorized to perform any functions at present exercised by the said aeronautical authorities;

 

c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement;

 

d) the term "territory" in relation to the Contracting Parties has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings assigned to them in Article 96 of the Convention;

 

f) the term "tariff" means the prices to be charged for the carriage of passengers, baggage or cargo (excluding mail), including any significant additional benefits to be furnished or made available in conjunction with such carriage, and the commission to be paid on the sales of tickets for the carriage of persons, or on corresponding transactions for the carriage of cargo.

It includes also the conditions that govern the applicability of the price for carriage or the payment of commission;

 

g)  the term "Annex" means the Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 20 of this Agreement. The Annex forms an integral part of this Agreement and all references to this Agreement shall includes also references to the Annex except where explicitly agreed otherwise.

 

2. Titles given to the Articles of this Agreement are for reference purposes only.

 

3. References in this Agreement to nationals of the Republic of Latvia shall be understood as referring to nationals of European Community Member States. References in this Agreement to airline or airlines of the Republic of Latvia shall be understood as referring to airline or airlines designated by the Republic of Latvia.

 

4. References in this Agreement to airline or airlines of the Republic of Azerbaijan shall be understood as referring to airline or airlines designated by the Republic of Azerbaijan.

 

 

Article 2

Grant of traffic rights

 

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of the international air services:

 

a)   the right to fly across its territory without landing;

 

b)   the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

 

 

 

 

2.  Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of operating international air services on the routes specified in the Annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline or airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights specified in paragraph 1 of this Article, the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex for the purpose of taking on and/or discharging international traffic in passengers, baggage, cargo and mail, separately or in combination on a commercial basis.

 

3.  Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the right of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party  (cabotage).

 

4.  If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of routes.

 

 

Article 3

Recognition of certificates and licences

 

1.  Certificate of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party, provided that the requirements under which such certificates or licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention.

 

2.  Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize as valid, for the purpose of flights over its own territory, certificate of competency and licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by any other State.

 

 

 

 

 

Article 4

Designation of airlines and operating authorization

 

1.  Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or several airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

 

2.  Each Contracting Party shall have the right to withdraw or alter such designation by written notification to other Contracting Party.

 

3.  On receipt of such a designation the other Contracting Party shall grant the appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided:

 

a)   in the case of an airline designated by the Republic of Latvia:

i)    it is established in the territory of the Republic of Latvia under the Treaty establishing the European Community and has a valid Operating Licence in accordance with European Community law; and

ii)   effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the European Community Member State responsible for issuing its Air Operator’s Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation.

b) in the case of an airline designated by the Government of the Republic of Azerbaijan:

i)    it is established in the territory of the Republic of Azerbaijan and is licensed in accordance with the applicable law of the Republic of Azerbaijan; and

ii)   effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the Republic of Azerbaijan responsible for issuing its Air Operator’s Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation.

 

c) the aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

 

 

 

 

4.  When an airline has been so designed and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with all applicable provisions of this Agreement, including those relating to tariffs.

 

 

Article 5

Refusal, revocation or suspension of operating authorization

 

1.  Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of an airline designated by the other Contracting Party where:

a)   in the case of an airline designated by the Republic of Latvia:

i)    it is not established in the territory of the Republic of Latvia under the Treaty establishing the European Community or does not have a valid Operating Licence in accordance with European Community law; or

ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European Community Member State responsible for issuing its Air Operator’s Certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation.

b)   in the case of an airline designated by the Republic of Azerbaijan:

i)    it is not established in the territory of the Republic of Azerbaijan or is not licensed in accordance with the applicable law of the Republic of Azerbaijan; or

ii)   effective regulatory control of the airline is not exercised and maintained by the Republic of Azerbaijan responsible for issuing its Air Operator’s Certificate or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation.

c)   in the case of failure by that airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting these rights, or

d)   in any case in which that airline otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

e)   in the case of failure by the other Contracting Party to comply with or apply the Security and Safety standards in accordance with Articles 15 and 16 of this Agreement.

 

 

 

 

2.  Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Such consultations shall begin within a period of thirty (30) days from the date of a request for consultations.

 

 

Article 6

Non-discrimination in respect of charges

 

1. The charges levied in the territory of either Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of any designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those levied on aircraft of national airline engaged in similar international air services.

 

2. The charges for the use of airports, or any other aviation services and facilities, or any similar charges or fees levied in connection with the operation of international air services shall be assessed on a cost-related basis; presentation of the relevant proof may be requested. The same applies to charges for handling passengers, baggage and cargo and for handling aircraft at airports with only one provider.

 

3. The charges and fees shall be expressed and payable in national currency.

 

Article 7

Exemption from customs and other duties

 

1.  Aircraft operated on international air services by a designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempted from all customs duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment, spare parts, supplies and stores remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported or are used or consumed by such aircraft on flights over that territory.

 

2.  There shall also be exempt from the duties, fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article, with the exception of charges based on the cost of the service provided:

 

 

a)   aircraft stores taken on board in the territory of one Contracting Party within reasonable limits, for use on an outbound aircraft engaged in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party;

b)   spare parts, including engines, introduced into the territory of one Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft engaged in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party;

c)   fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in the territory of one Contracting Party for use in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the other Contracting Party, in which territory they are taken on board.

 

3.  Materials referred to in paragraph 2 of this Article may be required to be kept under Customs supervision or control.

 

4.  The regular airborne equipment, as well as the materials, supplies and spare parts normally retained on board aircraft operated by a designated airline of one Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Contracting Party. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

 

5.  Necessary documents, such as timetables, air tickets and air waybills, intended for the use of a designated airline of one Contracting Party and introduced into the territory of the other Contracting Party, shall be exempted from customs duties and taxes in the latter territory.

 

6.  Baggage and cargo in direct transit across the territory of a Contracting Party shall be exempted from customs duties, fees and other similar charges not based on the cost of services on arrival or departure.

 

7.  Nothing in this Agreement shall prevent the Republic of Latvia from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated air carrier of the Republic of Azerbaijan that operates between a point in the territory of the Republic of Latvia and another point in the territory of the Republic of Latvia or in the territory of another European Community Member State.

 

 

 

8.  Nothing in this Agreement shall prevent the Republic of Azerbaijan from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of an air carrier of a European Community Member State designated by the Republic of Latvia that operates between a point in the territory of the Republic of Azerbaijan and another point in the territory of the Republic of Azerbaijan or in the territory of the another European Community Member State.

 

 

Article 8

Capacity provisions

 

1.  The designated airlines of the Contracting Parties shall have fair and equal opportunity to operate the agreed services on any route specified in the Annex to this Agreement.

 

2.  In operating the agreed services the designated airline or airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline or airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or any part of the same routes.

 

3.  The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall retain as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo, including mail, coming from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline or airlines.

 

4.  The right to take up or discharge on the agreed services international traffic destined for and coming from third countries at a point or points on the routes specified in the Annex to this Agreement shall be exercised in accordance with the general principles of orderly development of international air transport and shall be subject to the general principle that capacity should be related to:

 

a)   the traffic requirements between the country of origin and the countries of ultimate destination of the traffic;

 

b)   the requirements of through airline operations; and

 

c)   the traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of local and regional air services.

 

 

Article 9

Approval of traffic programmes

 

1.  The airline or airlines designated by one Contracting Party shall submit its or their traffic programmes (for the Summer and Winter Traffic periods) for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at least thirty (30) days prior to the beginning of the operation. The programme shall include in particular the timetables, the frequency of the services and the types of aircraft to be used. The aeronautical authorities shall give their decision on such traffic programme submissions within twenty (20) days from the date the airline concerned submits its programme for approval.

 

2.  Each alteration in the traffic programme as well as requests for permission to operate additional flights shall be submitted by the airline or airlines designated by one Contracting Party for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Such requests for alteration or for additional flights shall be dealt with promptly by the aeronautical authorities.

 

 

Article 10

Information and statistics

 

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, such information and statistics relating to traffic carried on the agreed services by the designated airline or airlines of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted to its national aeronautical authorities. Any additional statistical traffic data which the aeronautical authorities of one Contracting Party may desire shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

 

 

Article 11

Tariffs

 

1.  The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation), the interests of users and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

 

 

2.  Each tariff shall be filed for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least thirty (30) days (or such shorter period as the aeronautical authorities of both Contracting Parties may agree) before the proposed date of its introduction.

 

3.  Each proposed tariff may be approved by the aeronautical authorities of either Contracting Party at any time. In the absence of such approval it will be treated as having been approved by the aeronautical authorities of a Contracting Party unless within twenty (20) days after the date of filing the aeronautical authorities of that Contracting Party have served on the aeronautical authorities of the other Contracting Party written notice of disapproval of the proposed tariff. If, however, either of the aeronautical authorities gives such written notice of disapproval the aeronautical authorities may at the request of either try to determine the tariff by agreement.

 

4.  If the aeronautical authorities of both Contracting Parties cannot determine a tariff under the provisions of paragraph 3 of this Article the dispute may at the request of either Contracting Party be settled in accordance with the provisions of Article 19 of this Agreement.

 

5.  Each tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until it has been replaced by a new tariff determined in accordance with the provisions of this Article. Unless otherwise agreed by the aeronautical authorities of both Contracting Parties a tariff shall not have its validity extended by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.

 

6.  Notwithstanding the provisions of Article 11, the tariffs to be charged by the designated airline or airlines of the Republic of Azerbaijan for carriage wholly within the European Community shall be subject to European Community law.

 

Article 12

Fair competition

 

1.  There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to participate in international air transportation covered by this Agreement.

 

2.  Each Contracting Party shall, where necessary, take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all forms of discrimination or unfair competitive practices adversely affecting the competitive position of the airlines of the other Contracting Party.

 

Article 13

Commercial activities

 

1.  The designated airline or airlines of each Contracting Party shall have the right to maintain in the territory of the other Contracting Party, within the scope of the laws and regulations in force therein, such offices and administrative, commercial and technical personnel as may be necessary for the requirements of the designated airline concerned.

 

2.  The establishment of the offices and the employment of the personnel referred to in paragraph 1 shall be subject to the laws and regulations of the Contracting Party concerned, such as the laws and regulations relating to the admission of foreigners and their stay in the territory of the Contracting Party concerned. The personnel employed in the offices according to paragraph 1 above shall be granted work permits upon application, regardless of the situation and the development of the labour market.

 

3.  The designated airlines of the Contracting Parties shall be free to sell air transport services on their own transportation documents in the territories of both Contracting Parties, either directly or through an agent, in the national currency. Each Contracting Party shall refrain from restricting the right of the designated airline or airlines of the other Contracting Party to sell, and of any person to purchase such transportation.

 

Article 14

Taxation and transfer of funds

 

1.  Profits of the designated airlines of the Contracting Party from the international traffic shall be taxable only on the territory of that Contracting Party.

 

2.  The designated airlines of the Contracting Parties shall be free to transfer the excess of the receipts over expenditure in the territory of the sale.

 

3.  Such transfers shall be effected in a freely convertible currency at the official rate of exchange and shall not, with the exception of normal banking charges and procedures, be subject to any charge, limitation, imposition or delay.

 

4.  Where a special Agreement for avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital exists between the Contracting Parties, the provisions of this Agreement shall prevail.

 

 

Article 15

Aviation security

 

1.  Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on February 24, 1988 or any other aviation security convention to which the two Contracting Parties may adhere.

 

2.  The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

 

3.  The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions and technical requirements established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions and requirements are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

 

4.  Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions and requirements referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Under the Law applicable each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

 

5.  When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

 

6.  Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the former Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within one month of the date of such request shall constitute grounds for withholding, revoking, limiting or imposing conditions on the operating authorization of an airline or airlines of the former Contracting Party. If required by a serious emergency, either Contracting Party may take interim action prior to the expiry of the month.

 

Article 16

Aviation safety

 

1.  Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards in any area relating to aircrew, aircraft or their operation adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place within thirty (30) days of that request.

 

2.  If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Convention, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards, and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within fifteen (15) days or such longer period as may be agreed, shall be grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

 

3. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Convention it is agreed that any aircraft operated by or, under the lease agreement, on behalf of the airline or airlines of one Contracting Party on services to or from the territory of another Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting Party, be made the subject of an examination by the authorized representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection"), provided this does not lead to unreasonable delay.

 

4.  If any such ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:

a)   serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at the time pursuant to the Convention, or

b)   serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Convention,

the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licences in respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid, or that the requirements under which that aircraft is operated, are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Convention.

 

5.  In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by, or, on behalf of the airline of one Contracting Party in accordance with paragraph 3 of this Article is denied by the representative of that airline or airlines, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph 4 above arise and draw the conclusions referred to in that paragraph.

 

6.  Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for ramp inspection, consultations or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

 

7.  Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 2 or 6 above shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

 

Article 17

Application of laws and regulations

 

1.  The laws and regulations of one Contracting Party relating to the entry into, or departure from its territory of aircraft engaged in international air services or to the operation and navigation of such aircraft while in the said territory shall apply to the designated airline or airlines of the other Contracting Party.

 

 

 

2.  The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit, emigration, immigration, customs, currency, health and quarantine shall apply to passengers, crew, cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline or airlines of the other Contracting Party, while they are within the said territory.

 

3.  Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of either Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purposes shall, except in respect of security measures against acts of violence, air piracy, as well as smuggling of narcotic drugs, be subject to no more than a simplified control.

 

4.  In case a carried passenger fails to comply with laws and regulations for enter into the country of other Contracting Party an airline is obliged to transport him back on costs of this airline.

 

Article 18

Consultations

 

In a spirit of close co-operation the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensure the implementation of and satisfactory compliance with the provisions of this Agreement and the Annex thereto.

 

Article 19

Settlement of disputes

 

1.  If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall, in the first place, endeavour to settle it by negotiation.

 

2.  If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting Party of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days.

 

 

If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In all cases, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal. The arbitral tribunal shall reach its decision by majority of votes. In all other respects the arbitral tribunal shall determine its own procedure.

 

3.  The Contracting Parties undertake to comply with any decisions given under paragraph 2 of this Article.

 

4.  If and for so long as either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in defaults.

 

5.  Each Contracting Party shall bear the expenses and remuneration necessary for its arbitrator; the fee for the third arbitrator and the expenses necessary for this one as well as those due to the activity of the arbitration shall be equally shared by the Contracting Parties.

 

Article 20

Amendments

 

1.  If either of the Contracting Party desires to modify any provision of this Agreement including an annex, it should be after consultation in accordance with Article 18 of this Agreement.

 

2.  This Agreement may be modified and supplemented by mutual consent of both Contracting Parties. Such amendment and supplements shall be made in a form of separate protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 23 of this Agreement.

 

3.  If the amendment relates only to the provisions of the Annex to this Agreement, it may be agreed upon directly between the aeronautical authorities of both Contracting Parties and would be effective from the date agreed upon by the aeronautical authorities.

 

Article 21

Registration with ICAO

 

This Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

 

Article 22

Termination

 

Either Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Organisation. This Agreement shall terminate at midnight (at local time of the Contracting Party, which has received the notice) upon expiration of 12 months from the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received 14 days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

 

 

Article 23

Entry into force

           

This Agreement shall enter into force on the date of the later of notifications the two Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that the requirements for its entry into force under their respective internal procedures have been fulfilled.

 

 

Done at Riga this 4th day of October 2006 in two originals in the Latvian, Azerbaijan and English languages. All texts being equally authentic. In the case of dispute, the English text shall prevail.

 

 

For the Government of

The Republic of Latvia:

 

 

 

_____________________

 

For the Government of

The Republic of Azerbaijan:

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX

to the Air Services Agreement

between

the Government of the Republic of Latvia

and the Government of the Republic of Azerbaijan

 

 

 

ROUTE SCHEDULE

 

1.         Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Republic of Latvia:

 

From

Intermediate

points

To

Points

beyond

 

Points in Latvia

Any points

Points in Azerbaijan

Any points

Any points

Any points

 

NOTES:

1. Intermediate points may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the Republic of Latvia.

2. No traffic may be picked up at intermediate points or points beyond to be set down in the territory of the Republic of Azerbaijan, and vice versa, except as may from time to time be agreed by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. This restriction also applies to all forms of stop-over traffic.

 

2.         Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Republic of Azerbaijan:

 

From

Intermediate

points

To

Points

beyond

 

Points in Azerbaijan

Any points

Points in Latvia

Any points

Any points

Any points

 

NOTES:

1. Intermediate points may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the Republic of Azerbaijan.

2. No traffic may be picked up at intermediate points or points beyond to be set down in the territory of the Republic of Latvia, and vice versa, except as may from time to time be agreed by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. This restriction also applies to all forms of stop-over traffic.

 

 

 

15.09.2006 14:35

6087

I.Boļšija

7028257, Ilze.Bolsija@sam.gov.lv