Rīgā

 

Rīgā

2006.gada 7.decembrī

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu, ierosina 9.Saeimā turpināt izskatīt likumprojektu ”Grozījums likumā “Par prakses ārstiem””( Reģ. nr. 8.Saeimā 1277).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja

A.Barča

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

 

Izdarīt likumā "Par prakses ārstiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants

 

Par prakses ārstu var būt pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kuri ir saņēmuši Latvijas Ārstu biedrības izsniegtu ārsta sertifikātu un reģistrējuši ārsta praksi normatīvajos aktos par ārstniecības iestāžu reģistrāciju noteiktajā kārtībā."

 

2. Izslēgt 8.pantu.

 

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants

 

Prakses ārsts savā darbībā ir brīvs."

 

4. Aizstāt 12.pantā vārdus "ar ārstniecības likumu" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību".

 

5. Aizstāt 14.pantā vārdu "slimokasu" ar vārdiem "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras".

 

6. Izslēgt 15. un 16.pantu.

 

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 

"19.pants

 

Par prakses ārsta darbības uzsākšanu vai par prakses vietas maiņu prakses ārstam ir pienākums septiņu dienu laikā paziņot attiecīgajai pašvaldībai un Valsts ieņēmumu dienestam."

 

8. Izslēgt 24., 25. un 27.pantu.

 

9. Aizstāt 28.pantā vārdus "Ārstu prakses reģistrā" ar vārdiem "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras ārstniecības iestāžu reģistrā".

 

10. Aizstāt 29.pantā vārdus "Ārstu prakses reģistram" ar vārdiem "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai".

 

11. Aizstāt 30.pantā vārdus "Ārstu prakses reģistram, kuram" ar vārdiem "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, kurai".

 

12. Izslēgt 31.pantu.

 

13. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

 

"37.pants

 

Ārsta praksi reģistrē Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras ārstniecības iestāžu reģistrā."

 

14. Izslēgt 38.pantu.

 

 

 

 

 

Veselības ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

 

 


Normatīvā akta projekta

 

„Grozījumi likumā „Par prakses ārstiem””

 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

            Latvija ir pievienojusies vairākām starptautiskajām konvencijām un atzinusi citus starptautiskos tiesību aktus veselības aprūpes jomā. Vienotas un pārskatāmas tiesību aktu sistēmas radīšanai veselības aprūpes jomā nepieciešama pakāpeniska starptautisko normu saskaņošana ar nacionālo likumdošanu. Pacientu tiesību normatīvais regulējums Latvijā ir nepietiekams, jo spēkā esošais Ārstniecības likums un likums “Par prakses ārstiem” vairāk reglamentē veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darbību, tiesības un pienākumus, mazākā mērā skarot aktuālos pacientu tiesību jautājumus kā vienu no cilvēktiesību sastāvdaļām. Pacienta kā veselības aprūpes pakalpojuma saņēmēja tiesības reglamentē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Civillikums.

             Veselības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu „Pacientu tiesību likums”, kas ir iecerēts kā pamatdokuments pacientu tiesību aizsardzības jomā, nodrošinot pacientu tiesību un likumīgo interešu ievērošanu ārstniecībā.

            Tajā pašā laikā likumā „Par prakses ārstiem”, kas regulē veselības aprūpes pakalpojumu darbību, jau šobrīd ir iekļautas normas, kas nosaka pacienta tiesības. Tā kā likumprojekts „Pacientu tiesību likums” turpmāk būs pamatdokuments pacientu tiesību aizsardzības jomā, lai novērstu normu dublēšanos, ir nepieciešams svītrot no likuma „Par prakses ārstiem” visas tās normas, kas nosaka pacienta tiesības.

Atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta pirmajai daļai patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un reģistrētas ārstniecības personu reģistrā. Ārstniecības likuma 9.pantā ir dots deleģējums Ministru kabinetam noteikt ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību. Ministru kabineta noteikumu projekts „Ārstniecības iestāžu reģistrs” (2004.gada 14.decembrī iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā) nosaka visām ārstniecības iestādēm vienotu reģistrācijas kārtību (Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā iesniedzamo dokumentu sarakstu, pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību atbilstoši Administratīvā procesa likumam). Līdz ar to nepieciešams precizēt likumprojektā noteikto ārstu prakšu reģistrācijas kārtību.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz svītrot visas tās normas, kurās ir noteiktas pacienta tiesības un kuras jau ir iekļautas likumprojektā „Pacientu tiesību likums”, lai novērstu normu dublēšanos un nodrošinātu, ka likumprojekts „Pacientu tiesību likums” ir pamatdokuments pacientu tiesību aizsardzības jomā.

Kā arī likumprojekts paredz svītrot tās normas, kuras noteica, ka prakses ārsta praksi reģistrē un ārstu prakšu reģistru tur Latvijas Ārstu biedrība, tādējādi šo valsts funkciju nododot Veselības ministrijas padotībā esošajai Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, reģistrācijas kārtību padarot vienotu visām ārstniecības iestādēm un nosakot, ka prakses ārsts praksi reģistrē Veselības ministrijas padotībā esošā Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā.

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par prakses ārstiem”” ir noteikts, ka gadījumā, ja prakses ārsts nevar atrast sev aizstājēju prombūtnes laikā, tad ārsts par to paziņo Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, jo viena no Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Likumprojekts paredz vārdu „slimokase” aizstāt ar vārdiem Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra”, jo ar 2005.gada 1.janvāri slimokasu funkcijas ir nodotas minētajai aģentūrai.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2005

2006

2007

2008

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

3. Finansiālā ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Nav ietekme

 Nav ietekme

Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

6. Cita informācija

 

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 Nav ietekme

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

Sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par prakses ārstiem”” nepieciešams skatīt vienlaikus ar likumprojektu „Pacientu tiesību likums”, jo likumprojekta „Grozījumi likumā „Par prakses ārstiem” mērķis ir novērst normu dublēšanos un nodrošināt, ka likumprojekts „Pacientu tiesību likums” ir pamatdokuments pacientu tiesību aizsardzības jomā.

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Jaunas valsts institūcijas radītas netiks un netiks paplašināts arī esošo institūciju funkcijas. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra jau pašreiz veido, papildina un uztur ārstniecības iestāžu reģistru.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī ievietots Veselības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Persona savas tiesības var aizstāvēt administratīvi procesuālajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

 

Veselības ministrs                                                                                             G.Bērziņš

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

U. Līkops

A. Vembre

M.Briede

D.Mūrmane–Umbraško

 

30.04.2005 19:48

1047

D.Mūrmane–Umbraško, 7876072

Daina_ Murmane@vm.gov.lv