Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 99.panta tekstu šādā redakcijā:

 

''Par neatbilstošu fizikālo lielumu mērvienību un to apzīmējumu lietošanu; par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuriem nav veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām; par neverificētu vai bojātu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri iekļauti valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstā; par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi; par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču daudzuma neatbilstību normatīvo dokumentu prasībām; par mērīšanas līdzekļu neatbilstošu uzstādīšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Strods


Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Atbilstoši likuma "Par mērījumu vienotību" 9.panta pirmajā daļā un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” VII.nodaļā noteiktajam, gadījumos, kad mērīšanas līdzekļiem ir veiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiem nav nepieciešams veikt nacionālo tipa apstiprināšanu un tos iekļaut Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā. Līdz ar to nav administratīvā pārkāpuma sastāva un nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Uz doto brīdi, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 99.pantam, fiziskās un juridiskās personas var tikt brīdinātas vai sodītas ar naudas sodu par metroloģisko prasību neievērošanu, t.i. par neatbilstošu fizikālo lielumu mērvienību un to apzīmējumu lietošanu; par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri noteiktā kārtībā nav iekļauti Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā; par neverificētu vai bojātu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri iekļauti valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstā; par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi; par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču daudzuma neatbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

Lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem prasības, Ministru kabineta noteikumos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem noteikts, ka personām, kas veic mērīšanas līdzekļu uzstādīšanu jānodrošina precīzi paredzētā vai paredzamā patēriņa mērījumi, par ko viņas uzņemas atbildību.

Tomēr uz doto brīdi par minētās prasības neievērošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nav tiesīgs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu. Tādēļ, lai ieviestu minēto normu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likuma grozījumi paredz, ka fiziskās un juridiskās personas tiks sodītas par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuriem nav veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām. Kā arī to, ka turpmāk Patērētāju tiesību aizsardzības centrs būs tiesīgs sodīt fiziskās un juridiskās personas par nekorektu un nepareizu mērīšanas līdzekļu uzstādīšanu.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-

projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā

ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

Patlaban nav iespēju noteikt ietekmi uz budžetu, jo tiek uzskatīts, ka fiziskās un juridiskās personas lieto tikai tādus mērīšanas līdzekļu, kuriem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām, kā arī mērīšanas līdzekļi tiek uzstādīti korekti un pareizi. Līdz ar to ietekmi uz budžetu varēs noteikt tikai pēc konkrētās normas spēkā stāšanās un konkrētu sodu uzlikšanas.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav jāizdod papildus normatīvie akti vai jāveic grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos.

2. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Nav

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav veiktas

 

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

Informācija par likumprojektu tiks ievietota Ekonomikas ministrijas mājas lapā. (www.em.gov.lv).

Papildus sabiedrības informēšanas pasākumi netiks veikti.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Ekonomikas ministrs                                                                                      J.Strods

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

J.Strods

A.Liepiņš

Dž.Innusa

I.Vanaga

R.Ansone

 

05.12.2006 10:23

922

R.Ansone

7013147, Raimonda.Ansone@em.gov.lv