Iesniedz Agrārās,vides un

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Cukura nozares likumā” (Reģ. nr. 120/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile


 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                               

 

Grozījumi Cukura nozares likumā

(reģ. nr.120)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(5)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Cukura nozares likums

Grozījumi Cukura nozares likumā

 

 

 

Grozījumi Cukura nozares likumā

 

Izdarīt Cukura nozares likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004,10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Cukura nozares likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004,10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

1

Zemkopības ministrs M.Roze

Atbalstīt

1. Izslēgt 1. pantu.

1) cukurbiešu audzētāju reģistrs — datu bāze, kurā iekļautas ziņas par katru cukurbiešu audzētāju un tā cukurbiešu piegādes pamatapjomu;

 

 

Izslēgt 1. pantu.

 

 

2) cukurbiešu piegādes pamatapjoms — cukurbiešu audzētāja tiesības piegādāt noteiktu cukurbiešu daudzumu (tonnās), kāds tam noteikts cukurbiešu audzētāju reģistrā. Cukurbiešu piegādes pamatapjoms ir 77 procenti no 1998.gadā vai 1999.gadā piegādātā lielākā cukurbiešu apjoma un pārņemtajās līgumsaistībās norādīto cukurbiešu piegādes apjomu summas.

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības kopējā cukura tirgus organizāciju Latvijā.

 

 

 

 

 

 

3.pants. Eiropas Savienības tirgus intervences pasākumus cukura tirgū veic Lauku atbalsta dienests.

 

2

Zemkopības ministrs M.Roze

Izslēgt 3. pantu.

Atbalstīt

2. Izslēgt 3. pantu.

 4.pants. Lauku atbalsta dienests izsniedz cukura importa un eksporta speciālās atļaujas (licences) saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem par kopējā cukura tirgus organizāciju.

 

 

3

Zemkopības ministrs M.Roze

Izslēgt 4. pantu.

Atbalstīt

3. Izslēgt 4. pantu.

II nodaļa. Cukura ražošanas kvotas un

cukurbiešu audzētāju reģistrs

 

 

4

Zemkopības ministrs M.Roze

Izslēgt II nodaļu.

Atbalstīt

4. Izslēgt II nodaļu.

5.pants. (1) Cukura ražotāji katru gadu līdz 5.janvārim iesniedz Zemkopības ministrijai pieteikumu par nepieciešamās cukura ražošanas kvotas apjomu kārtējam gadam.

1.Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulā (EK) nr.952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību, apstiprina cukura ražotājus. Apstiprinātajiem cukura ražotājiem cukura ražošanas kvotas nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets katru gadu līdz 15.februārim sadala cukura ražotājiem cukura ražošanas kvotas, pamatojoties uz pēdējos trijos gados noteikto kvotu ietvaros cukura ražotāju attiecīgi saražotā cukura proporcijām un ievērojot noslēgto cukurbiešu piegādes līgumu atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī līgumā pārrēķināto cukura daudzumu.

 

 

 

 

 

 

(3) Ja cukura ražotājs saražojis cukuru tādā apjomā, kas neatbilst Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, cukura ražošanas kvota tiek proporcionāli pārdalīta.

 

 

 

 

 

6.pants. Cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo informāciju un tās sniegšanas kārtību, kā arī šā reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

7.pants. (1) Cukurbiešu audzētāju reģistra turētājs ir tāda personu apvienība, kurai šajā likumā noteiktos uzdevumus deleģējusi Zemkopības ministrija un kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

2. Izteikt 7. panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Cukurbiešu audzētāju reģistra turētājs ir personu apvienība, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 

 

 

 

1) tā ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un darbojas ne mazāk kā trīs mēnešus;

 

 

 

 

 

2) tajā ir apvienojušies cukurbiešu audzētāji, kuriem kopā pieder ne mazāk kā 51 procents no cukurbiešu piegādes pamatapjoma.

 

 

 

 

 

8.pants. Cukurbiešu audzētāju personu apvienība:

3. 8. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus “personu apvienība” ar vārdiem “reģistra turētājs”;

 

 

 

 

1) anulē cukurbiešu piegādes pamatapjomu un izslēdz no cukurbiešu audzētāju reģistra cukurbiešu audzētāju, kurš līdz 1.maijam nav noslēdzis cukurbiešu piegādes līgumu kārtējam gadam un nav rakstveidā paziņojis par līguma neslēgšanas iemeslu;

izslēgt 1. punktā vārdus un skaitli “līdz 1. maijam”;

 

 

 

 

2) samazina cukurbiešu audzētāja cukurbiešu piegādes pamatapjomu par vidējo divos gados nepiegādāto cukurbiešu apjomu, ja divus gadus pēc kārtas cukurbiešu piegādes apjoms nav izpildīts vairāk kā par 10 procentiem gadā;

aizstāt 2. punktā skaitli “10”ar skaitli “5”;

 

 

 

 

3) proporcionāli sadala cukurbiešu piegādes pamatapjomu šā panta 1. un 2.punktā minētajos gadījumos starp tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri iepriekšējā gadā ir pilnīgi izpildījuši tiem noteikto cukurbiešu piegādes apjomu.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) sadala kopējo cukurbiešu piegādes pamatapjomu starp cukurbiešu audzētājiem proporcionāli šā likuma 5. pantā minētajai cukura ražošanas kvotai.

 

 

 

 

9.pants. Cukurbiešu audzētāju personu apvienības lēmumi, kas pieņemti, realizējot šā likuma 8.pantā noteiktos uzdevumus, ir apstrīdami Zemkopības ministrijā un pārsūdzami tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Aizstāt 9. pantā vārdus “personu apvienības “ar vārdiem “reģistra turētāja”.

 

 

 

 

10.pants. Cukurbiešu audzētājs katru gadu no 1.janvāra līdz 1.februārim ir tiesīgs savu cukurbiešu piegādes pamatapjomu iznomāt vai atsavināt citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

 

5. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Cukurbiešu audzētājs līdz piegādes līguma slēgšanai ir tiesīgs savu cukurbiešu piegādes pamatapjomu iznomāt vai atsavināt citai fiziskai vai juridiskai personai.”

 

 

 

 

11.pants. Ja cukura ražotājam kārtējā gadā atbilstoši piešķirtajai cukura ražošanas kvotai nepieciešamais cukurbiešu piegādes apjoms ir mazāks par kopējo cukurbiešu piegādes pamatapjomu, kārtējā gada cukurbiešu piegādes apjoms proporcionāli tiek samazināts visiem cukurbiešu audzētājiem.

 

 

 

 

 

12.pants. Ja cukura ražotājam kārtējā gadā atbilstoši piešķirtajai cukura ražošanas kvotai nepieciešamais cukurbiešu piegādes apjoms ir lielāks par kopējo cukurbiešu piegādes pamatapjomu, kārtējā gada cukurbiešu piegādes apjoms proporcionāli tiek palielināts tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri iepriekšējā gadā ir pilnīgi izpildījuši tiem noteikto cukurbiešu piegādes apjomu.

 

 

 

 

 

 

III nodaļa. Cukurbiešu audzētāju un cukura ražotāju cukura

nozares līgums un cukurbiešu piegādes līgumi

 

 

5

Zemkopības ministrs M.Roze

Izslēgt  III nodaļu.

Atbalstīt

5. Izslēgt III nodaļu.

13.pants. Cukurbiešu piegādes apjomu cukurbiešu audzētājam katru gadu nosaka cukura ražotājs, ievērojot:

 

 

 

 

 

1) cukurbiešu piegādes pamatapjomu, kas reģistrēts cukurbiešu audzētāju reģistrā;

 

 

 

 

 

2) cukura ražotājam piešķirto cukura ražošanas kvotu;

 

 

 

 

 

3) prognozējamo ražošanas procesā no cukurbietēm iegūstamo cukura daudzumu.

 

 

 

 

 

14.pants. Aprēķinātais cukurbiešu piegādes apjoms ir pamats cukurbiešu piegādes līguma noslēgšanai starp cukura ražotāju un cukurbiešu audzētāju.

 

 

 

 

 

15.pants. Cukura ražotājs katru gadu līdz 10.martam rakstveidā informē cukurbiešu audzētāju par tam piešķirto cukurbiešu piegādes apjomu.

 

 

 

 

 

 16.pants. Strīds starp cukura ražotāju un cukurbiešu audzētāju par piešķirto cukurbiešu piegādes apjomu izskatāms tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

17.pants. Cukurbiešu audzētāju un cukura ražotāju attiecību tiesiski ekonomiskais pamats ir cukura nozares līgums, kas noslēdzams katru gadu līdz 15.februārim. Ja cukura nozares līgums šajā termiņā nav noslēgts, cukurbiešu audzētāju un cukura ražotāju savstarpējās saistības nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

18.pants. Cukurbiešu audzētāja un cukura ražotāja attiecību tiesiskais pamats ir cukurbiešu piegādes līgums, ko slēdz katru gadu līdz 1.maijam pēc cukura nozares līguma noslēgšanas.

 

 

 

 

 

 

IV nodaļa. Informācijas sniegšana

 

 

 

 

 

 

19.pants. Cukura ražotājs sniedz Lauku atbalsta dienestam cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamo informāciju. Informācijas iesniegšanas kārtību un šīs informācijas saturu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

20.pants. Cukura un tā pārstrādes produktu, izoglikozes un fruktozes ražotāji, tirgotāji, importētāji un eksportētāji sniedz Valsts ieņēmumu dienestam lieko cukura krājumu konstatēšanai nepieciešamo informāciju Komisijas regulā Nr.60/2004 noteikto pasākumu nodrošināšanai. Informācijas iesniegšanas kārtību un tajā ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

21.pants. Lauku atbalsta dienests sagatavo un sniedz informāciju par Latvijas cukura tirgu Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

 

 

 

 

 

22.pants. Cukura ražotāja sniegtās informācijas kontroli veic Lauku atbalsta dienests.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija, kura līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzturēja cukurbiešu audzētāju reģistru, turpina to uzturēt līdz dienai, kad Zemkopības ministrija saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo daļu noteikusi jaunu deleģējumu.

 

 

 

 

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par cukuru” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.; 2002, 7., 22.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 7.nr.).

 

 

 

 

 

3. Līdz jaunu Ministru kabineta rīkojumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 15.februārim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojums Nr.111 “Par cukura ražošanas kvotas 2004.gadam sadali starp cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)”.

 

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

Likumā iekļauta atsauce uz Komisijas 2004.gada 14.janvāra regulu (EK) Nr.60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 9, 15.01.2004. P.0008-0012).