Grozījumi Cukura nozares likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Cukura nozares likumā

 

Izdarīt Cukura nozares likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas 2006.gada 29.jūnija Regulā (EK) Nr.952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību, apstiprina cukura ražotājus. Apstiprinātajiem cukura ražotājiem cukura ražošanas kvotas nosaka Ministru kabinets."

 

2. Izteikt 7.panta  pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(1) Cukurbiešu audzētāju reģistra turētājs ir personu apvienība, kura atbilst šādiem kritērijiem:".

 

3.  8.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "personu apvienība" ar vārdiem "reģistra turētājs";

izslēgt 1.punktā vārdus un skaitli "līdz 1.maijam";

aizstāt 2.punktā skaitli "10" ar skaitli "5";

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) sadala kopējo cukurbiešu piegādes pamatapjomu starp cukurbiešu audzētājiem proporcionāli šā likuma 5.pantā minētajai cukura ražošanas kvotai."

 

4. Aizstāt 9.pantā vārdus "personu apvienības" ar vārdiem "reģistra turētāja".

 

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. Cukurbiešu audzētājs līdz piegādes līguma slēgšanai ir tiesīgs savu cukurbiešu piegādes pamatapjomu iznomāt vai atsavināt citai fiziskai vai juridiskai personai."

 


6. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Ja starp cukurbiešu audzētājiem un cukura ražotājiem nav noslēgts cukura nozares līgums, cukurbietes piegādā, novērtē un samaksu par tām veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

7. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta „Grozījumi Cukura nozares likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Līdz 2006.gada 30.jūnijam Eiropas un Latvijas cukura tirgus tika regulēta ar Eiropas Padomes regulu (EK) Nr.1260/2001 par cukura nozares tirgu kopēju organizāciju.

Ņemot vērā to, ka ar 2006.gada 1.jūliju spēkā stājas Padomes regula Nr.318/2006, ar ko tiek noteikti jaunās reformētās cukura kopējā tirgus organizācijas noteikumi un tiek atcelta Regula Nr.1260/2001 par cukura nozares tirgu kopējo organizāciju, ir nepieciešams precizēt esošos Latvijas normatīvos aktus, iekļaujot jaunās prasības, īpaši attiecībā uz cukura ražošanas kvotu mehānismu, cenu ziņošanas un informācijas sniegšanas mehānismu.

Latvijā cukuru ražo divas cukurfabrikas: akciju sabiedrība „Jelgavas cukurfabrika” un akciju sabiedrība „Liepājas cukurfabrika”. Ņemot vērā to, ka cukura ražošana Eiropas Savienībā tiek kvotēta, Latvijai noteiktā kvota veido 66 505 tonnas. Iepriekšējā sistēmā cukura ražošanas kvota tika dalīta A kvotā un B kvotā. Jaunā sistēma paredz vienu kopēju kvotu, kas tiek sadalīta cukura ražotājiem, pamatojoties uz Pievienošanās līguma nosacījumiem.

2. Likumprojekta būtība

Ņemot vērā Eiropas Padomes 2006.gada 20.februāra Regulu Nr.318/2006, ar ko tiek noteikti jaunās reformētās cukura kopējā tirgus organizācijas noteikumi, nepieciešamas veidot jaunu normatīvo aktu bāzi, kas paredz:

1. cukura ražotāju apstiprināšanu;

2. cukura ražošanas kvotu pārdales atcelšanu starp cukura ražotājiem katrā tirdzniecības gadā;

3. svītrot prasības, kas dublē Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvos aktus (piemēram, cukura ražošanas kvotas aprēķināšanas kārtību, prasības cukura nozares līgumam).

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts nosaka, ka ar tā apstiprināšanu turpmāk vairs netiks prasīta cukura ražošanas kvotu pieprasījuma iesniegšana un tiks atcelti termiņi cukurbiešu piegādes un cukura nozares līgumu slēgšanai, tādējādi labvēlīgi ietekmējot cukura nozares uzņēmējdarbības vides attīstību.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

3. Finansiālā ietekme

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.148 „Noteikumi par cukura ražošanas kvotām cukura ražotājiem 2006./2007. tirdzniecības gadā”. Grozījumi tiks sagatavoti līdz 01.01.2007.

Nepieciešami Ministru kabineta noteikumi par cukurbiešu piegādes, novērtēšanas un samaksas kārtību. Noteikumi tiks sagatavoti līdz 01.04.2007.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nav pretrunā ar Padomes 2006.gada 20.februāra Regulu (EK) Nr.318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju.

Likumprojekts paredz pielāgot Latvijas likumdošanu Eiropas Savienības prasībām atbilstoši cukura kopējā tirgus organizācijas politikai.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Padomes 2006.gada 20.februāra regula (EK) 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.pants

Padomes 2006.gada 20.februāra regula (EK) 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju 7.pants

atbilst

 

6.pants

Padomes 2006.gada 20.februāra regula (EK) 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju 6.panta 7.punkts

atbilst

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas cukurbiešu audzētāju asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas cukurbiešu audzētāju asociācija atbalsta likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz jaunu valsts institūciju izveidošanu.

Cukura ražotāju apstiprināšanu veiks Lauku atbalsta dienests esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                            M.Roze

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

Z.Līde

 

17.10.2006. 9:08

996

Z.Līde

7027184, Zane.Lide@zm.gov.lv