Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

2007. gada ____ maijā

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 23.maija sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (nr.118/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (nr.118/Lp9) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības,  iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

(reģ.nr. 118/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(3)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Reģistra galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām.

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā: 

"3.pants. Reģistra uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārzemnieku uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām."

 

 

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā: 

"3.pants. Reģistra uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārzemnieku uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām."

8.pants. (1) Darbiniekam, kas iekļauj Reģistrā ziņas par personu, ir pienākums pārbaudīt šo ziņu atbilstību tās apliecinošajiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā.

(2) Pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pareizību persona, kura sniedz ziņas, apliecina ar savu parakstu.

(3) Ziņu pareizību attiecībā uz personu, kas jaunāka par 16 gadiem, kā arī attiecībā uz personu, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, apliecina šīs personas likumiskais pārstāvis.

 

 

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai viņa likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot uzturēšanās atļauju."

 

 

 

 

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai viņa likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot uzturēšanās atļauju."

9.pants. Ziņas Reģistrā ierakstāmas latviešu valodā, izņemot ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu vārdu, uzvārdu un adresi, ko ieraksta latīniskajā rakstībā atbilstoši ārvalsts izsniegtajiem ceļošanas dokumentiem.

 

3. Aizstāt 9.pantā vārdus "ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu" ar vārdu "ārzemnieku".

 

 

 

3. Aizstāt 9.pantā vārdus "ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu" ar vārdu "ārzemnieku".

11.pants. (1) Ja jaundzimuša bērna vecākiem ir dažāda valstiskā piederība, ziņas par bērna valstisko piederību Reģistrā iekļauj saskaņā ar Pilsonības likumu.

(2) Gadījumos, kurus neregulē Pilsonības likums un citi likumi, ziņas par jaundzimuša bērna valstisko piederību Reģistrā iekļauj, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) ja bērna dzimšanas brīdī viens no bērna vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs - ārvalstnieks, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpējo vienošanos;

2) ja bērna dzimšanas brīdī viens no bērna vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs - bezvalstnieks vai nav zināms, bērna valstiskā piederība Reģistrā ir Latvijas nepilsonis;

3) ja bērna dzimšanas brīdī abi vecāki ir ārvalstnieki, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpējo vienošanos.

(3) Ja vecāki savstarpēji vienojas par bērna valstisko piederību kādai ārvalstij, viņiem jāiesniedz bērna valstisko piederību apliecinošs dokuments.

4. Izslēgt 11.pantu.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

9.Saeimas deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu (11.panta izslēgums no Iedzīvotāju reģistra likuma).

 

9.Saeimas frakcija “Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā””:

Izslēgt likumprojekta 4.pantu (par likuma 11.panta izslēgšanu).

 

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre B.Broka:

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. (1) Gadījumos, kurus neregulē Pilsonības likums un citi likumi, ziņas par jaundzimuša bērna valstisko piederību Reģistrā iekļauj, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs – Latvijas nepilsonis, bērns ir Latvijas pilsonis;

2) ja bērna dzimšanas brīdī abi vecāki ir ārvalstnieki, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpēju vienošanos, izdarot izvēli starp abu vecāku valstisko piederību.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā bērna vecāki iesniedz bērna valstisko piederību apliecinošu dokumentu.””

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. (1) Gadījumos, kurus neregulē Pilsonības likums un citi likumi, ziņas par jaundzimuša bērna valstisko piederību Reģistrā iekļauj, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs – Latvijas nepilsonis, bērns ir Latvijas pilsonis;

2) ja bērna dzimšanas brīdī abi vecāki ir ārvalstnieki, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpēju vienošanos, izdarot izvēli starp abu vecāku valstisko piederību.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā bērna vecāki iesniedz bērna valstisko piederību apliecinošu dokumentu.”