20

 

 

 

2006. gada ____. decembrī

Nr.___________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt izskatīt 9. Saeimā likumprojektu “Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (reģ. nr. 1660), kura izskatīšana 8. Saeimas pilnvaru laikā nav pabeigta.

 

Pielikumā: minētā likumprojekta teksts uz ___ lpp.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš


Likumprojekts

 otrā lasījuma redakcija

 

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

 

 

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.; 2005, 2., 5., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā: 

 

"(2) Likuma mērķis ir noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) tiesisko statusu un darbību, lai kompleksi risinātu korupcijas novēršanu un apkarošanu, kā arī lai kontrolētu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi."

 

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē."

 

3. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

 

"9.1 pants. Biroja funkcijas vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē

 

Birojs, kontrolējot vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi, veic šādas funkcijas:

 

1) saņem un publicē vēlētāju apvienību pārskatus par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu;

 

2) likumos noteiktajos gadījumos kontrolē vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi;

 

3) likumā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības un piemēro sodus;

 

4) veic izziņu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, ja tie saistīti ar vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumu un ja saskaņā ar likumu tie nav valsts drošības iestāžu kompetencē;

 

5) atbilstoši savai kompetencei pārbauda sūdzības un iesniegumus, kā arī veic Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta un ģenerālprokurora ierosinātās pārbaudes;

 

6) apkopo un analizē sagatavoto informāciju par likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu;

 

7) izglīto sabiedrību vēlētāju apvienību finansēšanas jomā;

 

8) informē sabiedrību par atklātajiem vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem to novēršanai."

 

4. Izteikt 10.panta pirmās daļas 15.punktu šādā redakcijā:

 

 "15) pildot korupcijas apkarošanas, politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas kontroles funkcijas un vēlētāju apvienību finansēšanas kontroles funkcijas, pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus;".

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.