Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 180.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  34.pantā:

izslēgt vārdus "iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā vai";

izslēgt vārdus "dienesta vai".

 

2. Izslēgt 41.panta 1.punkta "k" apakšpunktu.

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Atbilstoši Saeimā 2003.gada 13.novembrī apstiprinātajai Valsts aizsardzības koncepcijai un 2005.gada 18.maijā Ministru kabinetā akceptētajam Rīcības plānam pārejai uz profesionālu militāru dienestu ir pārtraukta Latvijas pilsoņu iesaukšana obligātajā militārajā dienestā. Pēdējais ar Aizsardzības ministrijas 2004.gada 17.decembra pavēli Nr.367 „Par NBS vienību komplektēšanu ar OMD karavīriem 2005.gadā” apstiprinātais iesaukums obligātajā militārajā dienestā ir izpildīts 2005.gada 24.novembrī. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir zudusi aktualitāte tām Valsts civildienesta likuma normām, kuras nosaka, ka:

1) Valsts civildienesta pārvalde nodrošina tiesības ierēdnim, kurš atbrīvots no ierēdņa amata sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā, pēc dienesta ieņemt līdzvērtīgu ierēdņa amatu;

2) valsts civildienesta attiecības izbeidzas sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā.

2. Normatīvā akta būtība

Sakarā ar Nacionālo bruņoto spēku profesionalizāciju un atteikšanos no obligātā militārā dienesta Valsts civildienesta likumā ir nepieciešams veikt grozījumus, svītrojot normas, kas paredz tiesības ierēdnim, kurš atbrīvots no ierēdņa amata sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā, pēc dienesta ieņemt līdzvērtīgu ierēdņa amatu un kas paredz valsts civildienesta attiecību izbeigšanu sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekta realizācijai papildus valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Saistībā ar pāreju uz profesionālu militāro dienestu un atteikšanos no obligātā militārā dienesta ir izstrādāti šādi likumprojekti:

1.”Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi””;

2. „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā”;

3. „Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”;

4. „Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”;

5. „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”;

6. „Grozījumi Krimināllikumā”;

7. „Grozījumi Mobilizācijas likumā”;

8. „Grozījumi likumā „Par izņēmuma stāvokli””;

9. „Grozījumi Militārā dienesta likumā”;

10. „Grozījums Ceļu satiksmes likumā”;

11. „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri””;

12. „Grozījums Prokuratūras likumā”;

13. „Grozījums Civilprocesa likumā”.

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Aizsardzības ministrs        A.Slakteris

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

S.Araslanova

 

 

I.Kalna

 

 

R.Dreiškena-Lāce

 

 

02.11.2006. 16:51

vārdu skaits: 947

R.Dreiškena-Lāce

Rita.Dreiskena-Lace@mod.gov.lv, 7335148