Projekts

Likumprojekts

 

Grozījums Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 174.nr.) šādu grozījumu:

 

 Papildināt 255.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

satiksmes ministrs

A.Šlesers


Likumprojekta „Grozījums Krimināllikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 25.oktobra pamatlēmums 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā, nosaka, ka ikviena dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka par prekursoru izgatavošanu, pārvadāšanu vai izplatīšanu, zinot, ka tos izmantos narkotiskajās vielās, šādu vielu nelikumīgai ražošanai vai izgatavošanai ir paredzēts kriminālsods, kas paredz brīvības atņemšanu, kuras maksimālais termiņš ir vismaz 5 līdz 10 gadi, ja likumpārkāpums izdarīts, darbojoties noziedzīgā organizācijā.

Šobrīd Krimināllikuma 255.pantā ir noteikts, ka par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, savukārt, par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā realizēt šīs iekārtas, ierīces, priekšmetus, materiālus vai vielas (prekursorus), vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) realizēšanu – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Ņemot vērā to, ka kriminālā atbildība par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu personu grupā nav paredzēta, ir nepieciešams papildināt Krimināllikumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Krimināllikuma 255.pants tiks papildināts ar trešo daļu, nosakot kriminālatbildību par 255. panta pirmajā un otrajā daļā paredzētājām darbībām, ja tās izdarītas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, paredzot arī atbilstošas sankcijas.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projektam ir preventīvais mērķis, kas var pozitīvi ietekmēt sociālo vidi.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2006.

2007.

2008.

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Kopā nepieciešamie papildu izdevumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām st arptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma

(attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

Krimināllikuma 255.panta trešā daļa

Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 25.oktobra pamatlēmuma 2004/757/TI 4.panta 4.punkts

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. Valsts policija nodrošinās šā noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu, savukārt prokuratūra veiks kriminālvajāšanu.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to normatīvo aktu informācijas sistēmā “NAIS”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā

 

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

     Iekšlietu ministrs                                                          I.Godmanis

 

 

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

V.Rakstiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2006

979

V.Rakstiņš

7219179, vitalijs.rakstins@iem.gov.lv