Juridiskā komisija

 

2007.gada        .aprīlī                nr. 9/3 –

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā„ (nr.71/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

          Pielikumā: minētais likumprojekts uz .......lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                               

Grozījumi Civilprocesa likumā

(nr.71/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(67)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

34.pants. Valsts nodeva

(1) Par katru prasības pieteikumu - sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem šajā pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā, - maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

1) par prasību, kas novērtējama naudas summā:

a) līdz 100 latiem — 10 latu,

b) no 101 lata līdz 1000 latiem — 15 procenti no prasības summas,

c) no 1001 lata līdz 5000 latiem — 150 latu plus 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1000 latus,

d) no 5001 lata līdz 20 000 latiem — 250 latu plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 5000 latus,

e) no 20 001 lata līdz 100 000 latiem — 490 latu plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 20 000 latus,

f) no 100 001 lata līdz 500 000 latiem — 1290 latu plus 0,3 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 100 000 latus,

g) vairāk par 500 000 latiem — 2490 latu plus 0,05 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 500 000 latus;

2) par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā - 50 latu, bet par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā ar personu, kas noteiktā kārtībā atzīta par bezvēsts promesošu vai rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, vai ar personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas nav mazāks par trim gadiem, - 5 lati;

3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās — 10 latu, bet par pieteikumu lietās par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju vai kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju — 100 latu;

4) par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, — 20 latu;

5) par prasības nodrošinājuma pieteikumu vai pagaidu aizsardzības līdzekļa pieteikumu — 20 latu, bet par prasības nodrošinājuma vai pagaidu aizsardzības līdzekļa pieteikumu lietās, kurās prasības summa ir lielāka par 4000 latiem, — 0,5 procenti no prasības summas;

6) par pierādījumu nodrošināšanas pieteikumu, ja tas iesniegts pirms prasības celšanas, - 10 latu;

7)  par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistības priekšmeta iesniegšanu tiesai glabājumā — 1 procents no parāda summas, atdodamās vai labprātīgā izsolē pārdodamās mantas vērtības vai glabājumā nododamā priekšmeta vērtības, bet ne vairāk par 100 latiem;

8) par pieteikumu par izpildu raksta izdošanu uz pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma pamata vai ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu — 1 procents no parāda summas, bet ne vairāk par 100 latiem;

9) par pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, — tādā pašā apmērā kā par prasības pieteikumu;

10) par prasības pieteikumu par kopīgas mantas dalīšanu — 50 procenti no likmes, kas būtu jāmaksā par prasības pieteikumu vispārējā kārtībā no dalāmās mantas vērtības;

11) par sūdzībām maksātnespējas lietās sakarā ar kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumiem, par sūdzībām sakarā ar administratora vai likvidatora rīcību, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk — Padomes regula Nr.1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu — 10 latu.

(2) Taisot spriedumu, tiesa nosaka valsts nodevu šādā apmērā:

1) lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās, ja mantojuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas:

a) laulātajam un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 0,5 procenti no mantojamās mantas vērtības,

b) pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - 1 procents no mantojamās mantas vērtības,

c) pārējiem trešās šķiras mantiniekiem - 3 procenti no mantoja mās mantas vērtības,

d) ceturtās šķiras mantiniekiem - 10 procenti no mantojamās mantas vērtības;

2) lietās par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, ja mantojuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas:

a) laulātajam un pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 50 procenti no šā panta otrās daļas 1.punktā noteiktā valsts nodevas apmēra,

b) ceturtās šķiras mantiniekiem - 8 procenti no mantojamās mantas vērtības,

c) pārējiem testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem - 15 procenti no mantojamās mantas vērtības;

d) testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem, ja tie ir sabiedriskā labuma organizācijas, — 3 procenti no mantojamās mantas vērtības.

3) (izslēgts ar 31.10.2002. likumu).

(3) Lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās un pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma spēkā stāšanos šā panta otrajā daļā noteiktā valsts nodeva maksājama, saņemot sprieduma norakstu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā vai arī saņemot pēdējās gribas rīkojuma aktu vai mantojuma līgumu ar uzrakstu par tā stāšanos likumīgā spēkā. 

(4) Par apelācijas sūdzību valsts nodeva ir 50 procenti no likmes, kas jāmaksā, iesniedzot prasības pieteikumu (pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietā), bet mantiska rakstura strīdos - no likmes, ko aprēķina atbilstoši strīda summai.

(5) Blakus sūdzība par tiesas lēmumu ar valsts nodevu nav apmaksājama.

(6) Iesniedzot izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — 1 lats.

(7) Iesniedzot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu, maksājama valsts nodeva — 10 latu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 34.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās – 10 latu, par pieteikumu parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietā, maksātnespējas procesa lietā vai lietā par kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju –
100 latu;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

 "11) par sūdzībām parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietās, par sūdzībām maksātnespējas procesa lietās sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu, par sūdzībām sakarā ar administratora lēmumu, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu – 10 latu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 34.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās – 10 latu, par pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa lietā, maksātnespējas procesa lietā vai lietā par kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju –
100 latu;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

 "11) par sūdzībām tiesiskās aizsardzības procesa lietās, par sūdzībām maksātnespējas procesa lietās sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu, par sūdzībām sakarā ar administratora lēmumu, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu – 10 latu."

43.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

(1) No tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos atbrīvoti:

1) prasītāji - prasībās par darba samaksas piedziņu un citiem darbinieku prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām vai ir ar tām saistīti;

2) prasītāji - prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;

3) prasītāji - prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu;

4) prasītāji - prasībās par noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu;

5) prokurori, tās valsts vai pašvaldību iestādes un personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses;

6) pieteikuma iesniedzēji - par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu;

7) pieteikuma iesniedzēji - par aizgādnības nodibināšanu personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;

8) atbildētāji - lietās par tiesas piespriesto uzturlīdzekļu samazināšanu un to maksājumu samazināšanu, kurus tiesa piespriedusi prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;

9) pieteikuma iesniedzēji - laulātais, kā arī pirmās un otrās pakāpes radinieki - mantojuma lietās daļā par privatizācijas sertifikātu mantošanu;

91) pieteikuma iesniedzēji — lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai vai aizturēšanu;

10) administratori - prasībās, kas celtas par maksātnespējīgu atzītas personas labā;

11) piedzinēji - izpildu lietās par piedziņām valsts ienākumos;

12) Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs vai tā ieceltie likvidatori — pieteikumos par personu atzīšanu par maksātnespējīgām.

(2) Ja prokurors, tās valsts vai pašvaldību iestādes un personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, atsakās no pieteikuma, kas iesniegts citas personas labā, bet šī persona prasa lietas izskatīšanu pēc būtības, tiesas izdevumi jāmaksā saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem.

(3) Puses atbrīvojamas no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos arī citos likumā paredzētajos gadījumos.

(4) Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, kā arī atliek valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai sadala to termiņos.

(5) Prasībās par laulības šķiršanu pēc prasītāja lūguma tiesnesis atliek valsts nodevas samaksu vai sadala to termiņos, ja prasītāja aprūpē ir nepilngadīgs bērns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 43.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

 "12) nodokļu (nodevu) administrācija – pieteikumos par personu atzīšanu par maksātnespējīgām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā 2. pantā vārdus “pieteikumos par personu atzīšanu par maksātnespējīgām” ar vārdiem “pieteikumos par personu maksātnespējas procesu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 43.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

 "12) nodokļu (nodevu) administrācija – pieteikumos par personu maksātnespējas procesu."

251.pants. Lietas, kuras tiesa izskata sevišķā tiesāšanas kārtībā

Sevišķā tiesāšanas kārtībā tiesa izskata lietas:

1) par adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu;

2) par personu atzīšanu par rīcībnespējīgām un aizgādnības nodibināšanu;

3) par aizgādnības nodibināšanu personām to izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;

4) par aizgādnības nodibināšanu promesošo vai pazudušo personu mantai;

5) par pazudušo personu izsludināšanu par mirušām;

6) par tādu faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme;

7) par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā;

8) par tiesību atjaunošanu pēc parāda aktiem vai uzrādītāja vērtspapīriem;

9) par mantojuma tiesībām;

10) par nekustamā īpašuma izpirkšanu;

11) par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;

12) par kredītiestāžu likvidāciju vai maksātnespēju;

13) par streika vai streika pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu;

14) par lokauta vai lokauta pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 251.panta 11.punktu šādā redakcijā:

 "11) par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā 3. pantā vārdu “parādnieka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 251.panta 11.punktu šādā redakcijā:

 "11) par tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu;".

46.nodaļa
Lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju

4. Izteikt 46.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:


"46.nodaļa

Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas".

 

4.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 46. nodaļas nosaukumā vārdu “Parādnieka”.

 

Atbalstīts

4. Izteikt 46.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:


"46.nodaļa

Tiesiskās aizsardzības procesa lietas".

342.pants. Lietu piekritība

(1) Lietu par uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespēju izskata tiesa pēc uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības atrašanās vietas (juridiskās adreses).

(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietas, bet lietu par šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu — pēc parādnieka uzņēmuma (minētās regulas 2.panta “h” punkta izpratnē) atrašanās vietas.

5. Izteikt 342.pantu šādā redakcijā:

 "342.pants. Lietu piekritība

Lietu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu izskata tiesa pēc parādnieka atrašanās vietas (juridiskās adreses)."

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 342. pantā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesu”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 342. pantā vārdus “parādnieka atrašanās vietas (juridiskās adreses)” ar vārdiem “komercsabiedrības juridiskās adreses”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 342.pantu šādā redakcijā:

 "342.pants. Lietu piekritība

Lietu par tiesiskās aizsardzības procesu izskata tiesa pēc komercsabiedrības juridiskās adreses."

343.pants. Maksātnespējas pieteikums

(1) Maksātnespējas pieteikumu tiesai var iesniegt:

1) parādnieks vai parādnieka likvidatori (likvidācijas komisija);

2) nenodrošinātais kreditors, nenodrošināto kreditoru grupa, kā arī nodrošinātais kreditors, ja prasījums nav nodrošināts pilnībā;

3) administrators maksātnespējas lietā - par trešo personu, kurai ir parādu saistība pret administratora pārstāvēto uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību;

4) likumā noteiktās valsts un pašvaldību iestādes;

5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta “a” punktā norādītā persona.

(2) Pieteikumā norādāma vismaz viena likumā noteiktā maksātnespējas pazīme, kā arī iesniedzami pierādījumi, kas to apstiprina, un likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” norādītie dokumenti.

6. Izslēgt 343.pantu.

 

 

 

6. Izslēgt 343.pantu.

344.pants. Maksātnespējas pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Maksātnespējas pieteikumu tiesa pieņem no personas, kuras vārdā tiek iesniegts pieteikums, vai personas, kurai ir pilnvarojums pieteikuma iesniegšanai.

(2) Saņemot pieteikumu, pārbaudāma iesniedzēja personība. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Maksātnespējas pieteikums reģistrējams atsevišķā reģistrā, kurā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

345.pants. Lietas ierosināšana

(1) Lēmumu par maksātnespējas lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt maksātnespējas pieteikumu tiesnesis pieņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, - ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad novērsti tiesneša lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

(2) Ierosinot lietu, tiesa pieņem lēmumu par kredītiestādēs parādnieka kontos esošo viņa naudas līdzekļu, publiskā apgrozībā esošo vērtspapīru un pamatlīdzekļu apķīlāšanu.

(3) Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma tiesa pieņem lēmumu arī par citas parādnieka mantas apķīlāšanu, ja tas nepieciešams un ja apķīlāšana būtiski netraucē turpināt komercdarbību.

(4) Ja maksātnespējas pieteikums iesniegts par tādu uzņēmumu, par kura saistībām atbild uzņēmuma īpašnieks ar savu mantu, tiesa pieņem lēmumu par īpašnieka mantas apķīlāšanu.

(5) Izpildu rakstu par parādnieka mantas apķīlāšanu izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma — administratoram vai pēc Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora lūguma — minētajam likvidatoram.

(6) Šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētie lēmumi izpildāmi šā likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.

(7) Tiesneša lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu un pieteikuma atdošanu pieteikuma iesniedzējam var pārsūdzēt, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 441.panta pirmās daļas 2.punktu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2002.gada 31.oktobra likumu, 2003.gada 19.jūnija likumu un 2006.gada 25.maija likumu)

346.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksts lēmuma pieņemšanas dienā nosūtāms:

1) valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — aģentūra), kura triju dienu laikā no noraksta saņemšanas brīža iesniedz tiesai priekšlikumu par administratora amata kandidātu;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” noteikto dalībnieku.

(2) Līdz tiesas spriedumam ar tiesneša lēmumu aģentūras ieteikto administratora kandidātu ieceļ par administratoru.

(3) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(5) Par administratoru nevar iecelt personu, kuras iecelšanai ir likumā paredzētie šķēršļi. Ja tiesnesis ar savu lēmumu neieceļ aģentūras izvirzīto administratora amata kandidātu par administratoru, aģentūra nekavējoties iesaka citu administratora kandidātu.

(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kura atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) pamatojoties uz parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem, sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus;

5) sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

6) līdz lietas izskatīšanai vai līdz tiesneša lēmumā noteiktajam termiņam iesniedz tiesai 1., 3. un 4.punktā minētos sarakstus, 2.punktā minēto pārskatu un 5.punktā minēto atzinumu.

(7) (Izslēgta ar 20.06.2001. likumu).

(8) (Izslēgta ar 20.06.2001. likumu).

7. Izteikt 344., 345. un 346.pantu šādā redakcijā:

 "344.pants. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesa pieņem no parādnieka.

(2) Saņemot pieteikumu, tiesa pārbauda pieteikuma iesniedzēja personību. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai pieteikuma iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesa reģistrē atsevišķā reģistrā. Reģistrā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

(4) Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumam pievienojami dokumenti un iekļaujamas ziņas, kas norādītas Maksātnespējas likumā.

(5) Šajā pantā noteiktā kārtība pieteikumu iesniegšanai ir piemērojama arī attiecībā uz gadījumiem, kad pieteicējs novērš tiesneša lēmumā norādītos trūkumus.

 345.pants. Lietas ierosināšana

(1) Lēmumu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesnesis pieņem ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad novērsti tiesneša lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

(2) Pieņemot lēmumu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, tiesa nosaka termiņu parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai ar kreditoriem.

(3) Termiņš parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai ar kreditoriem nedrīkst būt ilgāks par 20 darbdienām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
346.pants. Tiesas darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesas lēmuma norakstu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas nosūta:

1) valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija);

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, kura darbības uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saņemšanas nekavējoties lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru un par tā atbilstību administratora pienākumu pildīšanai konkrētajā parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā. Lēmuma norakstu par administratora iecelšanu tiesa nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai."

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 344. pantā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 344. panta pirmajā daļā vārdus “pieņem no parādnieka” ar vārdiem “pieņem no personas, kuras vārdā tiek iesniegts pieteikumus vai personas, kurai ir pilnvarojums pieteikuma iesniegšanai”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 344. panta otrajā daļā vārdus “tiesa pārbauda” ar vārdu “pārbaudāma”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 344. panta trešajā daļā vārdus “pieteikumu tiesa reģistrē” ar vārdiem “pieteikums reģistrējams”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 344. pantā piekto daļu.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 345. pantā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 345. panta pirmajā daļā vārdus “nākamajā darbdienā” ar vārdiem “nākamajā dienā”.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 345. panta trešajā daļā vārdu “darbdienām” ar vārdu “dienām”.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 345. panta trešajā daļā vārdu “20 darbdienām” ar vārdu “mēnesi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 346. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus “lēmuma norakstu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas nosūta” ar vārdiem “lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu norakstu pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties nosūta”.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 346. panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru un par tā atbilstību administratora pienākumu pildīšanai konkrētajā parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā” ar vārdiem “lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta atbilstību administratora pienākumu pildīšanai konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā un par tā iecelšanu par administratoru”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

& nbsp;

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

7. Izteikt 344., 345. un 346.pantu šādā redakcijā:

 "344.pants. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesa pieņem no personas, kuras vārdā tiek iesniegts pieteikums, vai personas, kurai ir pilnvarojums pieteikuma iesniegšanai.

(2) Saņemot pieteikumu, pārbaudāma pieteikuma iesniedzēja personība. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai pieteikuma iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums reģistrējams atsevišķā reģistrā, kurā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

(4) Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumam pievienojami dokumenti, un iekļaujamas tajā Maksātnespējas likumā norādītās ziņas.

 345.pants. Tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšana

(1) Lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesnesis pieņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad novērsti tiesneša lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

(2) Pieņemot lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, tiesa nosaka termiņu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai ar kreditoriem.

(3) Termiņš tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai ar kreditoriem nedrīkst būt garāks par mēnesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
346.pants. Tiesas darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesas lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu norakstu pēc šā lēmuma pieņemšanas nekavējoties nosūta:

1) valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija);

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, kura darbības uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saņemšanas nekavējoties lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta atbilstību administratora pienākumu pildīšanai konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā un par viņa iecelšanu par administratoru. Lēmuma par administratora iecelšanu norakstu tiesa nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai."

347.pants. Maksātnespējas lietas izskatīšana

(1) Maksātnespējas lietu tiesa izskata 15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina maksātnespējas pieteikuma iesniedzēju, parādnieku un administratoru.

(3) Maksātnespējas lietā nav pieļaujama atteikšanās no pieteikuma vai tā grozīšana.

(4) Lietas izskatīšanas gaitā tiesa pārbauda, vai ir kāda no likumā norādītajām uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmēm.

8. Izslēgt 347.pantu.

 

 

 

8. Izslēgt 347.pantu.

348.pants. Tiesas spriedums maksātnespējas lietā

(1) Ja tiesa konstatē kādu no uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmēm, tā ar savu spriedumu pasludina parādnieku par maksātnespējīgu un nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu. Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas diena, ja tiesa nav konstatējusi agrāku faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienu.

(11) Ja tiesa taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tad nepiemēro šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību.

(2) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina iecelto administratoru.

(21) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa lemj, vai uzlikt administratoram par pienākumu publicēt paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — cita dalībvalsts) oficiālajā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta “h” punkta izpratnē vai manta, ja administratoram ir izvēles tiesības publicēt citā dalībvalstī šādu paziņojumu un tiesa pret parādnieku uzsāk minētās regulas 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(3) Uz administratora iesniegtā parādnieka pārstāvju saraksta pamata tiesa nosaka tos parādnieka pārstāvjus, kuriem obligāti jāpiedalās maksātnespējas procesā.

(4) Pēc administratora motivēta lūguma tiesa var noteikt saīsinātu termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai.

(5) Ja uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmes netiek konstatētas, tiesa pieteikumu noraida, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu un izlemjot jautājumu, vai pieteikums atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

(6) Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību. Pārējos gadījumos šie izdevumi piedzenami no parādnieka.

(7) Tiesas spriedums maksātnespējas lietā ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

9. Izteikt 348. pantu šādā redakcijā:

 "348.pants. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšana un spriedums parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietā

(1) Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietu tiesa izskata
30 darbdienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniedzēju, administratoru un nodrošināto kreditoru.

(3) Pieņemot spriedumu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, tiesa:

1) izvērtē, vai parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir saskaņots Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā;

2) izvērtē parādnieka, administratora un nodrošinātā kreditora viedokli par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildes iespējām;

3) apstiprina parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;

4) nosaka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu.

(4) Ja tiesa noraida parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tiesa izbeidz parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu.

(5) Noraidot parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tiesa lemj, vai parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes.

(6) Ja tiesa atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību.

(7) Tiesas spriedums parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietā nav pārsūdzams.

(8) Tiesa sprieduma norakstu izsniedz pieteikuma iesniedzējam un administratoram.

(9) Ja tiesa noraida parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tiesa sprieduma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 348. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lietas izskatīšanas gaitā tiesa:

1) izvērtē, vai tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir saskaņots Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā;

2) noskaidro parādnieka, administratora un nodrošinātā kreditora viedokli par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildes iespējām.”

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektā piedāvāto likuma 348. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Taisot spriedumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, tiesa apstiprina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un nosaka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 348. panta ceturto un piekto daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Noraidot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tiesa vienlaikus izbeidz tiesiskās aizsardzības procesu un lemj, vai parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes.”

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 348. panta sestajā daļā vārdus “Ja tiesa atzinusi” ar vārdu “Atzinusi”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 348. panta septītajā un devītajā daļā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 348.panta devītajā daļā vārdus „Ja tiesa noraida” ar vārdu „Noraidījusi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9. Izteikt 348. pantu šādā redakcijā:

 "348.pants. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšana un spriedums parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietā

(1) Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa lietu tiesa izskata
30 darbdienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniedzēju, administratoru un nodrošināto kreditoru.

(3) Lietas izskatīšanas gaitā tiesa:

1) izvērtē, vai tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir saskaņots Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā;

2) noskaidro parādnieka, administratora un nodrošinātā kreditora viedokli par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildes iespējām.

(4) Taisot spriedumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, tiesa apstiprina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un nosaka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu.

(5) Noraidot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tiesa vienlaikus izbeidz tiesiskās aizsardzības procesu un lemj, vai parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes.

(6) Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību.

(7) Tiesas spriedums tiesiskās aizsardzības procesa lietā nav pārsūdzams.

(8) Tiesa sprieduma norakstu izsniedz pieteikuma iesniedzējam un administratoram.

(9) Noraidījusi tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, tiesa sprieduma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai."

349.pants. Tiesas darbības pēc maksātnespējas pasludināšanas

(1) Pēc sprieduma pasludināšanas maksātnespējas lietā tiesa izsniedz administratoram četrus noteiktā kārtībā apliecinātus sprieduma norakstus ar atzīmi par sprieduma stāšanos spēkā.

(2) Spriedumā noteiktos parādnieka pārstāvjus tiesnesis pret parakstu brīdina par to, ka:

1) viņu pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm un ka viņu neierašanās nav šķērslis kreditoru sapulces noturēšanai vai tiesas sēdei, taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos tiesas sēdē par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā;

2) viņiem ir pienākums sniegt tiesai, kreditoru sapulcei un administratoram nepieciešamo informāciju;

3) viņiem dzīvesvietas maiņas gadījumā triju dienu laikā jāpaziņo administratoram un tiesai jaunā adrese;

4) pienākumu neizpildīšanas gadījumā viņus var saukt pie likumā noteiktās atbildības.

(3) Pēc administratora lūguma tiesnesis pieņem lēmumu par mantas atbrīvošanu no apķīlājuma un tās nodošanu administratoram.

10. Izslēgt 349.pantu.

 

 

 

10. Izslēgt 349.pantu.

350.pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc maksātnespējas pasludināšanas

(1) Pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) izlīguma apstiprināšanu vai atcelšanu;

2) bankrota procedūras pabeigšanu;

3) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

4) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu;

5) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

6) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā;

7) sanācijas noslēguma apstiprināšanu;

8) Padomes regulas Nr.1346/2000 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu.

(2) Tiesa izskata arī sūdzības par kreditoru komitejas, kreditoru sapulces un aģentūras lēmumiem un izlemj citus ar maksātnespējas procesu saistītos jautājumus.

(3) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators — informāciju, kas nepieciešama šajā pantā noteikto nolēmumu pieņemšanai.

(4) Pieteikumus un sūdzības tiesa izskata 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, parādnieka pārstāvji un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā.

(5) Par pieteikumu un sūdzību izskatīšanu tiesa pieņem lēmumus, kuri nav pārsūdzami.

(6) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu maksātnespējas lietā.

(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā noteikto darbību veikšanu, tiesa konstatē, vai minētās darbības ir šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs, un nosaka piemērotus pasākumus tiesas uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interešu nodrošināšanai, kā arī nosaka, kādas sekas rada bankrota procedūras (arī tās norisē pieņemtās sanācijas vai izlīguma procedūras) apturēšana.

(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 2.punktā noteiktās darbības veikšanu, tiesa pārliecinās, ka šīs regulas 33.panta 1.punktā minēto darbību turpināšana vairs nav pamatota.

(9) Lēmumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantā noteikto darbību veikšanu tiesa nosūta parādnieka pārstāvim, administratoram un aģentūrai.

(10) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pantā noteiktās darbības veikšanu, tiesa konstatē, vai minētā darbība ir šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra kreditoru interesēs.

11. Izteikt 350.pantu šādā redakcijā:

 "350.pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc sprieduma par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu

(1) Pēc sprieduma par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu;

2) administratora atkāpšanos, atcelšanu un cita administratora iecelšanu, nosakot dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanas termiņu;

3) administratora nodrošinājuma samazināšanu;

4) lauksaimniecības produktu ražotājam īstenotā tiesiskās aizsardzības procesa termiņa pagarināšanu;

5) parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu.

(2) Lēmuma norakstu par administratora atcelšanu vai atkāpšanos tiesa nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(3) Tiesa izskata sūdzību par administratora rīcību vai lēmumu un pēc lietas izskatīšanas nekavējoties nosūta pieņemtā lēmuma norakstu Maksātnespējas administrācijai.

(4) Pieteikumus un sūdzības tiesa izskata 15 darbdienu laikā no to saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, parādnieks un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā.

(5) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju.

(6) Par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu tiesa pieņem lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams.

(7) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu."

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 350. pantā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 350.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja, administratora vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas, sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu. Tiesa pēc lietas izskatīšanas nekavējoties nosūta pieņemtā lēmuma norakstu Maksātnespējas administrācijai.”;

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un lemj par:

1) Maksātnespējas administrācijas lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļēji;

2) pienākuma uzlikšanu Maksātnespējas administrācijai pieņemt vai izskatīt sūdzību par administratora rīcību;

3) pienākuma uzlikšanu administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(32) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(33) Izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu.”

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 350. panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu “15 darbdienu” ar skaitli un vārdu “15 dienu”.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektā piedāvātajā likuma 350. panta sestajā daļā pirmo teikumu ar vārdiem “kurš nav pārsūdzams” un izslēgt otro teikumu.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11. Izteikt 350.pantu šādā redakcijā:

 "350.pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc sprieduma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu

(1) Pēc sprieduma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1)  tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu;

2) administratora atkāpšanos, atcelšanu un cita administratora iecelšanu un nosaka dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanas termiņu;

3) administratora nodrošinājuma samazināšanu;

4) lauksaimniecības produktu ražotāja tiesiskās aizsardzības procesa termiņa pagarināšanu;

5) tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu.

(2) Lēmuma norakstu par administratora atcelšanu vai atkāpšanos tiesa nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(3) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja, administratora vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas, sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību tiesiskās aizsardzības procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu. Tiesa pēc lietas izskatīšanas pieņemtā lēmuma norakstu nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 (4) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un lemj par:

1) Maksātnespējas administrācijas lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļēji;

2) pienākuma uzlikšanu Maksātnespējas administrācijai pieņemt vai izskatīt sūdzību par administratora rīcību;

3) pienākuma uzlikšanu administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(5) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(6) Izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu.

(7) Pieteikumus un sūdzības tiesa izskata 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, parādnieks un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā.

(8) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju.

(9) Par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu tiesa pieņem lēmumu, kurš nav pārsūdzams.

(10) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu."


 

 

12. Papildināt likumu ar 350.1 pantu šādā redakcijā:

 "350.1 pants. Lēmums par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu

(1) Tiesa lemj par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu pēc savas iniciatīvas, uz parādnieka vai administratora pieteikuma pamata.

(2) Tiesa izbeidz parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu, ja:

1) parādnieks ir iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu;

2) parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu šajā likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav atbalstījušas divas trešdaļas kreditoru;

3) ja pret parādnieku Latvijā tiek uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(3) Tiesa izbeidz parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu pēc administratora pieteikuma, ja:

1) īstenojot parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu, parādnieks nav veicis šajā likumā noteiktās darbības vai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

2) parādnieks nepilda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;

3) parādnieks pārkāpj šajā likumā noteiktos rīcības ierobežojumus.

(4) Tiesa izbeidz parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu pēc parādnieka pieteikuma, ja parādnieks ir izpildījis parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

(5) Izbeidzot parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu, tiesa vienlaikus lemj, vai parādnieka tiesiskās aizsardzības process ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes, ja:

1) īstenojot parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu, parādnieks nav veicis Maksātnespējas likumā noteiktās darbības vai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

2) parādnieks nepilda parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;

3) parādnieks pārkāpj Maksātnespējas likumā noteiktos rīcības ierobežojumus.

(6) Tiesa lēmuma norakstu par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(7) Izbeidzot parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu uz administratora pieteikuma pamata par šā panta trešās daļas 2.punktā noteikto, tiesa vienlaikus pasludina parādnieka maksātnespējas procesu.

(8) Izbeidzot parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu uz administratora pieteikuma pamata par šā panta trešās daļas 1. un 3.punktā noteikto, kā arī konstatējot vismaz vienu maksātnespējas procesa pazīmi un pārliecinoties, ka parādniekam piemērojams maksātnespējas process, tiesa vienlaikus pasludina parādnieka maksātnespējas procesu."

 

29.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 350.1 pantā vārdus “parādnieka tiesiskās aizsardzības” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt likumu ar 350.1 pantu šādā redakcijā:

 "350.1 pants. Lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu

(1) Tiesa lemj par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu pēc savas iniciatīvas, kā arī uz parādnieka vai administratora pieteikuma pamata.

(2) Tiesa izbeidz tiesiskās aizsardzības procesu, ja:

1) parādnieks ir iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu;

2)  tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu šajā likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav atbalstījušas divas trešdaļas kreditoru;

3)  pret parādnieku Latvijā tiek uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(3) Tiesa izbeidz tiesiskās aizsardzības procesu pēc administratora pieteikuma, ja:

1) īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, parādnieks nav veicis šajā likumā noteiktās darbības vai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

2) parādnieks nepilda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;

3) parādnieks pārkāpj šajā likumā noteiktos rīcības ierobežojumus.

(4) Tiesa izbeidz tiesiskās aizsardzības procesu pēc parādnieka pieteikuma, ja parādnieks ir izpildījis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

(5) Izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, tiesa vienlaikus lemj, vai tiesiskās aizsardzības process ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes, ja:

1) īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, parādnieks nav veicis Maksātnespējas likumā noteiktās darbības vai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

2) parādnieks nepilda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;

3) parādnieks pārkāpj Maksātnespējas likumā noteiktos rīcības ierobežojumus.

(6) Tiesa lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu norakstu nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(7) Izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu uz administratora pieteikuma pamata par šā panta trešās daļas 2.punktā noteikto, tiesa vienlaikus pasludina parādnieka maksātnespējas procesu.

(8) Izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu uz administratora pieteikuma pamata par šā panta trešās daļas 1. un 3.punktā noteikto, kā arī konstatējot vismaz vienu maksātnespējas procesa pazīmi un pārliecinoties, ka parādniekam piemērojams maksātnespējas process, tiesa vienlaikus pasludina parādnieka maksātnespējas procesu."

351.pants. Izlīguma apstiprināšana

(1) Tiesa izskata administratora iesniegto izlīgumu jebkurā maksātnespējas procesa stadijā līdz izsoles sākumam.

(2) Kopā ar izlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, tiesā iesniedzams arī noraksts no kreditoru sapulces lēmuma par izlīguma noslēgšanu.

(3) Ja lēmumu par izlīguma noslēgšanu pieņēmusi kreditoru komiteja, administrators iesniedz tiesai:

1) tā kreditoru sapulces lēmuma norakstu, ar kuru kreditoru komiteja tiek pilnvarota lemt jautājumu par izlīgumu;

2) izlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru komitejas pilnvarots pārstāvis;

3) norakstu no kreditoru komitejas lēmuma par izlīguma noslēgšanu.

(4) Tiesa apstiprina izlīgumu, ja tas noslēgts likumā noteiktajā kārtībā un tā noteikumi nav pretlikumīgi.

(5) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina izlīgumu, ja to vispirms ir rakstveidā apstiprinājis šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(6) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un izlīgumu nav apstiprinājis šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, tiesa pirms izlīguma apstiprināšanas uzklausa minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru un apstiprina izlīgumu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar izlīgumu neietekmē šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2006.gada 25.maija likumu)

352.pants. Izlīguma atcelšana

(1) Pieteikumu par izlīguma atcelšanu var iesniegt administrators, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, kreditors, kreditoru grupa vai kreditoru sapulce.

(2) Izlīgumu tiesa atceļ, ja konstatē, ka:

1) noslēdzot izlīgumu, pārkāpti likuma noteikumi;

2) izlīguma noslēgšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē;

3) parādnieks nepilda izlīgumā paredzētās saistības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2006.gada 25.maija likumu)

 

(2006.gada 25.maija likuma redakcijā)

353.pants. Lēmums par sanācijas plānu

(Izslēgts ar 2001.gada 20.jūnija likumu)

354.pants. Lēmums par sanācijas pārtraukšanu

(Izslēgts ar 2001.gada 20.jūnija likumu)

354.1 pants. Sanācijas noslēguma apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu un vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(2) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, ja to vispirms ir rakstveidā apstiprinājis šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(3) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators nav apstiprinājis kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, tiesa pirms kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas noslēgumu apstiprināšanas uzklausa minētās regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru un apstiprina minēto kreditoru sapulces lēmumu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar sanāciju neietekmē šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses.

355.pants. Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu

(Izslēgts ar 2001.gada 20.jūnija likumu)

356.pants. Lēmums par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību

(Izslēgts ar 2001.gada 20.jūnija likumu)

357.pants. Lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu

(1) Par bankrota procedūras pabeigšanu tiesa lemj pēc administratora motivēta pieteikuma.

(2) Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu pievienojami šādi dokumenti:

1) administratora darbības pārskats;

2) attiecīgā kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmuma noraksts vai pierādījumi par to, ka noslēguma kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga;

3) parādnieka likvidācijas bilance;

4) apliecinājums par naudas līdzekļu atlikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku uzsākusi šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(3) Tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2002.gada 31.oktobra likumu un 2006.gada 25.maija likumu)

358.pants. Sūdzība par kreditoru sapulces lēmumu

(1) Administrators var iesniegt sūdzību par jebkuru kreditoru sapulces lēmumu.

(2) Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var iesniegt sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu, ar kuru atzīts vai noraidīts kāda kreditora prasījums, divu nedēļu laikā no kreditoru sapulces dienas vai dienas, kad kreditoram, kurš nav piedalījies kreditoru sapulcē, paziņots tās lēmums.

(3) Kreditoru sapulces lēmumu par kāda kreditora prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu tiesa atceļ, ja šis lēmums pieņemts bez likumiska pamata.

(4) Kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas.

(5) Ja kreditoru sapulces lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē, ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt lēmumu par sanācijas piemērošanu, par sanācijas plāna apstiprināšanu, grozījumiem sanācijas plānā, sanācijas termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2001.gada 20.jūnija likumu)

359.pants. Sūdzība par kreditoru komitejas lēmumu

(1) Tiesa izskata administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumu, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(2) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un uzdod kreditoru komitejai novērst pieļauto pārkāpumu.

(3) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

360.pants. Sūdzība par aģentūras lēmumu

(1) Tiesa izskata kreditoru sapulces, kreditoru komitejas, kreditora, parādnieka pārstāvja, administratora vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas, sūdzību par aģentūras lēmumu par administratora rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu.

(2) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un lemj par:

1) aģentūras lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļēji;

2) pienākuma uzlikšanu aģentūrai pieņemt vai izskatīt sūdzību par administratora rīcību;

3) pienākuma uzlikšanu administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(3) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(4) Izskatot sūdzību par aģentūras lēmumu, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu.

(2006.gada 25.maija likuma redakcijā)

361.pants. Vairāku administratoru iecelšana

(Izslēgts ar 2001.gada 20.jūnija likumu)

362.pants. Lēmums par administratora atkāpšanos vai viņa atcelšanu

(1) Tiesa pieņem administratora atkāpšanos, ja administrators iesniedz motivētu iesniegumu, kuram pievienots viņa darbības pārskats.

(2) Tiesa lemj par administratora atcelšanu, pamatojoties uz kreditoru sapulces lēmumu vai pēc aģentūras pieteikuma, ja:

1) administrators neatbilst likuma nosacījumiem vai uz viņu attiecināmi likumā noteiktie ierobežojumi;

2) administrators nav kompetents savu pienākumu veikšanā;

3) kreditoru sapulce ir izteikusi administratoram neuzticību;

4) administrators pārkāpj likumu;

5) administrators ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras;

6) ar aģentūras lēmumu administratoram anulēts sertifikāts.

(3) Tiesa lemj par administratora atcelšanu pēc savas iniciatīvas, ja administrators:

1) pārkāpj likumu;

2) nepilda tiesas nolēmumus.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2006.gada 25.maija likumu)

363.pants. Lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu

(1) Pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu var iesniegt administrators, bet šā panta trešās daļas 1. un 2.punktā paredzētajos gadījumos - arī parādnieks.

(2) Pieteikumam pievienojami pierādījumi par parādnieka maksātspējas atjaunošanos. Administratora pieteikumam pievienojams arī attiecīgā kreditoru sapulces lēmuma noraksts vai pierādījumi par to, ka noslēguma kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga.

(3) Tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, ja konstatē, ka:

1) parādnieks nokārtojis visas savas saistības;

2) parādnieks nokārtojis visas savas saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un pēc šo saistību nokārtošanas tā aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu;

3) līdz izsludinātā kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām nav pieteicies neviens kreditors.

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

13. Izslēgt 351., 352., 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362. un 363.pantu.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 13. pantā skaitļus “353., 354., 355., 356., 361.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 354.1 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13. Izslēgt 351., 352., 354.1, 357., 358., 359., 360., 362. un 363.pantu.

 

14. Papildināt likumu ar 46.1 un 46.nodaļu šādā redakcijā:

"46.1 nodaļa

Juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas

 

363.pants. Lietu piekritība

(1) Lietu par juridiskās personas maksātnespējas procesu (turpmāk – maksātnespējas process) izskata tiesa pēc parādnieka atrašanās vietas (juridiskās adreses).

(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietas, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – pēc parādnieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas.

 

363.2 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa pieņem no:

1) parādnieka;

2) kreditora vai kreditoriem;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītās personas.

(2) Saņemot pieteikumu, tiesa pārbauda pieteikuma iesniedzēja personību. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai pieteikuma iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa reģistrē atsevišķā reģistrā. Reģistrā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

(4) Maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojami dokumenti un pieteikumā iekļaujamas ziņas, kas norādītas Maksātnespējas likumā.

(5) Šajā pantā noteiktā kārtība pieteikumu iesniegšanai ir piemērojama arī attiecībā uz gadījumiem, kad pieteicējs novērš tiesneša lēmumā norādītos trūkumus.

 

363.3 pants. Maksātnespējas procesa lietas ierosināšana

(1) Maksātnespējas procesa lietu ierosina tiesa uz maksātnespējas procesa pieteikuma pamata.

(2) Lēmumu par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa pieņem ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir atstāts bez virzības, – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad novērsti tiesas lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

(3) Tiesa lemj par aizlieguma noteikšanu parādniekam rīkoties ar savu mantu.

 

363.pants. Prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošana

(1) Ierosinot maksātnespējas procesa lietu, tiesa apķīlā parādnieka pamatlīdzekļus un lemj par citu šajā likumā noteikto prasības nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, ja tas nerada šķēršļus parādnieka saimnieciskajai darbībai. Apķīlājama arī personālsabiedrības biedra manta, kas atbild par parādnieka saistībām.

(2) Atkarībā no piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa lēmuma norakstu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu tiesa nosūta ierakstīšanai attiecīgajā publiskajā reģistrā.

(3) Izpildu rakstu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu tiesa izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma – administratoram (likvidatoram Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "b" punkta izpratnē).

 

363.5 pants. Tiesas darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesa lēmuma norakstu par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties nosūta:

1) Maksātnespējas administrācijai;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, kura darbības uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saņemšanas nekavējoties lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru un nekavējoties nosūta lēmuma norakstu Maksātnespējas administrācijai.

 

363.pants. Maksātnespējas procesa lietas izskatīšana

(1) Maksātnespējas procesa lietu tiesa izskata 15 darbdienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju, parādnieku un administratoru.

 

363.7 pants. Tiesas spriedums maksātnespējas procesa lietā

(1) Parādnieka maksātnespējas procesu pasludina tiesa, un tās spriedums nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, ja:

1) spriedums pasludināts uz kreditora maksātnespējas procesa pieteikuma pamata un to pārsūdz pats parādnieks;

2) spriedums pasludināts uz kreditora maksātnespējas procesa pieteikuma pamata un to pārsūdz pats kreditors daļā par maksātnespējas procesa pieteikuma noraidīšanu un pieteikuma atzīšanu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu.

(2) Tiesas spriedums maksātnespējas procesa lietā stājas spēkā neatkarīgi no apelācijas sūdzības iesniegšanas.

(3) Apelācijas instances tiesas spriedums par šā panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā pārsūdzēto spriedumu nav pārsūdzams.

(4) Tiesa pasludina parādnieka maksātnespējas procesu, ja tā konstatē vismaz vienu maksātnespējas procesa pazīmi.

(5) Ja maksātnespējas procesa pieteikums iesniegts, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 47.panta 2. un 6.punktā noteikto maksātnespējas procesa pazīmi, tad tiesa pasludina parādnieka maksātnespējas procesu, ja tā papildus šā panta ceturtajā daļā noteiktajam konstatē arī to, ka parādnieka parādsaistības pārsniedz tā aktīvus.

(6) Tiesa, pasludinot parādnieka maksātnespējas procesu, nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu. Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas diena, ja tiesa nav konstatējusi agrāku maksātnespējas iestāšanās dienu.

(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa papildus šā panta ceturtajā vai piektajā daļā noteiktajam pārbauda, vai tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs.

(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa konstatē, vai tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē un vai citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt. Ja tiesa minēto konstatē, tā taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto.

(9) Apmierinot pieteikumu, tiesa:

1) uzklausa administratora pamatotu viedokli un nosaka kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu;

2) dzēš aizlieguma atzīmi zemesgrāmatā, ja tā ierakstīta prasījumu nodrošināšanas kārtībā, un lemj par tās aizstāšanas veidu un apmēru ar maksātnespējas atzīmi;

3) apstiprina izmaksas, kas radušās līdz tiesas spriedumam maksātnespējas procesa lietā; 

4) lemj, vai uzlikt administratoram par pienākumu publicēt paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu tās valsts oficiālajā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē vai manta, ja administratoram ir izvēles tiesības publicēt citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – cita dalībvalsts) šādu paziņojumu un tiesa pret parādnieku uzsāk Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(10) Ja maksātnespējas procesa pazīmes netiek konstatētas, tiesa pieteikumu noraida, vienlaikus atceļot piemēroto prasības nodrošinājuma līdzekli, un izbeidz maksātnespējas procesu, kā arī izlemj jautājumu, vai pieteikums atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, vai pieteikums bijis pamatots, bet parādnieks, būdams maksātspējīgs, nav pildījis savas saistības.

(11) Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību. Pārējos gadījumos šie izdevumi piedzenami no parādnieka.

(12) Tiesa sprieduma norakstu izsniedz pieteikuma iesniedzējam un administratoram, kā arī Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītajam likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku Latvijā uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(13) Ja tiesa noraida maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa sprieduma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 

363.8 pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas

(1) Pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) mantas atbrīvošanu no apķīlājuma un tās nodošanu administratoram;

2) izlīguma apstiprināšanu;

3) kreditoru sapulces lēmuma par bankrota procedūras uzsākšanu apstiprināšanu un kreditoru sapulces lēmuma par bankrota procedūras pabeigšanu apstiprināšanu;

4) kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna pieņemšanu vai grozīšanu un sanācijas plāna apstiprināšanu vai grozīšanu;

5) kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna īstenošanu un sanācijas pabeigšanas apstiprināšanu;

6) kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas atcelšanu apstiprināšanu;

7) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu, nosakot termiņu dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanai;

8) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

9) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

10) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā;

11) Padomes regulas Nr.1346/2000 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu;

12) kreditoru sapulces lēmuma par reorganizāciju atzīšanu par spēkā neesošu.

(2) Tiesa izskata sūdzību par administratora rīcību un lēmumu, kā arī sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību.

(3) Lēmuma norakstu par administratora atkāpšanos vai atcelšanu tiesa nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(4) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā noteikto darbību veikšanu, tiesa konstatē, vai minētās darbības ir Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs, un nosaka piemērotus pasākumus tiesas uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interešu nodrošināšanai, kā arī nosaka, kādas sekas rada bankrota procedūras (arī tās norisē pieņemtās sanācijas vai izlīguma procedūra s) apturēšana.

(5) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 2.punktā noteiktās darbības veikšanu, tiesa pārliecinās, ka minētās darbības veikšana vairs nav pamatota.

(6) Lēmuma norakstu par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantā noteikto darbību veikšanu tiesa nosūta parādnieka pārstāvim, administratoram un Maksātnespējas administrācijai.

(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pantā noteiktās darbības veikšanu, tiesa konstatē, vai minētā darbība ir Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs.

(8) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators – informāciju, kas nepieciešama šajā pantā noteikto nolēmumu pieņemšanai.

(9) Pieteikumu un sūdzību tiesa izskata 15 darbdienu laikā no pieteikuma vai sūdzības saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, parādnieka pārstāvis un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvja ierašanos par obligātu un likt viņu atvest piespiedu kārtā.

(10) Tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, ja tiesa pieņem lēmumu par:

1) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

2) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.

(11) Apelācijas instances tiesas lēmums par šā panta desmitajā daļā noteiktajā gadījumā pārsūdzēto lēmumu nav pārsūdzams.

 

363.9 pants. Izlīguma apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina administratora iesniegto izlīgumu, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu, ja tas noslēgts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā noteikumi nav pretlikumīgi un nav pieļauti pārkāpumi kreditoru sapulces, kurā noslēgts izlīgums, izziņošanā vai norisē.

(2) Tiesa izskata administratora iesniegto izlīgumu jebkurā maksāt­nespējas procesa stadijā līdz parādnieka mantas izsoles sākumam. < /span>


(3) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tad tiesa apstiprina izlīgumu, ja to vispirms rakstiski apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators.

(4) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un izlīgumu nav apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, tad tiesa pirms izlīguma apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistīto likvidatoru un apstiprina izlīgumu, ja tiesa konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar izlīgumu neietekmē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses.

 

363.10 pants. Sanācijas pabeigšanas apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas plāna īstenošanu un sanācijas pabeigšanu un vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(2) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tad tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas pabeigšanu, ja to vispirms rakstiski apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators.

(3) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators nav apstiprinājis kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas pabeigšanu, tad tiesa pirms kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas pabeigšanu apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistīto likvidatoru un apstiprina minēto kreditoru sapulces protokolu, ja tā konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar sanāciju neietekmē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses.

 

363.11 pants. Maksātnespējas procesa izbeigšana

(1) Tiesa izbeidz maksātnespējas procesu, noraidot maksātnespējas procesa pieteikumu vai izbeidzot maksātnespējas procesa lietu.

(2) Tiesā izskata pieteikumu par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu, ja:

1) parādnieks nokārtojis visas savas saistības;

2) parādnieks nokārtojis savas saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un pēc šo saistību nokārtošanas tā aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu;


3) noslēgts izlīgums;

4) īstenots sanācijas plāns;

5) reorganizācijas rezultātā sanācijas procesā parādnieks beidz pastāvēt;

6) pabeigta bankrota procedūra.

(3) Pieteikumam par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu administrators pievieno pierādījumus, kas apliecina šā panta otrajā daļā paredzētos apstākļus, kā arī attiecīgu kreditoru sapulces lēmumu vai pierādījumus, ka kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga.

 

363.12 pants. Sūdzības par administratora lēmumu vai rīcību izskatīšana tiesā

(1) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja vai trešās personas, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas, sūdzību par administratora lēmumu.

(2) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais administratora lēmums neatbilst normatīvo aktu prasībām, tā apmierina sūdzību un uzdod administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(3) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais administratora lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(4) Ja, izskatot sūdzību par administratora lēmumu, tiesa konstatē, ka ir strīds par tiesībām, tad tiesa nosaka termiņu, kādā sūdzības iesniedzējs var celt prasību tiesā vispārējā kārtībā.

(5) Tiesa izskata sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu.

(6) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu.

(7) Tiesa lēmuma norakstu nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 

46.2 nodaļa

Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas

 

363.13 pants. Lietu izskatīšanai piemērojamās tiesības

Fiziskās personas maksātnespējas procesā tiesa piemēro šajā likumā noteiktās tiesību normas, kas regulē juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

 

363.14 pants. Lietu piekritība

(1) Lietu par fiziskās personas maksātnespējas procesu izskata tiesa pēc parādnieka dzīvesvietas.

(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc fiziskās personas galveno interešu centra atrašanās vietas, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2. un 4.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – pēc fiziskās personas uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas.

 

363.15 pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Tiesa pieņem fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu no fiziskās personas, tās aizbildņa vai aizgādņa.

(2) Saņemot pieteikumu, tiesa pārbauda iesniedzēja personību. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa reģistrē atsevišķā reģistrā, kurā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

(4) Šajā pantā noteiktā kārtība pieteikumu iesniegšanai ir piemērojama arī attiecībā uz gadījumiem, kad pieteicējs novērš tiesneša lēmumā norādītos trūkumus.

 

363.16 pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšana

(1) Tiesa ierosina fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu uz fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma pamata.

(2) Lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa pieņem ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir atstāts bez virzības, – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad novērsti tiesas lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

 

363.17 pants. Tiesas darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesneša lēmuma noraksts par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu lēmuma pieņemšanas dienā nosūtāms Maksātnespējas administrācijai.

(2) Tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saņemšanas nekavējoties lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru, nekavējoties nosūtot Maksātnespējas administrācijai lēmuma norakstu par administratora iecelšanu.

 

363.18 pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas izskatīšana un spriedums fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā

(1) Tiesa izskata fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu 30 darbdienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Tiesa pasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja konstatē, ka fiziskajai personai ir maksātnespējas procesa pazīme un fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

(3) Tiesa, pasludinot fiziskās personas maksātnespējas procesu:

1) apstiprina fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu;

2) uzsāk fiziskās personas bankrota procedūru;

3) nosaka fiziskās personas maksātnespējas procesa īstenošanas termiņu. Šis termiņš var būt īsāks par septiņiem gadiem, ja fiziskā persona pierāda, ka visas parāda saistības tiks izpildītas pilnā apmērā;

4) norāda aizbildni vai aizgādni un pārstāvības pamatu, ja fiziskajai personai ir aizbildnis vai aizgādnis.

(4) Tiesa nepasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja konstatē, ka:

1) fiziskajai personai pastāv vismaz viens no Maksātnespējas likumā noteiktajiem ierobežojumiem;

2) fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns neatbilst likuma prasībām.

(5) Ja tiesa noraida fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa izbeidz fiziskās personas maksātnespējas procesu.

(6) Noraidot fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa lemj, vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes. Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus.

(7) Tiesas spriedums fiziskās personas maksātnespējas procesā nav pārsūdzams.

(8) Tiesa sprieduma norakstu izsniedz pieteikuma iesniedzējam un administratoram, kā arī Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītajam likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku Latvijā uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(9) Ja tiesa noraida maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa sprieduma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 363.19 pants. Jautājumi, kas izlemjami tiesai pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas

(1) Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa lemj par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu. Atkarībā no piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa lēmuma norakstu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu tiesa nosūta ierakstīšanai attiecīgajā publiskajā reģistrā.

(2) Tiesa uz attiecīga pieteikuma pamata lemj par:

1) fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozīšanu, apstiprinot grozījumus piecu dienu laikā no to saņemšanas;

2) izlīguma apstiprināšanu;

3) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;


4) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā;

5) bankrota procedūras pabeigšanu;

6) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu, nosakot termiņu dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanai;

7) fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu uz administratora vai fiziskās personas pieteikuma pamata.

(3) Tiesa izskata sūdzību par administratora rīcību un lēmumu, kā arī sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību.

(4) Tiesa lēmuma norakstu par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izsniedz administratoram un fiziskajai personai. Lēmuma norakstu par izlīguma apstiprināšanu, nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu, administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu, kā arī šā panta trešajā daļā minēto darbību veikšanu tiesa nekavējoties nosūta arī Maksātnespējas administrācijai.

(5) Tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, ja tiesa pieņem lēmumu par:

1) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

2) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.

(6) Apelācijas instances tiesas lēmums par šā panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā pārsūdzēto lēmumu nav pārsūdzams.

(7) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju.

(8) Pieteikumu un sūdzību tiesa izskata 15 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, fiziskā persona un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē.

(9) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu maksātnespējas procesa lietā.

 363.20 pants. Izlīguma apstiprināšana

(1) Tiesa izskata administratora iesniegto izlīgumu jebkurā bankrota procedūras stadijā.

(2) Tiesa, apstiprinot noslēgto izlīgumu, vienlaikus pieņem lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektā piedāvātā likuma 363.2 panta pirmās daļas ievaddaļu ar vārdiem “personas, kuras vārdā tiek iesniegts pieteikums, vai personas, kurai ir pilnvarojums pieteikuma iesniegšanai”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.2 panta pirmajā daļā 1., 2. un 3. punktu.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.2 panta otrajā daļā vārdus “tiesa pārbauda pieteikuma iesniedzēja personību” ar vārdiem “pārbaudāma pieteikuma iesniedzēja personība”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 363.2 panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieteikums reģistrējams atsevišķā reģistrā, kurā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.2 pantā ceturto daļu.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.2 pantā piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.3 pantā pirmo daļu.

Mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.3 panta otrajā daļā vārdu “darbdienā” ar vārdu “dienā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 363.4 panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Izpildu rakstu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu tiesa izsniedz pieteikuma iesniedzējam. Administratoram vai likvidatoram, Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "b" punkta izpratnē, izpildu rakstu izsniedz pēc viņu lūguma."

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.5 panta pirmajā daļā vārdus “lēmuma norakstu par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu” ar vārdiem “lēmuma par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu norakstu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.6 panta pirmajā daļā vārdu “darbdienu” ar vārdu “dienu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.7 panta astotajā daļā vārdus “tiesa konstatē, vai tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē un vai citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt. Ja tiesa minēto konstatē, tā taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto” ar vārdiem “ja tiesa konstatē, ka tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē vai, ka citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, tad tiesa taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 363.8 panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Tiesa izskata sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu, sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību, kā arī sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.8 panta devītajā daļā vārdu “darbdienu” ar vārdu “dienu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.9 panta pirmo daļu kā otro daļu, bet otro daļu – kā pirmo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.9 panta trešajā daļā vārdus “vispirms rakstiski” ar vārdu “rakstveidā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.10 panta otrajā daļā vārdus “vispirms rakstiski” ar vārdu “rakstveidā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 363.11 pantu kā likuma 363.12 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 363.12 pantu kā likuma 363.11 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 363.12 panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja, administratora vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas, sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu. Tiesa pēc lietas izskatīšanas nekavējoties nosūta pieņemtā lēmuma norakstu Maksātnespējas administrācijai.”;

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 363.12 pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

„(51) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un lemj par:

1) Maksātnespējas administrācijas lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļēji;

2) pienākuma uzlikšanu Maksātnespējas administrācijai pieņemt vai izskatīt sūdzību par administratora rīcību;

3) pienākuma uzlikšanu administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(52) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(53) Izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu.”

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.13 panta nosaukumā vārdus “piemērojamās tiesības” ar vārdiem “piemērojamās normas”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.13 pantā vārdus “šajā likumā noteiktās tiesību normas, kas regulē juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas” ar vārdiem “šā likuma 46.1 nodaļas noteikumus”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.14 pantā vārdu “parādnieka” ar vārdiem “fiziskās personas”.

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.15 panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “tiesa pārbauda iesniedzēja personību” ar vārdiem “pārbaudāma pieteikuma iesniedzēja personība”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto likuma 363.15 panta trešo daļu.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto likuma 363.15 panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto likuma 363.16 panta pirmo daļu.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.16 panta otrajā daļā vārdu “darbdienā” ar vārdu “dienā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.17 panta pirmajā daļā vārdus “Tiesneša lēmuma noraksts par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu” ar vārdiem “Tiesas lēmuma par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu noraksts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.18 panta pirmajā daļā vārdus “Tiesa izskata fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu 30 darbdienu” ar vārdiem “Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu tiesa izskata 30 dienu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 363.19 panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja, administratora vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas, sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību fiziskās personas maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu.”;

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 363.19 pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

„(31) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un lemj par:

1) Maksātnespējas administrācijas lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļēji;

2) pienākuma uzlikšanu Maksātnespējas administrācijai pieņemt vai izskatīt sūdzību par administratora rīcību;

3) pienākuma uzlikšanu administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(32) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(33) Izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 363.19 panta astotajā daļā vārdu “darbdienu” ar vārdu “dienu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

redakcionāli

precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

14. Papildināt likumu ar 46.1 un 46.nodaļu šādā redakcijā:

"46.1 nodaļa

Juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas

 

363.pants. Lietu piekritība

(1) Lietu par juridiskās personas maksātnespējas procesu (turpmāk – maksātnespējas process) izskata tiesa pēc parādnieka atrašanās vietas (juridiskās adreses).

(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietas, bet minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – pēc parādnieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas.

 

 

363.2 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa pieņem no personas, kuras vārdā tiek iesniegts pieteikums, vai personas, kurai ir pilnvarojums pieteikuma iesniegšanai.

(2) Saņemot pieteikumu, pārbaudāma pieteikuma iesniedzēja personība. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai pieteikuma iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Maksātnespējas procesa pieteikums reģistrējams atsevišķā reģistrā, kurā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363.3 pants. Maksātnespējas procesa lietas ierosināšana

(1) Lēmumu par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa pieņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad novērsti tiesas lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

(2) Tiesa lemj par aizlieguma noteikšanu parādniekam rīkoties ar savu mantu.

 

 

 

 

 

363.pants. Prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošana

(1) Ierosinot maksātnespējas procesa lietu, tiesa apķīlā parādnieka pamatlīdzekļus un lemj par citu šajā likumā noteikto prasības nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, ja tas nerada šķēršļus parādnieka saimnieciskajai darbībai. Apķīlājama arī personālsabiedrības biedra manta, ar kuru parādnieks atbild par savām saistībām.

(2) Atkarībā no piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa lēmuma par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu norakstu tiesa nosūta ierakstīšanai attiecīgajā publiskajā reģistrā.

(3) Izpildu rakstu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu tiesa izsniedz pieteikuma iesniedzējam. Administratoram vai likvidatoram, Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "b" punkta izpratnē, izpildu rakstu izsniedz pēc viņu lūguma. 

 

 

363.5 pants. Tiesas darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesa lēmuma par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu norakstu pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties nosūta:

1) Maksātnespējas administrācijai;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, kura darbības uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saņemšanas nekavējoties lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru un lēmuma norakstu nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 

 

 

 

363.pants. Maksātnespējas procesa lietas izskatīšana

(1) Maksātnespējas procesa lietu tiesa izskata 15 dienu laikā no tās ierosināšanas dienas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju, parādnieku un administratoru.

 

363.7 pants. Tiesas spriedums maksātnespējas procesa lietā

(1) Parādnieka maksātnespējas procesu pasludina tiesa, un tās spriedums nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, kad:

1) spriedums pasludināts uz kreditora maksātnespējas procesa pieteikuma pamata un to pārsūdz pats parādnieks;

2) spriedums pasludināts uz kreditora maksātnespējas procesa pieteikuma pamata un to pārsūdz pats kreditors daļā par maksātnespējas procesa pieteikuma noraidīšanu un pieteikuma atzīšanu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu.

(2) Tiesas spriedums maksātnespējas procesa lietā stājas spēkā neatkarīgi no apelācijas sūdzības iesniegšanas.

(3) Apelācijas instances tiesas spriedums par šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā pārsūdzēto spriedumu nav pārsūdzams.

(4) Tiesa pasludina parādnieka maksātnespējas procesu, ja tā konstatē vismaz vienu maksātnespējas procesa pazīmi.

(5) Ja maksātnespējas procesa pieteikums iesniegts, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 47.panta 2. un 6.punktā noteikto maksātnespējas procesa pazīmi, tad tiesa pasludina parādnieka maksātnespējas procesu, ja tā papildus šā panta ceturtajā daļā noteiktajam konstatē arī to, ka parādnieka parādsaistības pārsniedz viņa aktīvus.

(6) Tiesa, pasludinot parādnieka maksātnespējas procesu, nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu. Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas diena, ja tiesa nav konstatējusi agrāku maksātnespējas iestāšanās dienu.

(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa papildus šā panta ceturtajā vai piektajā daļā noteiktajam pārbauda, vai tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs.

(8) Ja tiesa, lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, konstatē, ka tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums minētās regulas 2.panta "h" punkta izpratnē un, ka citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku šīs regulas 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, tad tiesa taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto.

(9) Apmierinot pieteikumu, tiesa:

1) uzklausa administratora pamatotu viedokli un nosaka kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu;

2) dzēš aizlieguma atzīmi zemesgrāmatā, ja tā ierakstīta prasījumu nodrošināšanas kārtībā, un lemj par veidu un apmēru, kādā aizlieguma atzīme aizstājama ar maksātnespējas atzīmi;

3) apstiprina izmaksas, kas radušās līdz tiesas spriedumam maksātnespējas procesa lietā; 

4) lemj, vai uzlikt administratoram par pienākumu publicēt paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu tās valsts oficiālajā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē vai manta, ja administratoram ir izvēles tiesības publicēt citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – cita dalībvalsts) šādu paziņojumu un tiesa pret parādnieku uzsāk minētās regulas 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(10) Ja maksātnespējas procesa pazīmes netiek konstatētas, tiesa pieteikumu noraida, vienlaikus atceļot piemēroto prasības nodrošinājuma līdzekli, un izbeidz maksātnespējas procesu, kā arī izlemj jautājumu, vai pieteikums atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu vai arī pieteikums bijis pamatots, bet parādnieks, būdams maksātspējīgs, nav pildījis savas saistības.

(11) Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību. Pārējos gadījumos šie izdevumi piedzenami no parādnieka.

(12) Tiesa sprieduma norakstu izsniedz pieteikuma iesniedzējam un administratoram, kā arī Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītajam likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku Latvijā uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(13) Ja tiesa noraida maksātnespējas procesa pieteikumu, tā sprieduma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363.8 pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas

(1) Pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) mantas atbrīvošanu no apķīlājuma un nodošanu administratoram;

2) izlīguma apstiprināšanu;

3) kreditoru sapulces lēmuma par bankrota procedūras uzsākšanu apstiprināšanu un kreditoru sapulces lēmuma par bankrota procedūras pabeigšanu apstiprināšanu;

4) kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna pieņemšanu vai grozīšanu un sanācijas plāna apstiprināšanu vai grozīšanu;

5) kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna īstenošanu un kreditoru sapulces lēmumu par  sanācijas pabeigšanu apstiprināšanu;

6) kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas atcelšanu apstiprināšanu;

7) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu un nosaka termiņu dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanai;

8) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

9) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

10) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā;

11) Padomes regulas Nr.1346/2000 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu;

1 2) kreditoru sapulces lēmuma par reorganizāciju atzīšanu par spēkā neesošu.

(2) Tiesa izskata sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu, sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību, kā arī sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību.

(3) Lēmuma par administratora atkāpšanos vai atcelšanu norakstu tiesa nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(4) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā noteikto darbību veikšanu, tiesa konstatē, vai šīs darbības ir minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs, un nosaka piemērotus pasākumus šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interešu nodrošināšanai, kā arī to, kādas sekas rada bankrota procedūras (arī tās norisē pieņemtās sanācijas vai izlīguma procedūras) apturēšana.

(5) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 2.punktā noteiktās darbības veikšanu, tiesa pārliecinās, ka minētās darbības veikšana vairs nav pamatota.

(6) Lēmuma par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantā noteikto darbību veikšanu norakstu tiesa nosūta parādnieka pārstāvim, administratoram un Maksātnespējas administrācijai.

(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pantā noteiktās darbības veikšanu, tiesa konstatē, vai šī darbība ir minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs.

(8)  Sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu tiesa var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators – informāciju, kas nepieciešama šajā pantā minēto nolēmumu pieņemšanai.

(9) Pieteikumu un sūdzību tiesa izskata 15 dienu laikā no pieteikuma un sūdzības saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, parādnieka pārstāvis un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvja ierašanos par obligātu un likt viņu atvest piespiedu kārtā.

(10) Tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, kad tiesa pieņem lēmumu par:

1) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

2) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.

(11) Apelācijas instances tiesas lēmums par šā panta desmitajā daļā minētajā gadījumā pārsūdzēto lēmumu nav pārsūdzams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363.9 pants. Izlīguma apstiprināšana

(1) Tiesa izskata administratora iesniegto izlīgumu jebkurā maksātnespējas procesa stadijā līdz parādnieka mantas izsoles sākumam.

(2) Tiesa apstiprina administratora iesniegto izlīgumu, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu, ja izlīgums noslēgts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tā noteikumi nav pretlikumīgi un nav pieļauti pārkāpumi tās kreditoru sapulces izziņošanā vai norisē, kurā noslēgts izlīgums.


(3) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tad tiesa apstiprina izlīgumu, ja to rakstveidā apstiprinājis minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators.

(4) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un izlīgumu nav apstiprinājis minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, tad tiesa pirms izlīguma apstiprināšanas uzklausa attiecīgo likvidatoru un apstiprina izlīgumu, ja tā konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar izlīgumu neietekmē šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses.

 

 

 

363.10 pants. Sanācijas pabeigšanas apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas plāna īstenošanu un kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas pabeigšanu un vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(2) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tad tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas pabeigšanu, ja to rakstveidā apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators.

(3) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators nav apstiprinājis kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas pabeigšanu, tad tiesa pirms kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas pabeigšanu apstiprināšanas uzklausa attiecīgo likvidatoru un apstiprina minēto kreditoru sapulces protokolu, ja tā konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar sanāciju neietekmē minētas regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses.

 

 

 

 363.11 pants. Par administratora lēmumu vai rīcību saņemtās sūdzības izskatīšana tiesā

(1) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas, sūdzību par administratora lēmumu.

(2) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais administratora lēmums neatbilst normatīvo aktu prasībām, tā apmierina sūdzību un uzdod administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(3) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais administratora lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(4) Ja, izskatot sūdzību par administratora lēmumu, tiesa konstatē, ka ir strīds par tiesībām, tā nosaka termiņu, kādā sūdzības iesniedzējs var celt prasību tiesā vispārējā kārtībā.

(5) Tiesa izskata kreditora, parādnieka pārstāvja, administratora vai trešās personas, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas, sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu par administratora rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu. Tiesa pēc lietas izskatīšanas nekavējoties nosūta pieņemtā lēmuma norakstu Maksātnespējas administrācijai.

(6) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un lemj par:

1) Maksātnespējas administrācijas lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļēji;

2) pienākuma uzlikšanu Maksātnespējas administrācijai pieņemt vai izskatīt sūdzību par administratora rīcību;

3) pienākuma uzlikšanu administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(7) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētais lēmums ir likumīgs, tā sūdzību noraida.

(8) Izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu.

(9) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu.

(10) Tiesa lēmuma norakstu nekavējoties nosūta Maksātnespējas administrācijai.

363.12 pants. Maksātnespējas procesa izbeigšana

(1) Tiesa izbeidz maksātnespējas procesu, noraidot maksātnespējas procesa pieteikumu vai izbeidzot maksātnespējas procesa lietu.

(2) Tiesa izskata pieteikumu par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu, ja:

1) parādnieks nokārtojis visas savas saistības;

2) parādnieks nokārtojis savas saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un pēc šo saistību nokārtošanas viņa aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu;


3) noslēgts izlīgums;

4) īstenots sanācijas plāns;

5) reorganizācijas rezultātā sanācijas procesā parādnieks beidz pastāvēt;

6) pabeigta bankrota procedūra.

(3) Pieteikumam par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu administrators pievieno pierādījumus, kas apliecina šā panta otrajā daļā minētos apstākļus, kā arī attiecīgu kreditoru sapulces lēmumu vai pierādījumus, ka kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga.

  

46.2 nodaļa

Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas

 

363.13 pants. Lietu izskatīšanai piemērojamās normas

Fiziskās personas maksātnespējas procesā tiesa piemēro šā likuma 46.1 nodaļas noteikumus, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

 

363.14 pants. Lietu piekritība

(1) Lietu par fiziskās personas maksātnespējas procesu izskata tiesa pēc fiziskās personas dzīvesvietas.

(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc fiziskās personas galveno interešu centra atrašanās vietas, bet minētās regulas 3.panta 2. un 4.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – pēc fiziskās personas uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas.

 

363.15 pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma saņemšana un reģistrācija

(1) Tiesa pieņem fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu no fiziskās personas, tās aizbildņa vai aizgādņa.

(2) Saņemot pieteikumu, pārbaudāma pieteikuma iesniedzēja personība. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

 

 

 

 

 

 

363.16 pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšana

Lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa pieņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad novērsti tiesas lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363.17 pants. Tiesas darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesa lēmuma par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu norakstu lēmuma pieņemšanas dienā nosūta Maksātnespējas administrācijai.

(2) Tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saņemšanas nekavējoties lemj par Maksātnespējas administrācijas izvirzītā administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru un lēmuma norakstu nekavējoties nosūtot Maksātnespējas administrācijai.

 

363.18 pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas izskatīšana un spriedums fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā

(1) Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu tiesa izskata 30 dienu laikā no tās ierosināšanas dienas.

(2) Tiesa pasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja konstatē, ka fiziskajai personai ir maksātnespējas procesa pazīme un šīs personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns atbilst šā likumā prasībām.

(3) Tiesa, pasludinot fiziskās personas maksātnespējas procesu:

1) apstiprina šīs personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu;

2) uzsāk šīs personas bankrota procedūru;

3) nosaka šīs personas maksātnespējas procesa īstenošanas termiņu. Šis termiņš var būt īsāks par septiņiem gadiem, ja fiziskā persona pierāda, ka visas parādsaistības tiks izpildītas pilnā apmērā;

4) norāda aizbildni vai aizgādni un pārstāvības pamatu, ja fiziskajai personai ir aizbildnis vai aizgādnis.

(4) Tiesa nepasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja konstatē, ka:

1) uz šo personu attiecas vismaz viens no Maksātnespējas likumā noteiktajiem ierobežojumiem;

2) šīs personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns neatbilst likuma prasībām.

(5) Ja tiesa noraida fiziskās personas maksātne spējas procesa pieteikumu, tā vienlaikus izbeidz šīs personas maksātnespējas procesu.

(6) Noraidot fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa lemj, vai šīs personas maksātnespējas procesa pieteikums ir izmantots, lai izvairītos no saistību izpildes. Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus.

(7) Tiesas spriedums fiziskās personas maksātnespējas procesā nav pārsūdzams.

(8) Tiesa sprieduma norakstu izsniedz pieteikuma iesniedzējam un administratoram, kā arī Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītajam likvidatoram, ja tā pret parādnieku Latvijā uzsākusi minētās regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(9) Ja tiesa noraida fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tā sprieduma norakstu nosūta Maksātnespējas administrācijai.

 363.19 pants. Jautājumi, kas izlemjami tiesai pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas

(1) Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa lemj par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu. Atkarībā no piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa lēmuma par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu norakstu tiesa nosūta ierakstīšanai attiecīgajā publiskajā reģistrā.

(2) Tiesa uz attiecīga pieteikuma pamata lemj par:

1) fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozīšanu, apstiprinot grozījumus piecu dienu laikā no to saņemšanas dienas;

2) izlīguma apstiprināšanu;

3) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;


4) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā;

5) bankrota procedūras pabeigšanu;

6) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu un  nosaka termiņu dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanai;

7) fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu uz administratora vai fiziskās p