Juridiskā komisija

Rīgā, 2007.gada 14.februārī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums” (Nr.57/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz     .lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                           M.Segliņš

 

 

 

Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums (Nr.57/Lp9)

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (18)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā reakcija

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) statūti – Baznīcas statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

4) Baznīcas galva – superintendants, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

5) pastorālā saruna – pēc laja iniciatīvas starp garīdznieku un laju notiekoša saruna kulta telpās vai citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Papildināt 1.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”;

 pašreizējo pirmo daļu izteikt kā otro daļu.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 1.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) statūti – Baznīcas statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

4) Baznīcas galva – superintendants, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

5) pastorālā saruna – pēc laja iniciatīvas starp garīdznieku un laju notiekoša saruna kulta telpās vai citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe;

6) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā un atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, regulēt valsts un Baznīcas tiesiskās attiecības un  noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā.

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, kā arī atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, regulēt valsts un Baznīcas tiesiskās attiecības un  noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā.

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Latvijas valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt, veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp savu organizatorisko struktūru  un misiju.

3.

Juridiskais birojs

Papildināt 3.pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

 (5) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, kā arī  to veidojošās draudzes, kā arī tās dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

 (6) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesīgas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.“

Atbalstīts

3.pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt, veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp organizatorisko struktūru  un misiju.

(4) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(5) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, kā arī  to veidojošās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(6) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā, var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

 

 

 

4.pants. Baznīcas galva

(1 ) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.


 

5. pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu, tā iepriekš rakstveidā informē par to Baznīcas galvu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas izveidotajām organizācijām, draudzēm vai iestādēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā.

(5) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta nosaukumā vārdus “un finanses”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt 5.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta otrās daļas trešo teikumu kā ceturto teikumu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā draudzes statūtos  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta piekto daļu.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5.pants. Baznīcas īpašums

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu, tā iepriekš rakstveidā informē par to Baznīcas galvu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā draudzes statūtos  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā.


 

6. pants.  Baznīcas garīdznieku tiesības reģistrēt laulību

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas galva izsniedzis attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt”

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Reliģijas lietu pārvaldei iesniegtajā laulāt tiesīgo garīdznieku sarakstā

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.”

Atbalstīts daļēji

(iekļauts Juridiskās komisijas priekšl.nr.10

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6.pants. Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.

7.pants. Apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijā pašvaldību noteiktajā kārtībā.

11.

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta nosaukumā vārdu  “Apbedīšanas” ar vārdiem “Reliģiskās apbedīšanas”.

Atbalstīts

7.pants. Reliģiskās apbedīšanas ceremonijas

Reliģiskās apbedīšanas ceremonijas Baznīca var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijā pašvaldību noteiktajā kārtībā.


 

8. pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai institūcijai vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 

 

 

8.pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai institūcijai vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

9. pants. Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām, kuras to vēlas, ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

12.

Juridiskais birojs

Izslēgt 9. pantā vārdus “kuras to vēlas”.

Atbalstīts

9.pants. Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

10. pants. Kapelānu dienests

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

13.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 “10.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība”.

Atbalstīts

10.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes un sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

11. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīcai ir tiesības balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles, uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  metodistu  reliģiskajai pārliecībai.

 

 

 

11.pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles, uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  metodistu  reliģiskajai pārliecībai.

12. pants. Baznīca un izglītība

Baznīcas ticības mācība valsts un pašvaldību skolās tiek pasniegtas, tikai pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcas galvu saskaņotu mācību programmu, un to veic tikai likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas galvas izsniegta kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiesības pasniegt Baznīcas ticības mācību tiek zaudētas.

14.

 

 

 

 

15.

Juridiskā komisija

Aizstāt Juridiskā biroja priekšlikumā nr.15 vārdu “metodistu” ar vārdu “kristīgās”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs metodistu ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

12.pants. Baznīca un izglītība

Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldību izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 13. pantu šādā redakcijā:

“13. pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu pārvaldei to personu sarakstu, kuras atbilst šā   likuma 1. panta 3. punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt  6. un 10. pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Reliģijas lietu pārvaldei iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un   termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Reliģijas lietu pārvaldei.

(3) Reliģijas lietu pārvaldei iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar 13. pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā   likuma 1.panta 3.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt  6. un 10.pantā minētās darbības, kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas. ”

Atbalstīts daļēji (iekļauts Juridiskās komisijas priekšl.nr.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 3.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt  6. un 10.pantā minētās darbības, kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

Pārejas noteikums

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

18.

Juridiskā komisija 

Aizstāt pārejas noteikumā vārdus “Reliģisko lietu pārvaldē” ar vārdiem “Tieslietu ministrijā”.

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola