Likumprojekts otrajam lasījumam

 

2008. gada ___ oktobrī

Nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas     likums’’ (Nr.56/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                               V.Muižniece

 

 

 

 

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                                likumprojekts otrajam lasījumam

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

 (Nr.56/Lp9)

1.

Pirmā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (42)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ar visām tās draudzēm;

 

2) Baznīcas satversme – Baznīcas satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

 

3) Baznīcas galva –Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā ievēlēts Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps;

 

4) garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Papildināt 1.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”;

- pašreizējo pirmo daļu izteikt kā otro daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Baznīcas galva – Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps, kas stājies amatā un vada Baznīcu  saskaņā ar  Baznīcas satversmē noteikto kārtību;”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 4. punktā vārdu ”garīdznieki“ ar vārdiem “Baznīcas garīdznieki”.

 

Juridiskā komisija 

Papildināt 1.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas satversme – Baznīcas satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar  Baznīcas satversmē noteikto kārtību;

4) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls.

5) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.


 

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, tostarp aktīvo līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvi jas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto  pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās  veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, tostarp aktīvo līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums,  regulēt  valsts   un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.


 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas Satversmi.

(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, savu  organizatorisko struktūru  un misiju.

(4) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(5) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(6) Izstrādājot un pieņemot tiesību normas, kas skar Baznīcu, tiek noskaidrots Baznīcas viedoklis.

(7) Baznīcas kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek glabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot likumā paredzētos vispārīgos personas datu apstrādes

principus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 3.panta sesto daļu un attiecīgi septīto daļu uzskatīt par sesto daļu.

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3.pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas satversmi.

(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt,  veidot savu iekšējo dzīvi, savu  organizatorisko struktūru  un misiju.

(4) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(5) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(6) Baznīcas kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek glabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot likumā paredzētos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

(7) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

4. pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un  kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas vai institūcijas darboties Baznīcas galvas vārdā attiecībās ar valsti.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. panta otrajā daļā vārdu “galvas”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4.pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un  kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas vai institūcijas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

5. pants. Baznīcas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas draudzēm vai iestādēm izstājas no Baznīcas vai likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā.

(5) Baznīcai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.

(6) Baznīca, tās draudzes un Baznīcai piederošās juridiskās personas, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dāvinājuma vai cita veida nodošanas rezultātā iegūtajiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(7) Baznīca un tās draudzes, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz  atgūtajiem nekustamajiem īpašumiem, ir atbrīvotas no valsts nodevas.

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5.pants. Baznīcas īpašums un finanses”.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 5.panta otrās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem “pārvaldes institūcijas” ar vārdu “ – Virsvaldes -”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt 5.panta otrās daļas trešo teikumu aiz vārdiem “un kapsētas” ar vārdiem “piespiedu kārtībā”.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā Draudzes statūtos  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā.”.

 

Juridiskā komisija 

Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Draudzes un Baznīcas mantiskās attiecības tiek risinātas Draudzes nolikumā un Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā. Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā Draudzes nolikumā  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta piekto daļu.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta sesto un septīto daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Baznīca un tās draudzes, kurām atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, pamatojoties uz likumu “Par īpašuma atdošanu reliģiskajām organizācijām” kā arī uz  Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu, ir atbrīvotas no valsts nodevas par  atdotā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.”

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts daļēji

(iekļauts

 Jur. kom. priekšlikumā nr. 12)

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

5.pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas – Virsvaldes – rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Draudzes un Baznīcas mantiskās attiecības tiek risinātas Draudzes nolikumā un Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā. Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā Draudzes nolikumā  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā.

 (5) Baznīca un tās draudzes, kurām atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, pamatojoties uz likumu “Par īpašuma atdošanu reliģiskajām organizācijām” kā arī uz  Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu, ir atbrīvotas no valsts nodevas par  atdotā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

6.pants. Dievnamu, kapliču un kapsētu ierīkošana un pārraudzība

(1) Baznīcas dievnamu, kapliču un kapsētu būvniecība (rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, arī nojaukšana), kā arī kapsētu ierīkošana notiek ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas atļauju.

(2) Baznīcai piederošās kapsētas un tajās notiekošās ceremonijas atrodas Baznīcas pārziņā.

(3) Baznīca reliģiskās ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās.

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“6.pants. Dievnamu, kapliču un kapsētu pārraudzība un ceremonijas kapsētās”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas atļauju” ar vārdiem “ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas rakstveida piekrišanu”.

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt pirmo daļu aiz vārdiem ‘’pārvaldes institūcijas’’ ar vārdu            ‘’-Virsvaldes -‘’

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt  otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Baznīcai piederošās kapsētas atrodas Baznīcas pārziņā. Baznīcai piederošajās kapsētās ceremonijas notiek atbilstoši  Baznīcas noteiktajai kārtībai.

 

Juridiskais birojs

Papildināt trešo daļu ar vārdiem “pašvaldību noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atblastīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Dievnamu, kapliču un kapsētu pārraudzība un ceremonijas kapsētās

(1) Baznīcas dievnamu, kapliču un kapsētu būvniecība (rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, nojaukšana), kā arī kapsētu ierīkošana notiek ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas – Virsvaldes – rakstveida piekrišanu.

(2) Baznīcai piederošās kapsētas atrodas Baznīcas pārziņā. Baznīcai piederošajās kapsētās ceremonijas notiek atbilstoši Baznīcas noteiktajai kārtībai.

(3) Baznīca reliģiskās ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

7.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros piedalās Baznīcas īpašumā un valdījumā esošu kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei.

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

Juridiskais birojs

Papildināt 7.panta nosaukumu ar vārdiem “un pieejamība”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdu “vēstures” ar vārdu “mākslas”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdus “īpašumā un valdījumā” ar vārdiem “īpašumā vai valdījumā”.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 7.panta otrajā daļā vārdus “un vēstures”.

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 7.panta trešo daļu ar vārdiem “Baznīcas noteiktajā kārtībā” .

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošu kultūras pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei Baznīcas noteiktajā kārtībā.

8. pants. Garīdznieka tiesības reģistrēt laulību

Baznīcas garīdzniekiem, kuriem Baznīcas augstākā pārvaldes institūcija izsniegusi attiecīgu atļauju, ir tiesības reģistrēt laulības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Juridiskais birojs

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants. Baznīcas garīdznieka tiesības salaulāt”

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti   Reliģijas lietu pārvaldei iesniegtajā  laulāt tiesīgo garīdznieku sarakstā.”

 

Juridiskā komisija 

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants. Baznīcas garīdznieka tiesības salaulāt”

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti  Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāt tiesīgo garīdznieku sarakstā.”

 

Atbalstīts

daļēji (iekļauts Jur.kom. priekšlikumā

nr.26)

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8.pants. Baznīcas garīdznieka tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.

9. pants. Grēksūdzes noslēpums

(1) Garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž grēksūdzē vai pastorālajā sarunā uzzinātas ziņas pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes vai pastorālās sarunas laikā.

 

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt garīdzniekus.

27.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdu “garīdznieku” ar vārdiem “Baznīcas garīdznieku” un trešajā daļā vārdu “garīdzniekus” ar vārdiem “Baznīcas garīdznieku”.

Atbalstīts

9. pants. Grēksūdzes noslēpums

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž grēksūdzē vai pastorālajā sarunā uzzinātas ziņas pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes vai pastorālās sarunas laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

10. pants. Baznīca un militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos, kuras to vēlas, ir tiesības saņemt garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kur nav jālieto ieroči.

28.

 

 

 

 

29.

Juridiskais birojs

Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus “kuras to vēlas”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdu “garīdznieki” ar vārdiem “Baznīcas garīdznieki”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

10.pants. Baznīca un militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Baznīcas garīdznieki un garīgā personāla mācību iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kuros nav jālieto ieroči.

11. pants. Kapelānu dienests

(1) Kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parasta garīdznieka aprūpe atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

 

(2) Kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

(3) Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts sniedz nepieciešamo atbalstu kapelānu darbībai.

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

Juridiskais birojs

Izteikt 11. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“11. pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 11. panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “kapelāns” ar vārdiem “Baznīcas kapelāns”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdu “garīdznieka” ar vārdiem “Baznīcas garīdznieka”.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 11. panta trešo daļu.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

11.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka aprūpe atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

 

12. pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš baidās no vajāšanas savas  luteriskās pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

 

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu tā luteriskās pārliecības dēļ.

 

 

 

 

12.pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš baidās no vajāšanas savas  luteriskās pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja tas nepieciešams, izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa luteriskās pārliecības dēļ.

 

 

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Baznīca darba tiesisko attiecību nodibināšanā ar darbiniekiem, šo attiecību pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu (ētosu), kas ir pamatā Baznīcas reliģiskajai pārliecībai.

 

 

 

 

34.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 13. pantā vārdus “kā arī morāles un uzvedības  normu, principu un ideālu kopumu (ētosu), kas ir pamatā  Baznīcas reliģiskajai pārliecībai “ ar vārdiem “kā arī Baznīcas morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu (ētosu)”.

 

 

Atbalstīts

 

13. pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Baznīca darba tiesisko attiecību nodibināšanā ar darbiniekiem, šo attiecību pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī Baznīcas morāles un uzvedības  normu, principu un ideālu kopumu (ētosu).

 


 

14. pants. Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pasniegt kristīgo un kristīgās ticības mācību, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu un ar Baznīcu saskaņotu mācību programmu.

 

(2) Kristīgo un kristīgās ticības mācību pasniedz likumā noteiktajā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijas atestēti pedagogi, kuriem ir Baznīcas izsniegtā kvalifikācijas apliecība. Ja šī apliecība tiek anulēta, tiek zaudētas tiesības pasniegt Baznīcas kristīgo un kristīgās ticības mācību.

 

(3) Baznīcas dibinātajās  un vadītajās izglītības iestādēs  izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.

 

(4) Minētajām izglītības iestādēm ir tiesības uz šo iestāžu un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

(5) Baznīcas izglītības iestādes var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

 

(6) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

35.

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

38.

 

 

 

 

39.

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta pirmo daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs luteriskās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”.

 

Juridiskā komisija 

Izteikt 14.panta pirmo daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta otro daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta trešo, ceturto, piekto un sesto daļu kā pirmo, otro, trešo un ceturto daļu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 14.panta ceturtajā daļā vārdu “minētajām” ar vārdu “Baznīcas”.

Atbalstīts

daļēji

(iekļauts

Jur. kom priekšlikumā

nr.36)

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

14. pants. Baznīca un izglītība

(1) Baznīcas dibinātajās  un vadītajās izglītības iestādēs  izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.

(2) Baznīcas izglītības iestādēm ir tiesības uz šo iestāžu un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Baznīcas izglītības iestādes var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

(4) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

(5) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

15. pants. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

 

 

 

15.pants. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu pārvaldei to personu sarakstu, kuras atbilst šā   likuma 1. panta 4. punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt  8. un 11. pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Reliģijas lietu pārvaldei iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un   termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo Reliģijas lietu pārvaldei.

(3) Reliģijas lietu pārvaldei iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.“

 

Juridiskā komisija 

Papildināt likumprojektu ar 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā   likuma 1. panta 4. punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt  8. un 11. pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un   termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.”

Atbalstīts daļēji

(iekļauts

Jur. kom. priekšlikumā

nr.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

16.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā   likuma 1. panta 4. punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma  8. un 11. pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un   termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

Pārejas noteikums

Baznīca līdz 2007. gada 1. decembrim saskaņo Baznīcas satversmi ar šo likumu, attiecīgi to grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

42.

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumu ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Baznīca līdz 2009. gada 1. aprīlim paziņo Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu pārvaldei šā likuma 16. panta pirmajā daļā  minētos datus.’’

 

 
 

Atbalstīts

 
Pārejas noteikumi

1. Baznīca līdz 2007. gada 1. decembrim saskaņo Baznīcas satversmi ar šo likumu, attiecīgi grozot Baznīcas satvermi, apstiprinot to jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2. Baznīca līdz 2009. gada 1. aprīlim paziņo Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu pārvaldei šā likuma 16. panta pirmajā daļā  minētos datus.