Septītās dienas adventistu baznīcas likums

Rīgā, 2007.gada 17.maijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums” (Nr.55/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz      lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš  

 

Juridiskā komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums (Nr.55/Lp9)

 

1.

Otrā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (9)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1. pants. Likumā lietotie termini

 (1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība ar visām tās draudzēm;

2) statūti – Baznīcas  statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva – Baznīcas garīdznieks, kas stājies amatā un vada Baznīcu  saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

4) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

5) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

1.

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. punktā vārdus “2) statūti-” ar vārdiem “2) Baznīcas statūti”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 1. panta otrās daļas 2., 3., 4. un 5. punktu attiecīgi kā 1. panta otrās daļas 4., 2., 3. un 5. punktu.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

1. pants. Likumā lietotie termini

 (1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas galva – Baznīcas garīdznieks, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar Baznīcas statūtos noteikto kārtību;

3) Baznīcas garīdznieki – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

4) Baznīcas statūti – Baznīcas  statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

5) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, respektējot tās uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums, regulēt valsts un Baznīcas tiesiskās attiecības un  noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

 

 

 

2. pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības,  kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, respektējot tās uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums, regulēt valsts un Baznīcas tiesiskās attiecības un  noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Baznīcas pilns nosaukums ir “Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, to veidojošās draudzes, kā arī to dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(4) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(5) Baznīca pilnā mērā realizē tās statūtos noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(6) Evaņģēlistiem (kolportieriem), kuri saņēmuši Baznīcas pilnvaras, tiek garantētas tiesības sludināt adventistu mācību, īpaši izplatot reliģiska satura literatūru.

(7) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

 

 

 

3. pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo  likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Baznīcas pilns nosaukums ir “Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, to veidojošās draudzes, kā arī to dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(4) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(5) Baznīca pilnā mērā realizē Baznīcas statūtos noteiktās pašvaldīšanas un pašnoteikšanās tiesības.

(6) Evaņģēlistiem (kolportieriem), kuri saņēmuši Baznīcas pilnvaras, tiek garantētas tiesības sludināt adventistu mācību, īpaši izplatot reliģiska satura literatūru.

(7) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

4.pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un  kārtībā var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

 

 

 

4.pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un  kārtībā var pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

5.pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā Draudzes statūtos  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas statūtos noteiktajā kārtībā.

3.

Juridiskais birojs

Ierosinām 5. panta otrajā daļā papildināt aiz vārdiem “citāda apgrūtināšana” ar vārdiem “ar lietu tiesībām”.

Atbalstīts

5.pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana ar lietu tiesībām iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas  sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā Draudzes statūtos  noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas statūtos noteiktajā kārtībā.

6.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem  normatīvajiem  aktiem.

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā.

 

 

 

6.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem  normatīvajiem  aktiem.

(2) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu  pieejamību sabiedrības apskatei  Baznīcas noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā  un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un  restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības  piedalīties  saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā.

7.pants. Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Reliģisko lietu pārvaldei iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.”

Neatbalstīts

7.pants. Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.

8.pants. Reliģiskās apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

 

 

 

8.pants. Reliģiskās apbedīšanas ceremonijas

Baznīca reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

9.pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 

 

 

9.pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.


 

10.pants.  Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

 

 

 

10.pants.  Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

11.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

 

 

11.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe  atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

12.pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētajam, kurš baidās no vajāšanas savas  adventista pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams, izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa adventista pārliecības dēļ.

 

 

 

12.pants. Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētajam, kurš baidās no vajāšanas savas  adventista pārliecības  dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams, izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa adventista pārliecības dēļ.

13.pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  septītās dienas adventistu reliģiskajai pārliecībai.

 

 

 

13.pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību un tās gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  septītās dienas adventistu reliģiskajai pārliecībai.

14.pants. Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir garantētas tiesības izglītot savus garīdzniekus.

(2) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

14.pants. Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir garantētas tiesības izglītot savus garīdzniekus.

(2) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

 

 

 

15.pants. Pārskats  par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo  likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.


 

16.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 4.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 7. un 11.pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā da ļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 16.pantu šādā redakcijā:

“(1) Baznīca rakstveidā iesniedz Reliģisko lietu pārvaldei to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 4.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 7. un 11.pantā minētās darbības, kā arī ziņas par šīm personām. Reliģisko lietu pārvaldei iesniedzamo ziņu apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo Reliģisko lietu pārvaldei.

(3) Reliģisko lietu pārvaldei iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 16.panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “1.panta 4.punktā“ ar vārdiem “1.panta 3.punktā”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

16.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 3.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 7. un 11.pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

Pārejas noteikums

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt  pārejas noteikumu nosaukumā vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi” un  papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Baznīca līdz 2008. gada  1.janvārim  paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 16. panta pirmajā daļā minētos datus

 

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1.Līdz 2008. gada 1.maijam Baznīca saskaņo Baznīcas statūtus ar šo likumu, izdarot tajos attiecīgus grozījumus, apstiprinot tos jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2.Baznīca līdz 2008.gada 1.jūnijam paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētos datus.”

Daļēji atbalstīts (iekļauts komisijas priekš.nr.8)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2008. gada 1.maijam Baznīca saskaņo Baznīcas statūtus ar šo likumu, izdarot tajos attiecīgus grozījumus, apstiprinot tos jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2. Baznīca līdz 2008.gada 1.jūnijam paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētos datus.

 

9.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola