Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2007.gada 23.maijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums” (Nr.54/Lp9)  izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 7.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš  

 

Juridiskā komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums (Nr.54/Lp9)

 

1.

Otrā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (12)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālā Padome ar visām tās draudzēm;

2) statūti – Baznīcas statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas priekšsēdētājs – mācītājs, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

4) Baznīcas mācītāji – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

5) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Ierosinām 1. panta otrās daļas 1. punktā aizstāt  vārdus “Baznīcas Centrālā Padome” ar vārdu “Baznīca”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 1.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Baznīcas priekšsēdētājs – mācītājs, kas stājies amatā un vada Baznīcas Centrālo Padomi saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 1. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punktu izteikt attiecīgi kā 1. panta otrās daļas 5., 2. un 4. punktu.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca – Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas mācītāji – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

3) Baznīcas priekšsēdētājs – mācītājs, kas stājies amatā un vada Baznīcas Centrālo Padomi saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

4) dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai;

5) statūti – Baznīcas statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā.

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums, regulēt  valsts un Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides  attīstību.  

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99. panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums, regulēt  valsts u n Baznīcas tiesiskās  attiecības  un  noteikt valsts  un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības  un kultūras jomā.

3.pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī statūtus.

(3) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(4) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

(5) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

4.

Juridiskais birojs

Ierosinām 3. panta trešo, ceturto un piekto daļu  izteikt attiecīgi kā  piekto, trešo un ceturto daļu.

Atbalstīts

3.pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī statūtus.

(3) Baznīcas pilns nosaukums ir “Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no  Baznīcas nosaukuma.

 (4) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(5) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

 

4.pants. Baznīcas priekšsēdētājs

(1) Baznīcas priekšsēdētājs statūtos noteiktajā kārtībā pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas priekšsēdētājs statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

 

 

 

4.pants. Baznīcas priekšsēdētājs

(1) Baznīcas priekšsēdētājs statūtos noteiktajā kārtībā pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas priekšsēdētājs statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

5.pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Visu veidu darbības ar Baznīcas nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana) iespējamas tikai ar Baznīcas priekšsēdētāja rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

5.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām piektā panta otrās daļas  pirmajā teikumā aizstāt vārdus “Visu veidu darbības ar Baznīcas nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana) iespējamas” ar vārdiem “Rīcība  ar Baznīcas nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā Baznīcas nekustamo īpašumu atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana ar lietu tiesībām iespējama”.

 

Atbalstīts

5.pants. Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Rīcība  ar Baznīcas nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā Baznīcas nekustamo īpašumu atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana ar lietu tiesībām iespējama tikai ar Baznīcas priekšsēdētāja rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

6.pants. Kapsētu pārraudzība un ceremonijas kapsētās

(1) Baznīcai piederošās kapsētas atrodas Baznīcas pārziņā. Baznīcai piederošajās kapsētās ceremonijas notiek atbilstoši  Baznīcas noteiktajai kārtībai.

(2) Vecticībnieku reliģiskās apbedīšanas ceremonijas Baznīcas mācītāju vadībā var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

6.

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.panta nosaukumā vārdu “Kapsētu“ ar vārdiem “Baznīcas kapsētu”.

Atbalstīts

6.pants. Baznīcas kapsētu pārraudzība un ceremonijas kapsētās

(1) Baznīcai piederošās kapsētas atrodas Baznīcas pārziņā. Baznīcai piederošajās kapsētās ceremonijas notiek atbilstoši  Baznīcas noteiktajai kārtībai.

(2) Vecticībnieku reliģiskās apbedīšanas ceremonijas Baznīcas mācītāju vadībā var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

7.pants. Baznīcas mācītāja tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas mācītāji, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo mācītāju sarakstā.

7.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas mācītāji, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Reliģisko lietu pārvaldei ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo mācītāju sarakstā.”

Neatbalstīts

7.pants. Baznīcas mācītāja tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas mācītāji, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo mācītāju sarakstā.

8.pants. Grēksūdzes noslēpums

(1) Baznīcas mācītāju nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas grēksūdzē, pat tad, ja šis mācītājs ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes laikā.

(3)  Nevienai iestādei  vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas mācītāju.

 

 

 

8.pants. Grēksūdzes noslēpums

(1) Baznīcas mācītāju nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas grēksūdzē, pat tad, ja šis mācītājs ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes laikā.

(3)  Nevienai iestādei  vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas mācītāju.

9.pants. Baznīca un militārais dienests

(1) Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas mācītāja garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Baznīcas mācītāji nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā viņi norīkojami pasākumos, kuros nav jālieto ieroči.

 

 

 

9.pants. Baznīca un militārais dienests

(1) Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas mācītāja garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Baznīcas mācītāji nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā viņi norīkojami pasākumos, kuros nav jālieto ieroči.

10.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas mācītāja garīgā aprūpe atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

 

 

10.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāns darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas mācītāja garīgā aprūpe atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

11.pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību, kā arī uz morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  vecticībnieku reliģiskajai pārliecībai.

 

 

 

11.pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību, kā arī uz morāles un uzvedības  normu, principu un  ideālu kopumu, kas ir pamatā  vecticībnieku reliģiskajai pārliecībai.

12.pants. Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir garantētas tiesības izglītot savus mācītājus.

(2) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

12.pants. Baznīca un izglītība

(1) Baznīcai ir garantētas tiesības izglītot savus mācītājus.

(2) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.pants. Baznīcas mācītāju saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai  to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 4.punktā minēto Baznīcas mācītāju statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 7. un 10.pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai  iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un   termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai  iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 13.pantu šādā redakcijā:

“(1) Baznīca rakstveidā iesniedz Reliģisko lietu pārvaldei to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 4.punktā minēto Baznīcas mācītāju statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 7. un 10.pantā minētās darbības, kā arī ziņas par šīm personām. Reliģisko lietu pārvaldei iesniedzamo ziņu apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo Reliģisko lietu pārvaldei.

(3) Reliģisko lietu pārvaldei iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 13. panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “4. punktā“ ar vārdiem “2. punktā”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13.pants. Baznīcas mācītāju saraksts

(1) Baznīca rakstveidā  iesniedz Tieslietu ministrijai  to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 2.punktā minēto Baznīcas mācītāju statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 7. un 10.pantā minētās darbības,  kā arī  ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai  iesniedzamo ziņu  apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un   termiņus nosaka  Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo  Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai  iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

Pārejas noteikums

Līdz 2007. gada 1. decembrim Baznīca saskaņo savus statūtus ar šo likumu, attiecīgi tos grozot, apstiprinot jaunā redakcijā un iesniedzot Reliģisko lietu pārvaldē reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt  pārejas noteikumu nosaukumā vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi” un  papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Baznīca līdz 2008. gada  1.janvārim  paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 13. panta pirmajā daļā minētos datus

 

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1.Līdz 2008. gada 1.maijam Baznīca saskaņo Baznīcas statūtus ar šo likumu, izdarot tajos attiecīgus grozījumus, apstiprinot tos jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2.Baznīca līdz 2008.gada 1.jūnijam paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos datus.”

Daļēji atbalstīts (iekļauts komisijas priekš.nr.11)

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

1.Līdz 2008. gada 1.maijam Baznīca saskaņo Baznīcas statūtus ar šo likumu, izdarot tajos attiecīgus grozījumus, apstiprinot tos jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2.Baznīca līdz 2008.gada 1.jūnijam paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos datus.”

 

12.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola