Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 Grozījumi Dizainparaugu likumā

(Nr.43/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(4)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi Dizainparaugu likumā

 

 

 

Grozījumi Dizainparaugu likumā

 

Izdarīt Dizainparaugu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dizainparaugu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Aizsargājams dizainparaugs

(1) Dizainparaugam (arī tādam, kas īstenots vai iekļauts kompleksā izstrādājumā) piešķir tiesisko aizsardzību, ja tas ir jauns un tam ir individuāls raksturs.

 

 

 

 

 

(2) Dizainparaugu, kas īstenots vai iekļauts kompleksā izstrādājumā, uzskata par jaunu un tādu, kam piemīt individuāls raksturs, vienīgi tad, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

1) kompleksajā izstrādājumā iekļautā sastāvdaļa (komponents) ir redzama, komplekso izstrādājumu normāli lietojot, t.i., kad to lieto īstais lietotājs (patērētājs). Izstrādājuma tehniskā apkope un remonts nav uzskatāma par izstrādājuma normālu lietošanu;

2) sastāvdaļas (komponenta) redzamās īpatnības atbilst novitātes un individuāla rakstura prasībām.

        1. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus "kas īstenots vai iekļauts kompleksā izstrādājumā" ar vārdiem "kas īstenots vai iekļauts izstrādājumā, kurš ir kompleksa izstrādājuma sastāvdaļa (komponents)".

 

 

 

           1. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus "kas īstenots vai iekļauts kompleksā izstrādājumā" ar vārdiem "kas īstenots vai iekļauts izstrādājumā, kurš ir kompleksa izstrādājuma sastāvdaļa (komponents)".

 

 

 

 

 

 

48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, dizainparauga izmantošana šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumu izpratnē bez īpašnieka atļaujas, ja tā notiek dizainparauga reģistrācijas termiņa laikā.

(2) Nosakot, vai kāda darbība kvalificējama kā dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpums, ņem vērā tikai darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.pants), un ievēro šā likuma 13.panta noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem, arī šā likuma 14.pantā paredzētās iepriekšlietojuma tiesības.

(3) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Patstāvīgu prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu licenciāts ir tiesīgs iesniegt ar dizainparauga īpašnieka piekrišanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licenciātam tiesības patstāvīgi izvirzīt prasību piešķirtas licences līgumā vai arī dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

(4) Persona, pret kuru izvirzīta prasība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, nevar iebilst pret prasību, tikai atsaucoties uz to, ka dizainparaugs neatbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem vai ka reģistrācijas darbība pārtraucama citu iemeslu dēļ, taču atbilstoši šā likuma 38.panta noteikumiem tā var iesniegt pretprasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Šajos gadījumos dizainparauga pārkāpumu var konstatēt tiktāl, ciktāl dizainparauga reģistrācija netiek atzīta par spēkā neesošu.

(5) Tiesa var noteikt pasākumus dizainparauga pārkāpumu turpmākai novēršanai, arī pienākumu:

1) iznīcināt pretlikumīgos izstrādājumus vai atdot tos dizainparauga īpašniekam, tā tiesību pārņēmējam vai licenciātam, ja viņš tam piekrīt, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkos (ja var nodrošināt, ka izstrādājumi neatgriežas saimnieciskajā apritē un neizraisa turpmāku kaitējumu tiesīgajai pusei);

2) iznīcināt rīkus un materiālus, kas lietoti vai paredzēti galvenokārt pretlikumīgo izstrādājumu izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai tam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šie rīki un materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai.

(6) Pēc prasītāja lūguma tiesa dizainparauga pārkāpumu lietās var piemērot likumā noteiktos prasības nodrošinājuma līdzekļus arī gadījumos, kad prasībai nav mantiska rakstura.

(7) Gadījumos, kad dizainparauga pārkāpums izdarīts tīši vai ļaunprātīgā nolūkā, vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(8) Neatkarīgi no šā panta noteikumiem prasības par dizainparaugu pārkāpumiem var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem un normatīvo aktu noteikumiem par negodīgu konkurenci.

 

              2. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

              "48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, dizainparauga izmantošana šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumu izpratnē bez īpašnieka atļaujas, ja tā notiek laikā, kad dizainparauga reģistrācija ir spēkā.

(2) Nosakot, vai kāda darbība kvalificējama kā dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpums, ņem vērā tikai darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.pants), un ievēro šā likuma 13.panta noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem, arī šā likuma 14.pantā minētās iepriekšlietojuma tiesības.

(3) Atbildība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu iestājas, ja atbilstoši šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem ir pierādīts dizainparauga pārkāpuma fakts. Atbildību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var noteikt arī tad, ja konstatē, ka dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības var tikt pārkāptas vai tiks pārkāptas drīzumā (draudošs pārkāpums), jo atbildētājs pats vai ar citas personas (starpnieka) palīdzību ir veicis pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos dizainparauga nelikumīgai izmantošanai.

(4) Civilprocesa likumā paredzētos pierādījumu nodrošināšanas un prasības nodrošināšanas pasākumus var piemērot gan dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpuma, gan draudoša pārkāpuma gadījumā.

              (5) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Licenciāts ir tiesīgs ar dizain­parauga īpašnieka piekrišanu iesniegt prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licen­ciātam tiesības izvirzīt prasību piešķirtas licences līgumā vai ja dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

 


             (6) Persona, pret kuru izvirzīta prasība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, nevar iebilst pret prasību, atsaucoties tikai uz to, ka dizainparaugs neatbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem vai ka reģistrācijas darbība pārtraucama citu iemeslu dēļ, taču atbilstoši šā likuma 38.panta noteikumiem tā var iesniegt pretprasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Šajā gadījumā dizainparauga pārkāpumu var konstatēt tiktāl, ciktāl dizainparauga reģistrācija netiek atzīta par spēkā neesošu.

         (7) Lietās par dizainparaugu nelikumīgu izmantošanu jāievēro lietas dalībnieku tiesības uz komercnoslēpuma aizsardzību. Taču, ja to attaisno lietas apstākļi, pēc prasītāja motivēta lūguma tiesa var pieprasīt, lai atbildētājs vai cita persona, kuras rīcībā ir pretlikumīgi izgatavoti izstrādājumi komerciālā mērogā, sniegtu informāciju par šo izstrādājumu izcelsmi un izplatīšanas kanāliem. Minētajai informācijai atkarībā no apstākļiem jāietver izgatavotāju (ražotāju) un izplatītāju vārdi (nosaukumi) un adreses, kā arī ziņas par saražoto, izplatīto, saņemto vai pasūtīto izstrādājumu daudzumu un cenu. Ja dizainparauga pārkāpuma fakts ir acīmredzams, cietusī persona minēto informāciju ir tiesīga saņemt arī pirms prasības iesniegšanas tiesā likumā noteiktās pierādījumu nodrošināšanas vai prasības nodrošināšanas procedūras ietvaros.

(8) Ja dizainparauga pārkāpums vai draudošs pārkāpums tiek pierādīts, pēc cietušās personas prasījuma tiesa samērīgi ar pārkāpuma raksturu vai pārkāpumam veikto sagatavošanās darbu raksturu un atbildētāja (arī draudošā pārkāpumā iesaistītās personas (starpnieka)) vainas pakāpi taisa spriedumu ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

1) dizainparauga nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana un nelikumīgas izmantošanas aizliegums;

2) pasākumu, kas atzīstami par sagatavošanos dizainparauga nelikumīgai izmantošanai vai starpniecību dizainparauga nelikumīgā izmantošanā, pārtrauk­šana un šādu pasākumu aizliegums;

3) sakarā ar dizainparauga nelikumīgu izmantošanu nodarītā kaitējuma atlīdzināšana.

(9) Šā panta astotās daļas 3.punktu piemēro, ja persona dizainparauga nelikumīgā izmantošanā vai ar to saistītās darbībās iesaistījusies apzināti vai arī tai ir bijis pietiekams pamats apzināties, ka attiecīgās darbības ir prettiesiskas. Minētā atlīdzinājuma apmēru tiesa nosaka:

1) ņemot vērā visus būtiskos lietas apstākļus, tai skaitā negatīvās ekono­miskās sekas un zaudējumus (arī cietušās puses neiegūto peļņu un atbildētāja negodīgi gūto peļņu), kā arī – attiecīgā gadījumā – cietušajai pusei pārkāpuma dēļ nodarīto morālo kaitējumu;

            2) ja faktisko kaitējuma apmēru grūti noteikt, – kā maksājumu, ko aprēķina, ņemot vērā procentmaksājumus vai maksājumu summu, kuru dizain­parauga īpašnieks varētu saņemt, ja atbildētājs būtu prasījis atļauju (licenci) dizainparauga izmantošanai.


(10) Tiesa pēc cietušās personas prasījuma var noteikt pasākumus dizain­parauga pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai, kuri, ja vien nav īpašu iemeslu rīkoties citādi, veicami par atbildētāja līdzekļiem un var ietvert šādus pienākumus:

1) atsaukt vai galīgi izņemt no tirdzniecības tīkla preces (izstrādājumus), uz kurām attiecas tiesas konstatētais dizainparauga pārkāpums;

2) iznīcināt šīs daļas 1.punktā minētās preces;

3) iznīcināt rīkus un materiālus, kas lietoti vai paredzēti galvenokārt pretlikumīgo izstrādājumu izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai viņam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šie rīki vai materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai;

4) par atbildētāja līdzekļiem pilnībā vai daļēji publicēt vai citādi publiskot tiesas nolēmumu plašsaziņas līdzekļos pēc tiesas ieskata.

(11) Ja to attaisno lietas apstākļi, no tirdzniecības tīkla izņemtās preces un to izgatavošanai lietotos vai paredzētos rīkus un materiālus var atdot dizain­parauga īpašniekam, tā tiesību pārņēmējam vai licenciātam, ja viņš tam piekrīt, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkiem, ja var nodrošināt, ka minētās preces, rīki vai materiāli neatgriežas saimnieciskajā apritē un neizraisa turpmāku kaitējumu tiesīgajai pusei.

(12) Ja dizainparauga pārkāpums izdarīts tīši vai ļaunprātīgā nolūkā, vainīgās personas saucamas arī pie administratīvās atbildības vai kriminālatbil­dības.

(13) Neatkarīgi no šā panta noteikumiem prasības par dizainparaugu pārkāpumiem var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem un normatīvo aktu noteikumiem par negodīgu konkurenci."

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

      Ierosinām izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

       “2. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

        "48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, reģistrēta dizainparauga izmantošana bez īpašnieka atļaujas atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem, ja tā notiek laikā, kad ir spēkā dizainparauga reģistrācija.

(2) Kvalificējot dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu, ņem vērā darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.pants), šā likuma noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem (13.pants), kā arī šajā likumā minētās iepriekšlietojuma tiesības (14.pants).

(3)  Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt arī tad, ja di zainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības var tikt pārkāptas vai tiks pārkāptas drīzumā (draudošs pārkāpums), jo atbildētājs pats vai ar citas personas (starpnieka) palīdzību ir veicis pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos dizainparauga nelikumīgai izmantošanai.

(4) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Licenciāts ir tiesīgs iesniegt prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu ar dizain­parauga īpašnieka piekrišanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licen­ciātam tiesības iesniegt tiesā prasību piešķirtas licences līgumā vai ja dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

(5) Prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem, normatīvajiem aktiem par negodīgu konkurenci vai citiem normatīvajiem aktiem.””

 

Atbildīgā komisija

      Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

       “2. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

        "48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, dizainparauga izmantošana bez īpašnieka atļaujas atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem, ja tā notiek laikā, kad ir spēkā dizainparauga reģistrācija.

(2) Kvalificējot dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu, ņem vērā darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.pants), šā likuma noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem (13.pants), kā arī šajā likumā minētās iepriekšlietojuma tiesības (14.pants).

(3)  Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt arī tad, ja dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības var tikt pārkāptas vai tiks pārkāptas drīzumā (iespējams pārkāpums), jo atbildētājs pats vai ar citas personas (starpnieka) palīdzību ir veicis pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos dizainparauga nelikumīgai izmantošanai.

(4) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Licenciāts ir tiesīgs iesniegt prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu ar dizain­parauga īpašnieka piekrišanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licen­ciātam tiesības iesniegt tiesā prasību piešķirtas licences līgumā vai ja dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

(5) Persona, pret kuru izvirzīta prasība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, nevar iebilst pret prasību, atsaucoties tikai uz to, ka dizainparaugs neatbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem vai ka reģistrācijas darbība pārtraucama citu iemeslu dēļ, taču atbilstoši šā likuma 38.panta noteikumiem tā var iesniegt pretprasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Šajā gadījumā dizainparauga pārkāpumu var konstatēt tiktāl, ciktāl dizainparauga reģistrācija netiek atzīta par spēkā neesošu.

            (6) Prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem, normatīvajiem aktiem par negodīgu konkurenci vai citiem normatīvajiem aktiem.””

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

        "48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, dizainparauga izmantošana bez īpašnieka atļaujas atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem, ja tā notiek laikā, kad ir spēkā dizainparauga reģistrācija.

(2) Kvalificējot dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu, ņem vērā darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.pants), šā likuma noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem (13.pants), kā arī šajā likumā minētās iepriekšlietojuma tiesības (14.pants).

(3)  Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt arī tad, ja dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības var tikt pārkāptas vai tiks pārkāptas drīzumā (iespējams pārkāpums), jo atbildētājs pats vai ar citas personas (starpnieka) palīdzību ir veicis pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos dizainparauga nelikumīgai izmantošanai.

(4) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Licenciāts ir tiesīgs iesniegt prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu ar dizain­parauga īpašnieka piekrišanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licen­ciātam tiesības iesniegt tiesā prasību piešķirtas licences līgumā vai ja dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

(5) Persona, pret kuru izvirzīta prasība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, nevar iebilst pret prasību, atsaucoties tikai uz to, ka dizainparaugs neatbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem vai ka reģistrācijas darbība pārtraucama citu iemeslu dēļ, taču atbilstoši šā likuma 38.panta noteikumiem tā var iesniegt pretprasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Šajā gadījumā dizainparauga pārkāpumu var konstatēt tiktāl, ciktāl dizainparauga reģistrācija netiek atzīta par spēkā neesošu.

            (6) Prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem, normatīvajiem aktiem par negodīgu konkurenci vai citiem normatīvajiem aktiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

         Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 3. pantu (līdzšinējo trešo pantu izteikt kā 4. pantu) šādā redakcijā:

          “3. Papildināt likumu ar jaunu 48.1 pantu šādā redakcijā:

          “48.1 pants. Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kārtība

         (1) Ja personas vainas dēļ notikusi dizainparauga nelikumīga izmantošana, šā likuma 48. panta ceturtajā  daļā minētie tiesību subjekti ir tiesīgi prasīt radītā zaudējuma  un morālā kaitējuma atlīdzību.

          (2) Zaudējuma atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējumu apmēru var ņemt vērā arī tās personas, kura prettiesiski izmantojusi dizainparaugu, negodīgi gūto peļņu.

          (3) Ja faktisko zaudējumu atlīdzības vai morālā kaitējuma apmēru grūti noteikt, zaudējuma atlīdzības vai morālā kaitējuma apmērs ir atbilstošs tai summai, kuru varētu saņemt dizainparauga īpašnieks par dizainparauga izmantošanas tiesību nodošanu licenciātam.””

 

 

 

Atbildīgā komisija

         Papildināt likumprojektu ar jaunu 3. pantu (līdzšinējo trešo pantu izteikt kā 4. pantu) šādā redakcijā:

 “3. Papildināt likumu ar 48.1 pantu šādā redakcijā:

“48.1 pants. Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kārtība

(1) Ja personas vainas dēļ notikusi dizainparauga nelikumīga izmantošana, šā likuma 48.panta ceturtajā  daļā minētie tiesību subjekti ir tiesīgi prasīt radītā zaudējuma  un morālā kaitējuma atlīdzību.

(2) Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējumu apmēru, var ņemt vērā arī tās personas negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi dizainparaugu.

(3) Ja faktisko zaudējumu atlīdzības apmēru grūti noteikt, zaudējumu atlīdzības apmērs ir atbilstošs tai summai, kuru varētu saņemt dizainparauga īpašnieks par dizainparauga izmantošanas tiesību nodošanu licenciātam.””

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 48.1 pantu šādā redakcijā:

“48.1 pants. Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kārtība

(1) Ja personas vainas dēļ notikusi dizainparauga nelikumīga izmantošana, šā likuma 48.panta ceturtajā  daļā minētie tiesību subjekti ir tiesīgi prasīt radītā zaudējuma  un morālā kaitējuma atlīdzību.

(2) Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējumu apmēru, var ņemt vērā arī tās personas negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi dizainparaugu.

 

 

(3) Ja faktisko zaudējumu atlīdzības apmēru grūti noteikt, zaudējumu atlīdzības apmērs ir atbilstošs tai summai, kuru varētu saņemt dizainparauga īpašnieks par dizainparauga izmantošanas tiesību nodošanu licenciātam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

 

 

       4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."

 

 

 

redakcionāls labojums

         Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu."