Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2006. gada 18.janvārī

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Valsts sociālo pabalstu likums”” (Nr.38/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 4 lapām.

 

 

Cieņā,

 

priekšsēdētāja                                                                  A.Barča

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Valsts sociālo pabalstu likums” (nr.38/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

“Grozījumi likumā „Valsts sociālo pabalstu likums””

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā”

“Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

 

 

 

Atbalstīt

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā šādus grozījumus:

 

 

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr.; 2005, 22., 24.nr.; 2006, 7.nr.) šādus grozījumus:”

 

 

Atbalstīt

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr.; 2005, 22., 24.nr.; 2006, 7.nr.) šādus grozījumus:

7.1 pants. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem, ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

 

1. Izteikt likuma 7.1 panta 1. daļu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem.”

 

 

 

 

(redakc.

preciz.)

1. Izteikt 7.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem.”

(2) Bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā vienam bērna vecākam sakarā ar šā bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts.

(3) Tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu rodas no dienas, kad bērnam invalīdam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(4) Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība, vai kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

(1) Pabalstu par bērna uzturēšanu piešķir personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni. Pabalstu piešķir par katru aizbildnībā esošo bērnu.

(2) Personai ir tiesības saņemt šo pabalstu no dienas, kad tā iecelta par aizbildni.

(3) Ja aizbildnība tiek atcelta, šā pabalsta izmaksu izbeidz ar aizbildnības atcelšanas dienu.

(4) Pabalstu nepiešķir, ja aizbildnības nodibināšanas iemesls atbilstoši bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumam ir vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt.

(5).......

2. Papildināt likuma 9. pantu ar 5. daļu šādā redakcijā:

 “(5) Ja vecāku gādību zaudējušais bērns ir sasniedzis pilngadību un pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, kā arī nav stājies laulībā, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.”

 

 

 

 

(redakc.

preciz.)

2. Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja vecāku gādību zaudējušais bērns ir sasniedzis pilngadību un pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, kā arī nav stājies laulībā, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.”

 

(6).....

3. Papildināt likuma 9. pantu ar 6. daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja vecāku gādību zaudējušais bērns ir sasniedzis pilngadību un pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības augstākās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, nav vecāks par 24 gadiem, kā arī nav stājies laulībā, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.”

 

 

 

 

(redakc.

preciz.)

3. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja vecāku gādību zaudējušais bērns ir sasniedzis pilngadību un pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības augstākās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis un nav vecāks par 24 gadiem, kā arī nav stājies laulībā, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.”

 

15.pants. Valsts sociālo pabalstu un piemaksu apmērs

(1) Valsts sociālo pabalstu apmēru un to pārskatīšanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabinets.

(2) Ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu ģimenē nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

3) Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo — 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 1,8 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

 

4. Izteikt likuma 15. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes, par trešo — 3 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.”

 

 

 

 

(redakc.

preciz.)

4. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes, par trešo — 3 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē

(4) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.).

(5) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.).

(6) Bērna kopšanas pabalsts šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktā minētajai personai ir 50 procenti no šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā minētajai personai noteiktā pabalsta, bet ne mazāks par nodarbinātai personai noteikto minimālo pabalstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 15.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nedrīkst būt mazāks par Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza vidējo vērtību mēnesī (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju).”

 

 

Neatbalstīt