Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                       

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”

(reģ. nr.35 /Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi    (5)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

10.1 pants. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšana un izlikšana no tās

(1)...(2)

 

    Prasību tiesā par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu nevar celt pret to īrnieku, viņa ģimenes locekli vai citu dzīvojamā telpā dzīvojošu personu, kuras uzturēšana ir prasītāja pienākums vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā.

 

 

 

1. Izslēgt 10.1 panta trešajā daļā vārdus "vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā".

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 10.1 panta trešajā daļā vārdus "vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā".

11.3 pants. Maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu

Dzīvojamās telpas īres līgumā nosakāmi tie pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās telpas lietošanas laikā saņem īrnieks:

1) pamatpakalpojumi, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana);

2) papildpakalpojumi, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.) un no kuriem īrnieks var atteikties, divas nedēļas iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju.

Izīrētājs ir tiesīgs:

1) sniegt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos pakalpojumus īrniekam tieši, kļūstot par pakalpojumu sniedzēju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) būt par starpnieku starp pakalpojumu sniedzēju un īrnieku, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buhvalovs

Papildināt 11.3 panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem „aukstais ūdens” ar vārdu „elektrība”;

izslēgt 2. punktā  vārdu „elektrība”.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

2.

Deputāts V. Buhvalovs

Papildināt likumu ar  11.4 pantu šādā redakcijā:

„Ja ierosināta civillieta par īres līguma grozījumiem attiecībā uz īres maksas noteikšanu un viena no pusēm ir maznodrošināta persona, tiesa triju dienu laikā pēc lietas ierosināšanas paziņo par to attiecīgajai pašvaldībai. Atkārtotu paziņojumu tiesa nosūta pašvaldībai pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par  īres maksas noteikšanu. Pašvaldībai ir tiesības piedalīties  lietā kā trešajai personai.”

 

Neatbalstīts

 

14.pants. Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu

(1)....(4)

Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.

Šā panta piektās daļas noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad īrnieka uzturēšana ir ģimenes locekļu pienākums vai īrnieks iesaukts obligātajā militārajā dienestā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt 14.panta sestajā daļā vārdus "vai īrnieks iesaukts obligātajā militārajā dienestā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt 14.panta sestajā daļā vārdus "vai īrnieks iesaukts obligātajā militārajā dienestā".

29.1 pants. Tiesību zaudēšana uz dzīvojamo telpu

Persona, kura dzīvojamā telpā iemitināta šā likuma 9.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, zaudē attiecīgās dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un tai jāatbrīvo dzīvojamā telpa mēneša laikā pēc tam, kad tā saņēmusi attiecīgās dzīvojamās telpas īrnieka vai izīrētāja rakstveida brīdinājumu, ja vien dzīvojamās telpas īres līgumā nav noteikta cita kārtība.

Šā panta pirmā daļa nav attiecināma uz to šā likuma 9.panta piektajā daļā minēto personu, kuras uzturēšana ir attiecīgās dzīvojamās telpas īrnieka pienākums vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 29.1 panta otrajā daļā vārdus "vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 29.1 panta otrajā daļā vārdus "vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā".

 

48. pants. Īres valdes kompetence

   Īres valdes kompetenci atbilstoši šā panta noteikumiem nosaka pašvaldība.

    Īres valde var:

1) likumā un pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos sastādīt administratīvos protokolus personām, kas pārkāpušas likumus, Ministru kabineta noteikumus un pašvaldības izdotos saistošos noteikumus, kuri reglamentē dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu;

2) sniegt konsultācijas un ieteikumus māju īpašniekiem (izīrētājiem), dzīvokļu īrniekiem (īpašniekiem) un dzīvojamo māju neapdzīvojamo telpu nomniekiem (īpašniekiem);

3) veikt citas attiecīgās pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minētās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buhvalovs

Papildināt 48.panta otrās daļas otro punktu pēc vārdiem „sniegt konsultācijas” ar vārdu „atzinumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

49.pants. Īres valdes tiesības

Realizējot šā likuma 48.pantā noteikto kompetenci, īres valdei ir tiesības:

1) iepazīties ar fizisko un juridisko personu rīcībā esošajiem dokumentiem un saņemt no tām nepieciešamo informāciju;

 

2) uzaicināt uz īres valdes sēdēm personas, kuras ir pārkāpušas likumu, Ministru kabineta noteikumus un pašvaldības izdotos saistošos noteikumus, kuri reglamentē dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu. Minētajām personām ir pienākums ierasties uz īres valdes sēdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buhvalovs

Papildināt 49.panta 2. punktu pēc vārdiem „uzturēšanu un apsaimniekošanu” ar vārdiem „kā arī citas personas, kuru tiesības un pienākumi saistīti ar valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

5.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

 

Atbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas