Iesniedz Agrārās,vides un

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” (Reģ. nr. 32) (Steidzams).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

 

 

 

 

 

                        Ar cieņu,

                        komisijas priekšsēdētāja

                                                                                    Anna Seile


 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                (Steidzams)

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

(reģ. nr. 32)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(8)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

 

 

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

Augu šķirņu aizsardzības likums

 Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

22.pants. Valsts nodeva

1. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

1. Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

Selekcionāra tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis par selekcionāra tiesību aizsardzību maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu Valsts augu aizsardzības dienestam.

“Valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā:

1) iesniedzējs par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķir­šanai;

2) selekcionāra tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis par selekcionāra tiesību aizsardzību.

3) licences īpašnieks par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsar­dzības dienestā."

 

 

 

 

“Valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā:

1) iesniedzējs - par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķir­šanai;

2) selekcionāra tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis - par selekcionāra tiesību aizsardzību;

3) licences īpašnieks - par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsar­dzības dienestā."

 

28.pants. Licences līgums

 

 

 

 

 

(1) Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot vienkāršās vai izņēmuma licences līgumu vai izsludinot brīvo licenci.

 

 

 

 

 

(2) Licences (arī piespiedu licences) līgumu un licences īpašnieka maiņu reģistrē Valsts augu aizsardzības dienestā, izdarot ierakstu Reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā. Ja licences darbību pārtrauc, Reģistrā izdarāms attiecīgs ieraksts.

2. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Licences (arī piespiedu licences) līgumu un licences īpašnieka maiņu reģistrē Valsts augu aizsardzības dienestā, izdarot ierakstu Reģistrā. Valsts augu aizsardzības dienests licences līgumu reģistrē, ja ir iesniegta dokumenta kopija par valsts nodevas samaksu. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā. Ja licences darbību pārtrauc, Reģistrā izdarāms attiecīgs ieraksts."

 

1

Atbildīgā komisija

Papildināt  28. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistrējot piespiedu licenci, valsts nodeva  nav jāmaksā.”.

Atbalstīt

2. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Licences (arī piespiedu licences) līgumu un licences īpašnieka maiņu reģistrē Valsts augu aizsardzības dienestā, izdarot ierakstu Reģistrā. Valsts augu aizsardzības dienests licences līgumu reģistrē, ja ir iesniegta dokumenta kopija par valsts nodevas samaksu. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā. Ja licences darbību pārtrauc, Reģistrā izdarāms attiecīgs ieraksts. Reģistrējot piespiedu licenci, valsts nodeva  nav jāmaksā. "

 

35.pants. Informācijas sniegšana par aizsargātās šķirnes izmantošanu

 

 

 

 

 

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, sagatavotāji un citi pakalpojumu sniedzēji, kā arī Valsts augu aizsardzības dienests pēc selekcionāra tiesību īpašnieka pieprasījuma sniedz viņam nepieciešamo informāciju par aizsargāto šķirņu pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu.

 

3. Papildināt 35.pantu aiz vārdiem "Valsts augu aizsardzības dienests" ar vārdiem "un Lauku atbalsta dienests".

 

 

 

3. Papildināt 35.pantu pēc vārdiem "Valsts augu aizsardzības dienests" ar vārdiem "un Lauku atbalsta dienests".

V nodaļa

Atbildība par selekcionāra tiesību pārkāpšanu

 

4. Papildināt V nodaļu ar 37.1, 37.2 un 37.pantu šādā redakcijā:

 

"37.pants. Tiesības iesniegt prasību

Selekcionāra tiesību īpašnieks, tā tiesību pārņēmējs vai to pilnvarota persona (turpmāk – prasītājs) var iesniegt tiesā prasību par selekcionāra tiesību aizskārumu. Licences īpašnieks prasību par selekcionāra tiesību aizskārumu ir tiesīgs iesniegt ar selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišanu. Selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licences īpašniekam tiesības patstāvīgi izvirzīt prasību noteiktas licences līgumā vai selekcionāra tiesību īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licences īpašnieks rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš licences īpašnieks ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licences līgumā minētās šķirnes nelikumīgu izmantošanu.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 371.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Tiesības iesniegt pieteikumu tiesā par selekcionāra tiesību aizskārumu

Selekcionāra tiesību īpašnieks, tā tiesību pārņēmējs vai to pilnvarota persona var iesniegt tiesā iesniegumu par selekcionāra tiesību aizskārumu. Licences īpašnieks iesniegumu par selekcionāra tiesību aizskārumu ir tiesīgs iesniegt ar selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišanu. Selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licences īpašniekam tiesības patstāvīgi iesniegt iesniegumu tiesā par selekcionāra tiesību aizskārumu noteiktas licences līgumā vai selekcionāra tiesību īpašnieks pieteikumu neiesniedz, kaut arī licences īpašnieks rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš licences īpašnieks ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licences līgumā minētās šķirnes nelikumīgu izmantošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iekļauts 3. priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 371.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Tiesības iesniegt pieteikumu tiesā par selekcionāra tiesību aizskārumu

Selekcionāra tiesību īpašnieks, tā tiesību pārņēmējs vai to pilnvarota persona (turpmāk – prasītājs) var iesniegt tiesā pieteikumu par selekcionāra tiesību aizskārumu. Licences īpašnieks pieteikumu par selekcionāra tiesību aizskārumu ir tiesīgs iesniegt ar selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišanu. Selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licences īpašniekam tiesības patstāvīgi iesniegt pieteikumu tiesā par selekcionāra tiesību aizskārumu noteiktas licences līgumā vai selekcionāra tiesību īpašnieks pieteikumu neiesniedz, kaut arī licences īpašnieks rakstveidā aicinājis viņu to darīt. Jebkurš licences īpašnieks ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies sakarā ar licences līgumā minētās šķirnes nelikumīgu izmantošanu.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

4. Papildināt V nodaļu ar 37.1pantu šādā redakcijā:

 

 

“37.pants. Tiesības iesniegt tiesā pieteikumu par selekcionāra tiesību aizskārumu

Selekcionāra tiesību īpašnieks, viņa tiesību pārņēmējs vai viņu pilnvarota persona (turpmāk – prasītājs) var iesniegt tiesā pieteikumu par selekcionāra tiesību aizskārumu. Licences īpašnieks pieteikumu par selekcionāra tiesību aizskārumu ir tiesīgs iesniegt ar selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišanu. Selekcionāra tiesību īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licences īpašniekam tiesības patstāvīgi iesniegt pieteikumu tiesā par selekcionāra tiesību aizskārumu noteiktas licences līgumā vai selekcionāra tiesību īpašnieks pieteikumu neiesniedz, kaut arī licences īpašnieks rakstveidā aicinājis viņu to darīt. Jebkurš licences īpašnieks ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies sakarā ar licences līgumā minētās šķirnes nelikumīgu izmantošanu.”

 

 

37.pants. Informācijas sniegšana tiesai

4

Juridiskais birojs

Izslēgt 37.2pantu.

Atbalstīt

 

 

(1) Pēc prasītāja motivēta lūguma tiesa var pieprasīt, lai informāciju par darbībām, kuras minētas šā likuma 23.panta pirmajā daļā, sniegtu persona, kas aizskārusi selekcionāra tiesības, vai cita persona:

 

 

 

 

 

1) kuras rīcībā ir pavairošanas materiāls vai ražas produkts šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanai komerciālā mērogā;

 

 

 

 

 

2) kura izmantojusi ar pavairošanas materiālu vai ražas produktu saistītus pakalpojumus šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanai komerciālā mērogā;

 

 

 

 

 

3) kura komerciālā mērogā sniegusi ar pavairošanas materiālu vai ražas produktu saistītus pakalpojumus šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanai;

 

 

 

 

 

4) kuru šīs daļas 1., 2. un 3.punktā minētās personas norādījušas kā iesaistītu šā likuma 23.panta pirmajā daļā minēto darbību nelikumīgā veikšanā.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētā informācija atkarībā no apstākļiem ietver pavairošanas materiāla vai ražas produkta ražotāju, sagatavotāju, saiņo­tāju, izplatītāju, piegādātāju, tirgotāju un citu personu, kas aizskārušas selek­cionāru tiesības, vārdus (nosaukumus) un adreses, ziņas par saražoto, izplatīto, piegādāto vai pasūtīto pavairošanas materiālu vai ražas produktu vai sniegto vai pasūtīto pakalpojumu daudzumu, kā arī cenu, kāda par tiem maksāta.

 

 

 

 

 

(3) Pēc prasītāja motivēta lūguma tiesa var piemērot Civilprocesa likumā noteiktos pierādījumu nodrošināšanas vai prasības nodrošināšanas līdzekļus, lai saņemtu šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju pirms prasības celšanas tiesā.

 

 

 

 

 

 

37.pants. Tiesas nolēmumi par selekcionāra tiesību aizskārumu

5

Juridiskais birojs

Izslēgt 37.3  pantu.

 

 

Atbalstīt

 

 

(1) Prasītājs var lūgt, lai tiesa samērīgi pārkāpuma raksturam vai pārkāpumā iesaistītās personas vainas pakāpei pieņemtu vienu vai vairākus šādus nolēmumus:

 

 

 

 

 

1) pavairošanas materiāla vai ražas produkta nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana un aizliegšana;

 

 

 

 

 

2) pavairošanas materiāla vai ražas produkta atsaukšana vai galīga izņemšana no tirdzniecības;

 

 

 

 

 

3) šīs daļas 2.punktā minētā pavairošanas materiāla vai ražas produkta iznīcināšana;

 

 

 

 

 

4) tiesas spriedumu vai nolēmumu pilnīga vai daļēja publicēšana plaš­saziņas līdzekļos;

 

 

 

 

 

5) zaudējumu atlīdzināšana par selekcionāra tiesību aizskārumu.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktie pasākumi veicami par pārkāpēja līdzekļiem, ja vien nav īpašu iemeslu rīkoties citādi.

 

 

 

 

 

(3) Prasītājs var pieprasīt, lai šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās darbības tiktu piemērotas arī pret starpniekiem, kuru pakalpojumus izmanto trešā persona pavairošanas materiāla nelikumīgai izmantošanai."

 

 

 

 

 

 

38.pants. Selekcionāra tiesību aizskāruma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšana

5. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Selekcionāra tiesību aizskāruma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšana

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:

“38.pants. Zaudējuma atlīdzības un morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kārtība

 

Atbalstīt

5.Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:

“38.pants. Zaudējuma atlīdzības un morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kārtība

 

Persona, kas aizskārusi selekcionāra tiesības, par šķirnes izmantošanu atlīdzina selekcionāra tiesību īpašniekam zaudējumus, kuri viņam radušies šā likuma neievērošanas dēļ.

 (1) Persona, kas ar nodomu aizskārusi selekcionāra tiesības vai kurai ir bijis pamats apzināties, ka ar pavairošanas materiālu vai ražas produktu saistītās darbības ir nelikumīgas, atlīdzina prasītājam zaudējumus, kuri viņam radušies pavairošanas materiāla nelikumīgas izmantošanas dēļ.

 

(1) Ja personas vainas dēļ noticis selekcionāra tiesību aizskārums, prasītājs ir tiesīgs prasīt radītā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzību.

 

(1) Ja personas vainas dēļ noticis selekcionāra tiesību aizskārums, prasītājs ir tiesīgs prasīt radītā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzību.

 

(2) Nosakot šā panta pirmajā daļā minēto zaudējumu apmēru, tiesa piemēro vienu no šādām darbībām:

 

(2) Zaudējuma atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējuma atlīdzības apmēru, var ņemt vērā arī tās  personas, negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi selekcionāra tiesības

 

(2) Zaudējuma atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējuma atlīdzības apmēru, var ņemt vērā arī tās  personas, negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi selekcionāra tiesības

 

1) aprēķina maksājumu, ņemot vērā visus būtiskos lietas apstākļus, ieskaitot negatīvās ekonomiskās sekas, tai skaitā prasītāja neiegūto peļņu, pārkāpēja negodīgi gūto peļņu un attiecīgā gadījumā prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;

 

(3) Ja saskaņā ar šā panta otro daļu faktisko zaudējuma apmēru nevar noteikt, zaudējuma atlīdzības apmērs nosakāms atbilstoši tai summai, kuru prasītājs varētu saņemt, ja persona, kura prettiesiski izmantojusi selekcionāra tiesības, būtu maksājusi atlīdzību par pavairošanas materiāla izmantošanu.

 

 

(3) Ja saskaņā ar šā panta otro daļu faktisko zaudējuma apmēru nevar noteikt, zaudējuma atlīdzības apmērs nosakāms atbilstoši tai summai, kuru prasītājs varētu saņemt, ja persona, kura prettiesiski izmantojusi selekcionāra tiesības, būtu maksājusi atlīdzību par pavairošanas materiāla izmantošanu..

 

2) ja faktisko zaudējumu apmēru grūti noteikt, aprēķina vienreizēju maksājumu, ņemot vērā atlīdzības summu, kas būtu saņemta, ja pārkāpējs būtu maksājis atlīdzību par pavairošanas materiāla izmantošanu.

 

 

 

 

 

 

(3) Ja persona ir neapzināti aizskārusi selekcionāra tiesības vai viņai nav bijis pamata to apzināties, tiesa var noteikt atlīdzību prasītājam personas gūtās peļņas vai šā panta otrās daļas 2.punktā minētās atlīdzības apmērā.

 

 

 

 

 

(4) No saimnieciskās aprites izņemto pavairošanas materiālu vai ražas produktu var atdot prasītājam, ja viņš tam piekrīt, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkiem, ja var nodrošināt, ka pavairošanas materiāls vai ražas produkts nenonāk atpakaļ saimnieciskajā apritē un neizraisa prasītājam turpmāku kaitējumu."

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par augu šķirņu aizsardzību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1999, 23.nr.).

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

1) līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

 

 

 

 

 

2) līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

 

 

 

 

3) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 33.panta noteikumi attiecībā uz pavairošanas materiāla atbilstības novērtēšanu stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

 "4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 22.pantā minētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumi Nr.126 "Noteikumi par selekcionāra tiesību aizsardzības valsts nodevu"."

 

 

 

 

7

Atbildīgā  komisija

Izteikt  pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Šā likuma 37.1 pants un grozījumi 38. pantā stājas spēkā 2007.gada 1.martā.”

 

Atbalstīt

“4. Šā likuma 37.1 pants un grozījumi 38. pantā stājas spēkā 2007.gada 1.martā.”

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija Direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā;

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā;

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.”

 

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.”

 

 

8

Atbildīgā  komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī”.

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.