Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

15.02.2007. 9/7-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu “Priekšlikumu un sūdzību likums” ( nr.31/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                Māris Krastiņš


 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Priekšlikumu un sūdzību likums (nr.31/Lp9)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.85)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (30)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Priekšlikumu un sūdzību likums

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

1.

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Iesniegumu likums”.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto iedalījumu nodaļās.

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

    Iesniegumu likums

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iestāde – ikviena iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus;

2) sūdzība – privātpersonas iesniegums, kurā privātpersona izsaka iestādei aizrādījumu par tās kompetencē esošu jautājumu, kas ir saistīts ar valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu īstenošanu;

3) priekšlikums – privātpersonas iesniegums, kurā privātpersona izsaka iestādei ierosinājumu;

4) privātpersona – jebkura fiziska vai privāto tiesību juridiska persona.

 

 

3.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 1.pantu.

 

 

 

Atbalstīts

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē.

 

 

 

4.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu kā 1.pantu.

 

 

 

Atbalstīts

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē.

 

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka kārtību, kādā iestāde saņem un izskata privātpersonas sūdzību un priekšlikumu, kā arī sniedz atbildi uz sūdzību.

(2) Šis likums neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kā arī rīcību administratīvā procesa, kriminālprocesa un civilprocesa ietvaros.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likumprojekta  3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Likums nosaka kārtību, kādā iestāde saņem, izskata un sniedz atbildi uz privātpersonas sūdzību un priekšlikumu.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo likumprojekta 3.pantu kā 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus (turpmāk – iestāde), izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk – iesniegums), un atbild uz to, kā arī  nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

(2) Šis likums neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kas  izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī uz iesniegumiem, kuriem ārējais normatīvais akts nosaka citu izskatīšanas kārtību.

(3) Šis likums nosaka kārtību, kādā izskatāms elektroniskā veidā saņemts iesniegums, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu. Ja elektroniskā veidā saņemts iesniegums nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  parakstīts ar elektronisko parakstu, tā izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā dodama atbilde uz to,  un atbildes apjomu nosaka iestādes vadītājs.

(4) Šis likums neattiecas uz dokumentu apriti starp iestādēm.”

 

 

Daļēji atbalstīts,

skat. 6.priekšl.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus (turpmāk – iestāde), izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk – iesniegums), un atbild uz to, kā arī  nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

(2) Šis likums neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kas  izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī uz iesniegumiem, kuriem ārējais normatīvais akts nosaka citu izskatīšanas kārtību.

(3) Šis likums nosaka kārtību, kādā izskatāms elektroniskā veidā saņemts iesniegums, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu. Ja elektroniskā veidā saņemts iesniegums nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  parakstīts ar elektronisko parakstu, tā izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā dodama atbilde uz to,  un atbildes apjomu nosaka iestādes vadītājs.

(4) Šis likums neattiecas uz dokumentu apriti starp iestādēm.

 

 

4.pants. Tiesības vērsties ar priekšlikumu un sūdzību

Jebkurai privātpersonai ir tiesības vērsties iestādē ar priekšlikumu vai sūdzību.

 

 

 

7.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 4.pantu.

 

 

Atbalstīts

 

 

5.pants. Priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas pamatprincipi

(1) Iestāde, izvērtējot priekšlikumu vai sūdzību un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar priekšlikumu vai sūdzību, ņem vērā sabiedrības intereses un labas pārvaldības principu.

(2) Iestāde atbildi uz sūdzību sniedz iespējami ātrā laikā.

(3) Iestāde, sniedzot atbildi uz sūdzību, vērtē tās saturu, nevis formu.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Iesniegumu iesniedz iestādē, kuras kompetencē ietilpst attiecīgajā iesniegumā norādītā jautājuma risināšana.

(2) Iesniegumā norāda tā iesniedzēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kā arī citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese).

(3) Iesniegumu var iesniegt mutvārdos vai rakstveidā. Ja iesniegumu izsaka mutvārdos, iestāde privātpersonas klātbūtnē iesniegumu noformē rakstveidā, norādot vismaz šā panta otrajā daļā minēto informāciju.

(4) Iesniegumam, ja tas nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā izklāstītos faktiskos apstākļus.”

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 5.panta otro daļu pēc vārda “sūdzību” ar vārdiem “vai priekšlikumu”.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo likumprojekta 5.pantu kā 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Iesniegumu iesniedz iestādē, kuras kompetencē ietilpst iesniegumā norādītā jautājuma risināšana.

(2) Iesniegumā norāda vismaz tā iesniedzēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un  dzīvesvieta vai  citas ziņas, kas palīdz ar to sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese).

(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā vai izteikt  mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā.

(4) Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktiskos apstākļus.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 10.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Iesniegumu iesniedz iestādē, kuras kompetencē ietilpst iesniegumā norādītā jautājuma risināšana.

(2) Iesniegumā norāda vismaz tā iesniedzēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un  dzīvesvieta vai  citas ziņas, kas palīdz ar to sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese).

(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā vai izteikt  mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē  noformē rakstveidā.

(4) Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktiskos apstākļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II nodaļa

Priekšlikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

6.pants. Priekšlikuma iesniegšana

(1) Priekšlikumu mutiski vai rakstiski iesniedz iestādē, kuras kompetencē ietilpst ar priekšlikumu saistīto jautājumu risināšana. Persona, iesniedzot priekšlikumu, to paraksta.

(2) Saņemot mutisku priekšlikumu, iestāde to noformē rakstiski.

(3) Priekšlikumā norāda tā saturu un pamatojumu.

(4) Priekšlikumā var norādīt šādu informāciju:

1) priekšlikuma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, korespondences saņemšanas vieta, kā arī citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

2) juridiskais pamatojums.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta II nodaļas nosaukumu pēc vārda “izskatīšanas” ar vārdiem “kā arī atbildes sniegšanas”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūta to kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Šajā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu saņēmusi iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgā iesnieguma izskatīšana.

(2) Ja iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai ārējā normatīvajā aktā noteikta īpaša izskatīšanas kārtība (piemēram, tiesvedības kārtībā), iestāde ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to informē iesniedzēju

 

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 6.panta ceturtajā daļā vārdus “Priekšlikumā var norādīt šādu informāciju” ar vārdiem “priekšlikumā jānorāda šāda informācija”.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvades un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo likumprojekta 6.pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūta to kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Šajā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu saņēmusi iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgā iesnieguma izskatīšana.

(2) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi un iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai ārējā normatīvajā aktā noteikta tāda kārtība (piemēram, tiesvedības kārtība), kas nepieļauj šā panta pirmās daļas piemērošanu, iestāde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstveidā informē iesniedzēju un nesniedz atbildi pēc būtības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 14.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< p class=MsoNormal style='text-align:justify'> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūta to kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Šajā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu saņēmusi iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgā iesnieguma izskatīšana.

(2) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi un iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai ārējā normatīvajā aktā noteikta tāda kārtība (piemēram, tiesvedības kārtība), kas nepieļauj šā panta pirmās daļas piemērošanu, iestāde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstveidā informē iesniedzēju un nesniedz atbildi pēc būtības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Priekšlikuma izskatīšana

(1) Iestāde saņemto priekšlikumu reģistrē, izvērtē un, ja nepieciešams, izmanto to turpmākajā darbībā.

 

 

(2) Ja priekšlikums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi priekšlikumu, nekavējoties pārsūta to kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu, ja tā ir norādījusi šā likuma 6.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās ziņas.

(3) Ja persona vēlas saņemt informāciju par priekšlikuma turpmāko virzību, tā iesniedz iestādei informācijas pieprasījumu Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Iesnieguma izskatīšanas noteikumi

(1) Izskatot iesniegumu un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to, iestādes sadarbojas. Iestāde iesniegumu izskata, vadoties no tā satura, nevis formas.

(2) Iestādes amatpersona nav tiesīga izskatīt iesniegumu, ja tā ir personiski tieši vai netieši ieinteresēta izskatīšanas rezultātā.

(3) Iestāde atbildi uz iesniegumu sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

(4) Atbildi uz iesniegumu, kuru iesniegušas vairākas privātpersonas, nosūta privātpersonai, kura pirmā parakstījusi attiecīgo iesniegumu, ja tā iesniedzēji nav norādījuši citu personu.

(5) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, ar kuru iestādei izteikts aizrādījums par tās kompetencē esošo jautājumu, iestāde, sniedzot atbildi uz iesniegumu, norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes rīcībai.

(6) Ja privātpersona papildus šā likuma 5.panta trešajā daļā sniegtajai atbildei vēlas saņemt detalizētāku informāciju par tāda iesnieguma turpmāko virzību, kurā izteikts priekšlikums, privātpersona iesniedz iestādei informācijas pieprasījumu Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Deputāts J.Šmits

Papildināt 7.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Iestāde ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc priekšlikuma reģistrēšanas informē priekšlikuma iesniedzēju par tā saņemšanu iestādē un iespējām saņemt informāciju par priekšlikuma turpmāko virzību.”

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 7.pantu ar jaunu daļu pēc trešās daļas  šādā redakcijā:

“(5) Iestāde veido publiski pieejamu priekšlikumu reģistru.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo likumprojekta 7.pantu kā 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to

(1) Izskatot iesniegumu un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to, iestādes sadarbojas. Iestāde iesniegumu izskata, vadoties pēc tā satura, nevis formas.

(2) Amatpersona, par kuras objektivitāti var rasties pamatotas šaubas, nepiedalās iesnieguma izskatīšanā.

(3) Iestāde atbildi pēc būtības dod iespējami saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi.

(4) Atbildi uz vairāku privātpersonu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu personu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu dzīvesvietu vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

(5) Ja iestāde saņēmusi vairākus vienāda satura iesniegumus, uz kuriem nav nepieciešams atbildēt atsevišķi, iestāde, ievērojot šā panta trešās daļas pirmajā teikumā noteikto termiņu, uz šiem iesniegumiem var dot vienu atbildi, publicējot to mājas lapā internetā un vietējā laikrakstā vai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(6) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums par tās kompetencē esošu jautājumu, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes rīcībai.

(7) Ja privātpersona papildus šā panta trešās daļas otrajā teikumā minētajai atbildei vēlas saņemt detalizētāku informāciju par tāda iesnieguma turpmāko virzību, kura saturs neprasa atbildi pēc būtības, privātpersona iesniedz iestādei informācijas pieprasījumu Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 18.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 18.priekšl.

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to

(1) Izskatot iesniegumu un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to, iestādes sadarbojas. Iestāde iesniegumu izskata, vadoties pēc tā satura, nevis formas.

(2) Amatpersona, par kuras objektivitāti var rasties pamatotas šaubas, nepiedalās iesnieguma izskatīšanā.

(3) Iestāde atbildi pēc būtības dod iespējami saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi.

(4) Atbildi uz vairāku privātpersonu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu personu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu dzīvesvietu vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

(5) Ja iestāde saņēmusi vairākus vienāda satura iesniegumus, uz kuriem nav nepieciešams atbildēt atsevišķi, iestāde, ievērojot šā panta trešās daļas pirmajā teikumā noteikto termiņu, uz šiem iesniegumiem var dot vienu atbildi, publicējot to mājas lapā internetā un vietējā laikrakstā vai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(6) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums par tās kompetencē esošu jautājumu, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes rīcībai.

(7) Ja privātpersona papildus šā panta trešās daļas otrajā teikumā minētajai atbildei vēlas saņemt detalizētāku informāciju par tāda iesnieguma turpmāko virzību, kura saturs neprasa atbildi pēc būtības, privātpersona iesniedz iestādei informācijas pieprasījumu Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

III nodaļa

Sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas, kā arī atbildes sniegšanas kārtība

 

8.pants. Sūdzības iesniegšana

(1) Sūdzību mutiski vai rakstiski iesniedz iestādē, kuras kompetencē ietilpst ar sūdzību saistītā jautājuma risināšana. Persona, iesniedzot sūdzību, to paraksta.

(2) Saņemot sūdzību mutiski, iestāde to noformē rakstiski.

(3) Sūdzībā jānorāda šāda informācija:

1) sūdzības iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, korespon­dences saņemšanas vieta, kā arī citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

2) konkrētā sūdzība un, ja iespējams, tās juridiskais pamatojums.

(4) Sūdzībai, ja iespējams, pievieno dokumentus vai to kopijas, kas apstiprina sūdzībā izklāstītos faktiskos apstākļus un sūdzības pamatojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo likumprojekta 8.pantu kā 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

1) iesniegumā nav norādīts vismaz iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un  dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz ar to sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

2) iesniegums nav parakstīts;

3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms un saprotams;

5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem nav būtiski mainījies.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajā gadījumā iestāde, norādot pamatojumu, rakstveidā informē privātpersonu, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

6.pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

1) iesniegumā nav norādīts vismaz iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz ar to sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

2) iesniegums nav parakstīts;

3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms un saprotams;

5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem nav būtiski mainījies.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajā gadījumā iestāde, norādot pamatojumu, rakstveidā informē privātpersonu, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

 

9.pants. Sūdzības izskatīšana un saturs

(1) Iestāde saņemto sūdzību reģistrē, izvērtē un, ja nepieciešams, veic atbilstošus pasākumus.

(2) Sūdzību izskata padotības kārtībā.

(3) Iestāde, sniedzot atbildi uz sūdzību pēc būtības, norāda apsvērumus (tai skaitā juridiskos), kas ir par pamatu iestādes darbībai, lai novērstu sūdzībā norādīto, vai bezdarbībai.

(4) Iestāde atbildi uz sūdzību sniedz rakstiski ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas.

(5) Ja sūdzība attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi sūdzību, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas pārsūta to kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Šajā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad sūdzību ir reģistrējusi iestāde, kas to saņēma pirmā.

(6) Iestāde par sūdzības izskatīšanas rezultātiem sūdzības iesniedzēju informē ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības izskatīšanas pabeigšanas.

(7) Atbildi uz kolektīvo sūdzību nosūta privātpersonai, kura pirmā parakstījusi attiecīgo sūdzību vai kuru ir norādījuši kolektīvās sūdzības iesniedzēji.

 

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 9. un 10.pantu.

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Iestāde atbildi uz sūdzību sniedz rakstiski 15 dienu laikā no sūdzības reģistrēšanas dienas, ja sūdzības pārbaudei nav jāpieprasa papildus ziņas, un 30 dienu laikā no sūdzības reģistrēšanas dienas, ja sūdzības pārbaudei jāpieprasa papildus ziņas.”

 

Deputāts V.Buhvalovs

Aizstāt 9.panta ceturtajā dāļā skaitli “30” ar skaitli “15”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

10.pants. Sūdzības atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iestāde septiņu dienu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas informē privātpersonu par to, ka neatbildēs uz sūdzību pēc būtības, ja:

1) sūdzības saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

2) personas prasība liek iestādei rīkoties acīmredzami prettiesiski;

3) lietā, par kuru iesniegta sūdzība, ir ticis pieņemts lēmums, kas nav apstrīdams vai pārsūdzams;

4) sūdzības saturs ir nekonkrēts, tādēļ atbildes sagatavošana pēc būtības saistīta ar nesamērīgu vai nelietderīgu iestādes resursu izlietojumu;

5) atbilde uz sūdzību ir sniegta iepriekš, un sūdzības saturs nesatur būtiskas izmaiņas attiecībā uz tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem;

6) sūdzība nav saistīta ar valsts publisko funkciju un uzdevumu izpildi.

 

 

(2) Iestāde sūdzību atstāj bez izskatīšanas, ja nav norādīts sūdzības iesniedzējs vai ziņas, kas palīdz sazināties ar sūdzības iesniedzēju.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iestāde septiņu dienu laikā no sūdzības reģistrēšanas dienas informē privātpersonu par to, ka neatbildēs uz sūdzību pēc būtības, ja:

1) lietā, par kuru iesniegta sūdzība , ir pieņemts lēmums, kas nav apstrīdams vai pārsūdzams, un sūdzības iesniedzējs ir par to informēts;

2) sūdzība nav saistīta ar valsts publisko funkciju un uzdevumu izpildi”.

 

Deputāts J.Šmits

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Iestāde septiņu dienu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas informē privātpersonu par to, ka neatbildēs uz sūdzību pēc būtības, ja sūdzības saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs.”

 

Deputāts V.Buhvalovs

Izslēgt 10.panta pirmās daļas 4.punktu.

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat.

18.priekšlik.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Papildināt likumu ar jaunu 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Ierobežojumi iestādes darbiniekiem sūdzību izskatīšanā.

(1) Sūdzības izskatīšanā nevar piedalīties iestādes darbinieki, kuri ir personiski tieši vai netieši ieinteresēti sūdzības izskatīšanas rezultātā.

(2) Iestāde bez sūdzības iesniedzēja piekrišanas nedrīkst publiskot faktus, kas minēti sūdzībā, ja tie attiecas uz sūdzības iesniedzēja – fiziskas personas – privāto dzīvi.” ;

mainīt sekojošā panta numerāciju.

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 18.priekšl.

 

IV nodaļa

Apmeklētāju pieņemšana mutisko priekšlikumu un sūdzību iesniegšanai

 

11.pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība mutisko priekšlikumu un sūdzību iesniegšanai

(1) Apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību nosaka iestādes vadītājs. Informācijai par pieņemšanas laikiem un kārtību ir jābūt pieejamai iestādē (telpā, kas ir pieejama jebkuram iestādes apmeklētājam) un tās oficiālajā mājas lapā internetā.

(2) Iestāde nodrošina, ka apmeklētājus pieņem periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 11.pantu kā 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

(1) Iestāde nodrošina apmeklētāju pieņemšanu, lai pieņemtu iesniegumus un uzklausītu privātpersonas.

(2) Iestāde nodrošina, ka apmeklētājus pieņem periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī. Apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību nosaka iestādes vadītājs.

(3) Informācija par pieņemšanas laikiem un kārtību ir pieejama iestādē (telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam) un iestādes mājas lapā internetā. Ja iestādei nav mājas lapas internetā, apmeklētāju pieņemšanas laikus publicē vietējā laikrakstā.”

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izteikt likumprojekta 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iestāde nodrošina, ka apmeklētājus pieņem periodiski viņiem izdevīgā laikā, un ne retāk kā reizi mēnesī.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo likumprojekta 11.pantu kā 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

(1) Iestāde, ievērojot normatīvajos aktos tai noteiktās kompetences specifiku, nodrošina, ka tā ir pieejama apmeklētājiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam iestādes amatpersona, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, šo privātpersonu pieņem atbilstoši iestādes un savai kompetencei. Iestāde nodrošina, ka apmeklētāji šādā kārtībā tiek pieņemti periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

(3) Apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību nosaka iestādes vadītājs, nodrošinot, lai apmeklētāji tiek  pieņemti pēc iespējas viņiem izdevīgā laikā.

(4) Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību ir pieejama iestādē (telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam) un iestādes mājas lapā internetā. Ja iestādei nav mājas lapas internetā, apmeklētāju pieņemšanas laikus publicē vietējā laikrakstā.”

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 29.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 29.priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 (1) Iestāde, ievērojot normatīvajos aktos tai noteiktās kompetences specifiku, nodrošina, ka tā ir pieejama apmeklētājiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam iestādes amatpersona, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, šo privātpersonu pieņem atbilstoši iestādes un savai kompetencei. Iestāde nodrošina, ka apmeklētāji šādā kārtībā tiek pieņemti periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

(3) Apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību nosaka iestādes vadītājs, nodrošinot, lai apmeklētāji tiek  pieņemti pēc iespējas viņiem izdevīgā laikā.

(4) Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību ir pieejama iestādē (telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam) un iestādes mājas lapā internetā. Ja iestādei nav mājas lapas internetā, apmeklētāju pieņemšanas laikus publicē vietējā laikrakstā.

 

 

 

30.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Iestādes rīcības kontrole

Iestādes rīcība tiek  kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

8.pants. Iestādes rīcības kontrole

Iestādes rīcība tiek  kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 10.nr.).

 

 

 

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 10.nr.).