2008

2008. gada  11.jūnijā  Nr.9/10-

 

Rīgā

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā likumprojektu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums” (Reģ.nr.27/lp.9)  izskatīšanai otrajā  lasījumā.

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula uz      lpp.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                              A.Barča


Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam  lasījumam

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas  biroja amatpersonu izdienas pensiju likums (reģ.nr.27)

 

Pirmā  lasījuma  redakcija

Nr

Priekšlikumi

(11)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Likuma mērķis

 

Likuma mērķis ir nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt pirmo pantu šādā redakcijā: „Likuma mērķis ir nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās tiesības uz izdienas pensiju un noteikt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta, garantējot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām sociālo interešu aizsardzību, kompensējot darba spēju priekšlaicīgu zaudējumu, dienesta laikā noteiktos papildu ierobežojumus un slodzi, kā arī nodrošinot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stabilitāti un kvalitatīvu darbību.”

 

Atbalstīts.

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās tiesības uz izdienas pensiju un noteikt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta, garantējot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām sociālo interešu aizsardzību, kompensējot darba spēju priekšlaicīgu zaudējumu, dienesta laikā noteiktos papildu ierobežojumus un slodzi, kā arī nodrošinot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stabilitāti un kvalitatīvu darbību.

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

 (1) Tiesības uz izdienas pensiju ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk — Birojs) amatpersonai, kura:

 

 

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk — Birojs) amatpersonai, kura:

1) sasniegusi 50 gadu vecumu un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie pieci gadi nostrādāti Biroja amatpersonas statusā;

 

2.

Finanšu ministrs A.Slakteris

Ierosinām likumprojekta 2.panta pirmās daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1) kura veic izmeklēšanu un operatīvo darbību un sasniegusi 55 gadu vecumu, un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti Biroja amatpersonas statusā.”

 

Daļēji atbalstīts  komisijas priekšlikumā Nr. 3.

 

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

1) sasniegusi 50 gadu vecumu un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie 10  gadi nostrādāti Biroja amatpersonas statusā;

Atbalstīts.

1) sasniegusi 50 gadu vecumu un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti Biroja amatpersonas statusā;

 

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvota no amata veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

 

 

 

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvota no amata veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem.

 

(2) Uz izdienas pensiju nav tiesību amatpersonām, kuras saņem citas valsts pensiju, kā arī amatpersonām, kuras atbrīvotas no amata sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārsoda dēļ.

 

 

 

(2) Uz izdienas pensiju nav tiesību amatpersonām, kuras saņem citas valsts pensiju, kā arī amatpersonām, kuras atbrīvotas no amata sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārsoda dēļ.

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) darba laiku Biroja amatpersonas statusā;

2) dienesta (darba) laiku Latvijas Republikas valsts drošības iestāžu amatpersonas statusā;

3) laiku, ko Biroja amatpersona nodienējusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

4) laiku, kas nostrādāts Latvijas Republikas prokuratūras iestādēs prokurora amatos (vai prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim) vai tiesā tiesneša amatos, ja Birojā amatpersona nostrādājusi vismaz 5 gadus;

 

 

 

Redakcionāli

precizēts.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) Biroja amatpersonas statusā nostrādāto laiku;

2) laiku, kas nodienēts (nostrādāts) Latvijas Republikas valsts drošības iestāžu amatpersonas statusā;

3) laiku, kas nodienēts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

4) laiku, kas nostrādāts Latvijas Republikas prokuratūras iestādēs prokurora amatos (vai prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim) vai tiesā tiesneša amatos, ja Birojā amatpersona nostrādājusi vismaz piecus gadus;

5) laiku, kas nostrādāts valsts pārvaldes iestādēs vai Valsts kontrolē amatpersonas statusā, ja Birojā amatpersona nostrādājusi vismaz 5 gadus, bet Biroja amatpersonām, kuras darbu uzsākušas pēc šā likuma spēkā stāšanās, — ja Birojā nostrādāti vismaz 10 gadi.

4.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt 3.panta 5.punktu.

Atbalstīts.

 

 

5.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt 3.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā: „laiku, kas nostrādāts Biroja darbinieka statusā, veicot korupcijas apkarošanas funkcijas.”

Atbalstīts.

5) laiku, kas nostrādāts Biroja darbinieka statusā, veicot korupcijas apkarošanas funkcijas.

 

4.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

 (1) Izdienas pensiju aprēķina no Biroja amatpersonas vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no darba.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksas un prēmijas.

 

 

 

4.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no Biroja amatpersonas vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no darba.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksas un prēmijas.

 5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Amatpersonai, kura sasniegusi 50 gadu vecumu, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(2) Amatpersonai, kura neatkarīgi no vecuma atbrīvota no amata veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(3)  Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Birojam saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

6.

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „50 gadu vecumu” ar skaitļiem un  vārdiem „55 gadu vecumu”.

 

Nav atbalstīts.

5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Amatpersonai, kura sasniegusi 50 gadu vecumu, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

 

(2) Amatpersonai, kura neatkarīgi no vecuma atbrīvota no amata veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(3)  Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Birojam saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

 

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc amatpersonas atbrīvošanas no amata, ja ir saņemts pieprasījums par izdienas pensijas piešķiršanu.

(2) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad tā tiek pieprasīta.

 

 

Redakcionāli

precizēts.

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc amatpersonas atbrīvošanas no amata, ja ir saņemts izdienas pensijas pieprasījums.

(2) Izdienas pensiju piešķir ar dienu, kad tā tiek pieprasīta.

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

 

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

 

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

 

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Birojam.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Biroja priekšnieks izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas.

(3) Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu Biroja amatpersonām pieņem Biroja priekšnieks un paziņo par to pensijas pieprasītājam.

(4) Amatpersonai, kurai ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc šīs amatpersonas izvēles.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc kārtas.

(6) Izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Birojam.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Biroja priekšnieks izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas.

(3) Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu Biroja amatpersonām pieņem Biroja priekšnieks un paziņo par to pensijas pieprasītājam.

(4) Amatpersonai, kurai ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc šīs amatpersonas izvēles.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc kārtas.

(6) Izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(7) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Biroja priekšniekam. Biroja priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

7.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

(7) Iesniegumu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Biroja priekšniekam. Biroja priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Atbalstīts.

(7) Iesniegumu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Biroja priekšniekam. Biroja priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

  9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

 

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk dienestu (darbu) iestādē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

 

8.

Juridiskais birojs

 

 Izteikt 9.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

            „ (1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai pensijas apmēru groza, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām””.

            (2) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

            1)  izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk dienestu (darbu) amatā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju;

            2)   izdienas pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.”;

 

līdzšinējo otro daļu uzskatīt par trešo.

Atbalstīts.

Redakc. precizēts

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai izdienas pensijas apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai pensijas apmēru groza, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām””.

            (2) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

            1)  izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk dienestu (darbu) amatā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju;

            2)   izdienas pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.”;

 

 

9.

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Papildināt 9.panta pirmo daļu  ar tekstu šādā redakcijā: “Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc laikā, kad izdienas pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu”.

 

Atbalstīts priekšlikumā Nr.8.

 

 

10

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Papildināt 9.panta pirmo daļu  ar punktu, kas nosaka, ka izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk darba attiecības.

Daļēji atbalstīts priekšlikumā Nr.8.

 

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Birojam par vecuma pensijas piešķiršanu vai par dienesta (darba) uzsākšanu citā iestādē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

 

 

 

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Birojam par vecuma pensijas piešķiršanu vai par dienesta (darba) uzsākšanu citā iestādē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

  10.pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

 

 (1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

 

 

10.pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

 

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

 (1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar Biroja priekšnieka lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 9.panta noteikumus, ja pensijas saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu par pārmaksātās summas labprātīgu atmaksu. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, izņemot Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar Biroja priekšnieka lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 9.panta noteikumus, ja pensijas saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu par pārmaksātās summas labprātīgu atmaksu. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

12.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

 (1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 13.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

 

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensijas saņēmējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

 

 

 

 

12.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

13.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensijas saņēmējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņa izbraukšanas uz ārvalstīm.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Biroja darbinieka nostrādātais darba laiks Birojā tiek ieskaitīts darba stāžā, kas Biroja amatpersonām dod tiesības uz izdienas pensiju, ja līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai Biroja darbinieka amata statuss tiek mainīts uz Biroja amatpersonas statusu.

11

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu, uzskatīt līdzšinējo 2.punktu par pārejas noteikumu tekstu.

Atbalstīts.

 

 

2. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās izdod šā likuma 8.panta sestajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

Pārejas noteikums

 

Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās izdod šā likuma 8.panta sestajā daļā paredzētos noteikumus.