Rīgā, 2003

 

Rīgā, 2007. gada _____________

Nr. 9/4_____________

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (reģ.nr. 24/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts 3.lasījumam un priekšlikumu apkopojums uz ____lpp.

 

 

 

Ar cieņu

 

priekšsēdētājs                                                                                                   Jānis Šmits

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                                                                       

Likumprojekts trešajam lasījumam

 “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

(reģ.nr.24/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Priekšlikumi

(7)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

 

 

 

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “bāriņtiesa (pagasttiesa)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “bāriņtiesa” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “bāriņtiesa (pagasttiesa)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “bāriņtiesa” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus “likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Bāriņtiesu likums” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus “likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Bāriņtiesu likums” (attiecīgā locījumā).

8.pants. Bērna tiesības uz individualitāti

 

 

 

 

 

(1) Kopš dzimšanas brīža bērnam ir tiesības uz vārdu, uzvārdu un pilsonības iegūšanu. Bērnu reģistrē atbilstoši likumam.

 

 

 

 

 

(2) Bērnam ir tiesības uz savas identitātes saglabāšanu

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā no 11.04.2000.)

 

 

1.

Deputāti J.Pliners un V.Buhvalovs

Izteikt likuma 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Bērnam ir tiesības uz savas kultūras identitātes saglabāšanu”

 

 

Neatbalstīts

 

10.pants. Bērna tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem

 

 

 

 

 

(1) Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.

 

 

 

 

 

(2) Bērnam ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības arī uz visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu.

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.11.2002).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā no 11.04.2000.)

 

 

2.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 10.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Ja ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par ģimenes ar bērnu izlikšanu no dzīvojamās telpas un ja bērna vecākiem vai bērna likumīgiem aizbildņiem īpašumā vai lietošanā nav citas dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas, tiesas sprieduma izpilde tiek atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierāda ģimenei ar bērnu citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu.”

 

Neatbalstīts

 

11.pants. Bērna tiesības uz izglītību un jaunradi

 

 

 

 

 

(1) Valsts nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām.

 

 

 

 

 

(2) Bērnam ir tiesības uz bezmaksas pirmsskolas sagatavošanu, pamata un vidējo izglītību, kā arī arodizglītību.

 

 

 

 

 

(3) Pie Latvijas mazākumtautībām piederošiem bērniem ir tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā atbilstoši izglītības likumam.

 

3.

Deputāti J.Pliners un V.Buhvalovs

Izteikt likuma 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pie Latvijas mazākumtautībām piederošiem bērniem ir tiesības iegūt izglītību un apgūt dzimtās kultūras pamatus dzimtajā valodā atbilstoši izglītības likumam.”

 

 

Neatbalstīts

 

(4) Bērnam ir autortiesības, kā arī patenttiesības uz savu izgudrojumu.

 

 

 

 

 

(5) Bērnam ir tiesības apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, kā arī attīstīt savas jaunrades spējas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā no 11.04.2000.)

 

 

 

 

 

 

17.pants. Bērna tiesības piedalīties bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanā

Bērnam ir tiesības pašam vai ar savu likumīgo pārstāvju starpniecību piedalīties bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanā un īstenošanā.

 

4.

Deputāti J.Pliners un V.Buhvalovs

Izteikt likuma 17.pantu šādā redakcijā:

“(1) Bērnam ir tiesības pašam vai ar savu likumīgo pārstāvju starpniecību piedalīties bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanā un īstenošanā.

(2) Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaista bērnus bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanā un īstenošanā.”

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

33.pants. Ārpusģimenes aprūpē ņemta bērna saskarsme ar vecākiem

 

 

 

 

 

 (1) Bērnam, kas nodots aizbildnībā vai audžuģimenē vai ievietots bērnu aprūpes iestādē, ir tiesības satikties ar vecākiem un tuviem radiniekiem, izņemot gadījumus, kad tikšanās:

1) kaitē bērna veselībai un attīstībai;

2) rada draudus aizbildņiem, audžuģimenēm, bērnu aprūpes iestāžu darbiniekiem vai citiem bērniem.

 

3. Izteikt 33.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai;”.

 

 

 

3. Izteikt 33.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai;”.

35.pants. Aizbildnībā esoša bērna aprūpe

 

 

 

 

 

 (1) Aizbildņa iecelšanas kārtību un viņa pienākumus pret bērnu nosaka Civillikums, likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, kā arī Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi.

4. Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus “un pagasttiesu”.

5.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdus “Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi” ar vārdiem “Bāriņtiesas darbības noteikumi”.”

 

 

Atbalstīts

4. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdus “Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi” ar vārdiem “Bāriņtiesas darbības noteikumi”.

59.pants. Bērna nogādāšana policijas iestādē

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 3. – 7.punktā paredzētajos gadījumos bērna nogādāšana policijā pieļaujama, ja nav iespējams viņam sniegt palīdzību citādā veidā. Gadījumos, kad policija konstatē bērna klaiņošanu, ubagošanu, apreibināšanos ar narkotiskajām, toksiskajām vielām vai alkoholiskajiem dzērieniem, nelabvēlīgu vidi ģimenē, kā arī citus apstākļus, kas var kaitēt bērnam, tā informē attiecīgo bāriņtiesu vai pagasttiesu.

5. Izslēgt 59.panta otrajā daļā vārdus “vai pagasttiesu”.

 

 

 

5. Izslēgt 59.panta otrajā daļā vārdus “vai pagasttiesu”.

 

 

6.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt likumprojektu ar 65.3 pantu šādā redakcijā:

“65.3 pants. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kompetence

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:

1) Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā kārtībā nodrošina bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izmaksājot uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz ziņas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra.”

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli

precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 65.3 pantu šādā redakcijā:

“65.3 pants. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kompetence

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:

1) Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā kārtībā nodrošina bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izmaksājot uzturlīdzekļus no šā fonda;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz ziņas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra.”

68.pants. Bērnu aprūpes, izglītības un citu iestāžu kompetence

 

 

 

 

 

(1) Bērnu aprūpes, kultūras un izglītības iestādes (bērnudārzi, bērnu nami, patversmes, skolas, veselības aprūpes iestādes, nometnes u. tml.) bērna tiesības nodrošina savos statūtos vai nolikumos noteiktās kompetences ietvaros.

 

 

 

 

 

(2) Kārtības uzturēšana šajās iestādēs nodrošināma ar iekšējās kārtības noteikumiem, kuri atbilst likuma prasībām un neaizskar bērna cieņu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 18.06.2003.)

 

 

7.

Deputāti J.Pliners un V.Buhvalovs

Papildināt likuma 68.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bērnu aprūpes, kultūras un izglītības iestāžu administrācija savas kompetences ietvaros regulāri veic pētījumus par to, kā tiek ievērotas bērna tiesības un par šo pētījumu rezultātiem paziņo bērnu vecākiem vai viņu likumīgajiem pārstāvjiem.”

 

 

Neatbalstīts

 

71.pants. Aizliegums izplatīt informāciju par bērnu

 

 

 

 

 

 (4) Aizliegts intervēt bērnu un izplatīt presē un citos plašsaziņas līdzekļos informāciju par bērnu, kurš kļuvis par prettiesiskas darbības upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, izņemot gadījumu, kad bērns pats izsaka vēlēšanos pārdzīvoto izpaust atklātībai, tam piekrīt viņa vecāki vai citi bērna likumīgie pārstāvji un neiebilst procesa virzītājs attiecīgajā kriminālprocesā.

6. Izteikt 71.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Aizliegts intervēt bērnu un izplatīt presē un citos plašsaziņas līdzekļos informāciju par bērnu, kurš kļuvis par prettiesiskas darbības upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, izņemot gadījumu, kad bērns pats izsaka vēlēšanos pārdzīvoto izpaust atklātībai un tam piekrīt viņa vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji. Ja uzsākts kriminālprocess, nepieciešama arī procesa virzītāja atļauja.”

 

 

 

 

7. Izteikt 71.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Aizliegts intervēt bērnu un izplatīt presē un citos plašsaziņas līdzekļos informāciju par bērnu, kurš kļuvis par prettiesiskas darbības upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, izņemot gadījumu, kad bērns pats izsaka vēlēšanos pārdzīvoto izpaust atklātībai un tam piekrīt viņa vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji. Ja uzsākts kriminālprocess, nepieciešama arī procesa virzītāja atļauja.”

 74.pants. Bēglis

(1) Ja saskaņā ar starptautiskajām vai nacionālajām tiesībām bērns ir bēglis, viņš saņem aizsardzību un palīdzību neatkarīgi no tā, vai ir kopā ar vecākiem vai citiem pieaugušajiem vai viens atbilstoši Patvēruma likumam.

7. 74.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda “Bēglis” ar vārdiem “un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss”;

 

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “bērns ir bēglis” ar vārdiem “vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss”;

 

 

 

8. 74.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda “Bēglis” ar vārdiem “un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss”;

 

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “bērns ir bēglis” ar vārdiem “vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss”;

(2) Bāriņtiesa (pagasttiesa) kopā ar pašvaldības sociālo dienestu un imigrācijas iestādēm veic pasākumus, lai sameklētu bērna vecākus un noskaidrotu, kādas viņam ir iespējas atgriezties ģimenē.

 

 

 

 

 

(3) Ja bērna vecākus neizdodas atrast, bērnam bēglim tiek nodrošināta tāda pati aprūpe kā jebkuram citam bērnam, kas palicis bez vecāku gādības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 18.06.2003.)

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “bērnam bēglim” ar vārdiem “un bērnam, kuram piešķirts alternatīvais statuss”.

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “bērnam bēglim” ar vārdiem “un bērnam, kuram piešķirts alternatīvais statuss”.

 

8. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu.”

 

 

 

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu.”

 


Komisijas atbalstītā redakcija

trešajam lasījumam

 

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “bāriņtiesa (pagasttiesa)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “bāriņtiesa” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus “likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Bāriņtiesu likums” (attiecīgā locījumā).

 

3. Izteikt 33.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai;”.

 

4. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdus “Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi” ar vārdiem “Bāriņtiesas darbības noteikumi”.

 

5. Izslēgt 59.panta otrajā daļā vārdus “vai pagasttiesu”.

 

6. Papildināt likumu ar 65.3 pantu šādā redakcijā:

“65.3 pants. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kompetence

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:

1) Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā kārtībā nodrošina bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu izmaksājot uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz ziņas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra.”

 

7. Izteikt 71.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Aizliegts intervēt bērnu un izplatīt presē un citos plašsaziņas līdzekļos informāciju par bērnu, kurš kļuvis par prettiesiskas darbības upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, izņemot gadījumu, kad bērns pats izsaka vēlēšanos pārdzīvoto izpaust atklātībai un tam piekrīt viņa vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji. Ja uzsākts kriminālprocess, nepieciešama arī procesa virzītāja atļauja.”

 

8. 74.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda “Bēglis” ar vārdiem “un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss”;

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “bērns ir bēglis” ar vārdiem “vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss”;

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “bērnam bēglim” ar vārdiem “un bērnam, kuram piešķirts alternatīvais statuss”.

 

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu.”