grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā

 

Izdarīt Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 21.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 26.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ tiek veikta līdz grūtniecības 24.nedēļai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta „Grozījums Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Patreiz Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 26.panta otrā daļa paredz, ka grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ tiek veikta līdz grūtniecības 22.nedēļai.

Iedzimtu anomāliju diagnostika ir daudzpakāpju process. Grūtniecības dažādos laikos tiek veiktas secīgas analīzes un izmeklējumi, kuru specifiskums un jūtīgums ir atkarīgs no to veikšanas laika. Lai izanalizētu augļa hromosomas, analīzes veikšanas laiks ir vismaz 4 nedēļas. Uz pierādījumiem balstītas medicīnas prakse parāda, ka anomāliju diagnostikai vislabākais ultrasonogrāfisku izmeklējumu veikšanas laiks ir grūtniecības 20.nedēļa. Ja šajā izmeklējumā atrod rupju anomāliju, tad tā ir pietiekoša indikācija grūtniecības pārtraukšanai. Gadījumā, ja uz iespējamām hromosomu anomālijām norāda daži netieši simptomi sonogrāfijas atradē, ir nepieciešami padziļināti izmeklējumi, kuru veikšanai nepieciešamas vidēji 4 nedēļas. Tādējādi, pat pie optimāli organizētas aprūpes, patoloģiju diagnozes apstiprināšana ir pēc grūtniecības 22.nedēļas, kad, pēc pašreiz spēkā esošās likumdošanas, grūtniecību pārtraukt vairs nedrīkst un līdz ar to sievietei ir jāiznēsā un jādzemdē auglis ar smagu patoloģiju.

Pēc Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas datiem, šī iemesla dēļ daudzās valstīs (Dānijā, Francijā, Grieķijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Šveicē, Vācijā u.c.) grūtniecības pārtraukšanas laiks medicīnisku indikāciju dēļ ir noteikts līdz 24. grūtniecības nedēļai vai ilgāk, kas neietekmē sievietes veselību un šie gadījumi netiek ieskaitīti perinatālajā mirstībā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz, ka atļautais grūtniecības pārtraukšanas laiks medicīnisku indikāciju dēļ tiek mainīts no 22. grūtniecības nedēļas uz 24. grūtniecības nedēļu, lai augļa pataloģiju gadījumā būtu iespējama grūtniecības pārtraukšana.

3. Cita informācija

NavII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Samazināsies jaundzimušo skaits ar iedzimtām ģenētiskām pataloģijām

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.590 „Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība”, jo šo noteikumu 2.2.punktā ir noteikts, ka medicīnisks aborts ir grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ līdz grūtniecības 22.nedēļai (21 nedēļai 6 dienām).

Pēc likumprojekta pieņemšanas Veselības ministrija trīs mēnešu laikā sagatavos grozījumus minētajos Ministru kabineta noteikumos.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                           1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija atbalsta normatīvā akta projektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Paredzamo rezultātu būs iespējams sasniegt, nepaplašinot esošo institūciju funkcijas.  Atbildīgā institūcija par likumprojekta ieviešanu ir Veselības ministrija

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī, ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Persona savas tiesības var aizstāvēt administratīvi procesuālajā kārtībā.

Ja persona vēlas saņemt sniegtās veselības aprūpes kvalitātes novērtējumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.218 “Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums” noteikto, indivīds var aizstāvēt savas tiesības vēršoties  Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Veselības ministrs                                                                                                                                                G.Bērziņš

 

 

Veselības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

U.Līkops

A.Jurševica

M.Petroviča

L.Belševica

 

 

 

11.10.2006 10:19

943

L.Belševica

7876084, liene.belsevica@vm.gov.lv