Juridiskā komisija

Rīgā, 2007.gada 14.martā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Dokumentu legalizācijas likums” (Nr.21/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz      lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš  

 

 

Juridiskā komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Dokumentu legalizācijas likums (Nr. 21/Lp9)

 

1.

Otrā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (13)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt visā likumā skaitļus un vārdus “Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas” ar skaitļiem un vārdiem “1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas”.

Atbalstīts
 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

2.

Juridiskais birojs

Izteikt I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“I nodaļa

Vispārīgie noteikumi”

Atbalstīts
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt publisko dokumentu efektīvu starptautisko apriti un vienlaikus – to autentiskuma pārbaudi.

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt publisko dokumentu efektīvu starptautisko apriti un vienlaikus – to autentiskuma pārbaudi.

2.pants. Likumā lietotie termini "apliecinājums (apostille)" un "publisks dokuments" iztulkojami Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu izpratnē. Ar terminu "legalizācija" šajā likumā saprot publisko dokumentu autentiskuma nodrošināšanas procesu.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apliecinājums (apostille) – atbilst 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam;

2) publisks dokuments – atbilst 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam;

3) legalizācija – publisko dokumentu autentiskuma nodrošināšanas process.”

Atbalstīts

2.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apliecinājums (apostille) – atbilst 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam;

2) publisks dokuments – atbilst 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam;

3) legalizācija – publisko dokumentu autentiskuma nodrošināšanas process.

3.pants. Dokumentu legalizācija tiek veikta saskaņā ar šo likumu, ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.

4.

Juridiskā komisija

Aizstāt 3. pantā vārdu “Dokumentu” ar vārdiem “Publisko dokumentu”.

Atbalstīts

3.pants. Publisko dokumentu legalizācija tiek veikta saskaņā ar šo likumu, ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.

4.pants. Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizāciju, ja tas paredzēts izmantošanai ārvalstīs, un ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizāciju, ja tas paredzēts izmantošanai Latvijā, veic tam pilnvarotas diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas.

 

 

 

4.pants. Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizāciju, ja tas paredzēts izmantošanai ārvalstīs, un ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizāciju, ja tas paredzēts izmantošanai Latvijā, veic tam pilnvarotas diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas.

5.pants. Par dokumentu legalizāciju maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka tās apmēru un maksāšanas kārtību.

5.

Juridiskā komisija

Aizstāt 5. pantā vārdu “dokumentu” ar vārdiem “publisko dokumentu”.

Atbalstīts

5.pants. Par publisko dokumentu legalizāciju maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka tās apmēru un maksāšanas kārtību.

II nodaļa. Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizācija, ja tas paredzēts izmantošanai ārvalstīs

6.

Juridiskais birojs

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizācija,

ja tas paredzēts izmantošanai ārvalstīs”

Atbalstīts

II nodaļa

Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizācija,

ja tas paredzēts izmantošanai ārvalstīs

6.pants. Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizācijai persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz legalizējamo dokumentu. Ministru kabinets apstiprina iesnieguma veidlapas paraugu un nosaka kārtību, kādā tiek veikta legalizācija vai pieņemts lēmums atteikt legalizāciju.

 

 

 

6.pants. Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizācijai persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz legalizējamo dokumentu. Ministru kabinets apstiprina iesnieguma veidlapas paraugu un nosaka kārtību, kādā tiek veikta legalizācija vai pieņemts lēmums atteikt legalizāciju.

7.pants. Aizliegts legalizēt šādus Latvijā izsniegtus publiskus dokumentus:

1) dokumentus, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām;

2) dokumentus, kurus tehniski nav iespējams apliecināt iesniedzēja rīcības dēļ (piemēram, iesniedzējs pats laminējis dokumentu);


3) elektroniskus dokumentus, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites prasībām.

7.

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. panta 2 punktā vārdu “iesniedzēja” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “dokumenta iesniedzēja” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīts

7.pants. Aizliegts legalizēt šādus Latvijā izsniegtus publiskus dokumentus:

1) dokumentus, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām;

2) dokumentus, kurus tehniski nav iespējams apliecināt dokumenta iesniedzēja rīcības dēļ (piemēram, dokumenta iesniedzējs pats laminējis dokumentu);


3) elektroniskus dokumentus, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites prasībām.

8.pants. Ja Latvijā izsniegts dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura ir Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē ar apliecinājumu (apostille) atbilstoši šai konvencijai.

8.

Juridiskā komisija

Aizstāt 8. pantā vārdus “izsniegts dokuments” ar vārdiem “izsniegts publisks dokuments”.

Atbalstīts

8.pants. Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē ar apliecinājumu (apostille) atbilstoši šai konvencijai.

9.pants. Ja Latvijā izsniegts dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura nav Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē, apliecinot paraksta īstumu, dokumentu parakstījušās personas statusu un – ja nepieciešams – uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.

9.

Juridiskā komisija

Aizstāt 9. pantā vārdus “izsniegts dokuments” ar vārdiem “izsniegts publisks dokuments”.

Atbalstīts

9.pants. Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura nav 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē, apliecinot paraksta īstumu, dokumentu parakstījušās personas statusu un – ja nepieciešams – uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.

III nodaļa. Ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizācija, ja tas paredzēts izmantošanai Latvijā

10.

Juridiskais birojs

Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa

Ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizācija,

ja tas paredzēts izmantošanai Latvijā”

Atbalstīts

III nodaļa

Ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizācija,

ja tas paredzēts izmantošanai Latvijā

10.pants. (1) Lai ārvalstī izsniegts publisks dokuments būtu spēkā Latvijā, tam jābūt legalizētam.

(2) Dokumenta saņēmējs (fiziskā vai juridiskā persona, kura pieņem ārvalstī izsniegtu publisku dokumentu), izņemot publisko tiesību funkciju veicošās institūcijas, var pieņemt dokumentu, kurš nav legalizēts.

11.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. (1) Lai ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam būtu publiska dokumenta spēks Latvijā, tas ir legalizējams.

(2) Īstenojot valsts publisko pārvaldi, valsts pārvaldes, tiesu un likumdevēja iestādes, citas iestādes un personas, drīkst pieņemt tikai legalizētu ārvalstī izsniegtu publisku dokumentu.”

Atbalstīts

10.pants. (1) Lai ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam būtu publiska dokumenta spēks Latvijā, tas ir legalizējams.

(2) Īstenojot valsts publisko pārvaldi, valsts pārvaldes, tiesu un likumdevēja iestādes, citas iestādes un personas drīkst pieņemt tikai legalizētu ārvalstī izsniegtu publisku dokumentu.

11.pants. Ja dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura ir Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, dokumentam nepieciešams apliecinājums (apostille) atbilstoši šai konvencijai.

12.

Juridiskā komisija

Aizstāt 11. pantā vārdus “Ja dokuments ir izsniegts” ar vārdiem “Ja publisks dokuments ir izsniegts”.

Atbalstīts

11.pants. Ja publisks dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, dokumentam nepieciešams apliecinājums (apostille) atbilstoši šai konvencijai.

12.pants. Ja dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura nav Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē kārtībā, kuru nosaka Ministru kabinets.

13.

Juridiskā komisija

Aizstāt 12. pantā vārdus “Ja dokuments ir izsniegts” ar vārdiem “Ja publisks dokuments ir izsniegts”.

Atbalstīts

12.pants. Ja publisks dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura nav 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē kārtībā, kuru nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdod šā likuma 5., 6. un 12.pantā minētos noteikumus.

 

 

 

Pārejas noteikums

Ministru kabinets četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdod šā likuma 5., 6. un 12.pantā minētos noteikumus.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola