10

 

10.11.2006. 

Nr. 8/4 – 2 – i/_______

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 39. pantu ierosinām turpināt izskatīt 9. Saeimā 8. Saeimas nepabeigto likumprojektu:

 

Nr. 1655          “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (31.05.2006. pieņemts 1. lasījumā)

 

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

 

  1. __________________________________
  2. __________________________________
  3. __________________________________
  4. __________________________________
  5. __________________________________

Likumprojekts

 

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

 

Izdarīt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 20.nr.; 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6.pants. Ārstniecības iestāde, kuru Ministru kabinets pilnvarojis konstatēt saslimšanu ar arodslimību un nodrošināt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu veselības aprūpi (turpmāk – iestāde), veic Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu uzskaiti, regulāri novēro viņu veselības stāvokli, nosaka cēloņsakarību starp Černobiļas AES avāriju un personas slimību, invaliditāti un nāvi. Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveidi, papildināšanu un uzturēšanu, sniedz ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra pārzinim un turētājam informāciju, kas nepieciešama šā reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai."

 

2. Aizstāt 7.pantā vārdu "centrs" ar vārdu "iestāde".

 

3. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Šā likuma 15.pantā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un IV nodaļā noteikto medicīnisko palīdzību finansē no valsts budžeta."

 

 

 

 

Veselības ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā" anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 27.maijā Saeima pieņēma likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā", kurš ietver deleģējumu Ministru kabinetam līdz 2004.gada 1.novembrim izdod šā likuma 9.pantā minētos noteikumus, nosakot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību. Šobrīd valstī nav vienotas statistiskās informācijas datu bāzes, kas saturētu informāciju vienuviet par visiem pacientiem, kuri slimo ar sirds un asinsvadu slimībām, tuberkulozi, iedzimtajām anomālijām, cukura diabētu, onkoloģiskajām slimībām,  psihiskajiem un uzvedības traucējumiem, seksuāli transmisīvajām un ādas lipīgajām slimībām, multiplo sklerozi, arodslimībām, kā arī slimībām, kas radušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas jonizējošās radiācijas ietekmē, narkoloģiskajiem slimniekiem un atkarību izraisošo vielu lietotājiem, stomas pacientiem. Līdz 2004.gada 22.aprīlim spēkā bija Ārstniecības likuma 8.panta 4.punkta norma, kas noteica, ka Veselības ministrija veido, papildina un uztur kārtībā ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus. Minētos reģistrus Veselības ministrija (Labklājības ministrija) veidoja laika periodā no 1993.-1999.gadam (attiecībā uz Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļautajām personām – no 1987.gada) un to veidošana netika veikta pēc vienotiem kritērijiem, kā arī šobrīd minētie reģistri neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un vispārējiem cilvēktiesību principiem un tajos iekļauto pacientu loks ir pārāk plašs.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz svītrot normu, ka Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs veic Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu uzskaiti, izveidojot minēto personu vienotu Valsts reģistru, jo saskaņā ar 2004.gada 27.maija likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā" Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.novembrim izdod noteikumus, nosakot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību. Ministru kabineta noteikumu "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2004.gada 2.septembrī (prot. Nr.34   25.§ VSS-1461) un tas paredz izveidot valsts informācijas sistēmu – vienotu  ar  noteiktām  slimībām  slimojošu pacientu statistiskās informācijas datu bāzi – reģistru, kuras pārzinis un turētājs būs Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Noteikumu projekts paredz to, ka informāciju, kas  nepieciešama minētā reģistra izveidei,  papildināšanai  un uzturēšanai par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām, un pacientiem, kuri Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā tika pakļauti jonizējošās radiācijas ietekmei, aģentūrai arī turpmāk sniegs Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, tomēr slimnīca nebūs šī reģistra pārzinis un turētājs, tādēļ nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 6.pantā.

3. Cita informācija

   ---------------

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme attiecībā uz
makroekonomisko vidi

 

Makroekonomiskā vide tiks ietekmēta pozitīvi, jo ar noteiktām slimībām slimojošu personu visaptveroša reģistrācija veicinās atbilstošu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atspoguļos Latvijas veselības aprūpes resursus valsts un starptautiskajos ziņojumos, kā arī veicinās Valsts statistikas likuma normu izpildi un kalpos par pamatu elektroniskās veselības kartes ieviešanas uzsākšanai.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvais akts atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai (NACE) ietekmēs šādas tautsaimniecības nozares:

7310 – Pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs;

7320 – Pētījumu un eksperimentu veikšana sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs;

7512 – Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citus sociālos pakalpojumus sniedzošu aģentūru darbības koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu;

8511 – Slimnīcu darbība;

8512 – Ārstu prakse;

8514 – Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā;

8531 – Sociālā aprūpe ar izmitināšanu;

8532 – Sociālā aprūpe bez izmitināšanas;

9112 – Profesionālo organizāciju darbība.

Normatīvā akta ieviešana atvieglos sadarbību vienotas informācijas iegūšanā ar ārstniecības personām, statistiskās informācijas apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru, Sabiedrības veselības aģentūru, Pasaules Veselības Organizāciju un Eiropas Kopienas statistikas institūciju "Eurostat".

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Precīzāk iegūtie un aktualizētie dati par ar noteiktām slimībām slimojošiem pacientiem ļaus identificēt problēmas veselības aprūpē un izvērtēt prioritātes turpmākai veselības politikas izveidei.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

----------------------------------

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību

budžetiem                                                                                           (tūkst.latu)

Rādītāji

 

Kārtējais gads

 

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2004

2005

2006

2007

2008

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts neietekmēs valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumu daļu

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts neietekmēs valsts un pašvaldību budžeta izdevumu daļu

3. Finansiālā ietekme

Likumprojektam nav finansiālās ietekmes

4. Prognozējamie kompensējošie

pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

---------------

6. Cita informācija

 

 

Likuma īstenošana tiks nodrošināta 2004.gadā un turpmākajos gados piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likum-projektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts neparedz izdot papildus normatīvos aktus

2. Cita informācija

   ---------------

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā, Eiropas Kopienas 2001.gada 19.novembra regula EC 29/2002.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Ikgadēja veselības aprūpes statistikas datu sniegšana pēc noteiktas formas un datu struktūras:

- Eiropas  Kopienas  statistikas institūcijai "Eurostat" (modulis 351);

-  Pasaules Veselības Organizācijas datu bāzei "Veselība visiem 21.gadsimtā".

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā

akta projekta

norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

---------------

---------------

---------------

---------------

5. Cita informācija

 

      ---------------

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  ---------------

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

  ---------------

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju izveide nav nepieciešama

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietots Interneta tīklā: Normatīvo aktu informācijas sistēmā (www.nais.lv) un Veselības ministrijas mājas lapā (www.vm.gov.lv)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

  ------------------

 

 

Veselības ministrs                                                                  G.Bērziņš

 

 

 

 

Valsts sekretārs 

 

Juridiskā dienesta vadītājs

 

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

U.Līkops

D.Trofimovs

M.Briede

A.Viļums

 

14.02.2005. 13:48

1 119

A.Viļums

7876094, andis_vilums@vm.gov.lv