Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izrai

Likumprojekts

 

Grozījums Nacionālās drošības likumā

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 7., 10., 11.nr.; 2006, 1., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

 Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Aizsardzības ministrs likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" īpaši paredzētajā gadījumā ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas un starptautiskajās humānajās operācijās."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


 

                             

Likumprojekta „Grozījums Nacionālās drošības likumā” anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikai ir noslēgtas savstarpējas vienošanās ar Igauniju un Lietuvu par palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos. Prakse bieži rāda, ka, saņemot pieprasījumus no kaimiņvalstīm par palīdzības sniegšanu minētajos gadījumos (piem., meža ugunsgrēku dzēšanai Igaunijā un Lietuvā š.g. vasarā) Nacionālo bruņoto spēku rīcībā ir attiecīgs ekipējums (piemēram, helikopteri), bet ir nepilnības normatīvajā bāzē pietiekami operatīvai palīdzības sniegšanai. Ir jābūt gataviem, ka nākotnē Latvija šādus atbalsta lūgumus var saņemt arī no citām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Lai atrisinātu šo problēmu, Aizsardzības ministrija sagatavoja likumprojektu „Grozījums likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās,” paredzot paātrinātu lēmuma pieņemšanas procedūru. Saskaņojot šos grozījumus Tieslietu ministriju tika konstatēts, ka nepieciešams veikt grozījumus arī Nacionālās drošības likumā (likuma 2.pants nosaka, ka tajā ir jāparedz nacionālās drošības sistēmas subjektu kompetence).

2. Normatīvā akta būtība

Šobrīd Nacionālās drošības likums neparedz paātrinātu lēmumu pieņemšanas procedūru Nacionālo bruņoto spēku aktivizēšanai iepriekš minētajos gadījumos. Nepieciešams Nacionālajā drošības likumā paredzēt aizsardzības ministram tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu starptautiskajās glābšanas un humānajās operācijās. Ir nepieciešams veikt grozījumus Nacionālas drošības likumā, nosakot, ka Aizsardzības ministrs pieņem lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku līdzdalību starptautiskajā glābšanas un humānajā operācijā ārzemēs, saņemot pieprasījumu pēc steidzamas un neatliekamas palīdzības sniegšanas no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrību un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Noteikumu projekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst.latu)

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji četru gadu laikā pēc kārtējā gada

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Glābšanas darbi Baltijas jūrā

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Piedalīšanās avārijas seku likvidācijā

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Glābšanas darbi Latvijas teritorijā

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Vētras radīto seku likvidēšana un plūdu apdraudēto rajonu apsekošana

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Naftas savākšanas inventāra iegāde

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Kopā

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekta realizācija 2006.gadā un turpmākajos gados notiks Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.      Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

      Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās””. Likumprojekti MK sēdē tiks izskatīti vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā” TA-2373

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

 

Nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

 

Nav notikuši.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem.

Nav notikušas.

4. Cita informācija.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju funkciju ietvaros. Veidot jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas nav nepieciešams.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

  Sabiedrība tiks informēta, ievietojot informāciju elektroniskajos saziņas līdzekļos - Ministru kabineta mājas lapā, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī pēc izdošanas noteikumu grozījumi tiks publicēti oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

  No normatīvā akta izrietošajām attiecībām piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

-

 

 

Aizsardzības ministrs                                                      A.Slakteris

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

E.Svarenieks

 

 

 

 

27.10.06

1112

E.Svarenieks 7335029

edgars.svarenieks@mod.gov.lv