Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Reģ

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2007. gada 27. februāris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 6/Lp9) izskatīšanu 3.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 40 lpp.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

(Nr.6/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus: 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) ieguldījuma objekts — pārvedami vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti, nekustamais īpašums, noguldījums kredītiestādē un citi finanšu instrumenti, kurus saskaņā ar šā likuma noteikumiem ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu;

1.  1.pantā:

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "nekustamais īpašums" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesības";

 

 

 

1.  1.pantā:

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "nekustamais īpašums" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesības";

 

papildināt pantu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

 "22) apakšfonds – nošķirta ieguldījumu fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas;

23) ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās – tieši vai netieši fonda līdzekļu ieguldījumi nekustamajā īpašumā, tā lietošanas tiesībās, darījumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma projektu attīstības finansēšanu, tai skaitā darījumos ar atliktu izpildes termiņu, ja šādi ieguldījumi ne pēc to būtības, ne juridiskās formas nav pretrunā ar šajā likumā un citos likumos noteiktajiem darījumu ierobežojumiem."

 

 

 

papildināt pantu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

 "22) apakšfonds – nošķirta ieguldījumu fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas;

23) ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās – tieši vai netieši fonda līdzekļu ieguldījumi nekustamajā īpašumā, tā lietošanas tiesībās, darījumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma projektu attīstības finansēšanu, tai skaitā darījumos ar atliktu izpildes termiņu, ja šādi ieguldījumi ne pēc to būtības, ne juridiskās formas nav pretrunā ar šajā likumā un citos likumos noteiktajiem darījumu ierobežojumiem."

7.pants. Prasības sabiedrības akcionāriem un būtiskas līdzdalības iegūšana, samazināšana un izbeigšana sabiedrībā

(3) Par sabiedrības akcionāru nevar būt fiziskās personas, kā arī juridiskās personas, uz kuru dibinātājiem (akcionāriem) un īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) var attiecināt šā likuma 9.panta trešās daļas 1., 2., 3. vai 6.punktu.

2. 7.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli "6." ar skaitli "5.";

 

 

 

2. 7.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli "6." ar skaitli "5.";

(5) Netieši iegūta līdzdalība ir personas iegūtās balsstiesības sabiedrībā. Balsstiesību apjomu nosaka, ņemot vērā:

1) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvušas trešās personas savā vārdā, bet šīs personas uzdevumā;

2) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvusi tāda komercsabiedrība, kas atrodas šīs personas kontrolē;

3) balsstiesības, kas izriet no tām trešajām personām piederošajām akcijām, ar kurām persona ir noslēgusi rakstveida līgumu par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;

4) trešajai personai piederošas balsstiesības, ko ir tiesības izmantot personai vai personas kontrolē esošai komercsabiedrībai saskaņā ar noslēgtu rakstveida līgumu uz noteiktu termiņu vai bez termiņa ierobežojuma, par atlīdzību vai bez tās;

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nosakot personas netiešā veidā iegūtās līdzdalības apmēru sabiedrībā, ņem vērā šādas personas (turpmāk – konkrētā persona) iegūtās balsstiesības sabiedrībā:

1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā persona noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un ilgtermiņa rīcības politiku attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;

2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar konkrēto personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu;

3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, ko konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;

4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā periodā;

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nosakot personas netiešā veidā iegūtās līdzdalības apmēru sabiedrībā, ņem vērā šādas personas (turpmāk – konkrētā persona) iegūtās balsstiesības sabiedrībā:

1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā persona noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un ilgtermiņa rīcības politiku attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;

2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar konkrēto personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu;

3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, ko konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;

4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā periodā;

5) balsstiesības, kas izriet no personas turējumā nodotajām akcijām, kuras persona ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma no personas, kurai akcijas pieder;

5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šīs daļas 1.— 4.punkta noteikumiem;

1

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.pantā (likuma 7.panta piektās daļas 5.punktā) skaitļus un vārdu “1.- 4. punkta” ar skaitļiem un vārdu “1., 2., 3. un 4. punkta”.

 

Atbalstīts

5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punkta noteikumiem;

6) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona nodevusi trešajām personām kā nodrošinājumu, nezaudējot no šīm akcijām izrietošās balsstiesības;

6) balsstiesības, kuras izriet no konkrētajai personai glabāšanā nodotajām akcijām un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;

2

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā (likuma 7.panta piektās daļas 6.punktā) vārdu “glabāšanā” ar  vārdu “turējumā”.

Atbalstīts

6) balsstiesības, kuras izriet no konkrētajai personai turējumā nodotajām akcijām un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;

7) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir tiesīga iegūt saskaņā ar rakstveida līgumu, kura izpilde atkarīga tikai no šīs personas. Par balsstiesību iegūšanas brīdi uzskatāma līguma noslēgšanas diena;

8) balsstiesības, kas izriet no personai piederošajām akcijām, kuras tā nodevusi citai personai kā saistību izpildes nodrošinājumu. Ja nodrošinājuma turētājs ir paziņojis par vēlmi izmantot balsstiesības, kas izriet no saistību izpildes nodrošinājumam nodotajām akcijām, šīs balsstiesības uzskata par nodrošinājuma turētāja balsstiesībām;

9) balsstiesības, kas izriet no jebkurā citā netiešā veidā personas iegūtajām akcijām.

7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;

8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var realizēt kā pilnvarnieks, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;

9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās personas iegūtajām akcijām.”

 

 

 

7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;

8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var realizēt kā pilnvarnieks, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;

9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās personas iegūtajām akcijām.”

8.pants. Sabiedrības kapitāls

(4) Neņemot vērā šā panta otrās daļas noteikumus, sabiedrības sākotnējais kapitāls un papildu summa nepārsniedz 10 000 000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

3. Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdu "otrās" ar vārdu "trešās".

 

 

 

3. Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdu "otrās" ar vārdu "trešās".

13.pants. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

(2) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pārvaldes pakalpojumus, tā papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām ievēro un izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, ka šķirti tiek turēti, iegrāmatoti un uzskaitīti pašas sabiedrības un tās klientu, arī pārvaldē esošo ieguldījumu fondu, privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas finanšu instrumenti un naudas līdzekļi;

2) pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas noslēdz ar klientu rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu;

3) pirms līguma par pakalpojuma sniegšanu noslēgšanas, kā arī visā līguma darbības laikā nodrošina, lai klientam būtu pietiekama informācija, kas ļauj izvērtēt sniegtā pakalpojuma būtību un ar to saistītos finanšu riskus;

4) pirms līguma noslēgšanas informē klientu par tiem līgumā paredzētajiem strīdus gadījumiem, kuri tiks izskatīti ārpustiesas ceļā, un šādu strīdu izskatīšanas kārtību;

5) piedalās ieguldītāju aizsardzības sistēmā atbilstoši to regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Papildināt 13.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu un sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos.”

 

 

 

 

4. Papildināt 13.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu un sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos.”

 

15.pants. Fonda pārvaldes pakalpojumu deleģēšana

 (2) Fonda ieguldījumu pārvaldīšanu sabiedrība drīkst nodot tikai citai sabiedrībai.

5. Papildināt 15.panta otro daļu pēc vārdiem “citai sabiedrībai” ar vārdiem “vai citā dalībvalstī licencētam pārvaldes pakalpojumu sniedzējam”.

 

 

 

5. Papildināt 15.panta otro daļu pēc vārdiem “citai sabiedrībai” ar vārdiem “vai citā dalībvalstī licencētam pārvaldes pakalpojumu sniedzējam”.

16.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

 (2) Lai saņemtu Komisijas atļauju nodot fonda pārvaldi, sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu. Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

1) fonda nodošanas līgums;

2) fonda prospekta un pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumi vai esošā turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar sabiedrības maiņu.

6.  16.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fonda prospekta, fonda saīsinātā prospekta un pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar sabiedrības maiņu.";

 

 

 

 

6.  16.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fonda prospekta, fonda saīsinātā prospekta un fonda pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar sabiedrības maiņu.";

 

(5) Līgums par fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas. Grozījumi fonda prospektā, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par fonda pārvaldes nodošanu.

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārdiem "fonda prospektā" ar vārdiem "fonda saīsinātajā prospektā".

 

 

 

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārdiem "fonda prospektā" ar vārdiem "fonda saīsinātajā prospektā".

20.pants. Ieguldījumu fonda un tā mantas tiesiskais statuss

(2) Fonda manta ir fonda ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu, kā arī turētājbankas mantas.

 

7. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Fonda manta ir fonda vai tā apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem) ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem), kā arī turētājbankas mantas. Fonda (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem) manta ir apakšfondu kopīgā manta. Šādam fondam nevar būt mantas, kas neietilpst kādā no apakšfondiem."

 

 

 

7. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Fonda manta ir fonda vai tā apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem) ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem), kā arī turētājbankas mantas. Fonda (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem) manta ir apakšfondu kopīgā manta. Šādam fondam nevar būt mantas, kas neietilpst kādā no apakšfondiem."

21.pants. Fondu veidi

(1) Ieguldījumu fondu var dibināt kā atvērtu vai slēgtu fondu.

(2) Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītāji to pieprasa.

(3) Slēgtais ieguldījumu fonds ir fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir aizliegta ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

 

8.  21.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kura mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīva ieguldīšana pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to prasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Atvērto ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecības tiek tirgotas regulētajā tirgū un fondu pārvaldošā sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecību tirgus cena būtiski neatšķiras no fonda daļas vērtības.";

 

 

 

8.  21.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kura mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīva ieguldīšana pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to prasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Atvērto ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecības tiek tirgotas regulētajā tirgū un fondu pārvaldošā sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecību tirgus cena būtiski neatšķiras no fonda daļas vērtības.";

 

 papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atvērto fondu var dibināt kā fondu ar apakšfondiem.

(5) Katram apakšfondam fonda prospektā var noteikt atšķirīgu ieguldījumu politiku, pārvaldīšanas pakalpojumu apmaksas noteikumus un fonda valūtu.

(6) Šajā likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, kas attiecas uz ieguldījumu fondu, ieguldījumu fonda daļu vai ieguldījumu apliecībām, fondam ar apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu, apakšfonda daļu vai ieguldījumu apliecībām atsevišķi."

 

 

 

 papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atvērto fondu var dibināt kā fondu ar apakšfondiem.

(5) Katram apakšfondam fonda prospektā var noteikt atšķirīgu ieguldījumu politiku, pārvaldīšanas pakalpojumu apmaksas noteikumus un fonda valūtu.

(6) Šajā likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, kas attiecas uz ieguldījumu fondu, ieguldījumu fonda daļu vai ieguldījumu apliecībām, fondam ar apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu, apakšfonda daļu vai ieguldījumu apliecībām atsevišķi."

22.pants. Fonda dibināšana

(1) Fondu dibina sabiedrība, apstiprinot fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu un noslēdzot turētājbankas līgumu.

9.  22.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "apstiprinot fonda prospektu" ar vārdiem "fonda saīsināto prospektu (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

 

 

 

9.  22.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "apstiprinot fonda prospektu" ar vārdiem "fonda saīsināto prospektu (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

(2) Lēmumu par fonda prospekta un fonda pārvaldes nolikuma apstiprināšanu pieņem sabiedrības statūtos noteikta pārvaldes institūcija.

papildināt otro daļu pēc vārdiem "fonda prospekta" ar vārdiem "fonda saīsinātā prospekta".

 

 

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem "fonda prospekta" ar vārdiem "fonda saīsinātā prospekta".

23.pants. Fonda reģistrācija

(1) Lai reģistrētu fondu, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

1) fonda prospektu (divus oriģināleksemplārus);

2) fonda pārvaldes nolikumu (divus oriģināleksemplārus);

3) turētājbankas līgumu;

4) to turētājbankas darbinieku sarakstu, kuri būs atbildīgi par turētājbankas funkciju izpildi (norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un pēdējo triju gadu darba pieredzi).

10. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) fonda saīsināto prospektu (divus oriģināleksemplārus) – atvērtajiem ieguldījumu fondiem;".

 

 

 

10. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) fonda saīsināto prospektu (divus oriģināleksemplārus) – atvērtajiem ieguldījumu fondiem;".

27.pants. Slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce

(8) Ieguldītāju pilnsapulcei ir tiesības pieņemt sabiedrībai saistošus lēmumus par:

1) fonda prospekta apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu tajā;

2) sabiedrības vai turētājbankas maiņu;

3) fonda likvidāciju;

4) citiem jautājumiem, kurus ir noteikusi Komisija vai kuri ir paredzēti fonda prospektā.

11.  27.pantā:

papildināt astoto daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 "31) dividenžu izmaksu;";

 

 

 

 

11.  27.pantā:

papildināt astoto daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 "31) dividenžu izmaksu;";

 

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

 "(81) Slēgtā ieguldījumu fonda izmaksāto dividenžu summa nedrīkst pārsniegt realizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu."

 

 

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

 "(81) Slēgtā ieguldījumu fonda izmaksāto dividenžu summa nedrīkst pārsniegt realizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu."

28.pants. Fonda pārvaldes nolikums

(1) Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka fonda pārvaldīšanas kārtību.

12.  28.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "pārvaldīšanas kārtību" ar vārdiem "un ieguldījumu ierobežojumus";

 

 

 

12.  28.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "pārvaldīšanas kārtību" ar vārdiem "un ieguldījumu ierobežojumus";

(3) Nolikumā norāda:

1) fonda nosaukumu;

2) sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru;

3) fonda pārvaldes vispārīgos principus un kārtību, īpaši norādot lēmumu pieņemšanas kompetenci un kārtību, kādā var rīkoties ar fonda mantu;

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 "31) fonda ieguldījumu ierobežojumus;";

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 "31) fonda ieguldījumu ierobežojumus;";

 

4) klientu apkalpošanas kārtību, īpaši norādot to, kādā kārtībā:

a) izsniedzams fonda prospekts,

b) (izslēgts ar 24.10.2002. likumu),

c) (izslēgts ar 24.10.2002. likumu),

d) sniedzama informācija par tām pārmaiņām darījumos ar fonda mantu gūto ienākumu sadalē, kuras skar fonda darbību, un par līdzīgiem notikumiem,

e) veicama ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana;

 papildināt trešās daļas 4.punkta "a" apakšpunktu aiz vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais  prospekts (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

 

 

 

 

 

 papildināt trešās daļas 4.punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais  prospekts (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

 

 

5) fonda vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, kā arī fonda ienākumu aprēķināšanas principus;

 

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) fonda vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, kā arī fonda ienākumu aprēķināšanas principus. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, sniedz norādi par katras klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un kārtību, kādā vienas klases ieguldījumu apliecības tiek apmainītas pret citas klases ieguldījumu apliecībām, ja šāda iespēja ir paredzēta;";

 

 

 

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) fonda vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, kā arī fonda ienākumu aprēķināšanas principus. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, sniedz norādi par katras klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un kārtību, kādā vienas klases ieguldījumu apliecības tiek apmainītas pret citas klases ieguldījumu apliecībām, ja šāda iespēja ir paredzēta;";

 

 papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 "(8) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kas tiek sniegta saskaņā ar šā panta trešās daļas 2.punktu, sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus nolikumā, tos iepriekš nereģistrējot Komisijā, bet atbilstoši šā panta piektās daļas 3.punktam iesniedzot Komisijai pilnu nolikuma tekstu. Šādi grozījumi nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas sabiedrības pārvaldes institūcijā."

 

 

 

 papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 "(8) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kas tiek sniegta saskaņā ar šā panta trešās daļas 2.punktu, sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus nolikumā, tos iepriekš nereģistrējot Komisijā, bet atbilstoši šā panta piektās daļas 3.punktam iesniedzot Komisijai pilnu nolikuma tekstu. Šādi grozījumi nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas sabiedrības pārvaldes institūcijā."

30.pants. Fonda vērtība un fonda daļas vērtība

(1) Fonda vērtība (turpmāk arī — fonda aktīvu neto vērtība) ir fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

(2) Fonda daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši fonda daļas vērtībai.

(3) Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

(4) Apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp emitēto ieguldījumu apliecību skaitu un to ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas prasības saņemšanu.

(5) Atvērtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

(6) Slēgtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka ne retāk kā reizi mēnesī.

 

13. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

 "30.pants. Fonda vērtība un fonda daļas vērtība

(1) Fonda vērtība (turpmāk arī – fonda aktīvu neto vērtība) ir fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda vērtība ir apakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

(2) Fonda daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši fonda daļas vērtībai. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības nosaka katrai klasei atsevišķi atbilstoši fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma noteikumiem.


(3) Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Apakšfonda daļas vērtība ir apakšfonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, katras klases ieguldījumu apliecību vērtību aprēķina, ņemot vērā šīs klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātās tiesības.

(4) Atvērtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

(5) Slēgtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka ne retāk kā reizi mēnesī."

 

 

 

13. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

 "30.pants. Fonda vērtība un fonda daļas vērtība

(1) Fonda vērtība (turpmāk arī – fonda aktīvu neto vērtība) ir fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda vērtība ir apakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

(2) Fonda daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši fonda daļas vērtībai. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības nosaka katrai klasei atsevišķi atbilstoši fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumiem.


(3) Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Apakšfonda daļas vērtība ir apakšfonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, katras klases ieguldījumu apliecību vērtību aprēķina, ņemot vērā šīs klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātās tiesības.

(4) Atvērtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

(5) Slēgtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka ne retāk kā reizi mēnesī."

31.pants. Atlīdzība sabiedrībai, turētājbankai un trešajām personām

(2) Sabiedrībai nav tiesību uz komisijas naudu un kompensāciju par darījumiem, kas saistīti ar fonda mantas ieguldīšanu tādu fondu ieguldījumu apliecībās, kurus pārvalda tā pati sabiedrība vai cita sabiedrība, ar kuru šai sabiedrībai ir kopīga pārvalde vai ar kuru tā atrodas vienā koncernā.

14.  31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā";

 

 

 

 

14.  31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā";

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Par vienā grupā ietilpstošām komercsabiedrībām uzskata komerc­sabiedrības, kuru finanšu pārskati konsolidējami saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem."

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Par vienā grupā ietilpstošām komercsabiedrībām uzskata komerc­sabiedrības, kuru finanšu pārskati konsolidējami saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem."

33.pants. Darījumu ierobežojumi

(6) Sabiedrība nedrīkst, tieši vienojoties, iegādāties uz fonda rēķina mantu no šā panta piektajā daļā minētajām personām.

15.  33.pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

 "(61) Šā panta piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežo­jumi darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām nav attiecināmi uz darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām, kuras ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes.";

 

 

 

15.  33.pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

 "(61) Šā panta piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežo­jumi darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām nav attiecināmi uz darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām, kuras ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes.";

(7) Tādu vērtspapīru iegādei, kurus emitējusi kāda no šā panta piektajā daļā minētajām personām, fonda mantu drīkst izmantot tikai ar fondu biržas vai cita regulēta un publiska vērtspapīru tirgus starpniecību.

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tādu vērtspapīru iegādei, kurus emitējusi kāda no šā panta piektās daļas 1.punktā minētajām personām, fonda mantu drīkst izmantot tikai ar regulētā tirgus starpniecību. Iegādāties uz fonda rēķina citu sabiedrības vai tās ieinteresēto personu pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības drīkst tikai tad, ja šādam darījumam netiek piemērota ne ieguldījumu apliecību pārdošanas, ne atpakaļpirkšanas komisijas nauda.";

 

 

 

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tādu vērtspapīru iegādei, kurus emitējusi kāda no šā panta piektās daļas 1.punktā minētajām personām, fonda mantu drīkst izmantot tikai ar regulētā tirgus starpniecību. Iegādāties uz fonda rēķina citu sabiedrības vai tās ieinteresēto personu pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības drīkst tikai tad, ja šādam darījumam netiek piemērota ne ieguldījumu apliecību pārdošanas, ne atpakaļpirkšanas komisijas nauda.";

(8) Uz fonda rēķina nedrīkst veikt šādas darbības:

1) izpildīt sabiedrības saistības, kuras tai radušās tās vārdā un uz tās rēķina;

2) emitēt vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu apliecības;

3) uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem;

4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu atpakaļpirkuma darījumiem, kurus ir atļauts veikt, ievērojot, ka darījumā iesaistītajam finanšu instrumentam tiek piemēroti šā likuma 66.pantā noteiktie ierobežojumi.

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu atpakaļpirkuma darījumiem, kurus ir atļauts veikt, ievērojot, ka darījumā iesaistītajam finanšu instrumentam tiek piemēroti šā likuma 66. pantā noteiktie ierobežojumi, kā arī uz slēgtā ieguldījumu fonda līdzekļu ieguldīšanu nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās.";

 

 

 

 

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu atpakaļpirkuma darījumiem, kurus ir atļauts veikt, ievērojot, ka darījumā iesaistītajam finanšu instrumentam tiek piemēroti šā likuma 66. pantā noteiktie ierobežojumi, kā arī uz slēgtā ieguldījumu fonda līdzekļu ieguldīšanu nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās.";

 

(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt 80 procentus no slēgtā fonda vērtības.

 

 izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

 "(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt slēgtā fonda vērtību vairāk kā četras reizes.";

 

 

 

 izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

 "(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt slēgtā fonda vērtību vairāk kā četras reizes.";

(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst veikt ieguldījumu sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses;

2) ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonus latu.

izteikt četrpadsmitās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 "2) atvērtā ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonus latu. Ja fonda vērtība pārsniedz desmit miljonus latu, sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, var saglabāt savus ieguldījumus fondā, bet nedrīkst tos palielināt."

 

 

 

izteikt četrpadsmitās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 "2) atvērtā ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonus latu. Ja fonda vērtība pārsniedz desmit miljonus latu, sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, var saglabāt savus ieguldījumus fondā, bet nedrīkst tos palielināt."

34.pants. Fonda reorganizācija

Fondu apvienošana vai fonda sadalīšana nav atļauta.

 

16. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Fonda reorganizācija

(1) Fonda sadalīšana nav atļauta.

(2) Vienas sabiedrības pārvaldē esošus fondus, kuriem atšķiras tikai ieguldījumu politika, var apvienot, izveidojot fondu ar vairākiem apakšfondiem.

(3) Slēgto ieguldījumu fondu nedrīkst apvienot ar atvērto ieguldījumu fondu.

(4) Fondu apvienošanu atļauj Komisija.

(5) Lai Komisija atļautu apvienot fondus, sabiedrība Komisijai iesniedz:

1) sabiedrības valdes lēmumu par fondu apvienošanu un tās pamatojumu;

2) jaundibināmā fonda prospekta, fonda saīsinātā prospekta un pārvaldes nolikuma projektu;

3) grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi nepieciešami;

4) fondu finanšu pārskatus.

(6) Komisija iesniegumu par fondu apvienošanu izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pieņemot lēmumu par atļauju apvienot fondus, Komisija vienlaikus pieņem arī lēmumu par jaundibinātā fonda reģistrēšanu.

(7) Komisija neatļauj apvienot fondus, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem gadījumiem:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst šā likuma prasībām;

2) fondu apvienošana būtiski aizskartu ieguldītāju likumīgās intereses.

(8) Pēc atļaujas saņemšanas sabiedrība fondu prospektos noteiktajā kārtībā informē ieguldītājus par fondu apvienošanu.

(9) Komisijas lēmums atļaut fondu apvienošanu un reģistrēt jaundibināto fondu stājas spēkā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas sabiedrībai."

 

 

 

16. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Fonda reorganizācija

(1) Fonda sadalīšana nav atļauta.

(2) Vienas sabiedrības pārvaldē esošus fondus, kuriem atšķiras tikai ieguldījumu politika, var apvienot, izveidojot fondu ar vairākiem apakšfondiem.

(3) Slēgto ieguldījumu fondu nedrīkst apvienot ar atvērto ieguldījumu fondu.

(4) Fondu apvienošanu atļauj Komisija.

(5) Lai Komisija atļautu apvienot fondus, sabiedrība Komisijai iesniedz:

1) sabiedrības valdes lēmumu par fondu apvienošanu un tās pamatojumu;

2) jaundibināmā fonda prospekta, fonda saīsinātā prospekta un fonda pārvaldes nolikuma projektu;

3) grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi nepieciešami;

4) fondu finanšu pārskatus.

(6) Komisija iesniegumu par fondu apvienošanu izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pieņemot lēmumu par atļauju apvienot fondus, Komisija vienlaikus pieņem arī lēmumu par jaundibinātā fonda reģistrēšanu.

(7) Komisija neatļauj apvienot fondus, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem gadījumiem:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst šā likuma prasībām;

2) fondu apvienošana būtiski aizskartu ieguldītāju likumīgās intereses.

(8) Pēc atļaujas saņemšanas sabiedrība fondu prospektos noteiktajā kārtībā informē ieguldītājus par fondu apvienošanu.

(9) Komisijas lēmums atļaut fondu apvienošanu un reģistrēt jaundibināto fondu stājas spēkā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas sabiedrībai."

35.pants. Fonda likvidācija

(2) Sabiedrība veic fonda likvidāciju ja:

1) nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;

2) gada laikā pēc fonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena ieguldījumu apliecība;

3) visi atvērtā fonda ieguldītāji ir izmantojuši atpakaļpārdošanas tiesības un sabiedrība pieņem lēmumu par fonda likvidāciju.

17.  35.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par atvērtā fonda likvidāciju.";

 

 

 

 

17.  35.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par atvērtā fonda likvidāciju.";

 

(3) Šā panta otrās daļas 3.punktā minētie noteikumi netiek piemēroti sešu mēnešu laikā pēc fonda nodibināšanas.

 izslēgt trešo daļu.

 

 

 

 izslēgt trešo daļu.

 

18. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā: 

"35.1 pants. Atvērtā fonda likvidācija, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu

(1) Lai likvidētu atvērto fondu, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu, sabiedrībai pirms fonda likvidācijas uzsākšanas jāsaņem Komisijas atļauja.

(2) Lai saņemtu atļauju uzsākt fonda likvidāciju, sabiedrība 20 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atvērtā fonda likvidāciju, iesniedz Komisijai sabiedrības valdes lēmumu, kurā norādīts fonda likvidācijas pamatojums.

 (3) Komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju uzsākt fonda likvidāciju vai atļaujas atteikumu.

(4) Komisija neatļauj uzsākt fonda likvidāciju, ja šāda likvidācija neatbilst ieguldītāju likumīgajām interesēm."

 

 

 

18. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā: 

"35.1 pants. Atvērtā fonda likvidācija, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu

(1) Lai likvidētu atvērto fondu, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu, sabiedrībai pirms fonda likvidācijas uzsākšanas jāsaņem Komisijas atļauja.

(2) Lai saņemtu atļauju uzsākt fonda likvidāciju, sabiedrība 20 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atvērtā fonda likvidāciju, iesniedz Komisijai sabiedrības valdes lēmumu, kurā norādīts fonda likvidācijas pamatojums.

 (3) Komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju uzsākt fonda likvidāciju vai atļaujas atteikumu.

(4) Komisija neatļauj uzsākt fonda likvidāciju, ja šāda likvidācija neatbilst ieguldītāju likumīgajām interesēm."

 

19. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā: 

"38.1 pants. Apakšfonda likvidācija

(1) Uz apakšfonda likvidāciju attiecas šajā nodaļā noteiktā fonda likvidācijas kārtība.

(2) Pēc apakšfonda likvidācijas pabeigšanas sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus fonda pārvaldes nolikumā un fonda prospektā."

 

 

 

19. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā: 

"38.1 pants. Apakšfonda likvidācija

(1) Uz apakšfonda likvidāciju attiecas šajā nodaļā noteiktā fonda likvidācijas kārtība.

(2) Pēc apakšfonda likvidācijas pabeigšanas sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus fonda pārvaldes nolikumā un fonda prospektā."

51.pants. Ieguldījumu apliecības

(2) Viena fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst būt nostiprinātas dažādas tiesības, un šajās ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta.

 

20.  51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Fonda ieguldījumu apliecībām var būt dažādas klases ar atšķirīgu nominālvērtību, piekritīgajiem maksājumiem vai atšķirīgām tiesībām uz fonda ienākumu sadali. Ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta. Viena fonda vienas klases ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātas vienādas tiesības."; 

 

 

 

20.  51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Fonda ieguldījumu apliecībām var būt dažādas klases ar atšķirīgu nominālvērtību, piekritīgajiem maksājumiem vai atšķirīgām tiesībām uz fonda ienākumu sadali. Ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta. Viena fonda vienas klases ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātas vienādas tiesības."; 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā: 

"(8) Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Fonda prospektā nosaka kārtību, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību skaits pēc to sadalīšanas."

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā: 

"(8) Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Fonda prospektā nosaka kārtību, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību skaits pēc to sadalīšanas."

52.pants. Ieguldījumu apliecību emisija

(2) Slēgtā fonda ieguldījumu apliecību viena laidiena sākotnējās izvietošanas apjoms ir ierobežots, un tās laiks nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

21. Aizstāt 52.panta otrajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "sešus".

 

 

 

21. Aizstāt 52.panta otrajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "sešus".

53.pants. Ieguldījumu apliecības cena

(8) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu saskaņā ar fonda prospektu.

 

22. Izteikt 53.panta astoto daļu šādā redakcijā: 

"(8) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu saskaņā ar fonda prospektu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu nosaka katrai ieguldījumu apliecību klasei atsevišķi."

 

 

 

22. Izteikt 53.panta astoto daļu šādā redakcijā: 

"(8) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu saskaņā ar fonda prospektu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu nosaka katrai ieguldījumu apliecību klasei atsevišķi."

56.pants. Fonda prospekts un tā grozījumi

(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā un apstiprina divas fonda prospekta versijas — pilno un saīsināto fonda prospektu (turpmāk — fonda prospekts).

23.  56.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā arī fonda saīsināto prospektu, kurā norāda šā likuma 57.panta ceturtajā daļā minēto informāciju."; 

 

 

 

 

23.  56.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā arī fonda saīsināto prospektu, kurā norāda šā likuma 57.panta ceturtajā daļā minēto informāciju."; 

(4) Fonda prospekts stājas spēkā ar brīdi, kad fonds ir reģistrēts Komisijā.

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

 

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"(11) Fonda saīsinātā prospekta grozījumiem piemēro šajā pantā minētos fonda prospekta grozīšanas nosacījumus."

 

 

 

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"(11) Fonda saīsinātā prospekta grozījumiem piemēro šajā pantā minētos fonda prospekta grozīšanas nosacījumus."

57.pants. Fonda prospekta saturs

(3) Fonda prospekta pilnajā versijā šajā daļā minētajā secībā iekļaujama vismaz šāda informācija:

10) ziņas par fonda revidentu — vārds, uzvārds un sertifikāta numurs vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un licences numurs;

11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība;

20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu, privāto pensiju fondu pensiju plānu vai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu nosaukums un īss apraksts;

24.  57.pantā:

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā: 

"(3) Fonda prospektā šajā daļā minētajā secībā iekļaujama vismaz šāda informācija:"; 

papildināt trešo daļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā: 

"101) fonda ieguldījumu apliecību klases, to nominālvērtība, piekritīgie maksājumi, tiesības uz fonda ienākumu sadali;"; 

izteikt trešās daļas 11.punktu šādā redakcijā: 

"11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību daļu skaits pēc ieguldījumu apliecību sadalīšanas;"; 

izteikt trešās daļas 20.punktu šādā redakcijā: 

"20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukums;"; 

 

 

 

24.  57.pantā:

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā: 

"(3) Fonda prospektā šajā daļā minētajā secībā iekļaujama vismaz šāda informācija:"; 

papildināt trešo daļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā: 

"101) fonda ieguldījumu apliecību klases, to nominālvērtība, piekritīgie maksājumi, tiesības uz fonda ienākumu sadali;"; 

izteikt trešās daļas 11.punktu šādā redakcijā: 

"11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību daļu skaits pēc ieguldījumu apliecību sadalīšanas;"; 

izteikt trešās daļas 20.punktu šādā redakcijā: 

"20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukums;"; 

(4) Fonda prospekta saīsinātajā versijā informācija sniedzama iespējami vienkāršā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamā veidā. Fonda prospekta saīsinātajā versijā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13. un 15.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj šādas ziņas:

1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma — pirms tas iesniedz pieteikumu par fonda ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk — bez maksas ieguldītājam tiek izsniegta fonda prospekta pilnā versija, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu paskaidrojošu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekviz ītus) un darba laiku.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Fonda saīsinātajā prospektā informācija sniedzama iespējami vienkāršā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamā veidā. Fonda saīsinātajā prospektā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 15. un 24.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj:


1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma – pirms tas iesniedz pieteikumu par ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk – bez maksas ieguldītājam tiek izsniegts fonda prospekts, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekvizītus) un darba laiku."

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Fonda saīsinātajā prospektā informācija sniedzama iespējami vienkāršā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamā veidā. Fonda saīsinātajā prospektā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 15. un 24.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj:


1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma – pirms tas iesniedz pieteikumu par ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk – bez maksas ieguldītājam tiek izsniegts fonda prospekts, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekvizītus) un darba laiku."

60.pants. Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība

(1) Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru (turpmāk — ārvalsts fonda vērtspapīri) laišana publiskajā apgrozībā Latvijā ir atļauta tikai ar tādas Latvijā reģistrētas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir izsniegta licence starpniekdarbības veikšanai (turpmāk — izplatītājs). Izplatītājs nodrošina ārvalsts fonda vērtspapīru atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu Latvijā. Ārvalstīs reģistrētu slēgto fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus drīkst laist publiskajā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē vērtspapīru publisko apgrozību Latvijā.

25.  60.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru (turpmāk – ārvalsts fonda vērtspapīri) laišana publiskajā apgrozībā Latvijā ir atļauta tikai ar tādas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk – izplatītājs). Izplatītājs nodrošina ārvalsts fonda vērtspapīru izplatīšanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu un ar to saistītos norēķinus Latvijā. Ārvalstīs reģistrēto slēgto fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus drīkst publiski piedāvāt un laist publiskajā apgrozībā atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām."; 

 

 

 

25.  60.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru (turpmāk – ārvalsts fonda vērtspapīri) laišana publiskajā apgrozībā Latvijā ir atļauta tikai ar tādas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk – izplatītājs). Izplatītājs nodrošina ārvalsts fonda vērtspapīru izplatīšanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu un ar to saistītos norēķinus Latvijā. Ārvalstīs reģistrēto slēgto fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus drīkst publiski piedāvāt un laist publiskajā apgrozībā atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām."; 

(2) Pirms ārvalsts fonda vērtspapīru laišanas publiskajā apgrozībā Latvijā attiecīgā fonda pilnvarotā persona vai izplatītājs iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) ārvalsts fonda reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izdota izziņa par to, ka attiecīgais fonds un to pārvaldošā sabiedrība ir reģistrēti attiecīgajā ārvalstī;

2) ārvalsts fonda pārvaldes nolikums vai tam pielīdzināms dokuments;

3) ārvalsts fonda pēdējais revidētais un apstiprinātais gada pārskats, kā arī pusgada pārskats, ja tas apstiprināts pēc gada pārskata apstiprināšanas;

4) ārvalsts fonda prospekts;

5) līgums ar ārvalsts fonda vērtspapīru izplatītāju Latvijā;

6) izplatītāja sagatavoti un apstiprināti noteikumi par attiecīgā ārvalsts fonda vērtspapīru izplatīšanas kārtību Latvijā.

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

 

 

 

 

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

 

(6) Fonda prospektam, fonda pārvaldes nolikumam, līgumam ar izplatītāju un tiem pielīdzināmiem dokumentiem, kas noformēti svešvalodā, pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Citiem Komisijai iesniedzamiem dokumentiem pievieno to tulkojumu valsts valodā vai citā valodā, kuras izmantošanai piekritusi Komisija.

izslēgt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "notariāli apliecinātu";

 

 

 

 

izslēgt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "notariāli apliecinātu";

 

 

 

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Ja šā panta otrajā daļā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, izplatītājs tos septiņu dienu laikā iesniedz Komisijai.

(8) Izplatītājs nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus, ievērojot fonda prospektā vai pārvaldes nolikumā noteikto kārtību, informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, fonda saīsinātajā prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā, un pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā."

 

 

 

papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Ja šā panta otrajā daļā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, izplatītājs tos septiņu dienu laikā iesniedz Komisijai.

(8) Izplatītājs nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus, ievērojot fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā noteikto kārtību, informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, fonda saīsinātajā prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā, un pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā.

 

 

3

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 60.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9)  Ja ārvalsts fonds vēlas pārtraukt vērtspapīru izplatīšanu Latvijā vai tiek  likvidēts, izplatītājs par plānoto darbību informē Komisiju un pirms  fonda  darbības  izbeigšanas  vai  likvidācijas  nodrošina  saistību izpildi pret Latvijas ieguldītājiem atbilstoši fonda prospektā un fonda pārvaldes nolikumā noteiktajam."

Atbalstīts

(9)  Ja ārvalsts fonds vēlas pārtraukt vērtspapīru izplatīšanu Latvijā vai tiek  likvidēts, izplatītājs par plānoto d arbību informē Komisiju un pirms  fonda  darbības  izbeigšanas  vai  likvidācijas  nodrošina  saistību izpildi pret Latvijas ieguldītājiem atbilstoši fonda prospektā un fonda pārvaldes nolikumā noteiktajam."

61.pants. Fonda ieguldījumu objekti

(2) Slēgtā fonda līdzekļus papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem ieguldījumu objektiem drīkst ieguldīt nekustamajā īpašumā.

26. Papildināt 61.panta otro daļu pēc vārdiem "nekustamajā īpašumā" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesībās".

 

 

 

26. Papildināt 61.panta otro daļu pēc vārdiem "nekustamajā īpašumā" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesībās".

62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja:

5) tos ir emitējusi Komisijas apstiprinātajā kategorijā ietilpstoša komercsabiedrība un uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai. Šādā gadījumā naudas tirgus instrumentu emitents ir komercsabiedrība:

a) kuras kapitāla un rezervju apjoms ir ekvivalents 10 miljoniem eiro un kura atbilstoši likumiem sagatavo un publicē gada pārskatu,

b) kas ir koncernā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta naudas līdzekļu piesaistīšanai koncernam vai tādu finanšu instrumentu emisijas finansēšanai, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē.

27. Izteikt 62.panta otrās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"b) kas ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai vai finansētu tādu finanšu instrumentu emisiju, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē."

 

 

 

27. Izteikt 62.panta otrās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"b) kas ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai vai finansētu tādu finanšu instrumentu emisiju, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē."

64.pants. Ieguldījumi fonda ieguldījumu apliecībās (daļās)

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijā, citā dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās).

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) šā panta pirmajā daļā neminētajās valstīs, ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:

1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai;

2) to darbības principi (ieguldītāju aizsardzība, ieguldīšanas noteikumi u.tml.) ir analoģiski šā likuma noteikumiem par atvērto fondu darbību;

3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.

(3) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto atvērto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma [kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties] prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem.

(4) Ja fonda līdzekļi pārsvarā tiks ieguldīti šajā pantā minētajos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos, fonda prospektā iekļauj informāciju par maksimālajām fondu pārvaldīšanas izmaksām, kuras var ieturēt gan no paša fonda, gan arī no tiem fondiem vai kopējo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros šis fonds veic ieguldījumus.

28. Papildināt 64.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja fonda (apakšfonda) līdzekļus paredzēts ieguldīt vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos fondos (apakšfondos), prospektā norāda šos fondus (apakšfondus) un tajos plānoto kopējo ieguldījumu maksimālo apjomu."

 

 

 

28. Papildināt 64.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja fonda (apakšfonda) līdzekļus paredzēts ieguldīt vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos fondos (apakšfondos), prospektā norāda šos fondus (apakšfondus) un tajos plānoto kopējo ieguldījumu maksimālo apjomu."

65.pants. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

2) ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

29. Papildināt 65.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "vai cits fonda prospektā vai pārvaldes nolikumā minēts darījuma partneris".

 

 

 

29. Papildināt 65.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "vai cits fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā minēts darījuma partneris".

66.pants. Ieguldījumu ierobežojumi

(1) Fonda ieguldījumi viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt piecus procentus no fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no fonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no fonda aktīviem.

30.  66.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "fonda ieguldījumi" ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos fonda ieguldījumus";

 

 

 

 

30.  66.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "fonda ieguldījumi" ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos fonda ieguldījumus";

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nepārkāpjot šā likuma 67.pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, šā panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu attiecībā uz ieguldījumu viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 20 procentiem no fonda aktīviem, ja saskaņā ar fonda prospektu vai pārvaldes nolikumu fonda ieguldīšanas politikas mērķis ir tāda noteikta kapitāla vai parāda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšana, ko atzinusi Komisija, ievērojot turpmāk minētās prasības:

1) indeksa sastāvs ir pietiekami daudzveidīgs (diversificēts);

2) indekss atspoguļo tā tirgus adekvātu standartu, uz kuru tas attiecas;

3) indekss ir attiecīgi publicēts.”;

4

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3) indekss ir attiecīgi publicēts  saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.”

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nepārkāpjot šā likuma 67.pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, šā panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu attiecībā uz ieguldījumu viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 20 procentiem no fonda aktīviem, ja saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu fonda ieguldīšanas politikas mērķis ir tāda noteikta kapitāla vai parāda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšana, ko atzinusi Komisija, ievērojot turpmāk minētās prasības:

1) indeksa sastāvs ir pietiekami daudzveidīgs (diversificēts);

2) indekss atspoguļo tā tirgus adekvātu standartu, uz kuru tas att iecas;

3) indekss ir attiecīgi publicēts  saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.”;

 

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta 1.1 daļā noteikto ierobežojumu attiecībā uz viena emitenta ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja to attaisno specifiski tirgus nosacījumi, īpaši tādos regulētajos tirgos, kuros lielā mērā dominē dažu veidu pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti. Šajā daļā noteikto paaugstināto ierobežojumu drīkst piemērot tikai viena emitenta pārvedamiem vērtspapīriem.";

 

 

 

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta 1.1 daļā noteikto ierobežojumu attiecībā uz viena emitenta ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja to attaisno specifiski tirgus nosacījumi, īpaši tādos regulētajos tirgos, kuros lielā mērā dominē dažu veidu pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti. Šajā daļā noteikto paaugstināto ierobežojumu drīkst piemērot tikai viena emitenta pārvedamiem vērtspapīriem.";

(3) Šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu atļauts pārsniegt, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) pārsniegšana ir paredzēta fonda prospektā;

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "fonda prospektā" ar vārdiem "pārvaldes nolikumā";

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "fonda prospektā" ar vārdiem "fonda pārvaldes nolikumā";

 

(5) Ja fondam piederošo šā panta ceturtajā daļā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz piecus procentus no fonda aktīviem, kopējā piecus procentus pārsniedzošo fonda ieguldījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ja fonda ieguldījumu vērtība šā panta ceturtajā daļā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz piecus procentus no fonda aktīviem, fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.";

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ja fonda ieguldījumu vērtība šā panta ceturtajā daļā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz piecus procentus no fonda aktīviem, fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.";

(7) Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un laika periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju.

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Komisijai ir tiesības noteikt stingrākus ierobežojumus no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošā fonda kopējā riska apmēram vai noteikt papildu prasības atvasināto finanšu instrumentu riska pārvaldīšanai, ja šis risks ir nozīmīgs, bet sabiedrība nav saņēmusi Komisijas atļauju riskam pakļautās vērtības noteikšanai izmantot iekšējos minētā riska aprēķināšanas modeļus.";

 

 

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Komisijai ir tiesības noteikt stingrākus ierobežojumus no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošā fonda kopējā riska apmēram vai noteikt papildu prasības atvasināto finanšu instrumentu riska pārvaldīšanai, ja šis risks ir nozīmīgs, bet sabiedrība nav saņēmusi Komisijas atļauju riskam pakļautās vērtības noteikšanai izmantot iekšējos minētā riska aprēķināšanas modeļus.";

(8) Riska pozīcija darījumos ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem nedrīkst pārsniegt:

1) 10 procentus no fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

2) piecus procentus no fonda aktīviem citos gadījumos.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, ja ir viens darījumu partneris, nedrīkst pārsniegt:

1) 10 procentus no fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

2) piecus procentus no fonda aktīviem citos gadījumos.";

 

 

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, ja ir viens darījumu partneris, nedrīkst pārsniegt:

1) 10 procentus no fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

2) piecus procentus no fonda aktīviem citos gadījumos.";

(11) Neņemot vērā šā panta pirmajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, fonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem. Piemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā koncernā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

aizstāt vienpadsmitās daļas otrajā teikumā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā".

 

 

 

aizstāt vienpadsmitās daļas otrajā teikumā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā".

67.pants. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

(1) Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

1) 10 procentus no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību;

2) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma un 25 procentus no vienas emisijas apjoma;

3) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita;

4) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.

31.  67.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "un 25 procentus no vienas emisijas apjoma";

 

 

 

 

31.  67.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "un 25 procentus no vienas emisijas apjoma";

 

(2) Visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma."; 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma."; 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Slēgtā fonda ieguldījumus drīkst veikt, nepiemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja attiecīgā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Slēgtā fonda ieguldījumus drīkst veikt, nepiemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja attiecīgā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

 

32. 68. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās";

 

 

 

32. 68. pantā:

izteikt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās

 (1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā, kas atrodas un ir reģistrēts Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

 

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā: 

"(1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās, kas atrodas un ir reģistrējams Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kā arī citā valstī, kas īpaši norādīta prospektā.

 

 

 

"(1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās, kas atrodas un ir reģistrējams Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kā arī citā valstī, kas īpaši norādīta prospektā.

(2) Par fonda līdzekļiem iegūtais nekustamais īpašums reģistrējams uz sabiedrības vārda. Šo nekustamo īpašumu sabiedrība nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām bez turētājbankas piekrišanas. Sabiedrība, rīkojoties ar šo nekustamo īpašumu, ievēro likumā un fonda prospektā noteiktos ierobežojumus.

(2) Par fonda līdzekļiem iegūto nekustamo īpašumu reģistrē zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda ar norādi, ka nekustamais īpašums iegādāts par konkrētā fonda līdzekļiem, to nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez fonda turētājbankas piekrišanas un nekustamais īpašums nav iekļaujams sabiedrības mantā sabiedrības maksātnespējas gadījumā.";

 

 

 

(2) Par fonda līdzekļiem iegūto nekustamo īpašumu reģistrē zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda ar norādi, ka nekustamais īpašums iegādāts par konkrētā fonda līdzekļiem, to nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez fonda turētājbankas piekrišanas un nekustamais īpašums nav iekļaujams sabiedrības mantā sabiedrības maksātnespējas gadījumā.";

(4) Izdarīt ieguldījumus nekustamajā īpašumā var tikai tad, ja sabiedrības apstiprināta neatkarīgu profesionālu ekspertu komisija ir novērtējusi nekustamo īpašumu un fonda ieguldāmie līdzekļi nepārsniedz ekspertu komisijas noteikto vērtību. Šis nosacījums ir spēkā arī attiecībā uz vienošanos par zemes lietojuma tiesību vērtības noteikšanu un šīs vērtības iespējamo vēlāko maiņu.

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nekustamajā īpašumā”  ar vārdiem “vai tā lietošanas tiesībās”.

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nekustamajā īpašumā”  ar vārdiem “vai tā lietošanas tiesībās”.

 

75.pants. Fonda gada pārskatā iekļaujamā informācija

(1) Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata, ieguldījumu portfeļa pārskata, pielikuma un sabiedrības un turētājbankas ziņojuma.

33. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskatiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojuma, paziņojuma par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību un turētājbankas ziņojuma."

 

 

 

33. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskatiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojuma, paziņojuma par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību un turētājbankas ziņojuma."

75.1 pants. Vispārīgie noteikumi par sabiedrības pārskatiem

(2) Sabiedrība par katru pārskata gadu sagatavo pārskatu. Pārskatā iekļauj bilanci, ārpusbilances posteņus, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pārskatu par izmaiņām kapitālā un rezervēs, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu, kā arī pārvaldes sabiedrības vadības ziņojumu.

34. Papildināt 75.1 panta otro daļu pēc vārdiem "vadības ziņojumu" ar vārdiem "un paziņojumu par vadības atbildību".

 

 

 

34. Papildināt 75.1 panta otro daļu pēc vārdiem "vadības ziņojumu" ar vārdiem "un paziņojumu par vadības atbildību".

75.2 pants. Sabiedrības gada pārskata sagatavošana, pārbaude un publicēšana

(6) Ja sabiedrības gada pārskats netiek publicēts pilnībā, attiecīgajā laikrakstā nepārprotami norāda, ka tas ir saīsināts gada pārskats, kā arī to, kur var iepazīties ar pilnu gada pārskatu. Publicējot saīsināto gada pārskatu, tam pievieno zvērināta revidenta atzinumu.

35. Papildināt 75.2 panta sesto daļu pēc vārdiem "revidenta atzinumu" ar vārdiem "par saīsināto gada pārskatu". 

 

 

 

 

35. Papildināt 75.2 panta sesto daļu pēc vārdiem "revidenta atzinumu" ar vārdiem "par saīsināto gada pārskatu". 

 

 

36. Papildināt VII nodaļu ar 75.3 pantu šādā redakcijā: 

"75.pants. Apakšfondu pārskati

Šajā nodaļā minētos fondu pārskatus fondiem ar apakšfondiem sagatavo par katru apakšfondu atsevišķi." 

 

 

 

36. Papildināt VII nodaļu ar 75.3 pantu šādā redakcijā: 

"75.pants. Apakšfondu pārskati

Šajā nodaļā minētos fondu pārskatus fondiem ar apakšfondiem sagatavo par katru apakšfondu atsevišķi." 

76.pants. Latvijā licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī

(3) Ja sabiedrība vēlas uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu kādā no dalībvalstīm, tā iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumā norāda:

1) pārvaldes pakalpojumus, kurus paredzēts sniegt dalībvalstī;

2) dalībvalsti, kurā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus;

3) veidu, kādā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus (atverot filiāli vai bez filiāles atvēršanas).

37. Papildināt 76.panta trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "iesniedz Komisijai iesniegumu" ar vārdiem "kuram pievieno aprakstu par sabiedrības plānoto darbību attiecīgajā dalībvalstī".

 

 

 

37. Papildināt 76.panta trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "iesniedz Komisijai iesniegumu" ar vārdiem "kuram pievieno aprakstu par sabiedrības plānoto darbību attiecīgajā dalībvalstī".

77.pants. Dalībvalstī licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā

(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto fondu daļas, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) uzsākot fonda daļu pārdošanu, publicē paziņojumu atbilstoši šā likuma 59.pantam;

2) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

3) nodrošina, ka norēķini par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu tiek izpildīti;

4) pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā.”

38. Izteikt 77.panta sesto daļu šādā redakcijā: 

"(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu apliecības, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

2) nodrošina, lai tiktu veikti norēķini par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

3) pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā." 

 

 

 

38. Izteikt 77.panta sesto daļu šādā redakcijā: 

"(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu apliecības, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

2) nodrošina, lai tiktu veikti norēķini par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

3) pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā." 

82.pants. Ierobežojumi attiecībā uz tiesībām rīkoties ar banku kontiem

(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz 15 dienām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda kontiem.

39. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda (apakšfondu) naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz 15 dienām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda (apakšfondu) kontiem."

 

 

 

39. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda (apakšfondu) naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz 15 dienām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda (apakšfondu) kontiem."

87.pants. Atbildība

(1) Komisijai ir tiesības uzlikt sabiedrībai un turētājbankai soda naudu līdz 400 minimālajām mēnešalgām par šādiem pārkāpumiem:

1) par šajā likumā un uz tā pamata izdotajos Komisijas noteikumos paredzēto dokumentu un ziņu, kā arī iesniegtajos dokumentos un ziņās izdarīto grozījumu neiesniegšanu Komisijai tās noteiktajos termiņos;

2) par nepatiesu ziņu iesniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu;

3) par rīcību, ar kuru pārkāpti šā likuma noteikumi attiecībā uz ziņu publicēšanu;

4) par fonda mantas iegrāmatošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu;

5) par ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumu pārkāpšanu;

6) par fonda prospektā neparedzētu maksājumu veikšanu no fonda mantas;

7) par sabiedrības vai fonda likvidācijas kārtības pārkāpšanu;

8) par neziņošanu, ja konstatēti šā likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumu pārkāpumi;

9) par to, ka nav nodrošināta šajā likumā noteiktā iespēja iepazīties ar fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un gada un pusgada pārskatiem;

10) par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, izņemot gadījumus, kuros pārsniegšana pieļaujama saskaņā ar šo likumu.

(2) Soda naudas samaksa neatbrīvo no citas likumā noteiktās atbildības.

 

40. Papildināt 87.panta pirmās daļas 9.punktu pēc vārdiem "fonda prospektu" ar vārdiem "fonda saīsināto prospektu".

 

 

 

40. Papildināt 87.panta pirmās daļas 9.punktu pēc vārdiem "fonda prospektu" ar vārdiem "fonda saīsināto prospektu".

Pārejas noteikumi

41. Papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Šā likuma 13.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2007. gada 1. novembrī."

 

 

 

41. Papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Šā likuma 13.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.novembrī."

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 85/611/EEC un grozījumiem, kuri izdarīti saskaņā ar direktīvām 88/220/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC un 2001/108/EC.

 

 

5

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 42.pantu šādā redakcijā:

“42. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1985.gada 20.decembra direktīvas 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

2) Padomes 1988.gada 22.marta direktīvas 88/220/EEK, ar ko attiecībā uz dažu PVKIU ieguldījumu politiku groza direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 29.jūnija direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EEK un direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EEK un direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.decembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/107/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai paredzētu noteikumus pārvaldības sabiedrībām un vienkāršotiem prospektiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/108/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK.”

Atbalstīts

42. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1985.gada 20.decembra direktīvas 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

2) Padomes 1988.gada 22.marta direktīvas 88/220/EEK, ar ko attiecībā uz dažu PVKIU ieguldījumu politiku groza direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 29.jūnija direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EEK un direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EEK un direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.decembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/107/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai paredzētu noteikumus pārvaldības sabiedrībām un vienkāršotiem prospektiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/108/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK.”