Likumprojekts “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

papildināt 5.punktu aiz vārdiem "nekustamais īpašums" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesības";

papildināt pantu ar 22.punktu šādā redakcijā:

 

"22) apakšfonds – nošķirta ieguldījumu fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas."

 

2. Aizstāt 7.panta trešajā daļā skaitli "6." ar skaitli "5.".

 

3. Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdu "otrās" ar vārdu "trešās".

 

4. Papildināt 15.panta otro daļu aiz vārdiem "citai sabiedrībai" ar vārdiem "vai citā dalībvalstī licencētam ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniedzējam".

 

5.  16.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fonda prospekta, saīsinātā fonda prospekta un pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar sabiedrības maiņu.";

papildināt piektās daļas otro teikumu aiz vārdiem "fonda prospektā" ar vārdiem "saīsinātajā fonda prospektā".

 

6. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Fonda manta ir fonda vai tā apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem) ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem), kā arī turētājbankas mantas. Fonda ar apakšfondiem manta ir apakšfondu kopīgā manta. Šādam fondam nevar būt manta, kas neietilpst kādā no apakšfondiem."

 


7.  21.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kura mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīva ieguldīšana pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītāji to pieprasa. Atvērto ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecības tiek tirgotas regulētajā tirgū un fondu pārvaldošā sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecību tirgus cena būtiski neatšķiras no fonda daļas vērtības.";

 

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Atvērto fondu var dibināt kā fondu ar apakšfondiem.

(5) Katram apakšfondam fonda prospektā var noteikt atšķirīgu ieguldījumu politiku, ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu apmaksas noteikumus un fonda valūtu.

(6) Šajā likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, kas attiecas uz ieguldījumu fondu, ieguldījumu fonda daļu vai apliecībām, fondam ar apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu, apakšfonda daļu vai apliecībām atsevišķi."

 

8.  22.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "apstiprinot fonda prospektu" ar vārdiem "saīsināto fonda prospektu (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

papildināt otro daļu aiz vārdiem "fonda prospekta" ar vārdiem "saīsinātā fonda prospekta".

 

9. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

 

"11) saīsināto fonda prospektu (divus oriģināleksemplārus) – atvērtajiem ieguldījumu fondiem;".

 

10.  27.pantā:

papildināt astoto daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) dividenžu izmaksu;";

 


papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(81) Slēgtā ieguldījumu fonda izmaksāto dividenžu summa nedrīkst pārsniegt realizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu."

 

11.  28.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "pārvaldīšanas kārtību" ar vārdiem "un ieguldījumu ierobežojumus";

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) fonda ieguldījumu ierobežojumus;";

 

papildināt trešās daļas 4.punkta "a" apakšpunktu aiz vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) fonda vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, kā arī fonda ienākumu aprēķināšanas principus. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, sniedz norādi par katras klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un kārtību, kādā vienas klases ieguldījumu apliecības tiek apmainītas pret citas klases ieguldījumu apliecībām, ja šāda iespēja ir paredzēta;";

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kas tiek sniegta saskaņā ar šā panta trešās daļas 2.punktu, sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus nolikumā, tos iepriekš nereģistrējot Komisijā, bet atbilstoši šā panta piektās daļas 3.punktam iesniedzot Komisijai pilnu nolikuma tekstu. Šādi grozījumi nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas sabiedrības pārvaldes institūcijā."

 

12. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

 

"30.pants. Fonda vērtība un fonda daļas vērtība

(1) Fonda vērtība (turpmāk arī – fonda aktīvu neto vērtība) ir fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda vērtība ir apakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

(2) Fonda daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši fonda daļas vērtībai. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības nosaka katrai klasei atsevišķi atbilstoši fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma noteikumiem.


(3) Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Apakšfonda daļas vērtība ir apakšfonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, katras klases ieguldījumu apliecību vērtību aprēķina, ņemot vērā šīs klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātās tiesības.

(4) Atvērtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

(5) Slēgtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka ne retāk kā reizi mēnesī."

 

13.  31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par vienā grupā ietilpstošām komercsabiedrībām uzskata komerc­sabiedrības, kuru finanšu pārskati jākonsolidē saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem."

 

14.  33.pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(61) Šā panta piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežo­jumi darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām nav attiecināmi uz darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām, kuras ir Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes.";

 

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma, un to kopsumma nedrīkst pārsniegt slēgtā fonda vērtību vairāk kā četras reizes.";

 

izteikt četrpadsmitās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) atvērtā ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonus latu. Ja fonda vērtība pārsniedz desmit miljonus latu, sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, var saglabāt savus ieguldījumus fondā, bet nedrīkst tos palielināt."

 


15. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

 

"34.pants. Fonda reorganizācija

(1) Fonda sadalīšana nav atļauta.

(2) Vienas sabiedrības pārvaldē esošus fondus, kuriem atšķiras tikai ieguldījumu politika, var apvienot, izveidojot fondu ar vairākiem apakšfondiem.

(3) Slēgto ieguldījumu fondu nedrīkst apvienot ar atvērto ieguldījumu fondu.

(4) Fondu apvienošanu atļauj Komisija.

(5) Lai Komisija atļautu apvienot fondus, sabiedrība Komisijai iesniedz:

1) sabiedrības valdes lēmumu par fondu apvienošanu un fondu apvienošanas nepieciešamības pamatojumu;

2) jaundibināmā fonda prospekta, saīsinātā fonda prospekta un pārvaldes nolikuma projektu;

3) grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi nepieciešami;

4) fondu finanšu pārskatus.

(6) Komisija iesniegumu par fondu apvienošanu izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu par atļauju apvienot fondus Komisija reģistrē jaundibināto fondu.

(7) Komisija neatļauj apvienot fondus vismaz vienā no šādiem gadījumiem:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst šā likuma prasībām;

2) fondu apvienošana būtiski aizskartu ieguldītāju tiesiskās intereses.

(8) Pēc atļaujas saņemšanas sabiedrība fondu prospektos noteiktajā kārtībā informē ieguldītājus par plānoto fondu apvienošanu.

(9) Komisijas lēmums atļaut fondu apvienošanu un reģistrēt jaundibināto fondu stājas spēkā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas sabiedrībai."

 

16.  35.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par atvērtā fonda likvidāciju.";

 

izslēgt trešo daļu.

 

17. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

 

"35.1 pants. Atvērtā fonda likvidācija, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu

(1) Lai likvidētu atvērto fondu, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu, sabiedrībai pirms fonda likvidācijas uzsākšanas nepieciešams saņemt Komisijas atļauju.


(2) Lai saņemtu atļauju uzsākt fonda likvidāciju, sabiedrība 20 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atvērtā fonda likvidāciju iesniedz Komisijai sabiedrības valdes lēmumu, kurā norādīts fonda likvidācijas pamatojums.

(3) Komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju uzsākt fonda likvidāciju vai atļaujas atteikumu.

(4) Komisija neatļauj uzsākt fonda likvidāciju, ja šāda likvidācija neatbilst ieguldītāju likumīgajām interesēm."

 

18. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

 

"38.1 pants. Apakšfonda likvidācija

(1) Uz apakšfonda likvidāciju attiecas šajā nodaļā noteiktā fonda likvidācijas kārtība.

(2) Pēc apakšfonda likvidācijas pabeigšanas sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus fonda pārvaldes nolikumā un fonda prospektā."

 

19.  51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Fonda ieguldījumu apliecībām var būt dažādas klases ar atšķirīgu nominālvērtību, piekritīgajiem maksājumiem vai atšķirīgām tiesībām uz fonda ienākumu sadali. Ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta. Viena fonda vienas klases ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātas vienādas tiesības.";

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Fonda prospektā nosaka kārtību, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību skaits pēc to sadalīšanas."

 

20. Aizstāt 52.panta otrajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "sešus".

 

21. Izteikt 53.panta astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu saskaņā ar fonda prospektu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu nosaka atsevišķi katrai ieguldījumu apliecību klasei."

 


22.  56.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā arī saīsināto fonda prospektu, kurā norāda šā likuma 57.panta ceturtajā daļā minēto informāciju.";

 

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un saīsinātais fonda prospekts";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Saīsinātā fonda prospekta grozījumiem piemēro šajā pantā noteiktos prospekta grozīšanas nosacījumus."

 

23.  57.pantā:

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(3) Fonda prospektā šajā daļā minētajā secībā iekļaujama vismaz šāda informācija:";

 

papildināt trešo daļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

 

"101) fonda ieguldījumu apliecību klases, to nominālvērtība, piekritīgie maksājumi, tiesības uz fonda ienākumu sadali;";

 

izteikt trešās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpie­ņemšanas kārtība, kā arī pēc ieguldījumu apliecību sadalīšanas izveidojušos ieguldījumu apliecību daļu skaita noapaļošanas kārtība;";

 

izteikt trešās daļas 20.punktu šādā redakcijā:

 

"20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukums;";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Saīsinātajā fonda prospektā informācija sniedzama iespējami vienkāršā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamā veidā. Saīsinātajā fonda prospektā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 15. un 24.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj šādas ziņas:


1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma – pirms tas iesniedz pieteikumu par fonda ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk – bez maksas ieguldītājam tiek izsniegts fonda prospekts, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekvizītus) un darba laiku."

 

24.  60.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru (turpmāk – ārvalsts fonda vērtspapīri) laišana publiskajā apgrozībā Latvijā ir atļauta tikai ar tādas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk – izplatītājs). Izplatītājs nodrošina ārvalsts fonda vērtspapīru izplatīšanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu un ar to saistītos norēķinus Latvijā. Ārvalstīs reģistrēto slēgto fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus drīkst publiski piedāvāt un laist publiskajā apgrozībā atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajām prasībām.";

 

papildināt otrās daļas 4.punktu aiz vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un saīsinātais fonda prospekts";

izslēgt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "notariāli apliecinātu";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Ja šā panta otrajā daļā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, izplatītājs tos septiņu dienu laikā iesniedz Komisijai.

(8) Fonda izplatītājs nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus, ievērojot fonda prospektā vai pārvaldes nolikumā noteikto kārtību, informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, saīsinātajā fonda prospektā vai pārvaldes nolikumā, un pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, saīsināto fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā."

 

25. Papildināt 61.panta otro daļu aiz vārdiem "nekustamajā īpašumā" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesībās".

 


26. Izteikt 62.panta otrās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"b) kas ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai vai finansētu tādu finanšu instrumentu emisiju, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē."

 

27. Papildināt 64.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja fonda (apakšfonda) līdzekļus paredzēts ieguldīt vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos fondos (apakšfondos), prospektā norāda šos fondus (apakšfondus) un tajos plānoto kopējo ieguldījumu maksimālo apjomu."

 

28.  66.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "fonda ieguldījumi" ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos fonda ieguldījumus";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "fonda prospektā" ar vārdiem "pārvaldes nolikumā";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja fonda ieguldījumu vērtība šā panta ceturtajā daļā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz piecus procentus no fonda aktīviem,
fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.";

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Riska darījumu apmērs ar vienu darījumu partneri darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmajā daļā minētajām prasībām.";

 

aizstāt vienpadsmitās daļas otrajā teikumā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā".

 

29.  67.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "un 25 procentus no vienas emisijas apjoma";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt
10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.";

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Slēgtā fonda ieguldījumus drīkst veikt, nepiemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja attiecīgā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

 

30. Izteikt 68.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās, kas atrodas un ir reģistrēts Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kā arī citā valstī, kas īpaši norādīta prospektā.

(2) Par fonda līdzekļiem iegūto nekustamo īpašumu reģistrē zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda ar norādi, ka nekustamais īpašums iegādāts par konkrētā fonda līdzekļiem, to nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez fonda turētājbankas piekrišanas un nekustamais īpašums nav iekļaujams sabiedrības mantā sabiedrības maksātnespējas gadījumā."

 

31. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskatiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojuma, paziņojuma par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību un turētājbankas ziņojuma."

 

32. Papildināt 75.1 panta otro daļu aiz vārdiem "vadības ziņojumu" ar vārdiem "un paziņojumu par vadības atbildību".

 

33. Papildināt 75.2 panta sesto daļu aiz vārdiem "revidenta atzinumu" ar vārdiem "par saīsināto gada pārskatu".

 

34. Papildināt VII nodaļu ar 75.3 pantu šādā redakcijā:

 

"75.pants. Apakšfondu pārskati

Šajā nodaļā minētos fondu pārskatus fondiem ar apakšfondiem sagatav o par katru apakšfondu atsevišķi."

 

35. Papildināt 76.panta trešās daļas ievaddaļu aiz vārdiem "iesniedz Komisijai iesniegumu" ar vārdiem "kuram pievieno aprakstu par sabiedrības plānoto darbību attiecīgajā dalībvalstī".

 


36. Izteikt 77.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu apliecības, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

2) nodrošina, lai tiktu izpildīti norēķini par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

3) pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, saīsināto fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā."

 

37. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda (apakšfondu) naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz 15 dienām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda (apakšfondu) kontiem."

 

38. Papildināt 87.panta pirmās daļas 9.punktu aiz vārdiem "fonda prospektu" ar vārdiem "saīsināto fonda prospektu".

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

 

"Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums šobrīd paredz iespēju dibināt slēgtos un atvērtos ieguldījumu fondus. Gadījumos, kad ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vēlas izveidot jaunus līdzekļu ieguldīšanas noteikumus, tai ir jāgroza esošā ieguldījumu fonda dibināšanas dokumenti (prospekts, pārvaldes nolikums vai saīsinātais fonda prospekts) vai jādibina jauns ieguldījumu fonds. Likums šobrīd neparedz vienam fondam iespēju emitēt dažādas klases ieguldījumu apliecības vai izveidot fondu ar vairākiem apakšfondiem. Paredzot šādu iespēju, tiktu atvieglota iespēja ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām izstrādāt jaunas ieguldījumu politikas, jo tās vairs nebūtu obligāti jānoformē un jāreģistrē kā jauns ieguldījumu fonds, sagatavojot visus fonda dibināšanai nepieciešamos dokumentus, to varētu noformēt kā jau esoša fonda jaunu apakšfondu, izdarot attiecīgus grozījumus fonda prospektā un pārvaldes nolikumā.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā ir paredzētas tiesības slēgto ieguldījumu fondu līdzekļus ieguldīt nekustamajā īpašumā. Šim nolūkam uz slēgto ieguldījumu fondu rēķina var ņemt aizņēmumus, ja to apmērs nepārsniedz 80 procentus no fonda vērtības. Tas neļauj slēgtajiem ieguldījumu fondiem konkurēt ar privātiem nekustamā īpašuma attīstītājiem, kuri vairumā gadījumu nekustamā īpašuma projektos iegulda apmēram 20 procentus savu līdzekļu, 80 procentus aizņemoties (aizņēmums pārsniedz pašu ieguldītos līdzekļus četras reizes, kamēr slēgtie ieguldījumu fondi var aizņemties tikai 80 procentus no fonda vērtības).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā ir paredzēta iespēja uz slēgto ieguldījumu fondu rēķina iegādāties nekustamo īpašumu, bet nav paredzēta iespēja iegādāties nekustamā īpašuma lietošanas tiesības. Atļaujot slēgtā ieguldījumu fonda līdzekļus ieguldīt nekustamā īpašuma tiesībās, tiktu palielināts ieguldījumu objektu klāsts, dodot iespēju slēgtajam ieguldījumu fondam labāk diversificēt riskus, ne tikai iegādājoties nekustamo īpašumu cerībā uz tā vērtības pieaugumu, bet arī gūt augļus no nekustamā īpašuma lietošanas.

Ieguldījumu fondu pārvaldošajai sabiedrībai šobrīd ir aizliegts atsavināt fonda mantu par labu tās ieinteresētajām personām vai, tieši vienojoties, iegādāties uz fonda rēķina mantu no minētajām personām. Praksē vairumam ieguldījumu pārvaldes sabiedrību nodibināto ieguldījumu fondu to turētājbanka ir arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība (ieinteresētā persona). Tādējādi, lai arī mantas atsavināšana vai iegāde no fonda turētājbankas nereti būtu saistīta ar mazākiem izdevumiem (zemākas komisijas maksas), šobrīd tā nav atļauta. Sākotnējais šīs normas mērķis acīmredzot bija novērst iespēju, ka par fonda līdzekļiem tiek slēgti fonda ieguldītājiem neizdevīgi darījumi (tiek iegādāta manta par cenu, kas augstāka nekā tirgus cena, vai tiek pārdota manta par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu) ar fondu pārvaldošās sabiedrības ieinteresētajām personām. Minētā problēma jau ir risināta, iekļaujot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā normu, kas nosaka, ka fondu pārvaldošajai sabiedrībai, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā gādīgam un rūpīgam saimniekam un vienīgi fonda ieguldītāju un citu sabiedrības klientu interesēs (13. panta piektā daļa), tāpēc šo papildu aizliegumu veikt darījumus uz fonda rēķina ar sabiedrības ieinteresētajām personām varētu atcelt, ja ieinteresētā persona ir licencēta kredītiestāde.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 33. panta četrpadsmitās daļas 2. punkts nosaka, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst veikt ieguldījumu sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja  ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz 10 miljonus latu. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nav skaidri noteikts, vai gadījumā, ja sabiedrības akcionārs ir ieguldījis līdzekļus fondā, kura vērtība vēlāk ir pārsniegusi 10 miljonus latu, viņš ir tiesīgs saglabāt savu ieguldījumu fondā vai arī viņam ir jāpieprasa ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (tālāk tekstā – likumprojekts) paredz iespēju ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām dibināt atvērtos ieguldījumu fondus ar apakšfondiem un dažādas klases ieguldījumu apliecībām. Tāpat tiek noteikta kārtība, kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība var likvidēt apakšfondu vai tiek veikta fondu apvienošana.

Likumprojektā tiek paredzēta iespēja slēgto ieguldījumu fondu līdzekļus ieguldīt nekustamā īpašuma lietošanas tiesībās. Tiek paredzēta iespēja slēgtajiem ieguldījumu fondiem, kuri iegulda vismaz 50 procentus savu līdzekļu nekustamajā īpašumā, palielināt aizņēmumu apmēru, nosakot, ka tas nedrīkst pārsniegt fonda vērtību vairāk kā četras reizes.

Ņemot vērā iespēju dibināt atvērtos ieguldījumu fondus ar apakšfondiem un dažādas klases ieguldījumu apliecībām, likumprojektā tiek precizēts informācijas apjoms, kas norādāms fonda prospektā un pārvaldes nolikumā.

3. Cita informācija

 Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Paredzot iespēju dibināt atvērtos ieguldījumu fondus ar apakšfondiem un dažādas klases ieguldījumu apliecībām, tiek atvieglota iespēja ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām izveidot fondam jaunus ieguldīšanas noteikumus, samazinot nepieciešamo dokumentu skaitu.

 

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija 

 Nav.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. (tūkst. latu)

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija  

Nav.

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

 

Likumprojekts neparedz pilnvarojumu citu tiesību aktu izstrādei.

 

Grozījumi citos tiesību aktos nav nepieciešami.

 

2. Cita informācija 

 Nav.

 

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1. tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, kas ir izveidota, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 21. pantu un kurā ietilpst Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas pārstāvji.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome likumprojektu ir atbalstījusi.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

Nav notikušas.

 

5. Cita informācija  

 Nav.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkcijas netiek paplašinātas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības. Indivīda strīdi ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām var tikt risināti civiltiesiskā kārtībā.

 

4. Cita informācija

 Nav.

 

  

 

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretāres vietā valsts sekretāres vietnieks

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Gaugers

E. Strazdiņa

M. Radeiko

J. Bogdanovs

 

 

 

 

18.08.2006 09:44

J. Bogdanovs

1255

7774856, juris.bogdanovs@fktk.lv