Grozījumi likumā “Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums”

Likumprojekts

 

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.; 2006, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Diplomātu pazemināt diplomātiskajā rangā vai to viņam atņemt var ārlietu ministrs pēc attiecīga Atestācijas komisijas ieteikuma, ja pēc disciplinār­lietas izskatīšanas vai dienesta izmeklēšanas kā disciplinārsods tiek piemērota pazemināšana amatā, atbrīvošana no amata, atbrīvošana no amata bez tiesībām gadu pretendēt uz amatu valsts pārvaldē vai atlaišana no darba."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis


Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un

konsulārā dienesta likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2006.gada 11.maijā Saeimā trešajā lasījumā tika pieņemts Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums. Šā likuma spēkā stāšanās noteikta 2007.gada 1.janvārī.

Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma pārejas noteikumu 3.punkts paredz Ministru kabinetam pienākumu līdz 2006.gada 1.septembrim izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem, kas izdarāmi citos likumos.

Izvērtējot spēkā esošos normatīvos aktus, tika konstatēts, ka Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 13.panta pirmajā daļā ietvertas atsauces uz vairākiem disciplinārsodiem (pazemināšana amatā, atlaišana no amata, atlaišana no darba vai atlaišana no valsts civildienesta) saskaņā ar Darba likumu un spēkā esošajiem Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumiem Nr.158 "Par ierēdņu disciplinārsodiem". Minētie soda veidi precīzi neatbilst Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 11.pantā noteiktajiem disciplinārsodu veidiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā paredzēts Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 13.panta pirmo daļu precizēt atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 11.pantā noteiktajiem disciplinārsodu veidiem.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads
(2006)

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts neparedz un neprasa citu normatīvo aktu izdošanu.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgais pants, punkts)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgais pants

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.


 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Ārlietu ministrija atbilstoši savai līdzšinējai kompetencei.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs". Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Latvijas Republikas Satversmē, Satversmes tiesas likumā, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas

direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Kalvītis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

I.Bite-Perceva

 

 

 

16.10.2006

682

I.Bite-Perceva 7082904

inga.bite@mk.gov.lv