Saeimas lēmuma projekts

Lēmumprojekts

 

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 2.pantu un 5.panta pirmo daļu pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā "Operation Iraqi Freedom" Irākā starptautiskās koalīcijas spēku sastāvā līdz 2008.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


Paskaidrojuma raksts

 

Saeimas lēmuma  “Par  termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā” projektam

 

 

2006.gada 28.novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome pieņēma rezolūciju Nr.1723 (2006), ar kuru tika pagarināta daudznacionālo spēku klātbūtne Irākā līdz 2007.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz šo rezolūciju, Saeimas 2006.gada 14.decembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 205 „Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā”, paredzot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) atrašanos Irākā līdz ANO Drošības padomes 2006.gada 28.novembra rezolūcijā Nr.1723 (2006) norādītajam termiņam (31.12.2007). 

Drošības situācija minētajā reģionā norāda uz starptautisko bruņoto spēku klātbūtnes nepieciešamību un Latvijas NBS ir gatavi turpināt dalību koalīcijas spēku operācijā „Operation Iraqi Freedom” Irākā. Tā kā saskaņā ar likumu „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” Saeima lemj par Latvijas NBS dalību starptautiskajās operācijās, Aizsardzības ministrija atbilstoši ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas NBS dalībai starptautiskajai operācijai Irākā.

Latvijas kontingentā ir 3 (trīs) karavīri, rotācijas periods ir seši mēneši. NBS karavīru līdzdalība operācijā Irākā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros. Kopējais piešķirtā finansējuma apjoms ir LVL 167 211,00 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti vienpadsmit latu), kuri ir ieplānoti Aizsardzības ministrijas 2007.gada budžeta programmas 22.00.00 „Nacionālie bruņotie spēki” apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” finansējuma „Starptautiskajām operācijām”  ietvaros,  līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

 

 

 

  Valsts sekretārs                                                                           E.Rinkēvičs

 

 

 

07.12.2007.         08:20

226

J.Vikmane

Jelena.Vikmane@mod.gov.lv

Tālr.: 67335077; fakss: 67212307


 

 

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

12.12.2007.               Nr.90/TA-3336

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto Saeimas lēmumprojektu "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā". Lēmumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Vikmane 67335077, Jelena.Vikmane@mod.gov.lv).

Minēto lēmumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Lēmumprojekts uz 1 lp.

2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

3. Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra sēdes protokola Nr.69    59.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931