Saeimas lēmuma projekts

Rezolūcija angļu valodā un latviešu valodā

Paskaidrojuma raksts

 

 

 

Lēmumprojekts

 

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 1.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, kā arī pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2006.gada 28.novembra rezolūciju Nr.1723 (2006), pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā "Operation Iraqi Freedom" Irākā starptautiskās koalīcijas spēku sastāvā līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Apvienoto Nāciju Organizācija                                S/RES/1723 (2006)

 

 Drošības Padome                  Izpl.: Vispārēji

                                                                                                2006. gada 28. novembrī

 

 

Rezolūcija Nr. 1723 (2006), kuru savā 5574. sēdē

2006. gada 28. novembrī ir pieņēmusi Drošības Padome

 

Drošības Padome,

 

atzinīgi novērtējot nacionālās vienotības valdības izveidošanu Irākā, kuras rīcībā ir detalizēta politiskā un ekonomiskā programma, programma drošības jomā un skaidra nacionālās samierināšanās programma, ar nepacietību gaidot to brīdi, kad irākiešu spēki būs spējīgi uzņemties visu atbildību par drošības un stabilitātes nodrošināšanu savā valstī, kas ļaus pabeigt daudznacionālo spēku mandātā paredzēto uzdevumu izpildi un izbeigt šo spēku klātbūtni Irākā,

 

atzinīgi novērtējot progresu, kas uz šo brīdi ir panākts Irākas drošības spēku sagatavošanā un nodrošināšanā, kā arī atbildības par drošības jautājumiem nodošanā šiem spēkiem Mutannas un Di-Kar provincēs, un cerot uz šā procesa turpināšanu 2007. gadā,

 

atsaucoties uz visām savām iepriekšējām attiecīgajām rezolūcijām par Irāku,

 

apstiprinot Irākas neatkarību, suverenitāti, vienotību un teritoriālo integritāti,

 

apstiprinot arī Irākas tautas tiesības brīvi noteikt savu politisko nākotni un kontrolēt savus nacionālos resursus,

 

atzinīgi novērtējot Irākas valdības tālāko darbību, pārvēršot Irāku federatīvā, demokrātiskā, plurālistiskā un vienotā valstī, kurā pilnā mērā tiktu ievērotas politiskās tiesības un cilvēktiesības,

 

atzinīgi novērtējot vitālo lomu, ko spēlē Irākas valdība, tālāk veicinot nacionālo dialogu un samierināšanos, lai veidotu tādu gaisotni, kurā absolūti būtu nepieņemams sektantisms, tostarp Irākas premjerministra Nuri al-Maliki izsludināto Nacionālās samierināšanās plānu, apstiprinot pēc iespējas ātrāku šā plāna īstenošanas svarīgumu un apstiprinot starptautiskās sabiedrības gatavību cieši sadarboties ar Irākas valdību, lai sniegtu tai palīdzību samierināšanās nodrošināšanas pasākumos,

 

atzīstot Starptautisko nolīgumu ar Irāku – Irākas valdības iniciatīvu, kuras mērķis ir izveidot jaunu partnerību ar starptautisko sabiedrību un stingrus pamatus tam, lai veicinātu tālākus pārveidojumus Irākā politiskajā, drošības un ekonomiskajā jomā un tās integrāciju reģionālajā un globālajā ekonomikā, kā arī atzinīgi novērtējot svarīgo lomu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijai, kopā ar Irākas valdību pildot Nolīguma līdzpriekšsēdētāja funkcijas,

 

aicinot starptautisko sabiedrību, jo īpaši reģiona valstis un Irākas kaimiņus, atbalstīt Irāku tās centienos panākt mieru, stabilitāti, drošību, demokrātiju un uzplaukumu un uzsverot to, ka šīs rezolūcijas sekmīga īstenošana veicinās reģionālās stabilitātes stiprināšanu,

 

pieprasot tiem, kuri izmanto vardarbību, mēģinot graut politiskā procesa gaitu, nolikt savus ieročus un iesaistīties politiskajā procesā, un iesakot Irākas valdībai turpināt dialogu ar visiem, kas atsakās no vardarbības,

 

apstiprinot to, ka nav pieļaujams, ka terorisma akti varētu graut Irākā politiskajā un ekonomiskajā jomā notiekošo pārejas procesu, un turklāt apstiprinot dalībvalstu saistības, kas izriet no 2005. gada 4. augusta rezolūcijas Nr. 1618 (2005) un citām attiecīgām rezolūcijām un starptautiskām konvencijām, kas atteicas tostarp uz cīņu pret teroristiskām aktivitātēm Irākā un no tās teritorijas vai arī tādām, kas ir vērstas pret Irākas pilsoņiem,

 

ņemot vērā lūgumu saglabāt daudznacionālo spēku klātbūtni Irākā, kas izteikts šai rezolūcijai pievienotajā Irākas premjerministra 2006. gada 11. novembra vēstulē, kas adresēta Padomes priekšsēdētājam, un apstiprinot tajā norādītos vispārējos mērķus: Irākas drošības spēku rekrutēšanas, apmācīšanas, nodrošināšanas un apbruņošanas funkciju nodošanu Irākai; Irākas spēku vadības un kontroles funkciju nodošanu Irākai; atbildības par drošības nodrošināšanu uzlikšanu Irākas valdībai,

 

atzīstot Irākas suverēnās valdības piekrišanas attiecībā uz daudznacionālo spēku klātbūtni un ciešas koordinācijas un partnerības starp daudznacionālajiem spēkiem un šo valdību svarīgumu,

 

atzinīgi novērtējot daudznacionālo spēku vēlmi turpināt veikt pasākumus, lai veicinātu drošības un stabilitātes nodrošināšanu Irākā, tostarp piedaloties humanitārās un ar Irākas atjaunošanu saistītās palīdzības sniegšanā, kā to raksturo šai rezolūcijai pievienotā Amerikas Savienoto Valstu Valsts sekretāres 2006. gada 17. novembra vēstule, kas adresēta Padomes priekšsēdētājam,

 

ņemot vērā uzdevumus un pasākumus, kas ir izklāstīti 2004. gada 8. jūnija rezolūcijai Nr. 1546 (2004) pievienotajās vēstulēs, un Irākas valdības un daudznacionālo spēku kopīgo šo pasākumu īstenošanu,

 

apstiprinot to, cik svarīgi ir tas, lai visi spēki, kas veicina drošības un stabilitātes uzturēšanu Irākā, rīkotos saskaņā ar starptautisko tiesību normām, tostarp uzņemoties pienākumus, kas izriet no starptautiskajām humanitārajām tiesībām, un sadarbotos ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, un atzinīgi novērtējot saistības, ko šajā sakarā uzņemas šie spēki,

atgādinot par Apvienoto Nāciju Organizācijas palīdzības sniegšanas Irākai misijas izveidošanu (UNAMI) 2003. gada 14. augustā un apstiprinot to, ka Apvienoto Nāciju Organizācijai ir jāturpina spēlēt vadošo lomu palīdzības sniegšanā Irākas tautai un valdībai, lai nodrošinātu tālāku politisko un ekonomisko attīstību, tostarp sniedzot konsultatīvo palīdzību un atbalstu Irākas valdībai, aktīvi atbalstot Starptautiskā nolīguma ar Irāku izstrādi, piedaloties palīdzības pasākumu atjaunošanas, attīstības un humanitārajā jomā koordinācijā un nodrošināšanā, veicinot cilvēktiesību aizsardzību, nacionālo samierināšanos, kā arī tiesu un juridiskās sistēmas reformas, lai stiprinātu likuma varu Irākā,

 

atzīstot, ka starptautiskais atbalsts drošības un stabilitātes veicināšanas jomā ir būtiski svarīgs priekšnoteikums, lai nodrošinātu Irākas tautas labklājību, kā arī visu ieinteresēto pušu, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas, spējas veikt savu darbību Irākas tautas interesēs, un izsakot dalībvalstīm atzinību par to devumu šajā sakarā saskaņā ar rezolūciju Nr. 1483 (2003), rezolūciju Nr. 1511 (2003), rezolūciju Nr. 1546 (2004) un rezolūciju Nr. 1637 (2005),

 

atzīstot, ka Irākas valdībai saglabāsies galvenā loma starptautiskās palīdzības Irākai koordinēšanā, un apstiprinot starptautiskās palīdzības un Irākas ekonomikas attīstības nozīmīgumu un donoru saskaņotas palīdzības svarīgumu,

 

atzīstot Irākas attīstības fonda un Starptautiskās konsultatīvās un uzraudzības padomes svarīgo lomu, sniedzot palīdzību Irākas valdībai, lai nodrošinātu to, ka Irākas resursi tiek izlietoti atklāti un taisnīgi Irākas tautas labā,

 

uzsverot Irākas varasiestāžu atbildību par visu attiecīgo pasākumu veikšanu, lai saskaņā ar Vīnes 1961. gada Konvenciju par diplomātiskajām attiecībām novērstu uzbrukumus Irākā akreditētajam diplomātiskajam personālam,

 

secinot, ka situācija Irākā joprojām rada draudus starptautiskajam mieram un drošībai,

 

rīkojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu VII nodaļu,

 

1. Atzīmē, ka daudznacionālo spēku klātbūtne Irākā tiek nodrošināta pēc Irākas valdības lūguma, apstiprina rezolūcijā Nr. 1546 (2004) izklāstīto daudznacionālo spēku pilnvarojumu un nolemj, ņemot vērā Irākas premjerministra 2006. gada 11. novembra vēstuli un Amerikas Savienoto Valstu Valsts sekretāres 2006. gada 17. novembra vēstuli, pagarināt minētajā rezolūcijā norādīto daudznacionālo spēku mandātu līdz 2007. gada 31. decembrim;

 

2. Turklāt nolemj, ka daudznacionālo spēku mandāts pēc Irākas valdības lūguma vai ne vēlāk par 2007. gada 15. jūniju tiks pārskatīts, un paziņo, ka tā izbeigs šo mandātu agrāk, ja Irākas valdība vērsīsies ar šādu lūgumu;

 

3. Nolemj līdz 2007. gada 31. decembrim pagarināt to pasākumu īstenošanu, kurus paredz rezolūcijas Nr. 1483 (2003) 20. punkts attiecībā uz ieņēmumu no naftas, naftas produktu un dabas gāzes eksporta deponēšanu Irākas attīstības fondā, kā arī to pasākumu īstenošanu, kas minēti rezolūcijas Nr. 1483 (2003) 12. punktā un rezolūcijas Nr. 1546 (2004) 24. punktā attiecībā uz Starptautiskās konsultatīvās un uzraudzības padomes uzraudzību pār Irākas attīstības fondu;

 

4. Turklāt nolemj, ka iepriekšējā punktā minētie nosacījumi attiecībā uz ieņēmumu deponēšanu I rākas attīstības fondā un Starptautiskās konsultatīvās un uzraudzības padomes lomu pēc Irākas valdības lūguma vai ne vēlāk par 2007. gada 15. jūniju tiks pārskatīti;

 

5. Lūdz Ģenerālsekretāru turpināt ik ceturksni sniegt Padomei ziņojumus par UNAMI operācijām Irākā;

 

6. Daudznacionālo spēku vārdā lūdz Amerikas Savienotās Valstis turpināt ik ceturksni sniegt Padomei ziņojumus par šo spēku veiktajiem pasākumiem un panākto progresu;

 

7. Nolemj turpināt aktīvi nodarboties ar šo jautājumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pielikums

 

Drošības Padomes priekšsēdētājam adresētā Irākas premjerministra 2006. gada 11. novembra vēstule

 

[Oriģināls: arābu un angļu valodā]

 

Irāka noteiktajā laikā ir veikusi pasākumus, lai pabeigtu politisko procesu, jo īpaši izstrādājot pastāvīgo konstitūciju un liekot pamatus politisko un juridisko institūciju izveidošanai. 2006. gada maijā konstitucionāli ievēlētā Pārstāvju padome izveidoja nacionālās vienotības valdību. Ar demokrātiskas, federatīvas un vienotas Irākas izveidošanu saistītos pasākumus konsolidēja valdības apņemšanās pieņemt dialoga un nacionālās samierināšanās shēmu, nodrošināt plašu politisko spēku dalību, uzraudzīt cilvēktiesību ievērošanu, iedibināt likuma varu, veicināt ekonomisko attīstību un nodrošināt pilsoņiem nepieciešamo pakalpojumu spektru.

Drošības nodrošināšana un pastāvīgas stabilitātes saglabāšana ir viena no augstākajām Irākas valdības programmas prioritātēm, lai nodrošinātu Irākas tautas ilgi gaidīto mieru un labklājību. Tomēr teroristi un demokrātijai naidīgie spēki turpina izvēlēties par savas darbības mērķi nevainīgus pilsoņus un dažādas valsts institūcijas.

Drošības un stabilitātes nodrošināšana Irākā ir Irākas valdības pienākums. Drošības Padome savā rezolūcijā Nr. 1546 (2004) apstiprināja, ka Irākas drošības spēkiem ir jāieņem arvien lielāka loma, lai dotu Irākas valdībai iespēju uzņemties šo pienākumu, tādējādi samazinot daudznacionālo spēku misijas mērogu un galu galā to noslēdzot, kad pieaug un paplašinās Irākas drošības spēku atbildība par drošības uzturēšanu. Pēdējo divarpus gadu pieredze liecina, ka Irākas drošības spēki, darbojoties Irākas valdības vadībā, ir apguvuši jaunu pieredzi un uzņēmušies jaunus pienākumus, un ir izauguši to skaita, iegūtās pieredzes un esošo spēju ziņā, apliecinot to, ka šo spēku pieaugušais potenciāls ļauj uzņemties pilnīgu atbildību par drošības un aizsardzības jomu.

Mēs sākām baudīt savu panākumu augļus tad, kad mūsu spēki uzņēmās atbildību par drošību Mutannas un Di-Kar provincēs. 2006. gada septembrī Aizsardzības ministrija pārņēma sauszemes, jūras un gaisa spēku pavēlniecību operatīvās vadības un kontroles funkcijas. Tā arī pārņēma divu militāro divīziju operatīvo vadību un kontroli, kas norāda uz Irākas armijas pieaugušajām spējām uzņemties vadošo lomu Irākas tautas drošības nodrošināšanas jomā. Irākas valdība arī cītīgi strādā pie vitāli nepieciešamās administratīvās un nodrošinājuma sistēmas izveides, lai padarītu mūsu Irākas spēkus par spējīgiem pašiem sevi nodrošināt.

Irākas valdības mērķis ir turpināt palielināt to provinču skaitu, kas 2006. gadā nonāks pilnīgā Irākas varasiestāžu kontrolē, līdz brīdim, kad visas 18 provinces atradīsies Irākas varasiestāžu pārvaldībā. Pēc tam, kad konkrētā provincē atbildība par drošību tiek nodota Irākas varasiestādēm, daudznacionālie spēki uzturas savās bāzēs un sniedz atbalstu Irākas drošības spēkiem pēc Irākas varasiestāžu lūguma saskaņā ar vienošanos, kas paredz pilnvaru un pienākumu sadali starp abām pusēm.

Mēs esam vienojušies par trim kopīgiem mērķiem: pirmkārt, Irāka uzņemas rekrutēt, apmācīt, ekipēt un apbruņot Irākas drošības spēkus; otrkārt, Irāka pārņem Irākas spēku vadības un kontroles funkcijas; treškārt, drošības nodrošināšanas funkciju nodošana Irākas valdības pārziņā. Mēs esam izveidojuši augsta līmeņa darba grupu, kas sniegs savus ieteikumus par veidu, kādā vislabāk sasniegt minētos mērķus. Ir panākta vienošanās arī par darbībām, kuru rezultātā Irākas varasiestādes, balstoties uz Irākas valdības un daudznacionālo spēku panākto vienošanos, savā pārziņā pārņemtu aizturēšanas, apcietināšanas un ieslodzīšanas funkcijas.

Tādēļ Irākas valdība lūdz, sākot ar 2006. gada 31. decembri, pagarināt saskaņā ar Drošības Padomes rezolūciju Nr. 1546 (2004) un rezolūciju Nr. 1637 (2005), kā arī tām pievienotajām vēstulēm noteikto mandātu vēl uz 12 mēnešiem ar nosacījumu, ka Drošības Padome uzņemas saistības izbeigt šo mandātu agrāk, ja attiecīgu lūgumu izsaka Irākas valdība, un ka šis mandāts līdz 2007. gada 15. jūnijam ir pakļauts periodiskas pārskatīšanas procedūrai. Irākas valdība lūdz izbeigt UNMOVIC (ANO uzraudzības, kontroles un inspekcijas komisija) misiju, ņemot vērā tai doto uzdevumu izpildi. Irākas valdība uzskata, ka ir pienācis laiks pārtraukt Irākai par pienākumu uzliktās kara nodarīto zaudējumu kompensācijas izmaksas.

Irākas valdība apzinās, ka rezolūcijas Nr. 1546 (2004) nosacījumi, kas attiecas uz ieņēmumu deponēšanu Irākas attīstības fondā un Starptautiskās konsultatīvas un uzraudzības padomes lomu, palīdz nodrošināt Irākas dabas resursu izmantošanu Irākas tautas labā. Mēs atzīstam, ka fondam ir svarīga loma, lai pārliecinātu donorus un investorus, ka Irāka atbildīgi pārvalda savus resursus un parādus Irākas tautas interesēs. Šī loma ir ļoti nozīmīga, jo īpaši tādēļ, ka Irāka cenšas dibināt jaunu partnerību ar starptautisko sabiedrību, lai izveidotu plašu, svarīgu tīklu, kas veicinātu ekonomisko transformāciju un integrāciju reģiona un pasaules ekonomiskajā sistēmā, piemērojot Starptautisko nolīgumu ar Irāku. Mēs lūdzam Drošības Padomi vēl uz 12 mēnešiem pagarināt Irākas attīstības fonda un Starptautiskās konsultatīvas un uzraudzības padomes mandātu un pēc Irākas valdības lūguma to pārskatīt līdz 2007. gada 15. jūnijam.

Irākas tauta ir apņēmības pilna ieviest savās interesēs stabilu un miermīlīgu demokrātisku sistēmu, kā arī sagatavot pamatus dzīvotspējīgas ekonomikas attīstībai. Šāda Irākas nākotnes redzējuma īstenošana nav iespējama bez starptautiskās sabiedrības palīdzības.

Mēs apzināmies to, ka Drošības Padome paredz pievienot šo vēstuli speciālai Irākai veltītai rezolūcijai, kuras teksts tiek gatavots. Tikmēr es lūdzu pēc iespējas ātrāk izplatīt šo vēstuli Drošības Padomes locekļu vidū.

 

 

(Paraksts) Nuri Kamels al-Maliki

Irākas Republikas premjerministrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II pielikums

 

Drošības Padomes priekšsēdētājam adresētā Amerikas Savienoto Valstu Valsts sekretāres 2006. gada 17. novembra vēstule

 

 

            Izskatot Irākas valdības lūgumu pagarināt daudznacionālo spēku (MNF) Irākā mandātu un konsultējoties ar Irākas valdību, es rakstu, lai saskaņā ar šo lūgumu apliecinātu, ka MNF vienotas pavēlniecības vadībā ir gatavi pildīt savu mandātu, kas tika noteikts Drošības Padomes rezolūcijā Nr. 1546 (2004) un pagarināts ar Drošības Padomes rezolūciju Nr. 1637 (2005).

            Irākas valdība un MNF Irākā turpina uzlabot savu sadarbību, balstoties uz drošības partnerību, lai stātos pretī tiem izaicinājumiem, kas apdraud Irākas drošību un stabilitāti. Šī partnerība laika gaitā ir attīstījusies tā, ka ir spējusi nodrošināt arvien lielāku Irākas drošības spēku vadošo lomu cīņā pret terorismu un citām vardarbīgām akcijām, kā arī novēršot tās visās Irākas 18 provincēs. Šīs partnerības kontekstā MNF ir gatavi arī turpmāk uzņemties plaša uzdevumu loka izpildi, lai dotu savu ieguldījumu drošības un stabilitātes uzturēšanā un lai nodrošinātu spēku aizsardzību, darbojoties atbilstoši rezolūcijas Nr. 1546 (2004) piešķirtajām pilnvarām, tostarp veicot uzdevumus un pasākumus, kas norādīti šai rezolūcijai pievienotajās vēstulēs un cieši sadarbojoties ar Irākas valdību. MNF sastāvā esošie spēki ir apņēmības pilni arī turpmāk rīkoties atbilstoši saviem pienākumiem un tiesībām, kas izriet no starptautisko tiesību, tostarp likuma par bruņotu konfliktu, normām.

            Šā gada laikā Irākas drošības spēki ir sasnieguši ievērojamu progresu, pilnveidojot savas spējas, un tā rezultātā šie spēki uzņemas lielāku atbildību par Irākas drošību. Šis progress visspilgtāk izpaužas tā, ka šie spēki uzņemas atbildību par drošības nodrošināšanu Di-Kar un Mutannas provincēs, bet Aizsardzības ministrija pārņem sauszemes, jūras un gaisa spēku pavēlniecību un divu Irākas militāro divīziju operatīvās vadības un kontroles funkcijas.

            Irākas valdība un MNF ir vienojušies par trim kopīgiem mērķiem: Irāka uzņemas rekrutēt, apmācīt, ekipēt un apbruņot Irākas drošības spēkus; Irāka pārņem Irākas spēku vadības un kontroles funkcijas; drošības nodrošināšanas funkcijas tiek nodotas Irākas valdības pārziņā. Mēs gaidām nesen izveidotās augsta līmeņa darba grupas ieteikumus par veidu, kādā vislabāk sasniegt minētos mērķus. Lai sasniegtu šos mērķus, ļoti svarīgs faktors ir cieša partnerība starp Irākas valdību un MNF. Kopā mēs tuvināsim to dienu, kad Irākas spēki spēs uzņemties visu atbildību par drošību un stabilitāti Irākā.

            Līdzsponsori paredz pievienot šo vēstuli pašreiz izskatāmajai rezolūcijai par Irāku. Tikmēr es lūdzu Jūs pēc iespējas ātrāk izplatīt šo vēstuli Drošības Padomes locekļu vidū.

 

       

 

(Paraksts) Kondolīza Raisa

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā persona par uzdevumu izpildes kontroli

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

D.Apine

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2006 14:41

2257

D.Apine

Dace.Apine@mod.gov.lv; tālr.7335216

 

 

 

   


United Nations S/RES/1723 (2006)

Security Council

Distr.: General

28 November 2006

06-63235 (E)

*0663235*

Resolution 1723 (2006)

Adopted by the Security Council at its 5574th meeting on

28 November 2006

The Security Council,

Welcoming the formation of a national unity government in Iraq with a detailed

political, economic and security programme and a strong national reconciliation

agenda and looking forward to the day Iraqi forces assume full responsibility for the

maintenance of security and stability in their country, thus allowing the completion

of the multinational force mandate and the end of its presence in Iraq,

Welcoming the progress made to date in the training and equipping of Iraqi

security forces as well as in the transfer of security responsibilities to those forces in

Muthanna and Dhi Qar provinces and looking forward to the continuation of that

process during 2007,

Recalling all of its previous relevant resolutions on Iraq,

Reaffirming the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of

Iraq,

Reaffirming also the right of the Iraqi people freely to determine their own

political future and control their own national resources,

Welcoming the continuing work of the Government of Iraq towards a federal,

democratic, pluralistic, and unified Iraq, in which there is full respect for human

rights,

Welcoming the vital role played by the Government of Iraq in continuing to

promote national dialogue and reconciliation in pursuit of an atmosphere in which

sectarianism is totally rejected, including the National Reconciliation Plan

announced by Iraqi Prime Minister al-Maliki, stressing the importance of the rapid

implementation of the plan, and reaffirming the willingness of the international

community to work closely with the Government of Iraq to assist these

reconciliation efforts,

Recognizing the International Compact with Iraq, an initiative of the

Government of Iraq to create a new partnership with the international community

and to build a strong framework for Iraq’s continued political, security and

economic transformation and integration into the regional and global economy, and

welcoming the important role that the United Nations is playing by jointly chairing

the Compact with the Government of Iraq,

S/RES/1723 (2006)

2 06-63235

Calling upon the international community, particularly countries in the region

and Iraq’s neighbours, to support the Iraqi people in their pursuit of peace, stability,

security, democracy, and prosperity, and noting that the successful implementation

of this resolution will contribute to regional stability,

Demanding those who use violence in an attempt to subvert the political

process should lay down their arms and participate in the political process, and

encouraging the Government of Iraq to continue to engage with all those who

renounce violence,

Reaffirming that acts of terrorism must not be allowed to disrupt Iraq’s

political and economic transition, and further reaffirming the obligations of Member

States under resolution 1618 (2005) of 4 August 2005 and other relevant resolutions

and international conventions with respect, inter alia, to terrorist activities in and

from Iraq or against its citizens,

Recognizing the request conveyed in the letter of 11 November 2006 from the

Prime Minister of Iraq to the President of the Council, which is annexed to this

resolution, to retain the presence of the multinational force in Iraq, and affirming the

common goals therein: Iraqi assumption of recruiting, training, equipping, and

arming of the Iraqi Security Forces; Iraqi assumption of command and control over

Iraqi forces; and the transfer of responsibility for security to the Government of

Iraq,

Recognizing the importance of consent of the sovereign government of Iraq for

the presence of the multinational force and of close coordination and partnership

between the multinational force and that government,

Welcoming the willingness of the multinational force to continue efforts to

contribute to the maintenance of security and stability in Iraq, including

participating in the provision of humanitarian and reconstruction assistance, as

described in the letter of 17 November 2006 from the United States Secretary of

State to the President of the Council, which is annexed to this resolution,

Recognizing the tasks and arrangements set out in letters annexed to resolution

1546 (2004) of 8 June 2004 and the cooperative implementation by the Government

of Iraq and the multinational force of those arrangements,

Affirming the importance for all forces promoting the maintenance of security

and stability in Iraq to act in accordance with international law, including

obligations under international humanitarian law, and to cooperate with the relevant

international organizations, and welcoming their commitments in this regard,

Recalling the establishment of the United Nations Assistance Mission for Iraq

(UNAMI) on 14 August 2003, and affirming that the United Nations should continue

to play a leading role in assisting the Iraqi people and government with further

political and economic development, including advising and supporting the

Government of Iraq, providing strong support in developing the International

Compact with Iraq, contributing to coordination and delivery of reconstruction,

development and humanitarian assistance, and promoting the protection of human

rights, national reconciliation, as well as judicial and legal reform in order to

strengthen the rule of law in Iraq,

Recognizing that international support for security and stability is essential to

the well-being of the people of Iraq as well as the ability of all concerned, including

S/RES/1723 (2006)

06-63235 3

the United Nations, to carry out their work on behalf of the people of Iraq, and

expressing appreciation for Member State contributions in this regard under

resolution 1483 (2003), resolution 1511 (2003), resolution 1546 (2004) and

resolution 1637 (2005),

Recognizing that the Government of Iraq will continue to have the primary

role in coordinating international assistance to Iraq and reaffirming the importance

of international assistance and development of the Iraqi economy and the

importance of coordinated donor assistance,

Recognizing the significant role of the Development Fund for Iraq and the

International Advisory and Monitoring Board in helping the Government of Iraq to

ensure that Iraq’s resources are being used transparently and equitably for the

benefit of the people of Iraq,

Stressing the responsibility of the Iraqi authorities to undertake all appropriate

steps to prevent attacks on the diplomatic personnel accredited in Iraq in accordance

with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961,

Determining that the situation in Iraq continues to constitute a threat to

international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Notes that the presence of the multinational force in Iraq is at the request

of the Government of Iraq and reaffirms the authorization for the multinational force

as set forth in resolution 1546 (2004) and decides to extend the mandate of the

multinational force as set forth in that resolution until 31 December 2007, taking

into consideration the Iraqi Prime Minister’s letter dated 11 November 2006 and the

United States Secretary of State’s letter dated 17 November 2006;

2. Decides further that the mandate for the multinational force shall be

reviewed at the request of the Government of Iraq or no later than 15 June 2007, and

declares that it will terminate this mandate earlier if requested by the Government

of Iraq;

3. Decides to extend until 31 December 2007 the arrangements established

in paragraph 20 of resolution 1483 (2003) for the depositing into the Development

Fund for Iraq of proceeds from export sales of petroleum, petroleum products, and

natural gas and the arrangements referred to in paragraph 12 of resolution 1483

(2003) and paragraph 24 of resolution 1546 (2004) for the monitoring of the

Development Fund for Iraq by the International Advisory and Monitoring Board;

4. Decides further that the provisions in the above paragraph for the deposit

of proceeds into the Development Fund for Iraq and for the role of the International

Advisory and Monitoring Board shall be reviewed at the request of the Government

of Iraq or no later than 15 June 2007;

5. Requests that the Secretary-General continue to report to the Council on

UNAMI operations in Iraq on a quarterly basis;

6. Requests that the United States, on behalf of the multinational force,

continue to report to the Council on the efforts and progress of this force on a

quarterly basis;

7. Decides to remain actively seized of the matter.

S/RES/1723 (2006)

4 06-63235

Annex I

Letter dated 11 November 2006 from the Prime Minister of Iraq

addressed to the President of the Security Council

[Original: Arabic and English]

Iraq has taken in the specified time the steps required for the completion of the

political process, in particular the drafting of a permanent constitution and the

laying of foundations for building its political and legal institutions. In May 2006,

the constitutionally elected Council of Representatives formed a Government of

national unity. The steps for building a democratic, federal and united Iraq were

consolidated by the commitment of the Government to adopt a dialogue and national

reconciliation scheme, secure broad political participation, monitor human rights,

establish the rule of law and economic development and provide services to citizens.

Establishing security and securing permanent stability are among the highest

priorities of the Iraqi Government’s programme to realize the desired peace and

prosperity for the Iraqi people. However, terrorists and forces hostile to democracy

continue to target innocent citizens and the various State institutions.

Security and stability in Iraq are the responsibility of the Iraqi Government.

The Security Council affirmed in its resolution 1546 (2004) that Iraqi security forces

would play a progressively greater role in enabling the Iraqi Government to assume

that responsibility, diminishing and thereby ending the role of the multinational

force, when the responsibility for security of the Iraqi security forces increases and

expands. From the experience of the past two and a half years, it was established

that the Iraqi security forces, which operated under the command of the Iraqi

Government, had acquired new experiences and responsibilities and had grown in

size, experience and capacity, demonstrated by their increased ability to assume full

responsibility in the fields of security and defence.

We started to reap the fruits of success when our forces assumed responsibility

for security in the governorates of Al Muthanna and Dhi Qar. In September 2006,

the Ministry of Defence assumed the operational command and control of the

ground, naval and air force commands. It also assumed operational command and

control over two military divisions, indicating an increase in the ability of the Iraqi

Army to assume the leadership in providing security to the Iraqi people. The Iraqi

Government is also relentlessly working on building the necessary administrative

and logistics system to make our Iraqi forces self-sufficient.

It is the intention of the Iraqi Government to continue increasing the number

of governorates that fall fully under the control of the Iraqi authorities during 2006,

until all 18 are under their control. When the responsibilities for security are

transferred to the Iraqi authorities in a certain governorate, the multinational force

will be present in its bases and can provide support to Iraqi security forces at the

request of the Iraqi authorities, in accordance with an agreement that allocates the

authorities and responsibilities between the two sides.

We have agreed on three common goals: first, assumption by Iraq of

recruiting, training, equipping and arming of Iraqi security forces; second,

assumption by Iraq of command and control over Iraqi forces; and third, transferring

responsibility for security to the Government of Iraq. We have formed a high-level

working group that will provide recommendations on how best to achieve these

S/RES/1723 (2006)

06-63235 5

goals. It has also been agreed to work towards the Iraqi authorities’ assuming the

apprehension, detention and imprisonment tasks on the basis of an agreement to be

reached between the Government of Iraq and the multinational force.

Hence, the Iraqi Government requests the extension of the mandate of the

multinational force in accordance with Security Council resolutions 1546 (2004)

and 1637 (2005) and the letters attached thereto for another 12 months starting on

31 December 2006, provided that the extension is subject to a commitment by the

Council to end the mandate at an earlier date if the Iraqi Government so requests

and that the mandate is subject to periodic review before 15 June 2007. The Iraqi

Government requests the termination of the UNMOVIC mission due to the

completion of its tasks. The Iraqi Government believes that the time has come to

terminate the war compensations that were imposed on Iraq.

The Iraqi Government realizes that the provisions of resolution 1546 (2004)

relating to the depositing of revenues in the Development Fund for Iraq and the role

of the International Advisory and Monitoring Board help to ensure the use of the

natural resources of Iraq for the benefit of the people of Iraq. We recognize that the

fund plays an important role in convincing donors and creditors that Iraq is

managing its resources and debts in a responsible way for the Iraqi people. This role

is vital, especially since Iraq is seeking to form a new partnership with the

international community to build a vital network for economic transformation and

integration in the economies of the region and the world through the International

Compact with Iraq. We ask the Security Council to extend the mandate of the

Development Fund for Iraq and the International Advisory and Monitoring Board

for another 12 months and to review this mandate based on the request of the Iraqi

Government before 15 June 2007.

The people of Iraq are determined to establish a stable and peaceful democracy

for themselves and a proper basis for building a vital economy. This vision for the

future of Iraq cannot become a reality without the help of the international

community.

We realize that the Security Council intends to append the present letter to the

special resolution concerning Iraq that is being prepared. Meanwhile, I ask that the

present letter be distributed to the members of the Security Council as soon as

possible.

(Signed) Nuri Kamel al-Maliki

Prime Minister of the Republic of Iraq

S/RES/1723 (2006)

6 06-63235

Annex II

Letter dated 17 November 2006 from the Secretary of State of the

United States of America to the President of the Security Council

Having reviewed the request of the Government of Iraq to extend the mandate

of the Multinational Force (MNF) in Iraq and following consultations with the

Government of Iraq, I am writing to confirm, consistent with this request, that MNF

under unified command stands ready to continue to fulfil its mandate as set out in

Security Council resolution 1546 (2004) and extended by Security Council

resolution 1637 (2005).

The Government of Iraq and MNF in Iraq continue to improve their

cooperation through a security partnership to combat the challenges that threaten

Iraq’s security and stability. This partnership has evolved over time to incorporate

the increasing leadership by Iraqi security forces in fighting and deterring terrorism

and other violent acts throughout Iraq’s 18 provinces. In the context of this

partnership, MNF is prepared to continue to undertake a broad range of tasks to

contribute to the maintenance of security and stability and to ensure force

protection, acting under the authorities set forth in resolution 1546 (2004), including

the tasks and arrangements set out in the letters annexed thereto, and in close

cooperation with the Government of Iraq. The forces that make up MNF will remain

committed to acting consistently with their obligations and rights under

international law, including the law of armed conflict.

Iraqi security forces have already made substantial progress this year in

developing their capabilities and, as a result, they are shouldering a greater portion

of the responsibility for Iraq’s security. This progress is most notable in their

assumption of secur ity responsibility in Dhi Qar and Muthana and the assumption of

operational command and control over the Ground, Naval, and Air Force Commands

and two Iraqi military divisions by the Ministry of Defense.

The Government of Iraq and MNF have agreed on three common goals: Iraqi

assumption of recruiting, training, equipping and arming of the Iraqi security forces;

Iraqi assumption of command and control over Iraqi forces; and transferring

responsibility for security to the Government of Iraq. We look forward to

recommendations from the newly formed high-level working group on how these

goals can best be achieved. The strong partnership between the Government of Iraq

and MNF is a vital factor in fulfilling these goals. Together we will build towards

the day when the Iraqi forces assume full responsibility for the maintenance of

security and stability in Iraq.

The co-sponsors intend to annex this letter to the resolution on Iraq that is

under consideration. In the meantime, I request that you provide copies of the

present letter to members of the Council as quickly as possible.

(Signed) Condoleezza Rice


Paskaidrojuma raksts

 

Saeimas lēmuma  “Par  termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā” projektam

 

 

2005. gada 10. novembrī pieņemtais Saeimas lēmums paredz Latvijas Nacionālo bruņoto spēku atrašanos Irākā līdz 2006.gada 31.decembrim.

Drošības situācija minētajā reģionā norāda uz starptautisko bruņoto spēku klātbūtnes nepieciešamību. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi turpināt iesākto sadarbību ar citām Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm miera nodrošināšanai Irākā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2006. gada 28. novembra rezolūcijas Nr.1723 (2006) pamata.

2007.gadā Latvijas Nacionālie bruņotie spēki turpinās dalību koalīcijas spēku operācijā „Operation Iraqi Freedom” Irākā. Līdz ar to Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalībai starptautiskajai operācijai Irākā.

Saeima lemj par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskajā operācijā saskaņā ar likumu „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.

Nacionālo bruņoto spēku vienības līdzdalība operācijā Irākā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams. Plānotais finansējuma apjoms ir 4 155 015 Ls, un šie finanšu līdzekļi ir ieplānoti no budžeta programmas 22.00.00 „Nacionālie bruņotie spēki” apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” finansējuma „Starptautiskajām operācijām”.

 

 

 

 

     Valsts sekretārs                                                                 E.Rinkēvičs

 

 

 

 

2006.12.01. 16:08

190

D.Apine

Dace.Apine@mod.gov.lv; tālr.7335216