Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

 

 

Rīgā

 

10.06.2009.                   Nr.90/TA-2033, TA-2035

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām Saeimai izskatīšanai ar valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketi saistītos Ministru kabineta sēdē atbalstītos likumprojektus "Grozījumi Darba likumā" un "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".

Lūdzam izdarīt grozījumus Saeimas 2009.gada 11.jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut jautājumu par minēto likumprojektu nodošanu Saeimas komisijām.

Lūdzam minētos likumprojektus izskatīt kā steidzamus.

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv un Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Darba likumā" anotācija uz
4 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokola Nr.39  120.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokola Nr.39  121.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

Ministru prezidenta vietā –

iekšlietu ministre                   L.Mūrniece

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr., 2006 14., 22.nr.; 2007, 3.,12., 24.nr.; 2008, 12., 187., 200.nr.) šādus grozījumus:

 

1.       Aizstāt 12.panta piektajā daļā skaitli „1980” ar skaitli „1080”.

 

2.       Papildināt pārejas noteikumus ar 50.punktu šādā redakcijā:

„50. Grozījums šā likuma 12.panta piektajā daļā (attiecībā uz neapliekamā minimuma samazināšanu no 1980 latiem uz 1080 latiem) stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā. Šajā daļā minētajām personām 2009.gadā gada neapliekamo minimumu nosaka kā summu no 1/12 no gada neapliekamā minimuma apmēra, kas bija spēkā no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam, reizināta ar 6, un no 1/12 no gada neapliekamā minimuma, kas ir spēkā no 2009.gada 1.jūlija, reizināta ar 6. Ja personai pensija piešķirta pēc 2009.gada 1.janvāra, neapliekamo minimumu nosaka proporcionāli laikposmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām, ņemot vērā 2009.gada janvārim — jūnijam noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru un no 2009.gada 1.jūlija noteikto gada neapliekamā minimuma apmēru.”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Finanšu ministra vietā –

ekonomikas ministrs                                                                             A.Kampars

 

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                                  M.Bičevskis

 

 

 

 

 

09.06.2009

213

Veinberga, 67083848

Inese.Veinberga@fm.gov.lv


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekta izstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu budžeta ieņēmumu pieaugumu.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Pašreiz personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir 1980 latu gadā. Savukārt, personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" un pensijas (kopā ar piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) apmērs pārsniedz 1980 latu gadā, neapliekamais minimums ir šīs pensijas (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) apmērā.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ar likuma grozījumiem paredzēts samazināt  personām, kurām piešķirta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamo minimumu līdz 1080 latiem gadā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms. 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

2.1. Nav attiecināms.

2.2. Nav attiecināms.

2.3. Nav attiecināms.

2.4 Nav attiecināms.

2.5. Nav attiecināms.

2.6. Nav attiecināms.

2.7. Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

5.1. Samazināsies pensionāru neto ienākums, bet vienlaicīgi palielināsies pašvaldību budžeta ieņēmumi.

5.2. Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

6.1. Nav attiecināms.

6.2. Nav attiecināms.

6.3. Nav attiecināms.

6.4. Nav attiecināms.

6.5. Nav attiecināms.

 

6.6. Nav attiecināms.

6.7. Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(milj. latu)

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

+20,9

+3,6

 

 

 

 

 

+17,3

+50,0

+8,5

 

 

 

 

 

+41,5

+50,0

+8,5

 

 

 

 

 

+41,5

+50,0

+8,5

 

 

 

 

 

+41,5

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

+20,9

 

 

 

 

+3,6

+17,3

+50,0

 

 

 

 

+8,5

+41,5

+50,0

 

 

 

 

+8,5

+41,5

+50,0

 

 

 

 

+8,5

+41,5

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Aprēķinus veica Labklājības ministrija.

6. Cita informācija 

Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nepieciešams sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.793 „Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

V. sadaļa - projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Notikušas konsultācijas ar Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvjiem.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī sniegta informācija par to Finanšu ministrijas mājas lapā. Likums būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienestā, Finanšu ministrijā un tiesā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

Finanšu ministra vietā –

ekonomikas ministrs                                                                             A.Kampars

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                                  M.Bičevskis

 

 

 

 

 

 

08.06.2009

870

Veinberga, 67083849

Inese.Veinberga@fm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.39

2009.gada 9.jūnijā

 

121

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

     TA-2035

______________________________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto precizēto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                   V.Dombrovskis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                   G.Veismane