Likumprojekts

 

Rīgā

 

10.06.2009.                Nr.90/TA-2033, TA-2035

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām Saeimai izskatīšanai ar valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketi saistītos Ministru kabineta sēdē atbalstītos likumprojektus "Grozījumi Darba likumā" un "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".

Lūdzam izdarīt grozījumus Saeimas 2009.gada 11.jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut jautājumu par minēto likumprojektu nodošanu Saeimas komisijām.

Lūdzam minētos likumprojektus izskatīt kā steidzamus.

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv un Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Darba likumā" anotācija uz
4 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokola Nr.39  120.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokola Nr.39  121.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

Ministru prezidenta vietā –

iekšlietu ministre                                                         L.Mūrniece

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

„Grozījumi Darba likumā”

 

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 12.nr.; 2005,  22.nr.; 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 62.pantā:

Izslēgt piekto daļu.

Papildināt ar pieci prim daļu šādā redakcijā:

„(51) Valsts institūciju amatpersonu (darbinieku) darba samaksas un personu uzskaites sistēmu nosaka Ministru kabinets.”.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Saskaņā ar šo likumu noteikto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu no 2009.gada 1.jūlija nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.”

Pārejas noteikums

Šā likuma 1.panta pirmā daļa, ar kuru tiek izslēgta 62.panta piektā daļa, stājas spēkā 2010.gada 30.jūnijā.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

  

Vīza:

finanšu ministra vietā -                       

ekonomikas ministrs                                                                  A.Kampars

 

Vīza:

valsts sekretārs                                                                                   M.Bičevskis

 

 

09.06.2009 8:56

136

I. Ošiņa

67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi Darba likumā”

 anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

2.Pašreizējās situācijas raksturojums

Ņemot vērā valstī pastāvošo ekonomisko situāciju,  jāierobežo budžeta izdevumi  valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās nodarbināto atlīdzībai.

3.Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka saskaņā ar Darba likumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu 2009.gadā noteiks īpašs likums. Tiek paredzēts arī deleģējums Ministru kabinetam noteikt Valsts institūciju amatpersonu (darbinieku) darba samaksas un personu uzskaites sistēmu (datu bāzi), lai nodrošinātu valsts institūciju atlīdzības kontroli. Datu bāzē tādējādi tiks iekļauta informācija par visām valsts institūcijām, kuras saņem no valsts budžeta finansējumu tiešā un netiešā veidā.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts ļaus pielāgot izmaiņas atlīdzībā ekonomiskās situācijas izmaiņām valstī.

2.Ekonomiskā ietekme:

2.1.makroekonomiskā vide;

2.2.preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3.cenas;

2.4.eksporta un importa apjoms;

2.5.konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4.Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5.Sociālā ietekme:

5.1.sociālās situācijas izmaiņas;

5.2.nodarbinātība

Iespējama nodarbināto ienākumu samazināšanās.

 

6.Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3.darbības radītie atkritumi;

6.4.ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5.ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6.ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7.cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 

7.Cita ietekme

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2.speciālais budžets;

1.3.pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2.Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2.speciālais budžets;

2.3.pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3.Finansiālā ietekme:

3.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2.speciālais budžets;

3.3.pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

6.Cita informācija 

Likumprojekts ieviešams piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jauni normatīvie akti nav jāizdod.

2.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms.

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms.

6.Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2.Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3.Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas.

4.Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

Finanšu ministra vietā -                      

ekonomikas ministrs                                                                  A.Kampars

 

 

Vīza:

valsts sekretārs                                                                         M.Bičevskis

 

 

 

 

09.06.2009 8:57

814

I. Ošiņa

67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.39

2009.gada 9.jūnijā

 

120

 

Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

     TA-2033

______________________________________________________

(I.Ošiņa, J.Šints, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane