Pielikums pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vēstules 2009

 

 

 

 

 

 

2009. gada 1.jūnijā    Nr.9/10-

 

Rīgā

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu „Grozījums Ārstniecības  likumā”.

 

 

Pielikumā: 1) likumprojekts uz 1 lpp.

                 2) anotācija uz 5   lpp.                      

 

Komisijas priekšsēdētāja biedre                                 S.Bendrāte            

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Ārstniecības likumā

 

          1. Papildināt 54.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

          "(3) Šā panta otrajā  daļā  minēto  veselības  aprūpes  pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai ārstniecības iestādes  var sniegt šādus ar medicīnu saistītos pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai:

          1) izmitināšanu, ko nodrošina pacientam un personai, kas uzturas kopā ar pacientu;

          2) ēdināšanu, ko nodrošina pacientam līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai;

          3) pacientu transportēšanu ar transportlīdzekli, kas speciāli aprīkots ar medicīnas ierīcēm."

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi Ārstniecības likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam ārstniecības iestādes veic veselības aprūpes pakalpojumus ambulatori, t.sk. dienas stacionārā  vai  stacionāri. Valsts budžeta finansēto veselības aprūpes pakalpojumu sadaļā ambulatoro pakalpojumu apjoms ir 39%, bet stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apjoms  ir  53%, kas norāda uz trūkumiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā. Veselības ministrijas politikas rezultātā pēdējos gados situācija uzlabojas un palielinās ambulatori veikto pakalpojumu apjoms, kas  paaugstina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un nodrošina izmaksu efektīvu valsts budžeta finanšu līdzekļu izmantošanu. Tomēr veselības pakalpojumu pieejamība pašlaik nav apmierinoša. Uz atsevišķiem  stacionārajiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem rindas ir vairāku mēnešu garumā (piemēram, rehabilitācijas pakalpojumi no trim līdz 12 mēnešiem). Ņemot vērā pašlaik esošo medicīnisko tehnoloģiju attīstības līmeni atsevišķus stacionārajās ārstniecības iestādēs veiktos pakalpojumus (piemēram, plānveida operācijas, rehabilitācijas pakalpojumus, onkoloģisko slimību ķīmijterapiju un staru terapija) var veikt ambulatori. Viens no kavējošie faktoriem  šādu pakalpojumu attīstībai ir  pacientu nespēja attāluma dēļ katru dienu braukt uz ārstniecības iestādi.  Sevišķi tas attiecas uz lauku teritorijām, kurās ir lielākās problēmas ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Pašlaik normatīvajos aktos nav regulējuma, kas dotu iespēju ārstniecības iestādei  piedāvāt pacientam izmetināšanu  un citus  ar medicīnu saistītos pakalpojumus,  vienlaicīgi veicot nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumus ambulatori.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi 54.pantā nepieciešami, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un dotu tiesības ārstniecības iestādei vienlaicīgi ar ambulatori veikto ārstniecību nodrošināt iedzīvotājus  ar medicīnu saistītajiem   pakalpojumiem.

4. Cita informācija

 


 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

2008. gads

Turpmākie trīs gadi

 

 

 

2009.gads

2010.gads

2011.gads

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu  aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu.

Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir  notikušas ar Latvijas Ārstu biedrību.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Ārstu biedrība atbalsta  grozījumu projektu.

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Saņemts pozitīvs atzinums no Finanšu ministrijas.

 

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās. Likumprojekta pilnīga izpilde iespējama ar likumprojekta spēkā stāšanos.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un datu bāzē www.likumi.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumā ietvertās normas neierobežo indivīda tiesības. Ja likuma normas neatbilst Latvijas republikas Satversmei, var vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.