Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

2.06.09.                  9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (1168/Lp9).

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (reģ.nr.1168/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok.nr.4061)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (44)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt personu un to tiesisko statusu apliecinošus dokumentus (turpmāk — personu apliecinošs dokuments), kā arī to veidus, saturu, lietošanas, nodošanas un izņemšanas kārtību.

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma 1. pantu pēc vārdiem „(turpmāk – personu apliecinošs dokuments)” ar vārdiem „šos dokumentus aizvietojošiem dokumentiem (turpmāk – pagaidu dokuments)”.

 

 

Atbalstīts, papildināt likumproj. ar jaunu pantu

 

1. Papildināt 1. pantu pēc vārdiem „(turpmāk – personu apliecinošs dokuments)” ar vārdiem „šos dokumentus aizvietojošus dokumentus (turpmāk – pagaidu dokuments)”.

 

2.pants. Personu apliecinošu dokumentu veidi

(1) Personu apliecinošs dokuments ir likumā pilnvarotas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti.

(2) Personu apliecinoša dokumenta turētājs ir persona, kurai izsniegts personu apliecinošs dokuments.

(3) Ir šādi personu un to tiesisko statusu apliecinoši dokumenti:

1) personas apliecība;

2) pase.

(4) Personas apliecības un pases ir Latvijas Republikas īpašums, un par to izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību, diplomātisko un dienesta pasu izsniegšanu.

(5) Personas apliecība vai pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldibas komisija

Izslēgt likuma 2. panta trešajā daļā vārdus „un to tiesisko statusu”.

 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

2.pantā:

izslēgt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus „Personas apliecības un” un otrajā teikumā vārdus „nerezidentu personas apliecību,”;

papildināt pantu ar 4.¹ daļu šādā redakcijā:

„(4¹) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums, un par to izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.”;

aizstāt piektajā daļā vārdu „pase” ar vārdiem „pilsoņa pase vai nepilsoņa pase”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus „un to tiesisko statusu”;

 

 

izslēgt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus „Personas apliecības un” un otrajā teikumā vārdus „nerezidentu personas apliecību;

papildināt pantu ar 4.¹ daļu šādā redakcijā:

„(4¹) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums, un par to izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.”;

aizstāt piektajā daļā vārdu „pase” ar vārdiem „pilsoņa pase vai nepilsoņa pase”.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

„2.1 pants. Pagaidu dokumentu veidi

(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:

1) atgriešanās apliecība,

2) pagaidu ceļošanas dokuments.

(2) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

3. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

„2.1 pants. Pagaidu dokumentu veidi

(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:

1) atgriešanās apliecība;

2) pagaidu ceļošanas dokuments.

(2) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma I nodaļu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Atgriešanās apliecība

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

 

 

 

 

 

 

 

4.2 pants. Pagaidu ceļošanas dokuments

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav minētās personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

 

 

Atbalstīts

 

4. Papildināt likumu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Atgriešanās apliecība

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

 

 

 

 

 

 

4.2 pants. Pagaidu ceļošanas dokuments

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav šīs personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

 

 

 

 

II nodaļa. Personas apliecību un pasu saturs un forma

 

 

 

 

6.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību un pasu” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

5. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību un pasu” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

 

5.pants. Personas apliecību un pasu saturs

(1) Personas apliecības un pases tiek izsniegtas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, un tajās ir iekļauta šāda informācija:

1) ...

2) par dokumentu:

a) valsts kods,

b) tips,

c) numurs,

d) izdevējiestādes nosaukums,

e) izsniegšanas datums,

f) derīguma termiņš.

(2)... (9)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punkta „e” apakšpunktā vārdu „izsniegšanas” ar vārdu „izdošanas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punkta „e” apakšpunktā vārdu „izsniegšanas” ar vārdu „izdošanas”.

 

 

 

 

 

8.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

„6.1 pants. Pagaidu dokumentu saturs

(1) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets.”

 

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

„6.1 pants. Pagaidu dokumentu saturs

(1) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets.”

 

III nodaļa. Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību izsniegšana

 

1. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa. Personas apliecību, pasu, atgriešanās apliecību un pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšana".

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

8. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

8.pants. Diplomātisko un dienesta pasu izsniegšana

(1) Diplomātisko pasi izsniedz saskaņā ar likumu “Par diplomātisko pasi”.

(2) Dienesta pasi izsniedz valsts amatpersonai, kura ieņem vadošu amatu, vai personai, kura ir darba vai valsts civildienesta attiecībās atbilstoši Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumam un kurai nav tiesību saņemt diplomātisko pasi. Personu loku, kurām izsniedz dienesta pases, kā arī dienesta pasu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Diplomātiskās un dienesta pases izsniedz Ārlietu ministrija.

 

 

 

2. Papildināt 8.panta otrās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "diplomātisko pasi" ar vārdiem "kā arī šo personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2. pantā vārdus „aiz vārdiem „diplomātisko pasi””.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 8.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī šo personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem".

 

9.pants. Atgriešanās apliecību izsniegšana

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(4) Atgriešanās apliecības izsniedz Ārlietu ministrija.

(5) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(6) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

12.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komiija

Izteikt likuma 9. pantu šādā redakcijā:

„9. pants. Pagaidu dokumentu izsniegšana

Atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija.”

 

 

Atbalstīts

 

10. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

„9. pants. Pagaidu dokumentu izsniegšana

Atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija.”

 

 

3. Papildināt III nodaļu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšana

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav minētās personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz vienam braucienam, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.

(4) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz Ārlietu ministrija.

(5) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets.

(6) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

IV nodaļa. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētāja tiesības un pienākumi

 

 

 

14.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma IV nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

 

Atbalstīts

 

11. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

10.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētāja tiesības

 

 

(1)Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot attiecīgo dokumentu.

(2) Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētājam vai pases turētājam ir tiesības Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot personas apliecību vai pasi par ceļošanas dokumentu.

(3) Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētājam ir tiesības, uzrādot personas apliecību, šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, lai atgrieztos Latvijā no ārvalstīm.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 10. panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 10. panta pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personas apliecības un pases”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma 10. pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

„(11) Atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(12) Pagaidu ceļošanas dokumenta turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš dokumenta derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

12.10.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personas apliecības un pases”;

 

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

„(11) Atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(12) Pagaidu ceļošanas dokumenta turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš  dokumenta derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

12.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētāja pienākumi

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, lai tā nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīga.

 

(2) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības glabāšanu ir atbildīgi šīs personas vecāki.

 

(3) Par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības zudumu attiecīgā dokumenta turētājs piecu dienu laikā pēc šā fakta konstatēšanas ziņo personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, bet, ja personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(4) Ieceļojot ārvalstīs, personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs ir atbildīgs par attiecīgās ārvalsts noteikto ieceļošanas nosacījumu izpildi.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 12. panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 12. panta pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt šo  dokumentu”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 12. panta otrajā daļā vārdus „tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „tās personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 12. panta trešajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 12. panta ceturtajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

13.12.pantā:

Aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt šo dokumentu”;

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „tās personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

 

 

 

 

 

V nodaļa. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības nodošana un lietošanas kārtība

 

 

 

 

23.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma V nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

14. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

13.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības nodošana

(1) Ja personas apliecības vai pases turētājs likumā noteiktajā kārtībā atteicies no Latvijas pilsonības, viņš mēneša laikā no dienas, kad saņēmis rīkojumu par pilsonības zaudēšanu, nodod personas apliecību vai pasi, ja tāda bijusi izsniegta, Naturalizācijas pārvaldei, bet, ja personas apliecības vai pases turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(2) Personas apliecības vai pases turētājs mēneša laikā pēc tiesiskā statusa maiņas nodod personas apliecību vai pasi izdevējiestādei, bet, ja personas apliecības vai pases turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

 

(3) Ja ir atrasta personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, to nekavējoties nodod dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

 

(4) Mirušas personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību, izņemot diplomātisko pasi, dienesta pasi vai nerezidenta personas apliecību, nodod dzimtsarakstu nodaļai.

(5) Mirušas personas diplomātisko pasi, dienesta pasi vai nerezidenta personas apliecību nodod Ārlietu ministrijai.

(6) Ārvalstī mirušas personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību nodod Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

(7) Atgriešanās apliecības turētājs pēc atgriešanās Latvijā nekavējoties nodod atgriešanās apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

(8) Naturalizācijas pārvalde, Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, Valsts policijas iestāde, Valsts robežsardzes iestāde un dzimtsarakstu nodaļa nodotās personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības nogādā to izdevējiestādēm.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 13. panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 13. panta trešajā daļā vārdus „atrasta personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 13. panta ceturtajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „ personas personu apliecinošu dokumentu”.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 13. panta sestajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 13. panta astotajā daļā vārdus „personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus”.

 

 

 

Atbaļstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

15. 13.pantā:

Aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „atrasta personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”;

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personas personu apliecinošu dokumentu”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „ personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

aizstāt astotajā daļā vārdus „personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus”.

 

 

 

 

 

14.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības izņemšana

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu.

(3) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai, kurai piemērots vai nu drošības līdzeklis — apcietinājums, vai sods — brīvības atņemšana vai arests, tiek nodota apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabāta attiecīgās personas lietā.

(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto dokumentu.

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 14. panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 14. panta pirmajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības”(attiecīgā locījumā) ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta” (attiecīgā locījumā).

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 14. panta pirmajā daļā vārdus „lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 14. panta otrajā daļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 14. panta trešajā daļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai” ar vārdiem „Personu apliecinoš0 vai pagaidu dokumentu, kas izņemts”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

16.14.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta” (attiecīgā locījumā) un vārdus „lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai” ar vārdiem „Personu apliecinošo vai pagaidu dokumentu, kas izņemts”.

 

15.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības lietošanas ierobežojumi

Ar personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību aizliegts veikt šādas darbības:

1) izdarīt tajā normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

2) to izņemt (aizliegums neattiecas uz šā likuma 14.pantu);

3) to nodot vai pieņemt ķīlā;

4) to nodot lietošanai citai personai;

5) lietot citas personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību;

6) to izsniegt citai personai;

7) lietot personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga.

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 15. panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 15. panta ievaddaļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 15. panta 5. punktā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 15. panta 7. punktā vārdus „personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

17. 15.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt ievaddaļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

aizstāt 5. punktā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

aizstāt 7. punktā vārdus „personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”.

16.pants. Lietošanai nederīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība

(1) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga, ja:

1) beidzies tās derīguma termiņš;

2) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

3) mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

4) mainījies personas tiesiskais statuss;

5) mainījušās citas šā likuma 5.panta pirmajā daļā norādītās ziņas par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;

6) tās vietā izsniegta jauna personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība;

7) tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt dokumentā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

8) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas sākotnējā satura izmaiņas;

9) personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai;

10) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu).

(2) Ministru kabinets nosaka nederīgo personu apliecinošu dokumentu un to neaizpildīto veidlapu veidus, kas iekļaujami nederīgo dokumentu reģistrā, kā arī nederīgo dokumentu reģistra izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 16. panta nosaukumā vārdus „noderīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 16. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga” ar vārdiem „Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 16. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „dokumenta”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likuma 16. panta pirmās daļas  6. punktu šādā redakcijā:

„6) tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;”.

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 16. panta pirmās daļas 9. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts< o:p>

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

18. 16.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „noderīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”;

 

 

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga” ar vārdiem „Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs”;

 

aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „dokumenta”;

 

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

„6) tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta”.

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. ...5. ...

6. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

43.

 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Šā likuma 2.panta 4.¹ daļa un 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.”.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

44.

 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.janvārim izdod šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1059 „Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

Neatbalstīts