Valsts pārvades un pašvaldības komisija

02.06.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par dzīvokļa īpašumu”” (nr.1167/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 5 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                      


Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par dzīvokļa īpašumu”

(nr.1167/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par dzīvokļa īpašumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 4.nr., 1998, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā „Par dzīvokļa īpašumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu „sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „biedrība” (attiecīgā locījumā).

 

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

Atbalstīts

 

8.pants. (1) Visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

 

(2) Šim nolūkam dzīvokļu īpašnieki izveido dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai slēdz savstarpēju līgumu Civillikumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Šim nolūkam dzīvokļu īpašnieki pilnvaro pārvaldnieku (dzīvokļu īpašnieku biedrību vai citu Civillikumā noteiktajā kārtībā pilnvarotu personu).

 

2.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

 

Atbalstīts

 

12.pants. Dzīvokļa īpašnieks sedz nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar zemes gabala uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam, tāpat arī norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieks un vai viņš ir vai nav noslēdzis attiecīgu līgumu. Ja dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā slēdz rakstveida līgumu ar daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanu proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam.

 

3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. (1) Dzīvokļa īpašnieks:

1) sedz nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar zemes gabala uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam;

2) sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam;

3) norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie pienākumi pildāmi neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku biedrības biedrs un vai viņš ir vai nav noslēdzis attiecīgu līgumu.

(3) Ja dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā slēdz rakstveida līgumu ar daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī sedz šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. (1) Dzīvokļa īpašnieks:

1) sedz nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar zemes gabala uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam;

2) sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam;

3) norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie pienākumi pildāmi neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku biedrības biedrs un vai ir vai nav noslēdzis attiecīgu līgumu.

(3) Ja dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā slēdz rakstveida līgumu ar daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī sedz šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus.”

 

14.pants.

(..)

(2) Dzīvokļa īpašnieks nedrīkst dzīvokļu īpašnieku sabiedrības amatpersonām vai attiecīgiem speciālistiem liegt apsekot viņa dzīvoklī esošās komunikāciju daļas un izpildīt darbības, kas nodrošina komunikāciju normālu funkcionēšanu.

(..)

 

 

 

4. Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdus „dzīvokļu īpašnieku sabiedrības” ar vārdu „pārvaldnieka”.

 

 

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Atbalstīts

 

16.pants. (1) (..)

(3) Prasību par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu var celt ikviens dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku izveidotā sabiedrība, ja pārkāpējs jau iepriekš ir rakstveidā brīdināts un gada laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas pieļāvis jaunu pārkāpumu.

(..)

 

17.pants. (1)(..)

(2) Dzīvokļa bijušajam īpašniekam pēc viņa izlikšanas no dzīvokļa un dzīvokļa pārdošanas izmaksājama dzīvokļa īpašuma realizācijas vērtība, no kuras atskaitīti tiesas izdevumi, realizācijas izdevumi un, ja pieteikti prasījumi, - arī tie zaudējumi, kurus dzīvokļa īpašnieks ir radījis citiem tās pašas mājas dzīvokļu īpašniekiem, dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai citām personām sakarā ar dzīvokļa izmantošanu.

 

 

 

5. Aizstāt 16.panta trešajā daļā un 17.panta otrajā daļā vārdus „dzīvokļu īpašnieku izveidotā sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „pārvaldnieks” (attiecīgā locījumā).

 

 

4.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

 

Atbalstīts

 

27.pants. (1) (..)

(2) Lēmumu par kopīpašuma domājamo daļu grozīšanu pieņem attiecīgi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības rīcības institūcija vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, pamatojoties uz nekustamā īpašuma vērtēšanas dienesta atzinumu.

(..)

6. Papildināt 27.panta otro daļu pēc vārda „institūcija” ar vārdu „pārvaldnieks”.

 

 

5.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

 

Atbalstīts

 

27.1 pants. (1) Par daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu lemj tikai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (turpmāk - dzīvokļu īpašnieku kopsapulce).

 

(2) Dzīvokļu īpašnieku pirmo kopsapulci sasauc viens dzīvokļa īpašnieks vai vairāki dzīvokļu īpašnieki. Šī kopsapulce nosaka kārtību, kādā sasaucamas turpmākās kopsapulces un noformējami to lēmumi.

(3) Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci uzaicināmi visi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki.

(4) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu ir viņa īpašumā. Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem, kopsapulcē viņam ir ne vairāk kā piecdesmit procenti balsu no visām klātesošo dalībnieku balsīm.

(5) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem, ja "par" balsojusi vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašnieku skaita.

 

7. Izteikt 27.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību vai citu fizisko vai juridisko personu.”

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts