Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

2.06.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Tūrisma likumā” (Nr.1162/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums Tūrisma likumā

(reģ. nr. 1162/Lp9)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Tūrisma likums

Grozījums Tūrisma likumā

 

 

 

Grozījums Tūrisma likumā

 

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 4.nr.; 2003, 6.nr.; 2006, 7.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 4.nr.; 2003, 6.nr.; 2006, 7.nr.) šādu grozījumu:

III nodaļa. Tūrisma pakalpojumi

(Nodaļas nosaukums 16.02.2006. likuma redakcijā) 

16.pants. Klienta iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Komersantiem, kuri pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija.

 

 

 

 

 

 (2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija komersantu maksātnespējas vai faktiskās maksātnespējas gadījumos, kad komersanti līdz to atzīšanai par maksātnespējīgiem neizpilda vai daļēji neizpilda pielīgtās saistības pret klientu, nodrošina:

 

Izteikt 16.panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Ja komersants nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu līdz komersanta maksātnespējas procesa pasludināšanai vai komersanta maksātnespējas gadījumā, klienta iemaksātās naudas drošības garantija nodrošina:”.

 

 

Redakcionāli precizēts

Izteikt 16.panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Ja komersants nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā, klienta iemaksātās naudas drošības garantija nodrošina:”.

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam;

2) tūrista atgriešanos valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.

(3) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(1999.gada 7.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 24.01.2002. likumu, kas stājas spēkā no 20.02.2002.)