Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2009.gada 2.jūnijs

Nr.9/2 – 

 

Saeimas Prezidijam

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”" (Nr.1144/Lp9)   izskatīšanai 3.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lapām.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

(Nr.1144/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 14 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

81) par pārbaudījuma organizēšanu maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanai;

82) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

1. Izslēgt 11.panta otrās daļas 81. un 82.punktu.

 

 

 

1. 11.panta otrajā daļā:

izslēgt 81. un 82.punktu;

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Papildināt 11.panta otro daļu ar 91.punktu šādā redakcijā:

„91) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 11.panta otro daļu ar 94.punktu šādā redakcijā:

„94) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 2

 

 

Atbalstīts

papildināt ar 94.punktu šādā redakcijā:

„94) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju.”

 

2. Papildināt likumu ar 24.1 un 24.2 pantu šādā redakcijā:

“24.pants. Kārtība, kādā nodokļu administrācija nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesā sniedz rakstveida piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai

(1)Ja nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu, nodokļu administrācija lemj par nodokļu prasījuma apmēra vai tā daļas samazināšanu vai nodokļu prasījuma samaksas sadalīšanu termiņos, termiņa pagarināšanu vai termiņa atlikšanu uz laiku, kā arī par kārtējo nodokļu maksājumu summu sadalīšanu termiņos, termiņu pagarināšanu vai termiņa atlikšanu uz laiku.

(2) Lēmumu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā nodokļu administrācija pieņem 21 dienas laikā no nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšanas dienas. Nodokļu maksātājs attiecīgo iesniegumu iesniedz nodokļu administrācijai šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 24.1 un 24.2 pantu šādā redakcijā:

“24.pants. Kārtība, kādā nodokļu administrācija nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesā sniedz rakstveida piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai

(1) Ja nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu, nodokļu administrācija lemj par nodokļu prasījuma apmēra vai tā daļas samazināšanu vai nodokļu prasījuma samaksas sadalīšanu termiņos, termiņa pagarināšanu vai termiņa atlikšanu uz laiku, kā arī par kārtējo nodokļu maksājumu summu sadalīšanu termiņos, termiņu pagarināšanu vai termiņa atlikšanu uz laiku.

(2) Lēmumu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā nodokļu administrācija pieņem 21 dienas laikā no nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšanas dienas. Nodokļu maksātājs attiecīgo iesniegumu iesniedz nodokļu administrācijai šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.

 

(3) Lemjot par rakstveida piekrišanas izsniegšanu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, nodokļu administrācija ņem vērā nodokļu parādu rašanās iemeslus un apmēru, kā arī vērtē nodokļu prasījuma apmēra samazinājuma vai kārtējo nodokļu maksājumu apmēra sadalīšanas termiņos (termiņu pagarināšanas, termiņa atlikšanas uz laiku) lietderību, samērīgumu, nodokļu maksātāja tiesiskās intereses, kā arī sabiedrības intereses kopumā.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 24.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Lemjot par rakstveida piekrišanas izsniegšanu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, nodokļu administrācija ņem vērā nodokļu parāda rašanās iemeslu un apmēru, kā arī vērtē nodokļu prasījuma apmēra vai tā daļas samazinājuma vai nodokļu prasījuma, vai kārtējo nodokļu maksājumu summas samaksas sadalīšanas termiņos, termiņa pagarināšanas vai termiņa atlikšanas uz laiku lietderību, samērīgumu, nodokļu maksātāja tiesiskās intereses, kā arī sabiedrības intereses kopumā.’’.

Atbalstīts

(3) Lemjot par rakstveida piekrišanas izsniegšanu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, nodokļu administrācija ņem vērā nodokļu parāda rašanās iemeslu un apmēru, kā arī vērtē nodokļu prasījuma apmēra vai tā daļas samazinājuma vai nodokļu prasījuma, vai kārtējo nodokļu maksājumu summas samaksas sadalīšanas termiņos, termiņa pagarināšanas vai termiņa atlikšanas uz laiku lietderību, samērīgumu, nodokļu maksātāja tiesiskās intereses, kā arī sabiedrības intereses kopumā.

 

(4) Lēmumu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādiem pieņem Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors. Ja tādas pašvaldības budžetā, kura ar Finanšu ministriju noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas prasījuma apmērs ir 5000 vai vairāk latu, Valsts ieņēmumu dienests pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa attiecīgās pašvaldības viedokli. Attiecīgā pašvaldība viedokli sniedz septiņu dienu laikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Lēmumu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādiem pieņem Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors. Ja tādas pašvaldības budžetā, kura ar Finanšu ministriju noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas prasījuma apmērs ir 5000 vai vairāk latu, Valsts ieņēmumu dienests pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa attiecīgās pašvaldības viedokli. Attiecīgā pašvaldība viedokli sniedz septiņu dienu laikā.

 

24.pants. Nodokļu maksātāja iesniedzamā informācija nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanas saņemšanai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai

(1) Ja nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu (lēmumu), nodokļu maksātājs triju dienu laikā no dienas, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, iesniedz nodokļu administrācijai iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

1) komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) apstākļi, kuru dēļ komercsabiedrība nav spējīga izpildīt saistības;

3) visu komercsabiedrības aktīvu kopējā summa.

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 24.2 panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu iekavās ‘’(lēmumu)’’.

Atbalstīts

24.pants. Nodokļu maksātāja iesniedzamā informācija nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanas saņemšanai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai

(1) Ja nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu, nodokļu maksātājs triju dienu laikā no dienas, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, iesniedz nodokļu administrācijai iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

1) komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) apstākļi, kuru dēļ komercsabiedrība nav spējīga izpildīt saistības;

3) visu komercsabiedrības aktīvu kopējā summa.

 

(2) Iesniegumam nodokļu maksātājs pievieno:

1) tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kas sagatavots atbilstoši Maksātnespējas likumam;

2) bilanci un pelņas vai zaudējumu aprēķinu ar paskaidrojumiem par katru posteni, kuros ietverta informācija par laikposmu no gada sākuma un kuri sastādīti ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Iesniegumam nodokļu maksātājs pievieno:

1) tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kas sagatavots atbilstoši Maksātnespējas likumam;

2) bilanci un pelņas vai zaudējumu aprēķinu ar paskaidrojumiem par katru posteni, kuros ietverta informācija par laikposmu no gada sākuma un kuri sastādīti ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.”

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors šādos gadījumos:

1) komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai vai citai privāto tiesību juridiskajai personai - ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

3. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa
lietā — ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru;”;

 

 

 

3. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa
lietā — ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru;”;

(5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nosūta:

1) Valsts ieņēmumu dienests - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, viņa vietnieka vai teritoriālās iestādes direktora rīkojumu par to komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) pašvaldības - domes (padomes) lēmumu par to komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta.

izslēgt piekto daļu.

 

 

 

izslēgt piekto daļu.

 

4. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

“25.2 pants. Nodokļu prasījuma summas dzēšana nodokļu maksātāja maksātnespējas situācijās, kurās tiek atjaunota nodokļu maksātāja maksātspēja

(1) Nodokļu maksātāja maksātnespējas situācijās, kurās tiek atjaunota nodokļu maksātāja maksātspēja, valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors šādos gadījumos:

1) juridiskās personas maksātnespējas procesā, ja tiesas apstiprinātajā izlīgumā vai sanācijas plānā ir paredzēta nodokļu parādu, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas samazināšana (dzēšana) un ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process un atjaunota maksātspēja;

2) tiesiskās aizsardzības procesā, ja tiesas apstiprinātajā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā vai tā grozījumos ir iekļauta nodokļu parādu, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas samazināšana (dzēšana), saņemot nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu (lēmumu), un ir izbeigts tiesiskās aizsardzības process un atjaunota maksātspēja, izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

5

 

 

 

 

6

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 25.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdu iekavās ‘’(dzēšana)’’.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 25.2 panta pirmās daļas 2. punktā vārdu iekavās ‘’(lēmumu)’’.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

“25.2 pants. Nodokļu prasījuma summas dzēšana nodokļu maksātāja maksātnespējas situācijās, kurās tiek atjaunota nodokļu maksātāja maksātspēja

(1) Nodokļu maksātāja maksātnespējas situācijās, kurās tiek atjaunota nodokļu maksātāja maksātspēja, valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors šādos gadījumos:

1) juridiskās personas maksātnespējas procesā, ja tiesas apstiprinātajā izlīgumā vai sanācijas plānā ir paredzēta nodokļu parādu, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas samazināšana un ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process un atjaunota maksātspēja;

2) tiesiskās aizsardzības procesā, ja tiesas apstiprinātajā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā vai tā grozījumos ir iekļauta nodokļu parādu, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas samazināšana, saņemot nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu, un ir izbeigts tiesiskās aizsardzības process un atjaunota maksātspēja, izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

 

(2) Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.”

 

 

 

(2) Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītas nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.”

26.pants. Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa

(6) Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

5) stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājs pasludināts par maksātnespējīgu. Par maksātnespējīgu pasludinātais nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar konkrēto nodokļu likumiem.

5. 26.pantā:

izteikt sestās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.”;

 

 

 

5. 26.pantā:

izteikt sestās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.”;

(8) Lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpilda triju gadu laikā no tā pieņemšanas. Lēmuma izpildes noilguma termiņš tiek apturēts, ja:

7) ierosināta nodokļu maksātāja maksātnespējas lieta, — līdz maksātnespējas procesa pabeigšanai;

aizstāt astotās daļas 7.punktā vārdus „līdz maksātnespējas procesa pabeigšanai” ar vārdiem „līdz maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanai maksātnespējas lietās”.

7

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 5. pantā (attiecībā uz grozījumiem likuma 26. panta astotās daļas 7. punktā) vārdu „lietās” ar vārdu ‘’lietā’’.

Atbalstīts

aizstāt astotās daļas 7.punktā vārdus „līdz maksātnespējas procesa pabeigšanai” ar vārdiem „līdz maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanai maksātnespējas lietā”.

29.pants. Nokavējuma naudas aprēķināšana

(4) Nokavējuma naudas aprēķināšana:

1) tiek pārtraukta, ja šā likuma 24.pantā nav noteikts citādi:

b) komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām), kurus tiesa pasludinājusi par maksātnespējīgiem, - no tiesas nolēmuma pieņemšanas dienas,

6. 29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) nodokļu maksātājiem, kuriem tiesa pasludinājusi maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, — no dienas, kad tiesa pasludinājusi spriedumu attiecīgajā maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa lietā,”;

8

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

„29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) nodokļu maksātājiem, kuriem tiesa pasludinājusi maksātnespējas procesu – no dienas, kad tiesa pasludinājusi spriedumu attiecīgajā maksātnespējas procesa lietā,”;

Atbalstīts

6. 29.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) nodokļu maksātājiem, kuriem tiesa pasludinājusi maksātnespējas procesu – no dienas, kad tiesa pasludinājusi spriedumu attiecīgajā maksātnespējas procesa lietā,”;

 

 

 

9

Tieslietu ministrs M.Segliņš

papildināt ceturtās daļas 1.punktu ar „d” un „e” apakšpunktu šādā redakcijā:

„d) komercsabiedrībām, kurām tiesa ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesu – no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par attiecīgās tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu;

e) komercsabiedrībām ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā – no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu;”

Atbalstīts

papildināt ceturtās daļas 1.punktu ar „d” un „e” apakšpunktu šādā redakcijā:

„d) komercsabiedrībām, kurām tiesa ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesu – no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par attiecīgās tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu;

e) komercsabiedrībām ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā – no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu;”

2) tiek atjaunota, ja:

b) šīs daļas 1.punkta "b" apakšpunktā minēto komersantu, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) maksātspēja ir atjaunota no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

 

izteikt ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) šīs daļas 1.punkta “b” apakšpunktā minēto nodokļu maksātāju maksātspēja ir atjaunota no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu, izpildot tiesiskās aizsardzības plānu;”;

10

Tieslietu ministrs M.Segliņš

izteikt ceturtās daļas 2.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) šīs daļas 1.punkta „b”, „d” un „e” apakšpunktā minēto nodokļu maksātāju maksātspēja ir atjaunota no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu, izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.”;

Atbalstīts

izteikt ceturtās daļas 2.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) šīs daļas 1.punkta „b”, „d” un „e” apakšpunktā minēto nodokļu maksātāju maksātspēja ir atjaunota no dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu, izpildot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.”;

 

papildināt ceturtās daļas 2.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) šā panta ceturtās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā minētie nodokļu maksātāji tiesiskās aizsardzības procesa laikā nepilda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, pārkāpj maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos rīcības ierobežojumus vai nepilda noteiktās darbības vai pienākumus, vai ir snieguši nepatiesas ziņas, un tiesiskās aizsardzības process tiek izbeigts uz administratora pieteikuma pamata. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta no dienas, kad nokavējuma naudas aprēķināšana tika apturēta.”

11

Tieslietu ministrs M.Segliņš

papildināt ceturtās daļas 2.punktu ar „c” apakšpunktu:

„c) šīs daļas 1.punkta „d” apakšpunktā minēto nodokļu maksātāju tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir noraidīts. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta no dienas, kad nokavējuma naudas aprēķināšana tika apturēta.”

Atbalstīts

papildināt ceturtās daļas 2.punktu ar „c” apakšpunktu šādā redakcijā:

„c) šīs daļas 1.punkta „d” apakšpunktā minēto nodokļu maksātāju tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir noraidīts. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta no dienas, kad nokavējuma naudas aprēķināšana tika apturēta.”

32.pants. Atbildība par budžetā iemaksājamās nodokļu summas samazināšanu

9) Ja triju mēnešu laikā nodokļu maksātājs nesamaksā samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu un soda naudu un minētajam maksājumam nav pagarināts nomaksas termiņš šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija var iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

7. Aizstāt 32.panta devītajā daļā vārdus “pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu” ar vārdiem “pret nodokļu maksātāju juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu”.

12

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 7. pantā vārdus ‘’pret’’ ar vārdiem ‘’attiecībā uz’’.

Atbalstīts

7. Aizstāt 32.panta devītajā daļā vārdus “pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu” ar vārdiem “attiecībā uz nodokļu maksātāju juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu”.

Pārejas noteikumi

 

 

13

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Papildināt pārejas noteikumus ar 113.punktu šādā redakcijā:

„113. Grozījumi šā likuma 29.pantā par nokavējuma naudas aprēķināšanas pārtraukšanu un atjaunošanu komercsabiedrībām tiesiskās aizsardzības procesā stājas spēkā vienlaicīgi ar attiecīgajiem grozījumiem Maksātnespējas likumā.””

Atbalstīts

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 113. un 114.punktu šādā redakcijā:

„113. Grozījumi šā likuma 29.pantā par nokavējuma naudas aprēķināšanas pārtraukšanu un atjaunošanu komercsabiedrībām tiesiskās aizsardzības procesā stājas spēkā vienlaicīgi ar attiecīgajiem grozījumiem Maksātnespējas likumā.

 

 

14

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 114.punktu šādā redakcijā:

„114. Šā likuma 11.panta otrās daļas 94.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīts

114. Šā likuma 11.panta otrās daļas 94.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”