Likumprojekts otrajam lasījumam

 

3.06.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr.1128/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides                                                                                                                                                 

un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                   

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

(reģ. Nr.1128/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma  redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

 

 

Iesniegtie priekšlikumi

(24)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

 

Grozījumi likumā “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā (izņemot pārejas noteikumus) vārdu "komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "regulators" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā (izņemot pārejas noteikumus) vārdu "komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "regulators" (attiecīgā locījumā).

2.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

(1) Šis likums nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveides un darbības pamatprincipus.

 

 

 

 

 

(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — valsts regulējamās nozares):

2.  2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk – regulējamās nozares):

 

 

 

2.  2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk – regulējamās nozares):

1) enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

1) enerģētika;

 

 

 

 

1) enerģētika;

 

2) elektroniskie sakari;

2) elektroniskie sakari;

 

 

 

2) elektroniskie sakari;

3) pasts;

3) pasts;

 

 

 

3) pasts;

4) dzelzceļa transports (tajā skaitā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu).

4) dzelzceļa transports;

 

 

 

4) dzelzceļa transports;

 

5) sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

 

 

 

5) sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

 

6) ūdenssaimniecība.";

 

 

 

6) ūdenssaimniecība.";

(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām — komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, savā administratīvajā teritorijā regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — pašvaldību regulējamās nozares):

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

 

 

izslēgt trešo daļu;

 

 

1) sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos un izgāztuvēs;

 

 

 

 

 

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

 

 

 

 

 

3) siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija.

 

 

 

 

 

(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, valsts regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — attiecīgās pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets."

 

(5) (Izslēgta ar 14.06.2007. likumu).

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu un 26.10.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

1

Politisko organizāciju apvienības

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā “ frakcija

 Papildināt likuma 2. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6)Pasažieru regulāros autopārvadājumus (izņemot autopārvadājumus starptautiskos maršrutos), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā regulē valsts.”

Neatbalstīts

 

3.pants. Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi

 

 

 

 

 

Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi (turpmāk — sabiedriskie pakalpojumi), kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana valsts regulējamās nozarēs un pašvaldību regulējamās nozarēs (turpmāk arī — regulējamās nozares).

3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

 "Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir preču ražošana, pakalpojumu sniegšana un infrastruktūras (inženierbūvju vai inženiertehnisku risinājumu, kā arī ar to izmantošanu saistītu resursu komplekss, kas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai) pakalpojumi regulējamās nozarēs atbilstoši nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – sabiedriskie pakalpojumi)."

 

 

 

3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

 "Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir preču ražošana, pakalpojumu sniegšana un infrastruktūras (inženierbūvju vai inženiertehnisku risinājumu, kā arī ar to izmantošanu saistītu resursu komplekss, kas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai) pakalpojumi regulējamās nozarēs atbilstoši nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – sabiedriskie pakalpojumi)."

4.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un sabiedrisko pakalpojumu lietotāji

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamās nozarēs sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu lietotāji (turpmāk — lietotāji) ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saņem sabiedriskos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu un 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

II nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde — regulators

 

 

 

 

 

6.pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde

 

 

 

 

 

(1) Sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs regulē valsts vai pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde (turpmāk —regulators).

4. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā vārdus "vai pašvaldību".

 

 

 

 

4. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā vārdus "vai pašvaldību".

 

(2) Regulators patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

(3) Uz regulatoru netiek attiecināts Valsts civildienesta likums.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu, kas stājas spēkā 19.10.2001.)

 

 

 

 

 

7.pants. Regulators valsts regulējamās nozarēs

5. Izteikt 7.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 "7.pants. Regulators

 

 

 

5. Izteikt 7.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 "7.pants. Regulators

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulators ir valsts iestāde, kas uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā šajās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 (1) Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 

 

 

 

 (1) Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 

(2) Valsts regulējamās nozarēs tiek izveidots vienots regulators — sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — komisija). Komisija ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona.

(2) Regulējamās nozarēs tiek izveidots vienots regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona."

 

 

 

(2) Regulējamās nozarēs tiek izveidots vienots regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona."

(3) Komisijas lēmējinstitūcija ir padome. Padome komisijas vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

(4) Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma uz pieciem gadiem ieceļ amatā komisijas priekšsēdētāju, kas ir arī padomes priekšsēdētājs (turpmāk — priekšsēdētājs), un četrus padomes locekļus. Ministru kabinets padomes locekļu amata pretendentus izraugās konkursa kārtībā.

 

 

 

 

 

(5) Ja padomes locekļa pilnvaras kāda iemesla dēļ izbeidzas pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām, Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ amatā citu padomes locekli.

 

 

 

 

 

(6) Komisija ir juridiskā persona. Komisijai ir sava manta, patstāvīga bilance un konts Valsts kasē.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.05.2001. likumu un 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

8.pants. Regulators pašvaldību regulējamās nozarēs

6. Izslēgt 8.pantu.

 

 

 

 

6. Izslēgt 8.pantu.

 

(1) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedriskos pakalpojumus saskaņā ar šo likumu un likumu "Par pašvaldībām" regulē attiecīgās pašvaldības izveidota iestāde — regulators. Pašvaldība var noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, paredzot, ka valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu pašvaldību regulatoru, kas darbojas uz attiecīgo pašvaldību apstiprināta nolikuma pamata.

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldība ar savu lēmumu nosaka regulatora sastāvu un izpildinstitūcijas struktūru.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldība ar savu lēmumu uz četriem gadiem ieceļ amatā regulatora priekšsēdētāju un vismaz divus locekļus. Amata pretendentus pašvaldība izraugās konkursa kārtībā. Vairāku pašvaldību kopīgi izveidota regulatora locekli var iecelt vai nu katra pašvaldība, vai arī kopīgo regulatoru izveidojušo pašvaldību pārstāvju sapulce. Uz pašvaldības regulatora priekšsēdētāju, locekļiem un to kandidātiem ir attiecināmi šā likuma 38.pantā noteiktie ierobežojumi.

 

 

 

 

 

(5) Pašvaldības regulatora priekšsēdētājs un locekļi savā pilnvaru termiņā ir neatceļami. Pašvaldība ar savu lēmumu regulatora priekšsēdētāju vai locekli atceļ no amata pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām vienīgi šādos gadījumos:

 

 

 

 

 

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

 

 

 

 

 

2) attiecīgā persona vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt savus amata pienākumus;

 

 

 

 

 

3) ir atklājies vai iestājies kāds no šā likuma 38.pantā noteiktajiem ierobežojumiem;

 

 

 

 

 

4) pašvaldība nolemj noslēgt līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai veikt pašvaldības regulatora likvidāciju vai reorganizāciju.

 

 

 

 

 

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs regulators savas kompetences ietvaros uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā šajās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo pašvaldību regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 

 

 

 

 

(7) Uz regulatora darbību sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā pašvaldību regulējamās nozarēs ir attiecināmi visi šā likuma noteikumi, kas reglamentē regulatora darbību, uzdevumus, tiesības, pienākumus un kompetenci, izņemot sabiedrisko pakalpojumu tarifu (cenu) (turpmāk — tarifi) aprēķināšanas metodikas noteikšanu.

 

 

 

 

 

(8) Pašvaldību regulējamās nozarēs tarifu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets (projektu izstrādā par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija) pēc saskaņošanas ar pašvaldībām likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, bet tarifus nosaka pašvaldības regulators šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu un 13.12.2007. likumu)

 

 

 

 

 

9.pants. Regulatora funkcijas

 

 

 

 

 

(1) Komisija un pašvaldības regulators pilda šādas funkcijas:

7.  9.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

 "(1) Regulators pilda šādas funkcijas:";

 

 

 

7.  9.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

 "(1) Regulators pilda šādas funkcijas:";

1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;

 

 

 

 

 

2) nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku (šo funkciju nepilda pašvaldības regulators);

izslēgt 2.punktā vārdus "(šo funkciju nepilda pašvaldības regulators)".

 

 

 

izslēgt 2.punktā vārdus "(šo funkciju nepilda pašvaldības regulators)";

3) nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

5) veic strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu;

 

 

 

 

 

6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;

 

 

 

 

 

7) sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;

 

 

 

 

 

8) informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

 

 

9) pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozares speciālajos likumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

papildināt daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

“10) veic energoapgādes komersantu objektu un citu energoapgādes objektu ekspluatācijas kontroli atbilstoši enerģētikas nozares normatīvajiem aktiem;

 

“10) veic energoapgādes komersantu objektu un citu energoapgādes objektu ekspluatācijas kontroli atbilstoši enerģētikas nozares normatīvajiem aktiem;

 

 

 

11) veic hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un  ekspluatācijas atbilstības uzraudzību atbilstoši likumā „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” noteiktajam.”

Redakc.

precizēts

11) veic hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un ekspluatācijas atbilstības uzraudzību atbilstoši likumam “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”.”

(2) Regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

(3) Regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir tā rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību.

 

 

 

 

 

10.pants. Regulatora tiesības

 

 

 

 

 

(1) Regulators, pildot likumā noteiktās funkcijas, ir tiesīgs pieprasīt un netraucēti saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no amatpersonām šo uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

 

 

 

8.  10.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "informāciju" ar vārdiem "neatkarīgi no tās slepenības pakāpes";

 

 

 

 

 

8.  10.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "informāciju" ar vārdiem "neatkarīgi no tās slepenības pakāpes";

(2) Komisijas priekšsēdētājs piedalās Ministru kabineta komitejas sēdēs. Komisija iesniedz normatīvo aktu projektus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Institūcijām, kas iesniedz Ministru kabinetam ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītu normatīvo aktu projektus, tie jāiesniedz arī komisijai saskaņošanai.

 

 

 

 

 

(3) Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

 

 

 

 

 

(4) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai lietotājam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(5) Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā var pilnvarot pašvaldību veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgā pašvaldība tam piekrīt. Šādu pilnvarojumu komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā.

izslēgt  piekto un sesto daļu.

 

 

 

izslēgt  piekto un se sto daļu.

(6) Pašvaldībām nodoto sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildi valsts regulējamās nozarēs organizē attiecīgās pašvaldības regulators kārtībā, kāda šajā likumā noteikta komisijai attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs. Komisijas nodotās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas attiecīgā pašvaldība pilda par līdzekļiem, kas komisijas budžetā paredzēti nodotās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas izpildei.

 

 

 

 

 

(7) Regulators nosaka kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Regulatora neatkarība

 

 

 

 

 

(1) Regulators ir neatkarīgs likumā noteikto funkciju pildīšanā.

 

 

 

 

 

(2) Komisija savu funkciju pildīšanā, lēmumu pieņemšanā vai administratīvo aktu izdošanā nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem.

9.  11.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Regulators savu funkciju pildīšanā nav padots valsts vai pašvaldību institūcijām.";

 

 

 

9.  11.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Regulators savu funkciju pildīšanā nav padots valsts vai pašvaldību institūcijām.";

(3) Pašvaldības regulators savu funkciju pildīšanā, lēmumu pieņemšanā vai administratīvo aktu izdošanā nav pakļauts pašvaldības vai tās institūciju lēmumiem.

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

izslēgt trešo daļu;

(4) Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus par prettiesiskiem var atzīt un atcelt tikai tiesa.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Regulatora administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Lietu izskata pirmās instances tiesā triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.";

3

Juridiskais birojs

Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“ (4) Regulatora administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa triju tiesnešu sastāvā. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“ (4) Regulatora administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa triju tiesnešu sastāvā. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pieteikuma iesniegšana tiesā par regulatora izdotā administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur šā administratīvā akta darbību.”

 

 

 

 papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pieteikuma iesniegšana tiesā par regulatora izdotā administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur šā administratīvā akta darbību.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.05.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.06.2001.)

 

 

 

 

 

14.pants. Regulatora darbības kontrole

 

 

 

 

 

(1) Komisija reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz Saeimai rakstveida pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finanšu pārskatu.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību regulators reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finanšu pārskatu.

 10. Izslēgt 14.panta otro daļu.

 

 

 

 10. Izslēgt 14.panta otro daļu.

15.pants. Patērētāju tiesību aizsardzība regulējamās nozarēs

 

 

 

 

 

(1) Regulators sadarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzības sabiedriskajām organizācijām, kuras izveidotas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un aizsargā patērētāju tiesības regulējamās nozarēs, kā arī ar patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības un kontroles iestādēm.

11. Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedriskajām organizācijām" ar vārdu "biedrībām".

 

 

 

11. Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedriskajām organizācijām" ar vārdu "biedrībām".

(2) Pārstāvis no Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai citas kompetentas un pilnvarotas valsts iestādes, kuras kompetencē ir patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzība un kontrole attiecīgajā regulējamā nozarē, ir tiesīgs piedalīties regulatora sēdē ar padomdevēja tiesībām, ja regulatora sēdē tiek izskatīti jautājumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu attiecīgajā regulējamā nozarē.

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt II nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

 "15.1 pants. Pašvaldību konsultatīvā institūcija

 

 

 

12. Papildināt II nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

 "15.1 pants. Pašvaldību konsultatīvā institūcija

 

(1) Regulators pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai izveido pašvaldību konsultatīvo institūciju.

 

 

 

(1) Regulators pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai izveido pašvaldību konsultatīvo institūciju.

 

 (2) Pašvaldību konsultatīvās institūcijas nolikumu apstiprina regulatora padome.

 

 

 

 (2) Pašvaldību konsultatīvās institūcijas nolikumu apstiprina regulatora padome.

 

(3) Pašvaldību konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus izvirza Latvijas Pašvaldību savienība."

 

 

 

(3) Pašvaldību konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus izvirza Latvijas Pašvaldību savienība."

16.pants. Sabiedrisko pakalpojumu licence

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk — licence) dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā (turpmāk — licences darbības zona) un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā regulators licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un regulējamo nozaru komersantus, kā arī licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību, ja tā nav noteikta nozaru speciālajos likumos.

 

 

 

 

 

(3) Regulators uz noteiktu laiku izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un regulējamo nozaru komersantiem licenci, norādot tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus.

 

 

 

 

 

 

(4) Regulatora lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu (atcelšanu), atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Deputārs M.Mitrofanovs

Papildināt 16. panta ceturto daļu pēc vārdiem "Latvijas Vēstnesis" ar vārdiem “un savā mājaslapā internetā”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 16.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Latvijas Vēstnesis" ar vārdiem “un savā mājaslapā internetā”;

(5) Regulators uzrauga licences nosacījumu izpildi un sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem.

 

 

 

 

 

(6) Pašvaldības regulatoram, licencējot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, jāņem vērā attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plāni saistībā ar regulējamo nozaru attīstību un pašvaldības saistošie noteikumi.

13. Izslēgt 16.panta sesto daļu.

 

 

 

izslēgt sesto daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

18.pants. Licences nosacījumu grozīšana, licences anulēšana (atcelšana) un darbības apturēšana

 

 

 

 

 

(1) Pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt (atcelt) licenci sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(2) Regulators groza izsniegtās licences nosacījumus, ja:

 

 

 

 

 

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

 

 

 

 

 

2) citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

 

 

 

 

 

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis pamatotu ierosinājumu.

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputārs M.Mitrofanovs

Papildināt 18. panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori.”

 

 

Neatbalstīts

 

(3) Regulators, informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību, anulē (atceļ) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

14. Izslēgt 18.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību".

 

 

 

14. Izslēgt 18.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību".

1) neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

 

 

 

 

 

2) neievēro vai pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

 

 

3) atzīts par likvidējamu;

 

 

 

 

 

4) iesniedzis pamatotu ierosinājumu;

 

 

 

 

 

5) 12 mēnešu laikā no licences izsniegšanas dienas nav sācis sniegt sabiedriskos pakalpojumus (ja licencē nav noteikts sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sākuma termiņš).

 

 

 

 

 

(4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš. Šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

 

 

 

 

 

(5) Par licences anulēšanu (atcelšanu) regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz trīs mēnešus iepriekš. Šā panta trešās daļas 3., 4. un 5.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī anulējot (atceļot) licenci saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

 

 

 

 

 

(6) Ja licence tiek anulēta (atcelta), sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 30.pantu samaksāto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

 

 

 

 

(7) Regulators aptur izsniegtās licences darbību, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus vai normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

 

 

 

 

 

(8) Administratīvā procesa likumā noteiktais tiesiska administratīvā akta atcelšanas termiņa ierobežojums netiek piemērots, izdarot grozījumus licencē vai licenci anulējot (atceļot) saskaņā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

(02.12.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

19.pants. Tarifu noteikšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

15.  19.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Regulators var uzdot komersantam veikt tarifu projekta pārrēķinu, ja konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai nepamatoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

19. pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

15.  19.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

(2) Komisija izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektus 90 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

 (2) Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas.";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai nepamatoti, tas var uzdot komersantam veikt tarifu projekta pārrēķinu."

 

Redakc.

precizēta

(2) Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai nepamatoti, tas var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem veikt tarifu projekta pārrēķinu.”;

(3) Pašvaldības regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektus 50 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

izslēgt trešo daļu;

(4) Ja iesniegtajos projektos tarifi nav aprēķināti šajā likumā noteiktajā kārtībā, regulators 10 darbdienu laikā nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu.

 

 

 

 

 

(5) Regulators pieņem lēmumu par papildu informācijas nepieciešamību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Šādā gadījumā regulators nosūta sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojumu par pieņemto lēmumu un pieprasa papildu informāciju vai dokumentus.

 

 

 

 

 

(6) Regulators, ja nepieciešams, tarifu projektu izvērtēšanai vai paskaidrojumu sniegšanai pieaicina attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

 

 

 

 

 

(7) Komisija izvērtētos tarifu projektus apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc to izskatīšanas.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas.";

 

 

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas.";

(8) Pašvaldības regulators izvērtētos tarifu projektus apstiprina vai noraida 20 dienu laikā pēc to izskatīšanas.

izslēgt astoto, vienpadsmito un divpadsmito daļu.

 

 

 

izslēgt astoto, vienpadsmito un divpadsmito daļu.

(9) Ja izvērtētos tarifu projektus noraida, regulators 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas sniedz motivētu noraidījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

 

 

 

 

 

(10) Tarifu projektu apstiprināšanas gadījumā regulators par to 10 dienu laikā paziņo sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

 

 

 

 

 

(11) Regulators katru gadu līdz janvāra beigām informē Finanšu ministriju par prognozējamo tarifu maiņu.

 

 

 

 

 

(12) Pašvaldību regulatori katru gadu līdz janvāra beigām informē attiecīgās pašvaldības par prognozējamo tarifu maiņu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.05.2001. likumu un 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

20.pants. Tarifu apmērs

 

 

 

 

 

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti atbilstoši licences nosacījumiem tās termiņā, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu.

 

 

 

 

 

 

 

16. Izslēgt 20.panta otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā “ frakcija

 Svītrot likumprojekta16.pantu (par likuma 20. panta otrā teikuma izslēgšanu).

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu.”

Atbalstīts

16. Izteikt 20. panta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu, kas stājas spēkā 19.10.2001.)

 

 

 

 

 

21.pants. Tarifu atklātums

17. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

 "21.pants. Tarifu atklātums

 

 

 

17. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

 "21.pants. Tarifu atklātums

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

(1) Regulators noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

9

Deputārs M.Mitrofanovs

Papildināt 21. panta pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas Vēstnesis" ar vārdiem “un savā mājaslapā internetā”.

Atbalstīts

(1) Regulators noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Informāciju par šādu kārtību valsts regulējamās nozarēs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet pašvaldību regulējamās nozarēs — vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc šīs kārtības noteikšanas.

 (2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Minēto kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

.

 

 

 

 

 (2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Minēto kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

 

 

(3) Valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram vai pašvaldībai, kura ir pilnvarota izpildīt regulatora funkciju valsts regulējamā nozarē.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai vismaz vienā vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā, ja tāda ir un ja tas skar tikai konkrētās administratīvās teritorijas lietotājus.

10

Juridiskais birojs

Izteikt 21. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja projekts skar konkrētas administratīvās teritorijas lietotājus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz attiecīgu informāciju pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā, ja tāda ir.”

Atbalstīts

 (3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja projekts skar konkrētas administratīvās teritorijas lietotājus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz attiecīgu informāciju pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā, ja tāda ir.

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.

(4) Regulators noteiktos tarifus 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā, ja tāda ir un ja tas skar tikai konkrētās administratīvās teritorijas lietotājus.

11

Juridiskais birojs

Izteikt 21. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Regulators noteiktos tarifus 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja noteiktie tarifi skar konkrētās administratīvās teritorijas lietotājus, regulators šos tarifus iesniedz pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā, ja tāda ir.”

Atbalstīts

 (4) Regulators noteiktos tarifus 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja noteiktie tarifi skar konkrētās administratīvās teritorijas lietotājus, regulators šos tarifus iesniedz pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā, ja tāda ir.

(5) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteiktos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(5) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

 

 

 

(5) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs un tajos gadījumos, kad pašvaldība ir pilnvarota noteikt tarifus valsts regulējamās nozarēs, apstiprinātos tarifus publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

(6) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, kuru izdevis regulators un ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur šā administratīvā akta darbību.”

 

 

 

(6) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, kuru izdevis regulators un ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur šā administratīvā akta darbību.”

(7) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

 

 

 

 < span lang=LV style='mso-ansi-language:LV'>

(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur regulatora izdota administratīvā akta darbību.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu, 26.10.2006. likumu un 13.12.2007. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošana un darbības izbeigšana

18. Izslēgt 23.pantu.

 

 

 

18. Izslēgt 23.pantu.

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanu, ja tās rezultātā mainās licencē ietvertie nosacījumi, valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu komersants var uzsākt pēc regulatora rakstveida atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstveida atļaujas saņemšanas. Šādas atļaujas tiek izsniegtas laikposmā, kas nevar būt ilgāks par pusgadu.

 

 

 

 

 

(2) Regulators saskaņā ar izsniegto atļauju sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanai izdara attiecīgu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences nosacījumos.

 

 

 

 

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību valsts regulējamās nozarēs var apturēt, pārtraukt vai izbeigt pēc regulatora rakstveida atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstveida atļaujas saņemšanas.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

26.pants. Sabiedrisko pakalpojumu veidu nodalīšana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var regulējamā nozarē vienlaikus sniegt vairāku veidu sabiedriskos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam. Minētā uzskaite ir nodalīta no kopējās komercdarbības grāmatvedības uzskaites.

 

19. Izteikt 26.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Minētā uzskaite kopējā grāmatvedības uzskaitē ir nodalīta.”

 

 

 

19. Izteikt 26.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Minētā uzskaite kopējā grāmatvedības uzskaitē ir nodalīta.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja cita veida darbība

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ārpus regulējamām nozarēm var veikt komercdarbību, kura šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā jānošķir no darbības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesību izmantot tarifu ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā komercdarbību vai cita veida darbību, kura nav tieši saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību. Šajā panta daļā minētais ierobežojums nav attiecināms uz tādiem gadījumiem, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto tarifu ieņēmumus ziedojumiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta 2.1 daļā minētajām sabiedriskā labuma organizācijām un šāda ziedojuma apmērs nepārsniedz summu, kas dod tiesības ziedotājiem saņemt likumā noteikto nodokļa atlaidi.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu, 02.12.2004. likumu un 08.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

30.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksātāji un izmantošana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

 

 

 

 

(2) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un tiek ieskaitīta komisijas kontā Valsts kasē. Iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai.

20.  30.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus "valsts regulējamās nozarēs" ar vārdiem "regulējamās nozarēs";

 

12

Deputārs M.Mitrofanovs

Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā.”

Neatbalstīts

20.  30.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus "valsts regulējamās nozarēs" ar vārdiem "regulējamās nozarēs";

 

(3) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama attiecīgās pašvaldības budžetā un izmantojama vienīgi pašvaldības regulatora darbības nodrošināšanai. Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un ieskaitāma komisijas kontā Valsts kasē. Tā izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai.

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

(4) Nozares speciālie likumi var noteikt citus regulējamo nozaru komersantu maksājumus regulatora darbības nodrošināšanai, kas ir proporcionāli regulatora sniegtajiem pakalpojumiem vai lietošanā piešķirtajiem valsts resursiem.

 

 

 

 

 

31.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme un maksāšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

 

 

 

 

 

(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt valsts regulējamās nozarēs 0,2 procentus, bet pašvaldību regulējamās nozarēs 0,4 procentus no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā.

21. 31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt 0,2 procentus no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendāra gadā.”;

 

 

< /td>

 

21. 31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt 0,2 procentus no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendāra gadā.”;

 

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Komersanti, kuri sāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, valsts nodevu par pirmo darbības gadu maksā no pašu plānotā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma pirmajā darbības gadā.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Komersanti, kuri sāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, valsts nodevu par pirmo darbības gadu maksā no pašu plānotā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma pirmajā darbības gadā.”;

(3) (Izslēgta ar 10.05.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.06.2001.)

 

 

 

 

 

(4) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs un valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar komisiju, administrē komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.  

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrē regulators saskaņā ar nodokļu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem."

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrē regulators saskaņā ar nodokļu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem."

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2001. likumu, 02.12.2004. likumu un 13.12.2007. likumu)

 

 

 

 

 

36.pants. Komisijas sastāvs

 

 

 

 

 

(1) Komisijas sastāvā ir padome, kurā ietilpst šajā likumā noteiktajā kārtībā ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un pilda tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.

 

 

 

 

 

(2) Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai valsts regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība, kā arī citas nepieciešamās struktūrvienības.

22.  36.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "valsts";

 

 

 

 

22.  36.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "valsts";

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Regulators izveido nepieciešamās reģionālās struktūrvienības, ņemot vērā plānošanas reģionu teritorijas."

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Regulators izveido nepieciešamās reģionālās struktūrvienības, ņemot vērā plānošanas reģionu teritorijas."

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.05.2001. likumu un 02.12.2004. likum)

 

 

 

 

 

37.pants. Padomes locekļu kandidāti

 

 

 

 

 

Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība un kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi.

23. Izteikt 37.panta tekstu šādā redakcijā:

“Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība, kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi un kurš atbilst likuma “Par valsts noslēpumu” prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam”.

 

 

 

23. Izteikt 37.panta tekstu šādā redakcijā:

“Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība, kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi un kurš atbilst likuma “Par valsts noslēpumu” prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.”

38.pants. Ierobežojumi padomes locekļiem un to kandidātiem

 

 

 

 

 

(1) Par padomes locekli vai šā amata kandidātu nevar būt personas:

 

 

 

 

 

1) kuras ir vai ir bijušas ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki (biedri) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

 

 

 

 

 

2) kuras sodītas par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

 

 

 

 

 

3) kuras agrāk izdarījušas noziegumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

 

 

 

 

 

4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana.

24. 38.pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana par tīšu noziedzīgu nodarījumu;”;

 

 

 

24. 38.pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana par tīšu noziedzīgu nodarījumu;”;

 

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kuras atzītas par neatbilstošām likuma “Par valsts noslēpumu” prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.”;

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kuras atzītas par neatbilstošām likuma “Par valsts noslēpumu” prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.”;

(2) Padomes locekļa komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

 

 

 

 

 

(3) Padomes loceklis nevar būt Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) deputāts vai ieņemt vēlētus amatus politisko organizāciju vai partiju vadībā.

izslēgt trešajā daļā vārdu "(padomes)".

 

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdu "(padomes)".

 

(4) Padomes loceklis trīs gadus pēc padomes locekļa pilnvaru termiņa izbeigšanās nevar būt tā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašnieks, akcionārs vai darbinieks, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus un rīkoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mantu vai finanšu līdzekļiem, par kuru viņš ir pieņēmis lēmumu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

41.pants. Padomes priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

(1) Padomes priekšsēdētājs ir arī padomes loceklis un ir atbildīgs par likumā noteikto regulatora funkciju izpildi.

 

 

 

 

 

(2) Priekšsēdētājs:

 

 

 

 

 

1) vada un organizē regulatora darbu un pārstāv regulatoru;

 

 

 

 

 

2) vada padomes sēdes;

 

 

 

 

 

3) ir regulatora finanšu līdzekļu rīkotājs un reizi ceturksnī sniedz padomei informāciju par budžeta izpildi;

 

 

 

 

 

4) dod tiešus rīkojumus izpildinstitūcijas darbiniekiem.

 

 

 

 

 

 

 

13

Deputārs M.Mitrofanovs

Papildināt 41. panta otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5)izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā regulatoram nepieciešamo valsts budžeta lidzekļu pieprasījuma projektu.”

Neatbalstīts

 

(3) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja norīkots padomes loceklis, bet, ja šāda norīkojuma nav, iepriekšējais priekšsēdētāja norīkotais padomes loceklis.

 

 

 

 

 

 (4) Atsevišķus priekšsēdētāja pienākumus var pildīt viņa norīkots padomes loceklis.

 

 

 

 

 

(5) Priekšsēdētājam ir tiesības dot rīkojumus padomes locekļiem tikai ar amata pienākumu pildīšanu saistītos organizatoriskos jautājumos.

 

 

 

 

 

42.pants. Padomes sēdes sasaukšana un tiesīgums

 

 

 

 

 

(1) Padomes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

(2) Priekšsēdētājs sasauc padomes sēdi, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi.

 

 

 

 

 

 

(3) Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi.

 

 

 

 

 

(4) Padomes sēdes laiks un darba kārtība izziņojama padomes noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(5) Darba kārtībai pievienojamas padomes sēdē izskatāmo jautājumu dokumentu kopija

 

 

 

 

 

(6) Padomes sēdes tiek protokolētas rakstveidā. Sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

43.pants. Padomes lēmumu pieņemšana

 

 

 

 

 

(1) Padome pieņem lēmumus balsojot, un lēmumus paraksta priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs padomes locekļi.

 

 

 

 

 

(3) Balsošana notiek atklāti, un balsošanas rezultātus ieraksta protokolā, norādot katra padomes locekļa balsojumu atsevišķi par katru sēdē izskatīto jautājumu ar atzīmi "par", "pret" vai "atturas".

 

 

 

 

 

(4) Padomes locekļi, parakstot sēdes protokolu, var tajā ierakstīt savu viedokli par izskatāmo jautājumu vai izdarīt atzīmi par sava viedokļa rakstveida pamatojuma pievienošanu protokolam.

 

 

 

 

 

 

46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

 

 

 

 

 

Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apropriācijas ietvaros.

25.Izteikt 46. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets nosaka padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu.

 

 

 

 

25.Izteikt 46. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets nosaka padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu.

 

(2) Padome nosaka izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apropriācijas ietvaros.”

 

 

 

(2) Padome nosaka izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apropriācijas ietvaros.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam:

 

 

 

 

 

1) nosaka sabiedrisko pakalpojumu veidus, kurus nepieciešams regulēt valsts regulējamās nozarēs;

 

 

 

 

 

2) iesniedz Saeimai priekšlikumus par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļu amata pretendentiem šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

3) izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzsāk darbību 2001.gada 1.septembrī un līdz 2001.gada 1.oktobrim pārņem no Energoapgādes regulēšanas padomes, Dzelzceļa administrācijas un Satiksmes ministrijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas attiecīgajās valsts regulējamās nozarēs.

 

 

 

 

 

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2001.gada 1.oktobrim pārņem no Telekomunikāciju tarifu padomes telekomunikāciju regulēšanu un ir tās saistību pārņēmēja attiecībās ar SIA "Lattelekom". Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija regulē tekomunikācijas saskaņā ar 1993.gada 4.maijā pieņemto likumu "Par telekomunikācijām" līdz brīdim, kad minētais likums zaudē spēku.

 

 

 

 

 

4. Pašvaldības līdz 2002.gada 1.jūnijam nodrošina pašvaldību regulatoru izveidošanu vai līguma noslēgšanu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz pašvaldības regulatora izveidošanai vai līguma noslēgšanai pašvaldības regulatora funkcijas, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto funkciju, pilda attiecīgās pašvaldības dome (padome).

 

 

 

 

 

(2001.gada 27.septembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 19.10.2001.)

 

 

 

 

 

5. Licences, kuras izsniegusi cita institūcija vai iestāde pirms šā likuma stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz attiecīgās licences termiņa beigām.

 

 

 

 

 

6. Tie tarifi, kuri saskaņā ar šo likumu pielīdzināmi sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, bet noteikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šis likums, paliek spēkā līdz tiem noteiktā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad stājas spēkā saskaņā ar šo likumu noteiktie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

 

 

 

 

 

7. Šā likuma 10.panta ceturtā daļa stājas spēkā pēc tam, kad izdarīti attiecīgi grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 2.panta trešās daļas 1.punkta jaunā redakcija (par pašvaldības regulatora tiesībām regulēt sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

(26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

9. Tarifu par sadzīves atkritumu apsaim­niekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi, regulē attiecīgās pašvaldības regulators, un šis regulējums attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri Rīgas pilsētas teritorijā noslēgti līdz 2006.gada 31.decembrim, bet pārējo pašvaldību teritorijās - līdz 2007.gada 31.decembrim. Tarifs attiecīgās pašvaldības teritorijā tiek regulēts līdz brīdim, kad noslēdz jaunu līgumu starp attiecīgo pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraudzīto komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.

 

 

 

 

 

(26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Ja par pašvaldības regulatora izdoto administratīvo aktu par tarifa apstiprināšanu ir iesniegts pieteikums tiesā un tādēļ šā akta darbība apturēta saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmo daļu, attiecīgā akta darbība atjaunojas ar 2006.gada 1.decembri. Pēc 2006.gada 1.decembra šā administratīvā akta darbību likumā noteiktajā kārtībā var lūgt apturēt.

 

 

 

 

 

(26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

11. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojumu, prēmijas u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā".

 

 

 

 

 

(12.12.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūnijā, bet 7.panta ceturtā daļa, 37. un 38.pants — 2001.gada 1.martā.

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

 

"12. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2010.gada 1.janvārim pārņem no pašvaldību regulatoriem vai pašvaldību domēm (padomēm) regulēšanas funkcijas attiecīgajās pašvaldību regulējamās nozarēs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir tiesīga pārņemt no likvidētajiem pašvaldību regulatoriem cilvēkresursus, kas līdz 2010.gada 1.janvārim bija nodarbināti attiecīgajos pašvaldību regulatoros, ja tas nepieciešams Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģionālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 12.punkta otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr.15

 

 

 

 

15

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2009.gada 1.novembrim pārņem no pašvaldību regulatoriem vai pašvaldību domēm (padomēm) regulēšanas funkcijas attiecīgajās pašvaldību regulējamās nozarēs.

Atbalstīts

“12. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2009.gada 1.novembrim pārņem no pašvaldību regulatoriem vai pašvaldību domēm (padomēm) regulēšanas funkcijas attiecīgajās pašvaldību regulējamās nozarēs.

 

13. Pašvaldības regulatora priekšsēdētāja un padomes locekļu pilnvaras ir spēkā līdz noteiktā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim. Pašvaldību regulatoru priekšsēdētāji ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītās lietas nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai līdz 2010.gada 1.janvārim.

16

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

“13.Pašvaldības regulatora priekšsēdētāja un padomes locekļu pilnvaras ir spēkā līdz  2010.gada 31.decembrim. Jaunu pašvaldības regulatora priekšsēdētāju vai padomes locekli ieceļ tikai gadījumā, ja:

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšlik.

nr.17

 

 

 

 

 

1) ir saņemts attiecīgā regulatora priekšsēdētāja vai padomes locekļa iesniegums par atkāpšanos no amata;

 

 

 

 

 

2) attiecīgā regulatora priekšsēdētājs vai padomes loceklis vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt savus amata pienākumus;

 

 

 

 

 

3) ir atklājies vai iestājies kāds no šā likuma 38. pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kas liedz attiecīgā regulatora priekšsēdētājam vai padomes loceklim pildīt amata pienākumus.”

 

 

 

 

17

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Pašvaldības regulatora priekšsēdētāja pilnvaras ir spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim, bet padomes locekļu pilnvaras - līdz 2009.gada 31.oktobrim neatkarīgi no pilnvarās noteiktā beigu termiņa. Pašvaldību regulatoru priekšsēdētāji ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītās lietas nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai līdz 2009.gada 31.oktobrim.”

Atbalstīts

13. Pašvaldības regulatora priekšsēdētāja pilnvaras ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim, bet padomes locekļu pilnvaras — līdz 2009.gada 31.oktobrim neatkarīgi no pilnv arās noteiktā beigu termiņa. Pašvaldību regulatoru priekšsēdētāji ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītās lietas nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai līdz 2009.gada 31.oktobrim.

 

 

14. Līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotu metodiku enerģētikas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumi Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”.

 

 

 

14. Līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotu metodiku enerģētikas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumi Nr.281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”.

 

15. Licences, kuras pašvaldības regulators izsniedzis pirms šā likuma spēkā stāšanās, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

 

 

Redakc.

precizēts

15. Licences, kuras pašvaldības regulators izsniedzis pirms tam, kad stājas spēkā likuma grozījumi par pašvaldību regulatoru likvidāciju, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

 

16. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar šā likuma 12.pantu līdz 2010.gada 1.janvārim izveido konsultatīvu institūciju pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai. Latvijas Pašvaldību savienība līdz 2009.gada 1.novembrim izvirza konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus.

18

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

 “16. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar šā likuma 151.pantu līdz 2009.gada 31.oktobrim izveido konsultatīvu institūciju pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai. Latvijas Pašvaldību savienība līdz 2009.gada 31.augustam izvirza konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus.”

 

Atbalstīts

16. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar šā likuma 15.1 pantu līdz 2009.gada 31.oktobrim izveido konsultatīvu institūciju pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai. Latvijas Pašvaldību savienība līdz 2009.gada 31.augustam izvirza konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus.

 

17. Ja pieteikums Administratīvajai rajona tiesai iesniegts par regulatora administratīvo aktu, kas izdots līdz 2010.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

19

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Ja pieteikums Administratīvajai rajona tiesai iesniegts par regulatora administratīvo aktu, kas izdots līdz 2009.gada 31.oktobrim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

Atbalstīts

17. Ja pieteikums Administratīvajai rajona tiesai iesniegts par regulatora administratīvo aktu, kas izdots līdz 2009.gada 31.oktobrim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

 

 

18. Grozījums šā likuma 37.pantā un 38.panta pirmās daļas 5.punkts, kas izvirza prasības un nosaka ierobežojumus padomes locekļiem un to kandidātiem saistībā ar atbilstību likumam “Par valsts noslēpumu”, neattiecas uz tiem padomes locekļiem, kuri iecelti amatā pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.”

 

 

 

18. Grozījums šā likuma 37.pantā un 38.panta pirmās daļas 5.punkts, kas izvirza prasības un nosaka ierobežojumus padomes locekļiem un to kandidātiem saistībā ar atbilstību likumam “Par valsts noslēpumu”, neattiecas uz tiem padomes locekļiem, kuri iecelti amatā pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

 

 

 

20

Atbildīgā komisija

 Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

 

 

 

 

19. Pašvaldības dome (padome) vai novada dome, kas ir attiecīgās pašvaldības domes (padomes), pašvaldības institūciju, finanšu, mantas un saistību pārņēmēja, līdz 2009.gada 31.decembrim, izveidojot pašvaldības regulatora likvidācijas komisiju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā likvidē pašvaldības regulatoru, kas regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

19. Pašvaldības dome (padome) vai novada dome, kas ir attiecīgās pašvaldības domes (padomes), pašvaldības institūciju, finanšu, mantas un saistību pārņēmēja, līdz 2009.gada 31.decembrim, izveidojot pašvaldības regulatora likvidācijas komisiju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā likvidē pašvaldības regulatoru, kas regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

 

 

20. Ja pašvaldības regulatoru ir izveidojušas vairākas pašvaldības, pašvaldību domes (padomes) vai novadu domes, kas ir attiecīgo pašvaldību domju (padomju), pašvaldību institūciju, finanšu, mantas un saistību pārņēmējas, pirms pašvaldības regulatora likvidēšanas vienojas par tās nosacījumiem.

 

20. Ja pašvaldības regulatoru ir izveidojušas vairākas pašvaldības, pašvaldību domes (padomes) vai novadu domes, kas ir attiecīgo pašvaldību domju (padomju), pašvaldību institūciju, finanšu, mantas un saistību pārņēmējas, pirms pašvaldības regulatora likvidēšanas vienojas par tās nosacījumiem.

 

 

 

21. Pašvaldības regulatora likvidācijas komisija līdz 2009.gada 31.decembrim nodrošina to, ka auditēts attiecīgā pašvaldības regulatora 2009.gada pārskats un iestādes darbības slēguma bilance pēc stāvokļa 2009.gada 31.oktobrī tiek sagatavoti un iesniegti attiecīgajai pašvaldības domei (padomei). Pašvaldības regulatora priekšsēdētājs un galvenais grāmatvedis ir pilnvaroti parakstīt auditētu attiecīgā pašvaldības regulatora 2009.gada pārskatu un iestādes darbības slēguma bilanci līdz 2009.gada 31.decembrim.

 

21. Pašvaldības regulatora likvidācijas komisija līdz 2009.gada 31.decembrim nodrošina to, ka auditēts attiecīgā pašvaldības regulatora 2009.gada pārskats un iestādes darbības slēguma bilance pēc stāvokļa 2009.gada 31.oktobrī tiek sagatavoti un iesniegti attiecīgajai pašvaldības domei (padomei). Pašvaldības regulatora priekšsēdētājs un galvenais grāmatvedis ir pilnvaroti parakstīt auditētu attiecīgā pašvaldības regulatora 2009.gada pārskatu un iestādes darbības slēguma bilanci līdz 2009.gada 31.decembrim.

 

 

 

22. Pašvaldības regulatora likvidācijas komisijas darbību finansē no attiecīgā pašvaldības regulatora budžeta. 2009.gada valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama pilnā apmērā attiecīgās pašvaldības budžetā un tiek ieskaitīta pašvaldības regulatora kontā.

 

22. Pašvaldības regulatora likvidācijas komisijas darbību finansē no attiecīgā pašvaldības regulatora budžeta. 2009.gada valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama pilnā apmērā attiecīgās pašvaldības budžetā un tiek ieskaitīta pašvaldības regulatora kontā.

 

 

 

23. Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 10. un 11.punktā noteiktajam līdz 2009.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai attiecīgus grozījumus Enerģētikas likumā un likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”.”

 

23. Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 10. un 11.punktā noteiktajam līdz 2009.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai attiecīgus grozījumus Enerģētikas likumā un likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”.”

 

 

 

21

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“2010.gadā pašvaldību regulatori sniedz komisijai nepieciešamo informāciju un sadarbojas ar komisiju, lai nodrošinātu regulēšanas funkciju efektīvu nodošanu komisijai.”

Neatbalstīts

 

 

 

22

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Pašvaldību regulatori      2010.gada budžetā paredz līdzekļus ar pašvaldības regulatora darbības izbeigšanu saistītajiem maksājumiem.”

Neatbalstīts

 

 

 

23

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Pašvaldību regulatoru priekšsēdētāji nodrošina, lai divu mēnešu laikā pēc regulēšanas funkciju nodošanas komisijai tiktu sagatavoti auditēti 2010. gada pārskati un iestādes darbības slēguma bilance. Gada pārskatu un iestādes darbības slēguma bilances  sagatavošanu finansē no iepriekšējā punktā minētajiem līdzekļiem.”            

Neatbalstīts

 

 

 

24

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Pašvaldību regulatoru pamatlīdzekļi sadalāmi sekojoši:    

Neatbalstīts

 

 

 

 

1) pamatlīdzekļi, kurus regulatoru darbības nodrošināšanai piešķīrušas pašvaldības, tiek nodoti attiecīgo pašvaldību rīcībā;

 

 

 

 

 

2) pamatlīdzekļi, kurus regulatori iegādājušies no nodevu maksājumiem, tiek nodoti komisijas rīcībā.”